§ 619 Spesialreglement for Street Legal

Reglement for Street Legal
§ 619

I tillegg til det som er beskrevet for gruppen i de øvrige reglementene gjelder følgende:

1. Definisjon

Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på avstengte gater eller veier over en distanse på 1/8 mile, med ET ikke raskere enn 7.70 sek. Biler som oppnår ET raskere en 7,70 under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn 7,60 (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. Tider lavere enn 7.60 vil ikke bli registrert.
Under eliminering med tider under 7,70 vil det gi breakout.

Street Legal kan også arrangeres på bane godkjent av NBF over en distanse på ¼ (1/8) mile, med ET ikke raskere enn 11.00 (6,70) sek/ max 217 km/t . Biler som oppnår ET raskere enn 11.00 sek under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn 10.90 sek eller 218 km/t (absolutt breakout) blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. Tider lavere enn 11.00 (6,70) sek eller hastighet høyere en 218 (170) km/t vil ikke bli godkjent. Eliminering med tider under 11.00 (6,70) vil det gi breakout.
Ved kjøring på ¼ mile (402,33 m) eller under 7,70 på 1/8 mile krever at man løser vognlisens og førerlisens for Street Legal
Absolut breakout er 10,90 (6.65) eller hastighet over 218 (170) km /t og skal føre til diskvalifikasjon fra stevnet.

2. Bane

Banelengden er 1/8 mile (201,17 m) på godt dekke av asfalt eller betong med minimum 150 meters bremsestrekning. Min. banebredde er 7 m.
Ved ¼ mile kjøring se §609
Publikum skal plasseres min. 15 m til siden for banen ved start, maks. 70 m nedover banen, da med en avstand til banen på 30 m.
På baner med godkjent rail, kan publikum plasseres minimum 10 meter til side for banen ved start, til maks 75% banelengde, da med en baneavstand på minimum 20 meter.

Skisse av banen og sjekkliste Dragrace/Street legal skal sendes NBF sammen med søknad om et hvert arrangement.
Ved evt. avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NBF.
Alle faste installasjoner som finnes rundt banetrase skal defineres om hvordan de er sikret. Bilder skal vedlegges. Ref. §607-2.1.
Banen skal til en hver tid være tilstrekkelig opplyst.
Gater, veier og industriområder skal være upreparerte

3. Krav til deltakere

Deltakere må ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement.
Se dog GB art 9 og 12 (vedrørende tapt førerrett og sperrefrist).
Det kan løses engangslisens. (gjelder ikke for ¼ mile 401,33 m) Godkjent hjelm i henhold til NSR §304, pkt. 1 er påbudt, samt ikke brennbare heldekkende klær. Hjelm iht ECE standard 22 (E-merket) er tillatt i SL. Nylon er forbudt.
Det er tillat med «sitt inn» i street legal. Krav til passasjer er som fører på alle punkter (sete, sikkerhetssele, kjøreutstyr) med unntak av førerkort. Passasjer må være minimum 150 cm høy eller 16 år. Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder både fører og passasjer.

4. Organisasjon

Løpet avvikles enten som et ET-stevne med dial-in, eller som heads-up og fast indeks. Dette eller andre alternativer fastsettes av løpets tilleggsregler.

5. Tidtaking

Fritt. Elektronisk tidtaking med starttre anbefales.

6. Førstehjelpstjeneste

Sanitet/hjelpekorps skal være tilstede. Bil for skadetransport skal finnes.

7. Redning / brann

Ved nedre halvdel av banen skal det være en brannbil med tre personer, utstyrt som følger:
Min. 2 stk. 12 kg brannslukkere, brekkjern og kniv for åpning av bil og eventuelt kapping av belter.
Ved start skal det være min. 2 mann med 2 stk. 5 kg brannslukkere.
Et 25 kg aktivt brannslukningsagregat (pulver, kullsyre, lightwater) bør være tilgjengelig.

Redningsmannskapene skal være kledd i brannhemmende dresser, hansker, balaklava, hjelm og støvler.
Bergningsbil for fjerning av havarerte biler bør ha løftemulighet.
Det er ønskelig med følgende ekstrautstyr: Krok med kjede, klippeutstyr, spade, øks, spett og boltesaks.
Saneringsmiddel med nødvendig verktøy bør finnes.

8. Teknisk kontroll

Samtlige deltakerbiler skal før start ha gjennomført teknisk kontroll.
Under stevnet skal tekniske kontrollører være tilstede ved start å kontrollere at bil og utstyr er iht. reglement.
Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert hos NBF.

9. Førermøte

Førermøte skal gjennomføres. Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne i samarbeide med jury.

10. Arrangør / funksjonærer

Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Kun klubber tilsluttet NBF kan søke. Alle søknader på ikke permanente baner skal inneholde en oppdatert baneskisse.
Det kreves autorisert, starter, løpsleder og teknisk kontrollør. I tillegg oppnevner NBF juryleder. Ytterligere to jurymedlemmer skal oppnevnes. Disse oppnevnes av arrangøren, og skal ha god kjennskap til dragrace og inneha en funksjonærlisens.
Ingen funksjonær med funksjon under stevnet kan gå inn som deltaker.

10.1 Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp.

Se Generelle Bestemmelser artikkel 19 vedrørende tidsfrister, anmeldelse og avlysning/endring av løp, samt termninlister.
Etteranmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 3.2.2

11. Tilleggsregler

Det skal utarbeides tilleggsregler i god tid før arrangementet finner sted. Disse er en del av påmeldingsskjema som signeres av deltager.

12. Tillatelser

I tillegg til NBFs arrangørlisens, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra politi, baneeier og grunneier. Søknadsfrister iht. NSR.
Det gis ikke anledning til oppvisningskjøring ved Street Legal arrangement. ET-klasser KAN i enkelte tilfeller tillates etter egen søknad til NBFs Dragraceseksjon. Se §621.