§ 902 Generelle bestemmelser om fører og vognlisens

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Enhver som ønsker å delta i en konkurranse eller en organisert trening som anmelder eller fører, må ha lisens utstedt av NBF.

Se Generelle bestemmelser Art 2.5 og Art. 9

Engangslisens se Generelle bestemmelser Art. 9.6.

Dog se Generelle bestemmelser Art. 9.1.4 – 9.8.5 og 12.1.1 e vedrørende tapt førerrett

Enhver deltaker skal ha NBFs vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Den skal være utstedt på bilens eier. Lisensen må fornyes hvert år. Vognlisensutstedelsen er avhengig av følgende:

1. Toll- og avgifts dokumentasjon

Det må fremlegges dokumentasjon for at nødvendig toll og avgifter er betalt. Bileier er ansvarlig for bilens og eierforholdet er i samsvar med norsk lov.
Understellsnummeret skal være angitt ved preging i rammen eller i egnet del i bærende konstruksjon når kjøretøyet ikke har ramme. Det skal være plassert slik at det er godt synlig og utført slik at det vanskelig kan fjernes eller endres.  Brytes disse forutsetninger og bestemmelser, kan dette i lempeligste fall medføres suspensjon av eier/fører.

2. Bruk av vognlisens

A – Vognlisensen skal forevises ved teknisk kontroll. Eventuelle feil eller mangler ved bilen skal anføres i lisensen, Disse feilene/manglene skal være rettet til neste løp. Teknisk kontrollør skal påse at dette er gjort, og kvittere for dette på lisensen. Anmerkninger om feil/mangler som påføres lisensen, skal samtidig påføres det tekniske kontrollskjemaet, (Brukes i forbindelse med skriving av rapportskjema for teknisk kontroll).

B – Hvis feil/mangler som omtalt under pkt. A ikke er utbedret/rettet til neste løp, skal dette anses som brudd på Generelle bestemmelser Art. 3.13 og Art. 12.1, og vognlisensen kan inndras og sendes NBF for videre oppfølging.

C – Når det ikke lenger er plass for flere påtegninger/anmerkninger på lisensen, skal innehaveren omgående sende lisensen inn til NBF slik at den kan blir byttet i en ny. Nektelse av start og inndragning av vognlisens i henhold til pkt. B skal straks meddeles eier/fører av bilen av løpsleder, eller i hans fravær av den autoriserte tekniske kontrollør.

Når NBF å utstede kopi av gyldig vognlisens (når originaler mistet eller ødelagt), betales et gebyr tilsvarende duplikat (den avgift som til enhver tid gjelder)

Dog se bestemmelser om vognlisens se NSR § 300.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.