§ 267 Bane- og brannovervåking 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formålBaneeier/klubb er ansvarlig for tilfredsstillende brannberedskap/vakthold.

 

1. Brannovervåkning bane

Brannovervåkningen tas hånd om av opplært personell som disponerer hensiktsmessig materiell, herunder minst brannbil eller åpen utrykningsbil (f.eks. åpen vare- eller lastebil) med 2 stk. brannslukningsapparater à 6 kg skum/pulver samt kraftig brekkjern, spett, slegge og hensiktsmessig kniv for eventuelt kutting av sikkerhetsbelter.
På hver flaggpost skal det være to brannslukningsapparater à 6 kg, samt brekkjern og hensiktsmessig kniv for eventuelt kutting av sikkerhetsbelter.

Den personen som er ansvarlig for stevnet operative brannberedskap skal navngis i stevnets organisasjonsplan og ha gjennomgått NBF sitt kurs i brannvern. Personen er også ansvarlig for opplæringen av klubbens egne funksjonærer. 

I utrykningsbilen skal det alltid være minst en person i brannvernutstyr.  Det pålegges arrangørene foran hvert stevne å gjennomgå følgende:

 • bruken av utstyr
 • utrykningsbilens innkjøringsveier
 • plasseringen av deltagerbilenes strømbrytere og brannslukningsutløsere
 • unnsetning til deltager som er fastklemt
 • vending av biler som er veltet.

Det er krav til årlig kontroll av slokkeutstyr som brukes av arrangører på bane/anlegg.
Kontrollen skal dokumenteres og settes inn i baneprotokollen.
I tillegg bør det før hver konkurranse tas en sjekk av utstyr.

 1. Plombering intakt
 2. Ingen synlige skader på apparat
 3. Manometer på grønt
 4. Apparat innenfor kontrollperiode/dato
 5. Pulverapparat skal vendes før hver trening eller konkurranse for å sikre at pulveret er løstflytende.

Type håndslukkere som bør brukes, skumslokker bør prioriteres:

6 liter skumslokker 43A 183B.
Brannslukker skal holder høy kvalitet og være godkjente i henhold til Norske- og Europeiske standarder.

6 kg ABC pulverslukker 43A 233B C

Brannslukker skal holde høy kvalitet og være godkjente i henhold til Norske- og Europeiske standarder.

2. Brannovervåking depot

Lokal brannforebyggende enhet kan ha egne bestemmelser. Depotet bør deles opp i flere områder på inntil 1200m2.  Mellom områdene bør det være åpne felt, såkalte branngater med bredde på minst 6 meter. Disse områdene deles opp i depotplasser/boenheter.  Avstand mellom boenhetene bør være minst fire meter.

Branngatene skal hindre brannspredning, være kjørevei for brann, sikkerhets og deltagerbiler. Det bør være gjennomkjøring i branngatene,

Tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller må kastes på spesielt anviste plasser. Avfall ellers må fjernes jevnlig, slik at beholdere ikke er overfylte.

Det bør på informere som at apparat beregnet for utendørs bruk, herunder turkokeapparat basert på gass eller rødsprit, ikke må brukes i campingbil, eller fortelt.

Ved arrangementer som har deltakere som overnatter i depot pålegges det arrangøren å ha nattvakt som jevnlig kontrollerer depot på kveld og natt.
Nattvaktens navn og kontaktinformasjoner skal være oppslått på oppslagstavlen. Vakten skal oppholde seg i, eller i umiddelbar nærhet til depotet.

Se for øvrig: https://bilsport.no/arrangorportal/planlegging-gjennomforing-lop/

Det er spesielt viktig med:

 • God merking av innkjøringer og utkjøringer.
 • Veier for utrykningskjøretøy på hele området.
 • Faste møteplasser merket med skilt for helsepersonell, politi og brann.
 • Informasjonstavler bør ha brannvernregler med bl.a.:
  – opplysninger om slokkeutstyr
  – telefonnummer til brannvesenet 110 navn og adresse på baneområdet.
  – hvordan vaktpersonell på plassen kan tilkalles
 • Det må finnes effektive brannslukningsapparater på tydelig merket plass i depot
 • Det bør ikke være lenger enn 100 meter til nærmeste slokkeutstyr.
 • Kontroll av slukkeutstyr i henhold til pkt. A Brannovervåking
 • Miljø og sikkerhet i depot
  • Olje- eller bensin søl i depot skal unngås.
  • Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å ha nødvendige midler for å kunne utføre dette på egen depotplass.
  • Alle deltagere skal benytte tett presenning av brannhemmende materiale, eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i all service og depot plasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 3 x 6 m.
  • Boenheter/deltagerplass skal ha egen 6 kg. brannslukker.
  • Boenheter bør ha røyk- og gassvarsel installert
  • Ekstra drivstoff skal ikke oppbevares i boenheten og skal dekkes med brannteppe (spesialreglementene kan ha egne regler som er strengere).

Ved spesielt store arrangementer bør man også drøfte med brannvesenet om det er mulig å få en brannbil med mannskap stasjonert på området.

3. Miljø i depot

 • Olje- eller bensin søl i depot skal unngås.
 • Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å ha nødvendige midler for å kunne utføre dette på egen depotplass.
 • Alle deltagere skal benytte tett presenning av brannhemmende materiale, eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i all service og depot plasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 3 x 6 m.
 • Det skal opprettes en miljøstasjon. 
 • Det skal opprettes en miljøhåndbok

4. Baneovervåking og flaggposter ved trening og konkurranse på bane

1. Baneovervåking

Hver hovedpost skal bestå av minimum to personer. Begge må være velegnet for oppgaven. Minimumsalder for å kunne bemanne en post er 16 år.

Postmannskapet skal ha full oversikt over posten/sonen og radiokommunikasjon med løpsledelsen. Den som ikke er opptatt med flaggbruk skal være ansvarlig for følgende:

Overvåkingsoppgavene er først og fremst:

 1. Ved signaler varsle deltagerne om enhver fare eller hindring i banen
 2. Å gi øyeblikkelig rapport til løpsledelsen om hendelser og uhell som har funnet sted innenfor flaggpostens område.
 3. Å gi beskjed om eventuelle behov for berging og rescue.
 4. Ingen banemannskaper eller redningskjøretøy kan bevege seg inn i avkjøringsområder eller inn på banen uten tillatelse fra løpsleder eller den han/hun har bemyndiget.
 5. Å assistere en skadet deltager og ved alvorlige ulykker så vidt mulig unngå flytting av den/de skadede.
 6. Å beskytte deltagere ved bruk av flagg når det oppstår fare eller vansker som kjørerne ikke kan forutse.
 7. Å klargjøre og rengjøre banen etter uhell, oljesøl eller grus- og steinsprut.
 8. Å utføre en rask undersøkelse om grunnen til at en bil stopper

Plassering av observasjonspostene må velges slik at:

a) ingen seksjon av banen unngår observasjon

b) hver post kan ha øyekontakt med den foregående og etterfølgende post

Forbindelseslinjer

Hver hovedpost må ha åpen radiokommunikasjon med løpsledelsen.

Lukking/klargjøring av banen før start.

De viktigste momenter i sikringen av banen er å kontrollere før start:

 1. at banen er helt fri for hindringer
 2. at banepostene er satt korrekt ut
 3. at vaktene er instruert til å lukke alle inn- og utkjøringsveier til og fra banen. For å kontrollere dette skal en lederbil som skal vise rødt flagg eller lys kjøre en siste gang rundt banen når denne er stor og uoversiktlig, og føreren må forsikre seg om at ingen biler er igjen på banen når han har passert
 4. føreren av lederbilen må avlegge personlig rapport om sin kontrollrunde til løpslederen.
 5. når kjøring er over, eller det er en pause, kan løpsleder sende ut en bil med grønt flagg eller lys for å åpne banen for servicebiler og mannskaper

Bruk av flagg/lys (Se også § 270)

Flaggene vil bli brukt på banen av løpsleder, assisterende løpsleder og mannskapene på flaggpostene.
Hovedhensikten ved bruk av flagg er å overvåke deltagernes sikkerhet og påse at reglementet blir overholdt.
Flagg vil bli vist om dagen og kan erstattes av lys. I mørket skal flagg erstattes med lys og reflekterende brikker. Deltagerne skal informeres om dette på forhånd. Ved bruk av lys se Retningslinjer for lysanlegg og rescue.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.