§ 970 Norgescup Terreng Touring 2021

 © 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Terrengtouring-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

 

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Terreng Touring.  I tillegg til Generelle bestemmelser, NBFs Terreng Touring reglement, §910 og §920 og tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler. Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen.

Påmelding skal skje skriftlig minst 5 dager før konkurransen.

Dersom etteranmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler.

Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 3 dager før konkurransen. Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 3 dager før konkurransen skulle vært avholdt.

1. 1 Norgescup-løp

19/6 – Offroad Trøndelag – Sætnan, Trøndelag
20/6 – Offroad Trøndelag – Sætnan, Trøndelag

28/8 – NMK Kristiansand – Offroadparken Kristiansand
29/8 – NMK Kristiansand – Offroadparken Kristiansand

18/9 – Østre Agder Motorsport – Brokelandsheia
19/9 – Østre Agder Motorsport – Brokelandsheia

 

1.2 Erstatningsløp

NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og/eller stryke oppsatte løp dersom spesielle forhold tilsier det (Force majeure).

 

2. Deltagere

Cupen er åpen for alle deltakere med gyldig lisens for Terreng Touring (Generelle bestemmelser Art. 2.2). Førere fra samtlige ASN tilsluttet FIA NEZ kan delta og ta poeng (Generelle bestemmelser art. 2.3.5 d). En fører er å regne som deltager etter innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført. Utenlandske deltagere skal ha starttillatelse fra eget forbund (Generelle bestemmelser art. 2.2.5).

2.1 Engangslisenser

Hvis man kjører den første cup-helgen (løp 1 og 2) med engangslisens, for så å løse helårs førerlisens før andre cup-helg, vil man få med poengene fra den første helgen (de to første løpene) i Norgescup-sammendraget. (Generelle Bestemmelser art. 9.6.2)

2.2 Antall startende

Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 15 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp.

3. Klasser

Det tildeles NC poeng i 2 klasser:
Registrert og Uregistrert
Det tildeles status for påfølgende år etter følgende retningslinjer:
Minimumsantall som må ha tatt poeng i serien for at klassen skal få status påfølgende år: NC minimum 8. se Generelle bestemmelser 2.3.5c
Arrangør står fritt til invitere alle klasser iht § 910 Spesialreglement for Terreng Touring.

4. Arrangørbestemmelser

En sportskomité (arrangementskomité) skal oppnevnes som beskrevet i Generelle bestemmelser art. 21. Sportskomitéen skal bestå av minimum 3 personer. Medlemmer av Sportskomitéen kan ikke være deltagere i konkurransen.  Komitéen har det fulle ansvar avvikling, og overtar så vel ledelse, forberedelse og organisasjon av konkurransen. Den har rett til å gi alle nødvendige bestemmelser og regler for avviklingen av konkurransen. (For selve gjennomføringen av konkurransen er løpsleder ansvarlig). Sportskomitéen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal offentliggjøres i god tid før konkurransen.

 

4.1 Banen

Hver konkurranse skal bestå av minimum 3 forskjellige seksjoner. Seksjonene kan kjøres en eller flere omganger, men det totale antall seksjoner skal være minimum 6 – seks.

Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for inspeksjon minimum 2 timer før start.  Normal maksimaltid pr seksjon er 4 minutter, eventuelt avvik skal være angitt i løpets tilleggsregler. Tilleggsreglene skal også angi løpets varighet.

Seksjonene stenges på angitt sluttidspunkt. Kun bil som er under bedømming får kjøre ferdig.  Etter konkurransestart kan deltagerne kun i begrenset omfang inspisere seksjonene.  Deltagerne må være iført kjøredress og hjelm for identifikasjon, følge funksjonærenes anvisninger og ikke være til hinder for øvrige deltagere.  Arrangør/faktadommer har full rett til å nekte deltagere og oppholde seg i seksjonen etter start.

 Antall seksjoner og omganger skal tydelig fremgå av konkurransens tilleggsregler. Seksjonens lengde kan varieres fra 20 til 250 meter, avhengig av vanskelighetsgrad.  Hver seksjon skal bestå av 3 til 7 porter inkludert start og mål port.

Portene skal være minimum 3,5 meter brede, målt vannrett mellom markeringene.

Aktuell banebredde skal være minimum 5 meter målt fra ytterbånd til ytterbånd.  Seksjonene legges fortrinnsvis i variert terreng med naturlige hindringer. Ytre avgrensninger skal foretas med plastbånd eller lignende i en høyde av ca. 120 cm.  Seksjonene nummereres, dette skal merkes tydelig med skilt ved seksjonens start og plast-pinner/-stikker skal markeres med fargetape på begge pinner samt nummer på venstre side. Seksjonens avslutning skal også være tydelig markert.  Den trasé som skal velges av de respektive klasser skal være merket med fargede og nummererte bambuspinner/plastpinner/stikker inne i seksjonen;

Begge klasser kjører samme porter som merkes med grønn teip.

Antall porter i seksjonen skal angis på skilt ved seksjonens start. Markeringspinner bør plasseres slik at de ikke kan komme inn i bilen ved en velt.  Transportetapper skal være tydelig merket og kart over området bør være tilgjengelig.

 

4.2 Tidtaking

§ 102 art. 1.2.2: Tidtaker/resultatservice styrer tidtakersystemets prosesser og lagring av tider, og skal holde sekretariat, Løpsledelse og jury informert.

4.3 Resultatlister

Resultatlistene skal innen 5 virkedager sendes til NBF v/Offroadseksjonen: offroad@bilsport.no.

4.4 Premiering

Norgescupen består av 6 løp, hvorav 5 er tellende. Dårligste kjørte løp strykes (Det kan ikke strykes et løp som ikke er kjørt, eller et løp man er diskvalifisert fra).

5. Offisielle funksjonærer

Det henvises til artikkel 11 i Generelle bestemmelser, med følgende unntak:
Det er ikke krav til autorisert løpssekretær, men det anbefales. Fra 2022 blir det et krav at løpssekretæren skal ha lisens (LS).
Løpsleder (LLOR) og teknisk ansvarlig (TKOR) kan ikke delta i konkurransen.

5.1 Jury

NBF oppnevner juryleder, som skal være autorisert av NBF (JLOR eller JMOR lisensiert). Arrangøren skaffer selv 2 jurymedlemmer. Det er ikke krav til at disse skal være autorisert, men det anbefales. Det kan være to personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Liste over autoriserte jurymedlemmer ligger i arrangørportalen på www.bilsport.no.

5.2 NBF Observatør

Generelle Bestemmelser art.11.2 Rett til kontroll:
I tillegg til de offisielle funksjonærene som er nevnt i 11.1 har NBF rett til, enten selv eller ved oppnevnte representanter å overvåke en konkurranse.

6. Teknisk

Se Teknisk reglement for Terrengtouring §920.

7. Løpsavvikling

Dersom seksjonene skal kjøres flere omganger, skjer det i valgfri rekkefølge.  Kjøres seksjonene kun 1 omgang, eller dette tydelig fremgår av løpets tilleggsregler, skal arrangøren

trekke startrekkefølgen.  Rullering av startrekkefølgen anbefales.  Det tillates kun ett deltagende kjøretøy inne i seksjonen av gangen.  Deltagerne må i nummerrekkefølge følge de porter som gjelder sin klasse, portene skal kjøres i riktig kjøreretning (et av forhjulene skal først gjennom porten).  Det tillates ikke å berøre pinnene eller bryte linjen mellom pinnene i en port som allerede er passert, eller en senere port. Porten bedømmes i slikt tilfelle for brutt.

Deltagere som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi beskjed til sekretariatet.

Deltagernes poengskjemaer må være innlevert senest 30 minutter etter at seksjonene stenges.

8. Protester og appeller

Se Generelle bestemmelser Art 13 og 15.

9. Bedømmelse og poengberegning

Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen.  Deltageren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen.

Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:

Rygging:                   

3 prikker eller differensiert fra 1 til 6 prikker
Rygg idømmes og defineres slik: Rygge er når hjulene triller bakover.
Prikkbelastning for rygg differensieres ut fra aksel avstand:

Akselavstand opp til 2000mm = 6 prikker
Akselavstand fra 2001mm til 2150mm = 5 prikker
Akselavstand fra 2151mm til 2300mm = 4 prikker
Akselavstand fra 2301mm til 2450mm = 3 prikker
Akselavstand fra 2451mm til 2700mm = 2 prikker
Akselavstand over 2701mm = 1 prikk

Berøring av port: 5 prikker
Dømmes dersom fører, co-driver eller noen del av kjøretøyet berører portens pinner. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

 Bruk av port tilhørende annen klasse:
Brutt seksjon. Det telles antall gjenstående porter og tildeles 50 prikker pr. gjenstående port i tillegg til det som utøveren allerede har pådratt seg tidligere.

Berøring av merkebånd: 5 prikker
Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Nedkjøring av port, pinne eller pinne/tre med merkebånd: 25 prikker
Nedkjørt port defineres som følger:

 • Når en port/pinne berører bakken med minimum 2 punkter
 • Når en port/pinne er kjørt over med ett eller flere hjul, eller ett hjul er på utsiden av porten.
 • Når en port/pinne er synlig brukket

Minimum ett forhjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering.

Ikke passert port: 50 prikker

For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål).
Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.

Berøring av målport:
Det tildeles 5 prikker ved berøring av målport, knekkes målporten tildeles det 50 prikker da porten ikke kan fullføres

Brutt seksjon
Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt.
Definisjon på at en seksjon ikke er korrekt gjennomført er:

 1. Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt
 2. Påbegynner kjøring uten at hjelm, seler, armstraps/nett er korrekt fastspent
 3. En fører gir tegn til at han/hun gir opp
 4. Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre
 5. Hele bilen har ikke passert målskiltet/målporten
 6. Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
 7. Startportens linje brytes etter at bilen har forlatt denne
 8. Fører eller passasjer løsner på personlig sikkerhetsutstyr
 9. Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)
 10. Fører eller passasjer berører merkebåndet med hender eller utstyr
 11. Maksimaltiden er overskredet
 12. Bryter linjen mellom eller berører pinnene i en allerede passert port, eller en senere port
 13. Dersom man kjører sine egne porter i feil rekkefølge

Ikke til start: 500 prikker
Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for denne.

Resultat
Den samlede prikkbelastning etter at samtlige seksjoner (og omganger) er kjørt danner grunnlag for resultatlisten.

Avgjørelse ved likt resultat
Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd lik prikkbelastning, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har kjørt flest seksjoner prikkfritt eller med færrest prikker. Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, arrangeres omkjøring mellom de likt stilte i en seksjon utpekt av løpsleder. Kan deltagerne ikke skilles etter 2 omkjøringer, deles plasseringen.

Poengberegning
Poengberegning foretas av NBF og tildeles etter følgende skala: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at nr. 1 får 10 poeng og nr. 8 får 1 poeng. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1. plasser, 2. plasser osv.  Kan deltagerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv. Den offisielle resultatlisten for Norgescup i Terreng Touring vil bli offentliggjort på www.bilsport.no

 10. Cup-premier

De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.