§ 614 Generelle Tekniske Bestemmelser Dragrace

1. Motor

1.1 Kjølesystem

Alt kjølesystem/radiator skal være montert på original plass i biler med karosseri.
Frontmotor-dragstere skal ha kjølesystemet plassert foran motoren.
For bakmotor-dragstere er plassering fri, med ved radiator montert foran motor, skal det være en deflektorplate som dekker fra rammerør til rammerør og opp til toppen av veltebøylen.
Se §614 4.3 deflektorplate. Kjølevæske med glykol er forbudt.

1.2 Motor

For klassene med ET raskere enn 10,99 sek. er det obligatorisk med en fabrikkprodusert vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene til harmonic balancer SFI Spec 18.1.
I gruppene med ET raskere en 10,99 sek. med manuell gearkasse, skal et ekstra motorfeste finnes som fungerer slik, at bakre del av motoren ikke faller ned ved evt. clutch/svinghjuls havari.
Alternativt motor, Elektrisk.

1.3 Eksossystem

Alle biler skal være utstyrt med et system som leder eksosen ut av karosseriet bakover, bort fra fører, bensintank og dekk. Separate rør fra hver sylinder skal festes sammen på en slik måte at de ikke kan løsne under løpet. Fleksible rør av metall er tillatt, max lengde 500mm

1.4 Flammebeskytter

Forgassere skal i de tilfeller hvor de stikker opp over panseret eller om panser ikke finnes, være utstyrt med flammebeskytter eller trakt av metall for å forhindre at drivstoffet dras ut i luftstrømmen og blåser mot føreren.

1.5 Drivstoffsystem

Plassering.
Alle tanker, rør, slanger, ventiler og pumper skal plasseres utenfor førerplass/coupe men innenfor ramme rør og chassis. Alle tanker skal være montert utenfor førerplass, og isolert fra denne med en brannvegg som helt forhindrer at drivstoff kan lekke inn.
Tanker.
Drivstoff-tanker plassert utenfor chassi og ramme skal være montert i en ramme av stålrør.
Denne skal være konstruert av rør med minimum 11/4“ diameter og 0.065“ tykkelse av crom moly kvalitet eller 0,118” tykkelse i mild steel.
Tanken skal være utstyrt med tett lokk og utlufting utenfor karosseriet med en anordning som hindrer lekkasje ved eventuelt velt.
Dersom tanker av type fuel cells anvendes, skal denne være beskyttet med metall dersom den stikker utenfor karosseriet eller under gulvet i bagasjerommet. Beskyttelsen kan være laget av 0.6 mm stål eller 0.8 mm. aluminium. Alle ikke-metalliske tanker eller fuel cells skal være jordet til rammen. Fuel cell anbefales lik FIA standard eller SFI spec 28.1.
Rør og slanger.
Alle ikke originale drivstoffrør skal være av metall, metallomspunnede slanger eller aramid/kevlar slanger akseptert av FIA/NHRA.
Mellom ramme og motor tillates maksimum 12” fuel slange som ikke er metallomspunnet.
Dersom rør er trukket i umiddelbar nærhet av svinghjulet, skal disse være innkapslet i ett 16” langt stålrør med minimum 1/8” tykkelse og godt festet.
I de tilfeller der drivstoffrør passerer i nærheten av kompressordrift, skal røret være innkapslet i et stålrør.
Drivstoffrør/slanger får ikke gå i kardangtunnel.

Pumper/ventiler.
Biler med ikke OEM mekaniske pumper eller innsprøytning, skal ha en hurtigvirkende avstengningsventil som er montert på hovedrøret mellom tank og forgasser/injektor. Denne skal være lett tilgjengelig fra førerplassen. Elektriske drivstoffpumper får bare virke med tenningsbryter i posisjon ”PÅ”

1.6 Drivstoff

Ved bruk av bensin, er NHRAs normer for “Racing-gas” gjeldende.
Miljøbensin E85 er tillatt.
Diesel er tillatt.
Ved bruk av metanol, er NHRAs normer gjeldende
“Water-injection” er tillatt.
Ved bruk av fossilt drivstoff anbefales bruk av den mest miljøvennlige typen.
Alle metoder for å kjøle eller oppvarme drivstoff i bilen, er forbudt.
EL- drevet bil etter FIA reglement (Section 1C).
Bruk av Propylenoxid, Hydrazin og tilsvareende stoffer er forbudt. Ved bruk av Nitrometan kreves egen lisens fra NBF.

1.7 Væskeoverflod

Alle biler med noen form for væskeoverflod fra kjølesystemet som kan spilles på banen, skal ha en oppsamlingsbeholder på min. 0,5 liter som forhindrer at dette skjer.

1.8 Lystgass

I de grupper hvor lystgass er tillatt gjelder følgende:
Flasken skal være merket med minimum DOT – 1800 pound og være identifisert som Nitrous Oxide. Den skal være godt festet til rammen eller gulvet. Det skal være god ventilasjon. Flasken skal ikke monteres i motorrom. Dersom flasken er montert i nærhet av førerplass skal den være utstyrt med en sikkerhetsventil som har en utluftning på utsiden av kjøretøy. Alle slanger skal tåle min. 3000 PSI.
Lystgassens elektriske system skal være separert fra bilens øvrige elektriske system koblet via reléer. Tenning- og startbrytere skal være adskilte, og avstengningsventilen skal være merket “kill NOS”. Systemet skal bare kunne aktiveres ved fullt gasspådrag. Solenoidene skal være produsentens originale til systemet.
En “pressure safety switch” skal bryte lystgasstilførselen ved trykkfeil i bensinsystemet. Bak på bilen skal det finnes en hovedbryter for avstenging av lystgassanlegget.

Bilen skal være påført varselskilt for “gass under trykk”.                                 
Se § 614 9.5
Gul triangel med sort kant, samt FIAs varselskilt
for NOS, grønn firkant med hvit tekst og ramme.

Oppvarming av flaskene er kun tillatt ved bruk
av originale varmebelter fra systemets produsent.
Etter 1/1-2018 skal lystgasssystemets mateledning kunne fjernstenges fra førerplass. Når lystgass benyttes skal fører ha integralhjelm med brannsikkert visir.

1.9 Oljesystem

Ingen del av oljesystemet er tillatt i førerrom eller utenfor chassiset. Oljetrykksmåler med stålrør eller metallomspunnet slange er tillatt i coupèen. Kunststoffslange fra leverandør av instrument er tillatt. Alle slangetilkoblinger til oljesystemet skal være med skrudde koblinger. Slangeklemme er IKKE tillatt.

1.10 Overlading

Kompressor og turbo er tillatt. Intercooler er tillatt, kan kjøles med luft eller væske.
Se reglement for de enkelte grupper/klasser.

Biler som har kompressor må utstyres med en beskyttelseskåpe over drivningen av min. 1,5 mm tykk stålplate eller 2,5 mm aluminiumsplate, fast montert i motor eller i rammen.
Ved reimdrift skal drivstoffslanger og oljeledninger som passerer reimdriften være innkapslet i stålrør.
Se klasseregler for tillat kompressortype. Maks tillatt overdrivning 70%. Variabel drivning av kompressor er ikke tillatt. Kompressor skal monteres til innsuget med aluminiumsbolter.
Det er tillatt å montere ladeluftkjøler i forer rommet når denne inneholder vann eller is.

1.11 Sikkerhetsutstyr kompressor.

For grupper med ET raskere enn 8.50 se FIA reglement.
For grupper med ET saktere enn 8.50 1 med Etanol og Metanol som drivstoff gjelder SFI Spec 14.1 fangremmer som forhindrer kompressorløft. Disse skal oppdateres annet hvert år fra produksjonsdato.
For ET raskere enn 7,50 kreves SFI 14,2
For skrukompressor kreves SFI 14.21
For sentrifugal kompressor kreves det ikke fangremmer.

1.12 Gasspedal

Alle biler skal ha fotbetjent gasspedal som påvirker spjeldakselen.
Det skal også monteres en stopper som hindrer at gasstagene låser spjeldet i full-gass stilling.
Det kreves også en ekstern returfjær som påvirker gasstaget, to stk. returfjærer anbefales.
Elektronisk styrt gasspjeld er tillat under forutsentning at hele originalsystemet benyttes, fra gasspedal til gasspjeld innkludert styinger.

1.13 Veivhusventilasjon

Veivhusventilasjon er obligatorisk. Biler med åpen veivhusventilasjon, skal være tilkoblet en fast montert tank med minimum volum på 1 QT / 1 liter. Tanken skal være konstruert med skillevegger som forhindrer at olje som kommer inn på tanken ikke kan søles ut på banen.
Tanken skal ha gjennomsiktig nivårør montert utvendig, dette for å kontrollere at tanken ikke inneholder væske før start. Alle slanger skal være festet til tanken med klemkoblinger, og det samme gjelder mot motor. Biler med veivhus utlufting via headers tillates under forutsetning av at det finnes en fungerende enveisventil på systemet.

1.14 Oppsamler for deler og olje.

Hver enkelt deltager plikter å sette seg inn i arrangørens miljøplan.
Alle biler med ET under 10.99 sek. skal utrustes med en innretning som effektivt samler opp deler og olje ved motor havari.
På biler med ET under 8.50 sek. se FIA regler.
Godkjente løsninger er «bleie», alternativt ett oppsamlingskar.
Ett oppsamlingskar skal være montert mellom rammevangene og strekke seg fra foran svingningsdemper til motorplaten (svinghjuls hus).
Platen skal ha 5 cm høye karmer, og skal kun ha minimalt med hull for styrestag, montering/innfesting og trekking av rør/slanger.
En flammesikker absorpsjonsmatte skal være godt forankret i bunn av karet. Denne matten skal skiftes ved behov.
På biler med automatgir anbefales en tilsvarende løsning også under girkasse/converter.

2. Drivverk

2.1 Clutchhus sikring

Der det angis i de respektive klassereglement, skal stag eller annen innretning finnes, som forhindrer at clutchhuset forskyves bakover ved en eventuell clutch- eller svinghjuls- eksplosjon.
Minste tillatte dimensjon på staget er 22 mm (7/8«) diameter med godstykkelse på 2,1 mm (0,083”) ved bruk av chrome moly alternativ 3 mm ”mild steel”. Stagene skal festes med bolter med minimum dimensjon på 10 mm (3/8”). Bolter med hurtiglås er forbudt.

2.2 Clutch

Alle biler med unntak av de som har automatgear, skal være utstyrt med fotbetjent clutchpedal. Alle clutcher skal være i henhold til SFI. Spec. 1.2, 1.3 eller 1.4. Alle pedaler skal ha et sklifritt belegg.

2.3 Kraftoverføring

I biler der føreren sitter umiddelbart ovenfor eller bak sentrum på bakakselen, skal det finnes et beskyttelsesskjold av stålplate, min. 3 mm tykk. Dette skal være forsvarlig montert. Platen skal beskytte føreren mot evt. akselbrudd/krysshavarier. Ved bruk av såkalt couplers, rette koplinger uten aksel kryss, er minimum tykkelse på bekyttelsesplate i aluminium 1.5 mm (0,63«), i denne skal det finnes en inspeksjonsluke.
Beskyttelsesplaten skal være boltet til bakaksel og clutchhus/gearkasse.
Alle biler med ET under 10.99 sek. som har fritt roterende og åpne mellomaksler, skal ha ring (bøyle 360º) laget av min. 6 mm tykk og 50 mm bred stålplate sikkert montert innenfor 150 mm fra det fremste krysset. Dette for å holde mellomakselen oppe ved evt. kryss-svikt.
Anbefales også ved bakre krysset. Når hel rørramme benyttes, kan også mellomakselringen være av rør med minimumsmålene 7/8” x 0,065” eller 22,5 x 1,7 mm.

Åpne mellomaksler må i det området de passerer i umiddelbar nærhet av noen del av førerens kropp være helt innesluttet med min. 3 mm stålplate som er forsvarlig festet i ramme eller rammekonstruksjon.

2.4 Svinghjul.

Svinghjul og clutch skal være godkjente i henhold til SFI Spec 1.1 eller 1.2. hvor disse finnes når dette kreves. Svinghjul i støpejern er forbudt.

2.5 Clutchhus og Motorplate

All form for modifisering av clutchhus som er ihht. SFI Spec 6.1 eller 6.2 er forbudt.
Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.2 eller 6.3 på alle biler med ikke original kompressor, turbo eller med lystgass.
Svinghjulsdeksel skal være i henhold til SFI Spec. 6.1, 6.2 eller 6.3 på alle andre biler 11,99 sek og raskere.

På alle biler hvor SFI spec 6.1 eller 6.3 svinghjulsdeksel kreves, kreves også motorplate mellom svinghjuls hus og blokk, foran svinghjulet. Denne skal være produsert i stål eller 6061-T6, 7075-T6 eller 2024-T3 Aluminium plate, minimum 3.2mm tykkelse for 6.1 spec og 5mm for 6.3 spec.

Biler med boxer motor som har sugemotor med bensin som drivstoff er untatt disse regler.
For motorer hvor en SFI spec svinghjulsbeskyttelse ikke finnes må svinghjulshuset utstyres med en beskyttelse produsert fra minimum 6,35mm stålplate som er sikkert festet i bilens bærende kontruksjon. Denne må omslutte clutchhuset 360°. Beskyttelsen skal ikke være boltet til motor, girkasse eller svinghjulshus og skal strekke seg minst 25mm foran og bak de roterende deler av clutch, trykkplate og svinghjul. Beskyttelsen kan være i to deler boltet sammen med minimum 2 stk pr side 10mm grad 8.8 bolter (3/8 Grade 5).
Alternativt kan ett passende SFI 6.1, 6.2 eller 6.3 spec clutch hus benyttes sammen med en motorplate som er festet i alle tilgjengelige bolthull.
Forhjulsdrevne biler og biler med tverrstilt motor som har under ET 11.50 hvor SFI spec 6.1, 6.2 eller 6.3 svinghjuls beskyttelse ikke finnes må utstyres med en beskyttelse produsert i minimum 6,35mm stålplate som omkranser clutchhuset 360° totalt, bortsett fra området i nærheten av differensial og akslinger. Beskyttelsen kan være i flere deler boltet sammen med 10mm grad 8.8 bolter (3/8 Grade 5). Beskyttelsen kan boltes i motor/clutchhus.

2.6 Bakaksel

Sveising av differensialdrev er forbudt.
Akslinger spesialprodusert for dragracing er obligatorisk på alle biler med ET 10.99 (6.99)
og raskere samt alle biler med låst differensial.
Biler som er kjører 10.99 (6.99) og raskere, som veier mer enn 907 kg og som har uavhengig bakhjulsoppheng uten både øvre og nedre opphengsarmer må skifte til konvensjonell stiv bakaksling. Biler med både øvre og nedre svingarmer kan beholde bakaksel systemet uavhengig av vekt og ET, men må ha ha 360º minimum 25×7 mm akselring eller tilsvarende løsning på begge driv akslinger. Akselringen må festes slik at den forhindrer drivakslene i å svinge ut ved brudd i aksel eller kryss.
For å forhindre at stikkaksler sklir ut av akselhylsene skal alle biler være utstyrt med en sikring som låser drivakslene, minimumskrav er en låse-brikke av aluminium med godstykkele på 3 mm (0,120”),eller en av stål med minimum godstykkelse på 2,25 mm (0.090”).
Fullflytende aksler anbefales. Original C-clip låsning er ikke tillatt når spesial aksling kreves. For- og bakaksel med uavhengig drivaksler er tillatt, aksel med uavhengig fjæring er tillatt.

2.7 Transmisjon.

Fjærbelastet sperre for revers og fungerende
“neutral safety switch” er obligatorisk.
Ved bruk av automatkasse eller Lenco, kreves det en
sprengbeskyttelse over planetgearene i transmisjonen.
Den kan også bestå av enten en matte rundt hele
transmisjonen etter SFI Spec 4.1 eller en
halvsirkelformet 6 mm tykk stålplate.
Dersom automatkassen monteres inne i kupeen, skal
sprengbeskyttelsen alltid bestå av en sprengmatte.

Ved montering av en Lenco uten sprengmatte, skal
gearkassens fremre og bakre hus være sammenkoblet
på forsvarlig måte slik at deler av huset ikke kan
separeres eller rotere i bilen. Denne braketten for
sammenkobling skal også være montert til bilens
øvrige rammekonstruksjoner.

For gruppene S/C, S/G, må automatkassen være utstyrt med en flexplate i henhold til SFI Spec. 29.1. Det skal være en sprengbeskyttelse for flexplaten i henhold til SFI Spec 30.1

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

På alle biler, uansett gruppe, skal “pedalreserven”, dvs. hvor langt bremsepedalen går før bremsevirkning inntrer, kontrolleres.
Alle biler skal min. ha brems på begge bakhjul med hydraulisk system. Overdreven letting av bremseskjold, bremsesko, bremsetromler etc. er forbudt.
Kjølehull skal om dette er nødvendig borres på en slik måte at de ikke svekker konstruksjonen. Om håndbetjent bremsespak benyttes (COMP, D, TAD, FC, TM), må håndtaket være plassert innenfor chasssis.
Hvis det i umiddelbar nærhet av beskyttelseskåpen for svinghjulet befinner seg bremserør, skal disse kapsles inn i min. 3 mm tykke- og 35 cm lange stålrør.
Line-loc tillates i samtlige grupper med firehjulsbrems. Line-Loc skal ikke virke på drivhjulene.

3.2 Støtdempere

Samtlige biler skal ha fungerende støtdempere på de hjul som er avfjæret.

3.3 Styring

Unormalt stor slark må ikke forekomme. Styrestag og parallellstagender skal være sikret og låste. Ombygde og modifiserte styresystemer må kontrolleres med hensyn til sveiser og feilaktige deler. Sveisefuger må ikke slipes overdrevent. Kun tradisjonelle styresystemer produsert av bilfabrikant må benyttes. Alle styrestagender skal ha min. 3/8” eller 10 mm diameter, og de skal monteres med en skive slik at kuleledd ikke kan skli ut. Styresnekker skal monteres i rammen.
Rattakselens ledd kan bestå av bøyelig wire.
Styresnekken kan erstattes med tannstang.

3.4 Fjæring

Alle biler skal være utstyrt med helt avfjærede aksler og med fjæringssystem produsert av bilprodusenten (f.eks. blad-, spiral-, torsjons-fjær).
Fastmonterte bak- eller framaksler er tillatt i henhold til klasseregler.

3.4.1 Forstilling

På alle biler med A-armer som er ubelastede og Mc Pherson skal stagender av type “Heim-joints”, “Uni-ball” ha min. diameter på 3/8” eller 10 mm. På biler med belastede A-armer skal stagendene være 1/2” eller 12 mm . For alle stagender gjelder at de skal monteres med en plan skive for å forhindre at lagerkulen hopper ut av sitt leie eller dras av.

3.4.2 Bakstilling

For alle biler med ombygd eller spesialkonstruert bakakseloppheng av fjærende konstruksjon, kreves det at boltfestninger og stagender (tractionbars, radius rods etc.) har en min. diameter av 5/8” eller 16 mm. Imidlertid anbefales diameter 3/4” eller 18 mm av kvalitetsstål (120 kg/mm2).
Ladder bar skal ha fremre stagende 3/4” eller 18 mm, mens bakre stagender skal være 5/8 eller 16 mm.
4-link skal ha stagender på minimum 5/8” eller 16 mm i begge ender.
Tractionstag og bakakselfester får ikke være lavere enn laveste punkt på bakfelgen.

3.5 Wheelie-bars

Hjulene får ikke være av metall.
All form for forspenning mot banen er forbudt. Wheelie-bars skal kun benyttes til å hindre rotasjon på kjøretøyet.

4. Ramme

4.1 Forstillingsvinkler

Alle biler, uansett gruppe, skal ha vel balansert positiv caster for å ha en god retningsstabilitet i alle hastigheter, selv også ved innbremsing.

4.2 Ballast

Materialer som brukes til ballast skal være permanent montert, festet ved hjelp av verktøy. Ballasten skal ikke monteres bak karosseriet, og ikke over høyeste punkt på bakhjulene.
Væsker, sandsekker, steiner, uformelige metallgjenstander og lignende skal ikke benyttes som ballast.
Vektbokser (to stykker) konstruert av 3 mm stål, kan inneholde mindre gjenstander. Maksimal vekt på hver vektboks er 45,4 kg (100 lbs). Vektboksen skal være montert til bilens rammekonstruksjon med minst 2 stk. 12 mm bolter.
Hver enkelt vekt får ikke veie mer enn 45,4 kg/enhet (100 lbs). Maks. tillatte ballast er spesifisert under hver klasse, men får ikke være mer enn 226.8 kg (500 lbs.), unntatt junior dragster der maks. er 11,3 kg (25 lbs).

4.3 Deflektorplate

På samtlige dragstere med bakmontert motor skal det være en beskyttelseplate mellom fører og motor. Den skal være av en min. 1,5 mm tykk stål/titan-plate, evt. 3 mm aluminiumsplate (6061 T6).
Denne platen skal strekke seg 25 mm over øvre kompressordriving til 25 mm under nedre kompressordriving. Den skal være minst 25 mm bredere en det bredeste stedet på kompressordrivningen. Denne platen kan med fordel sveises til rammen eller festes med minimum 4 stk. 8mm stålbolter.

Selv når kompressor ikke benyttes, skal det være en brannvegg som strekker seg ut til sidene av karosseriet, samt fra nedre del av rammen og minst opp til øvre rammerør (tverr-røret bak skulderpartiet).
Samtidig skal dette være en beskyttelse for de som har drivstofftanken plassert bak føreren.
Ingen komponent kan monteres på deflektorplate over skulderhøyde.

4.4 Ramme

Sveisefuger skal ikke slipes overdrevent og skal kunne kontrolleres tilfredsstillende. Der fremakselen i en-rørs ramme er montert over rammen, skal det finnes en fjæringsstopp (bøyle e.l.) for å unngå at rammen kommer i kontakt med banen ved eventuelt fjærbrudd.
Ramme for biler med ET raskere enn 8,50 7.50 sek. skal være bygget etter SFI Spec.

4.5 Bakkeklaring

Samtlige biler skal ha en bakkeklaring på minimum 75 mm frigang målt fra bilens fremre parti til 30 cm bak forhjulenes sentrum. For øvrige deler av bilen skal bakkeklaringen være minimum 51 mm. For bunnpanne og eksossystem kan klaringen være lavere.

4.6 Sprekk test

Ved ombygninger eller sveising av chassis, kan NDT test utført av sertifisert teknisk personell bli pålagt.

4.7 Bremseskjerm

Bremseskjerm er obligatorisk på alle biler med slutthastighet over 240 km/t. og der hvor klassereglement krever dette.
Er bilen utrustet med to skjermer skal den ha felles
utløserhåndtak. Doble bremseskjermer er obligatorisk
i kjøretøy med slutthastighet over 320 km/t
Dessuten skal skjermenes lineinnfesting og den del som
linen er sammenbundet i, være innkapslet i
flammehemmende materiale.
Det skal være en sikkerhetsanordning (transportsikring)
for skjermen utrustet med en rød vimpel. Sikringer til bremseskjerm skal fjernes før ”stage”.
Bremseskjermen skal ikke være pakket mer enn to timer før hvert heat
Skjermen skal være festet til ramme, eller annet egnet feste.
Kun bolt med mutter og hylse er godkjent.
For kjøretøy med doble bremseskjermer er det obligatorisk med minimum ½ tomme eller M14. For øvrige kjøretøy gjelder 3/8 tomme eller M10

4.8 ”Pinion support”

Alle biler med åpen roterende mellomaksel skal være utrustet med en form for momentstag for å forhindre at bakakselen vrir seg.

4.9 Veltebøyle

Alle cabrioleter med soft tak skal ha veltebøyle uansett ET.
Dette gjelder ikke cabrioleter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall, som har ET saktere enn 10.99 Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen.

På biler med uendret originalkarosseri (fra og med torpedovegg og bakover) som kjører saktere enn 10.00 kan veltebøyle benyttes i stedet for veltebur.

Ved føreren i normal kjørestilling skal hovedbøylen strekke seg
minst 8 cm over, og innen 15 cm bak hjelmen. Der føreren risikerer
å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med ikke brennbar
polstring. Se NSR § 11.2.2.6. Bøylen skal være minst like bred
som førerens skuldre og minst 25 mm fra førerdøren.

Alle biler med original hel ramme som er bygget etter 01.01.2005,
må ha en veltebøyle boltet til rammen. Biler med selvbærende karosseri
kan benytte to kvadratiske plater på over- og undersiden av gulvet.
Min. størrelse på platene er 152 mm x 152 mm. Min. tykkelse er 3,2 mm.
Platene skal være festet med min. 4 stk. 10 mm bolter.
Alle rør skal være min. 44,5 mm x 3,0 mm sømløse stålrør.
Alternativt se NSR §304.11.3

Hovedbøylen skal være laget i ett stykke og være utstyrt med et lett
tilgjengelig 6 mm inspeksjonshull. Innfesting av bakre støtter skal være
maksimalt 127 mm fra hovedbøylens hjørne.
Radien på bøylen får ikke være mindre enn 3 x rørets diameter,
og bøyene bør ikke være mer en 90°.
Sveising av bøyle/bur skal utføres med TIG- eller MIG sveising.
Se Sveiseinstruksjoner NSR §304.11.2.2.8
Det er ikke tillatt å slipe sveiser

Se FIAs reglement §4.10, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.

4.10 Veltebur

Obligatorisk i alle biler med ET 10.00 – 8.50, eller med
toppfart over 217 km/t. Biler med raskere ET enn 8.50 må tilfredstille
SFI spesifikasjon.
Se FIAs reglement §4.11, www.fia.com, for spesifikasjoner og
tegninger.Ved føreren i normal kjørestilling skal hovedbøylen strekke
seg minst 8 cm over, og innen 15 cm bak hjelmen.
Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være
beskyttet med ikke brennbar polstring. Se NSR §304 11.2.2.6.
Ved kun nasjonal deltagelse er også veltebur iht. NSR § 304.11 tillatt.

Biler som har hatt vognlisens før 01.01.97 kan frem til 01.01.2013 delta med hovedbøylen i mild steel 1.1/2” (38mm) x 0,100” (2,5mm) godstykkelse. Etter 01.01.2014 må bilene kjøre saktere enn 10.00 sek.
Veltebur montert etter 01.01.2016 kan ikke chrome behandles eller lignende overflatebehandling.
Det er ikke tillatt å slipe sveiser

4.10.1 Altereds og biler med karosseri.

For biler med ET 8,50 sek. eller saktere, se FIAs reglement, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.
For biler med ET raskere enn 8,49, henvises det til SFI Spec.

4.10.2 Dragstere med bakmontert motor.

ET 8,50 sek. eller saktere, se FIAs reglement, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.
For alle biler med ET raskere enn 8,49 sek. (5,40 1/8 mile) gjelder SFI Spec

4.10.3 Rør

Crome moly 4130N/Docol R8
Crome moly/Docol R8 skal alltid Tig-sveises.

Stål
For ET 8,50 eller saktere, Normaliseret stål med bruddgrense min 215 N/mm2, t.ex. stålsort E220/235 SSEN 10305-3 (DIN 2394) eller SSEN 10305-4 E235+N (DIN 2391 NBK).For et 8,50 og raskere se SFI spesifikasjon

4.10.4 Krav til rørchassi

Biler med en slutthastighet over 290 km/tim på en ¼ mile (402,33m) skal chassiet være bygget i henhold til SFI Specifikation: 2.2C, 2.4C, 2.6A, 10.1E, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 25.1F 25.2A, 25.3A, 25.4A, 25.5A.

4.11 Akselavstand

Min. 228 cm (90”), om ikke bilen er levert fra kjøretøyfabrikant med kortere akselavstand. Max. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1”) for biler som ikke har original motor. For dragstere gjelder 50 mm (2”) differanse.

5. Felger og dekk

5.1 Dekk

Dekk som er fabrikkert med mønster skal ha min. 1,6 mm mønsterdybde.
Luftventil av skrutype er obligatorisk om slangeløse dekk benyttes på biler med ET 10.99 eller raskere.

Dekk foran skal være tilpasset bilens vekt. Alle biler skal ha dekkmerking som er iht. bilens slutthastighet, eller av type Front Runner.
På dragstere er det tillatt med motorsykkeldekk med høyhastighetsmerking.

Dekk bak skal være tilpasset bilens vekt. Alle biler skal ha dekkmerking som er iht. bilens slutthastighet, eller av type slicks.

Reservehjul av en hver type, traktor eller tilhenger dekk, er ikke tillatt.
Alle former for regummierte dekk er forbudt.

5.2 Felger, innfesting

Bruk av hjulkapsler er forbudt.
Hjulbolter skal stikke minst like langt ut
gjennom felgen som diameteren på bolten.
Hjulmuttere skal gripe i hele sin lengde.

6. Innredning

6.1 Førerplass

Paneler eller bekledning av magnesium er forbudt.

6.2 Stol

Stoltypen er valgfri, men den skal være beregnet på konkurransekjøring og være så høy at minimum 2/3 av hjelmen dekkes. For biler med ET raskere enn 10.99 kreves innfesting iht. NSR §304, pkt 9.
Stol av magnesium er forbudt, og stol av glassfiber type skal ha rammeverk av stålrør med minimum ytterdiameter 12,7 mm.

6.3 Vindusnett

Beskyttelsesnett for sideruten av NASCAR-type er
obligatorisk. Nettet skal være festet på innsiden av buret.
Nettet skal ha FIA eller SFI. Spec 27.1

7. Karosseri

Biler med helt karrosseri (doorslammers) skal ha fungerende dører. Materialer er fritt i henhold til klasserreglement.

7.1 Reklame

Reklame kan plasseres hvor som helst på karosseriet med unntak av plasser der startnummeret skal sitte, se Generelle bestemmelser. Art 10.7

7.2 Spoiler og vinger

Se respektive klasseregler.
Ingen del av spoiler eller vinge får monteres nærmere noen del av bakdekk enn 152 mm, (6”).
Fjærbelastet spoiler eller vinge er forbudt. Ingen automatisk justering eller forflytting av spoiler eller vinge er tillatt under kjøring.

7.3 Startnummer

Startnummer skal markeres på begge sider av bilen. Tall skal
være min. 15 cm og bokstaver min. 8 cm.
Startnummeret skal være sorte på lys bunn, eller hvite
på mørk bunn. I tillegg benyttes gjerne høyre side av bakruten.
Samtlige kjøretøy (inklusive mopeder og motorsykler) som benyttes på baneområdet skal merkes med deltagerens startnummer.

7.4 Brannvegg

Alle biler skal være utstyrt med en flammesikker og brenselbestandig brannvegg som skal dekke ut til sidene mot karosseriet, og fra høyeste punkt i motorrommet ned til gulvet. Alle hull i brannveggen må dekkes med metall eller annet flammesikkert materiale. Egenprodusert brannvegg skal være av minimum 0,8 mm aluminium eller 0,6 mm stål. Magnesium er forbudt.

7.5 Gulv

Alle biler med modifisert gulv skal være utstyrt med et gulv av minimum 0,8 mm aluminium eller 0,6 mm stål som dekker førerhusets fulle lengde og bredde, samt til førersetets bakkant.
Gulv av magnesium er forbudt.
Gulv av kompositt materiale kan godkjennes på individuelt grunnlag.

7.6 Luftinntak

Scoop har maksimalt tillatt høyde på 279 mm (11”) hvis ikke annet er angitt i klassereglene.
Denne høyden måles fra forgasserens topp til overkant av luftinntak.

7.7 Frontrute

I de grupper hvor uoriginale ruter kan anvendes, skal lexan/polycarbonate anvendes i frontruten, minimum tykkelse 3,175 mm (1/8”). Farget glass i frontrute er kun tillatt i de biler som har dette originalt fra fabrikanten.

7.8 Ruter

Ruter kan være plexiglass (3 mm tykk) i side- og bakrute.
Sideruter skal ikke være mere farget enn at man tydelig kan se føreren.

8. Elektrisk

8.1 Batterier

Batteri montert på uoriginal plass skal fastspennes på forsvarlig måte med metallramme eller bøyle over batteriet med gjennomgående bolter (min. 10 mm), og skiver med minimums diameter 20 mm på begge sider dersom batteriet er festet til gulvet. Minimum tykkelse på 3 mm ved gulv av aluminium eller stålplate.
Batteri får ikke monteres i førerrom. Maksimalt to batterier med total vekt 68 kg (150 Lbs) får monteres. Gjelder ikke for El-bil.
Batteri original plassert inne i kupéen kan tillates hvis batteriet byttes ut med tørrbatteri, korrekt festet iht. regelverk.

8.2 Tenningssystem

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen. Bryteren skal tydelig merkes med ”on” og ”off”stilling.
Kortslutningsbryter for magnettenning er ikke tillatt, kun strømbryter med ”on” og ”off”.
Strømbryteren skal dessuten være slik dimensjonert at den klarer en strømstyrke på min. 25 amper ved 12 volt.

8.3 Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryter er obligatorisk når batteriet er montert på
uoriginal plass.
Den skal monteres lett synlig bakerst på bilen slik at en person
utenfor bilen har lett tilgang til denne. Tenningsstrømmen skal brytes
uavhengig av type tenningssystem.
Bryteren skal være merket med en blå triangel og et lyn.
Den skal tydelig merkes med ”on” og ”off” stilling.

8.4 Startmotor

Alle biler skal være selvstartende. ”Push start” er forbudt.

9. Hjelpemiddel

9.1 Computer

Forbudt, med unntak av styring av tennings-system, samt biler originalt levert fra fabrikk med OEM computersystemer.

9.1.1 Data Recorders

Data recordere får benyttes kun til registrering av data. De får ikke styre funksjoner i kjøretøyet, med unntak av tenningsmoduler. Aktivering av datarecorder får kun gjøres med manuell bryter. Alle data får kun utskrives med tilkobling av kontakter på depotplass.

9.2 Brannslukker

Det skal være minimum 1 stk 6 kg. brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass, det anbefales også brannteppe lett tilgjengelig.
Ett fastmontert brannslukningssystem bestående av flaske, rør og dyser skal finnes i:
-alle biler med Overlading
-alle biler med lystgass
-alle biler med ET 7.50 og lavere,
-gjelder ikke åpen Altered eller biler med bakmontert motor.
Systemet skal kunne slokke brann både i motorrom og kupe. Alle slanger, koblinger og dyser skal være av metall. Monteringen skal kunne motstå en g-påvirkning under retardasjon
på 25 g.
Føreren skal kunne utløse systemet når han sitter fastspent i normal kjørestilling.

Systemet kan bestå av én- eller to flasker, men utløseren skal være felles.
Se FIA Technical list nr 16 eller 52 for godkjente slokningssystemer. Disse skal monteres iht produsentens monteringsanvisning

Minimums slukningskapasitet gjelder for følgende godkjente slukningsmidler:
SLUKNINGSMIDDEL KUPÉ
AFFF 2,4 liter
FX G-TEC 2,0 kg
Viro 3 2,0 kg
Zero 360 2,0 kg
Pulver 2,0 kg
Se fia.com Appendix J-Art. 253 pkt 7.3.3
Alle flasker skal være merket med følgende informasjon:
– type slukningsmiddel
– kapasitet
– dato for neste kontroll (maks. to år siden siste kontroll etter fylling)
Systemet skal kunne utløses fra utsiden av bilen. Denne eksterne utløseren skal være merket med en rødfarget “E” i en hvit sirkel med rød ytterkant, montert ved siden av hovedstrømbryter. Min. diameter er 10 cm. Systemet skal kunne fungere selv om bilen er veltet.
Hvert team skal ha en brannslukker, minimum 1×6 kg/liter pulver/skum, lett tilgjengelig og klar for bruk ved depotplass. Denne skal fremvises ved teknisk kontroll merket med førers lisensnr.

9.3 Jekker – støttebukker

Ikke noe arbeide/varmekjøring får utføres på en bil i depoet når den kun er oppjekket på vanlig jekk eller donkraft. Støttebukker eller tilsvarende skal anvendes i tilfelle jekken/donkraften skulle gi etter.

9.4 Varmkjøring

I alle grupper skal fører/mekaniker være i bilen på førerplass ved varmekjøring selv om den står på støttebukker eller tilsvarende.
Se § 631.20.d.

9.5 Trykkflasker

Alle biler med trykkflasker som nitrous oxide og luftflasker for gearskifting skal være utstyrt med gult/sort triangel i tilknytning til startnummeret.

9.6 Tauebøyle

Alle biler skal ha en taueanordning som er godt merket. Denne skal fortrinnsvis sitte foran på bilen, biler hvor det ikke er mulig å ha dette foran kan taueanordningen monteres i bilens ramme/,chassi på en slik måte at det gir en trygg og sikker tauing. Push anordninger kan benyttes.
Ved tauing av åpen løpsbil skal fører i sitte i kjøretøyet med hjelm.

10. Fører

Krav til personlig sikkerhetsutstyr varierer i de forskjellige klasser/grupper. Se tabell s 17

10.1 Hjelm

Hjelm kreves for samtlige klasser.
Hjelm skal være i henhold til NSR § 304
All form for klistremerker eller lakkering skal kun skje iht produsentens retningslinjer.

10.2 Beskyttelsesbriller

I biler uten frontrute kreves det beskyttelsesbriller av sikkerhets type.
I de biler hvor det kreves briller, kan brillene erstattes med integralhjelm med visir.
I de klassene hvor hjelm/ansiktsmaske med åndefilter kreves, kan dette erstattes med spesialhjelm.

10.3 Nakkekrave/ FHR

Nakkekrave godkjent av SFI eller FIA som dekker 360º kreves ubetinget for klassene Junior, og ved ET. raskere enn 11.99 sek. Bruk av FHR anbefales.
FHR=Frontal Head Restrain system
FIA Standard 8858-2002, 8858-2010 og 8859-2015 eller SFI 38-1
FHR er påbudt for ved ET lavere enn 9,90 og /eller slutthastighet over 320 km/t. Se klassereglement.

10.4 Kjøredress

Minimumskrav iforhold til biltype, klasse og ET er i tabbellen under:
Første kolonne beskriver de forskjellige tilfellene som bestemmer hvilken bekledning som skal benyttes.
Ved å lese tabellen fra toppen og så velge ruten med det første treff i kolonne 1 som passer den aktuelle bil vil kolonne 2 til denne ruten angi de kravene som stilles til bekledning.
Spesifikasjonene i parentes angir krav til sokker/hansker/balaklava/undertøy etc. mens spesifikasjonene uten parantes angir kjøredress/jakke/bukse.
Dersom samme beskrivelse finnes i flerne ruter (f.eks «Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek») kan begge disse rutene benyttes. Dette angir i så fall flere alternativer som gir tilsvarende krav.
Dersom beskrivelsen høyere oppe i tabellen også dekker aktuell bil er det alltid den øverste spesifikasjonen som gjelder. (tabellen leses fra toppen).
Eksempel.:
Bil med ET ned til 8,50 som har metanol som drivstoff skal ha SFI 3.2A/5. Dersom den i tillegg har kompressor kommer beskrivelsen i ruta over til anvendelse og da skal SFI 3.2A/15 benyttes.
Bil med ET 10,00 sek kan benytte SFI 3.2A/1, FIA 1986 (ISO 6940), FIA 8856-2000, eller rett og slett heldekkende klær i ull eller bomull.
Bil med automatkasse i førerommet og ET 7,50 sek eller saktere vil uansett få treff i rute 2 først og skal da benytte SFI 3.2A/15.

Type bil (Skal leses fra toppen, Det som gir utslag først gjelder)Krav
• Åpne Biler med ET 7,50 til 6,00 (3,66-4,49) sek med frontmotor som har kompressor eller turbo.
(Undertøy, Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/15.)
SFI 3.2A/20
SFI 3.3/20
(SFI 3.3/15)
• Alle biler med automatkasse i fører rommet uten dekkende gulv.
• Lukkede biler med frontmotor som har lystgass, kompressor eller turbo og som ikke har orginal brannvegg eller brannvegg av min 0,6mm stål.
• Åpne biler med frontmotor som har lystgass, kompressor eller turbo.
• Biler med ET 7,50 til 6,00 (3,66-4,49) sek med bakmotor som har kompressor eller turbo.
• Alle biler ET 9,99 (6,39) og under som har overlading og metanol som drivstoff.
(Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/15.)
SFI 3.2A/15
(SFI 3.3/15)
• Super Gas med overladning.
• Biler med ET 6,00 til 7,49 (3,66-4,49) sek uten overladning eller lystgass.
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek
• Alle biler ET 9,99 (6,39) som har metanol som drivstoff.
(Undertøy, Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/5)
SFI 3.2A/5
(SFI 3.3/5)
• Super Gas uten overladning eller girkasse i fører rommet.
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek
• Jr. Dragster med metanol motor
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk)
SFI 3.2A/1
(SFI 3.3/1)
• Super Gas uten overladning eller girkasse i fører rommet.
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek
• Jr. Dragster med metanol motor
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk)
SFI 3.2A/1
(SFI 3.3/1)
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7.70) sek (Kun godkjent sammen med brannhemmende undertøy i Nomex eller Zirpro/ull)
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek (Kun godkjent sammen med undertøy ihht SFI Spec 3.3/5)
• Jr. Dragster med metanol motor
Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk
FIA 1986
(ISO 6940)
SFI 3.3/1
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7.70) sek, Jr. Dragster med metanol motor (Kun godkjent sammen med brannhemmende undertøy i Nomex eller Zirpro/ull)
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek (Kun godkjent sammen med undertøy ihht SFI Spec 3.3/5)
FIA 8856-2000
(SFI 3.3/1)
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk.) 
• Biler med ET 10.00 – 13,99 (6,40 - 8,60) og over
• Jr. Dragster (ikke metanol)
Heldekkende klær i ull, bommull eller annet brannhemmende materiale. Type kjeledress anbefales. Sko og sokker skal dekke ankelen. Sko og Hansker skal være i Lær eller SFI 3.3/1. Det anbefales at FIA standard 1986 (ISO 6940), FIA standard 8856-2000 eller SFI spec 3.2A/1 benyttes.
Ull eller bommull, heldekkende.
• Biler med ET 14.00 (8,60) og over,
• Jr. Dragster (ikke metanol)
Heldekkende klær i ull, bommull eller annet brannhemmende materiale. Type kjeledress anbefales. Sko og sokker skal dekke ankelen og skal ikke være tøysko. Lær anbefales.
Ull eller bommull, heldekkende.
Åpne biler med ET under 11,99 (6,40) Sko og hansker av Nomex eller SFI 3.3/1 samt fangreimer obligatorisk.SFI 3.3/1

10.5 Balaklava

Balaklava i flammehemmende materiale kreves for samtlige klasser, med unntak av Street Legal og ET saktere enn 12.00 sek.

10.6 Sko, hansker og sokker

Hansker og sokker av flammehemmende materiale, samt lær- eller racing sko er obligatorisk for samtlige klasser med unntak av Street Legal.

10.7. Sikkerhetsseler

Samtlige biler skal være utstyrt med belte med hurtigkobling av god kvalitet. I biler hvor bøyle er obligatorisk, kreves et firepunkts belte. I biler hvor bur er obligatorisk, kreves fempunkts belte.
Beltet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller annen passende forsterket plass med min. 8 mm stålbolt og på en slik måte at alle innfestninger ligger i rett vinkel på trekkretningen.
Om plane metallplater anvendes for installasjon, skal de ha en min. tykkelse på 3 mm og avrundede kanter for å forhindre at beltet skades eller skjæres av.
Bolter som skrus direkte gjennom beltets vev er ikke under noen omstendighet tillatt.
Alle typer belter skal kunne løsgjøres med et eneste håndgrep.
Se også NSR §304.8.

Skulderbåndet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller på annen forsterket plass og ikke kunne gli oppover eller fremover.

Topunkts belte av type “ordensbånd” og midjebelte er forbudt.

Alle biler med ET. lavere enn 10,89 sek. skal min. være utstyrt med fempunkts belte som tilfredsstiller SFI 16.1-kravene eller av FIA godkjent standard.
For at et belte skal kunne godkjennes, kreves tydelig merking fra produsenten.

Følgende krav gjelder for de forskjellige gruppene:
J/S – J/M : Fempunkts belte min.44,5 mm (1 3/4”).
Armstropper er obligatorisk.
Biler med ET 12.00 og saktere: Minimum trepunkts belte.
Biler med ET 11.99 -10.90: Firepunkts belte er obligatorisk.
Biler med ET 10.89- og lavere: Fempunkts belte iht. SFI Spec.16.1 er minimum.
Seler med evt. ett festepunkt for skulderstroppene, skal belastningen svare til summen av 2 stropper.
Ved bruk av FHR skal sikkerhetssele være godkjent med bruk for aktuell FHR
Festepunktet skal være i stand til å tåle en belastning på 1470 daN = 2940 daN,
se NSR §304-8.1 og 8.2

10.8 Armstropper

Armstropper er obligatorisk for førere av alle åpne biler og Funny Cars. Disse skal være festet som to separate enheter, og kunne utløses sammen med beltets sentrallås.

10.9 Nakkestøtte

I alle biler med bøyle eller bur skal en polstret støtte være plassert bak førerens hjelm for å hindre en nakkesleng. Sete med integrert nakkestøtte er tillatt. De områder i burkonstruksjonen som hjelmen kan støte bort i skal være polstret.

11. SFI

11.1 SFI spesifikasjoner

Det tillates i noen tilfeller at utløpsdatoren på SFI spec utstyr overskrides. Alt SFI spec utstyr tillates brukt ut sesongen. Videre tillates lengre intervaller enn det SFI selv spesifiseres på noe av utstyret. I noen tilfeller er SFI taggen hullet med datoen for sertifisering og da legges antall år utstyret kan brukes til denne dato. I andre tilfeller er utstyret merket med uløpsdato. Her må differansen mellom SFI’s levetid og NBF’s levetid legges til dato på tag. I tabellen under er dette i noen tilfeller merket med (+Xår). I andre tilfeller må differansen regnes ut fra tabell http://www.sfifoundation.com/wp-content/pdfs/SpecList3.pdf og NBF’s tabell 11 under. For å få godkjent årskontroll og utstedt ny vognlisens må alle tagger være gyldige.

11.2 FIA spesifikasjoner

NBF følger FIA’s spesifikasjoner for levetid og resertifisering på alt utstyr bortsett fra FHR. For å få godkjent årskontroll og utstedt ny vognlisens må alle tagger være gyldige.

12. NBF / FIA / NHRA / SFI spesifikasjoner

ET GrupperSFI
Spec/FIA
6.00
til
7.49
7.50
til
9.99
10.00
til
10.99
11.00
til
11.99
12.00
og
saktere
Tidsrom I
år/ny spec
Aftermarket bakaksel (med spole)JAJAJA
Arm Straps (åpne biler)JAJAJAJA
Auto Trans beskyttelses matte4.1JAJAJA5
Auto Trans beskyttelses skjold4.1JAJAJA8/ET<7:50-5 år
Auto Trans revers lockoutJAJAJAJAJA
Auto Trans Flexplate29-1JAJAJA8
Auto Trans Flexplate skrukompressor29-2JAJAJA3
Auto Trans. Flexplate skydd30.1JAJAJA8/ET<7:50-5 år
Bremseskjerm (240 km/t)JAJAJA
Bremseskjermer doble (320 km/t)JAJA
Bur / Bøyle25.1EJA1
Bur / BøyleJAJA
Bur / Bøyle Polstring45.1(FIA 8867-2001)JAJAJA
Felger drivhjul15.1/15.3JA
Flerpunkts sikkerhetsbelte 3’’16.1
FIA 8854-98
JAJAJAJA4 (SFI)(SFI+2)
Flerpunkts sikkerhetsbelteFIA 8853-98
FIA 8853-2016
JAJAJAJA
Hjelm (FIA / NBF §304)JAJAJAJAJA
HovedstrømbryterJAJAJA
Kompressor sikkerhetsblekk23.1JA
Mellomaksel ringJAJAJA
Nakkekrave3.3JA
FHR (Frontal head restraint system) FIA 8858-2010JAJAFIA + 5 år
Balaklava3.3JAJAJA
Sikkerhetsklær Kjøredress/hansker/sko3.2A/15-20JA5
Sikkerhetsklær Kjøredress/hansker/sko3.2A/1-5JAJAJA
Sikkerhetstank28.1JA
Supercharger Restraints14.1/14.2-21JA2
Svinghjul / clutch1.1/1.2JAJA2
Svinghjuls titanium / flerplate clutch (max 2 disc)6.1JAJAJA5
Svinghjuls titanium / flerplate clutch (3 el. fler) 6.2JAJAJA2
Veske overflodsbeholderJAJAJAJAJA
Vibrasjons demper18.1JAJAJA
Vindusnett biler med karosseri27.1JAJAJA6år (+4)

Utstyr med utgangsdato kan benyttes ut kalenderåret.