§ 913 Spesialreglement for Biltrial 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Biltrial-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Biltrial er en ferdighetskonkurranse i terrengkjøring med firehjulsdrevne kjøretøy. Konkurranseformen dømmes ved prikkbelastning.
Bedømming på tid er ikke tillatt.

1.1 Det konkurreres i følgende klasser

1. Original
2. Standard
3. Modified
4. Pro Modified
5. Prototype
6. Fun class
Startnummer begynner med klassens nummer og skal være tre-sifret. Startnummer skal være leselig på avstand og ha avvikende farge fra bilen.

2. Deltager

2.1 Konkurransekjøring

Senior: Fra fylte 18år.
Fører og codriver skal ha førerlisens gyldig for Offroad.

Junior: 12-18 år.
Junior kan med førerlisens for Offroad junior delta i konkurranse som fører fra og med det året man fyller 12 år til og med det året man fyller 18 år. Junior fra det året de fyller 15, kan føre bilen alene i seksjoner. Det kreves at ledsager er på området og har overoppsyn med utøveren.
Juniorer fra 12-18 år, kan kjøre bilen mellom seksjonene på sperret område. Dersom transportetappen går på område som er åpent for alminnelig ferdsel, må co-driver eller ledsager kjøre bilen mellom seksjonene.
Ledsager skal ha ledsagerlisens jfr. Generelle Bestemmelser art. 9.5.
Se Generelle bestemmelser art. 9 anmeldere og deltagere.
En codriver kan også være ledsager dersom dette ikke strider med Generelle Bestemmelser art. 9.5. Juniorens codriver kan også delta som fører, men skal da kjøre først. Codriver kan fungere for flere juniorer, også i samme klasse.

Junior co-driver 12-18 år.
Junior kan med førerlisens for Offroad junior delta i senior klassen som codriver fra det året man fyller 12 år, og ut året man fyller 18 år. Ledsagerlisens ihht. Generelle Bestemmelser art. 9.5.

Junior co-driver fra 10-12 år.

Det er tillat å være co-driver fra det året mann fyller 10 år. Dette krever at det er vindusnett, tilpassete sittepute av rigid materiale slik at belter har riktig vinkel i stolen og co-driveren ser over dashbordet. Det skal være kjøredress og hjelm ihht kravene som er av korrekt størrelse. Det skal benyttes nakkekrage og vindusnett
Både for senior og junior kan engangslisens benyttes, og de som kjører på engangslisens vil telle med i resultatlistene.

Det tillates at flere førere deltar med samme kjøretøy i samme konkurranse. Dersom de tekniske og sikkerhetsmessige krav oppfylles, kan de delta i forskjellige klasser.

2.2 Trening

Se § 269 i Generelle bestemmelser.

Krav til førerlisens: Se pkt. 2.1 konkurransekjøring.
Samme krav gjelder for å kjøpe engangslisens.

3. Tillatte kjøretøy

Se teknisk reglement for Biltrial. Bilen må ha vognlisens gyldig for Offroad. Engangslisens fører/vogn er også tillatt.

4. Arrangørbestemmelser

§ 905 Arrangør-, bane- og sikkerhetsbestemmelser Offroad.
§ 102 pkt. 1 og 2 – offisielle funksjonærer.

5. Gjennomføring av konkurransen

En konkurranseform kan bestå av forskjellige baner/seksjoner. Disse kan kjøres en eller flere omganger. Antall seksjoner eller omganger skal tydelig beskrives i tilleggsregler. Hver seksjon skal bestå av minimum start og mål port, ellers valgfritt. Ytre avgrensning skal merkes med sperrebånd eller lignende.

5.1 Gjennomføring

Dersom ikke tilleggsreglene angir noe annet, gjelder følgende:
Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for inspeksjon minimum 2 timer før start.  Maksimaltid pr. seksjon er 5 minutter. Tilleggsreglene angir løpets varighet, og seksjonene stenges på angitt sluttidspunkt. Kun bil som er under bedømming får kjøre ferdig.  Etter konkurransestart kan deltagerne kun i begrenset omfang inspisere seksjonene.  Deltagerne må være iført kjøredress for identifikasjon, følge funksjonærenes anvisninger og ikke være til hinder for øvrige deltagere.  Når et kjøretøy er under bedømming, kan IKKE andre utøvere oppholde seg i seksjonen.
Dersom seksjonene skal kjøres flere omganger, skjer dette i valgfri rekkefølge, men alle seksjonene må kjøres før en ny omgang kan påbegynnes.  Kjøres seksjonene kun 1 omgang, eller dette tydelig fremgår av løpets tilleggsregler, skal arrangøren trekke startrekkefølgen.  Rullering av startrekkefølgen anbefales.  Det tillates kun ett deltagende kjøretøy inne i seksjonen av gangen.  Deltagerne må i nummerrekkefølge følge de porter som gjelder sin klasse, portene skal kjøres i riktig kjøreretning (et av forhjulene skal først gjennom porten).  Hele bredden av et forhjul skal passere innsiden av basen til pinnen for at passering av porten kan godkjennes. Det tillates ikke å berøre pinnene eller bryte linjen mellom pinnene i en port som allerede er passert eller senere porter enn den som kjøres. Deltagerne bedømmes i slikt tilfelle for brutt.  Deltagere som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi beskjed til sekretariatet.
Deltagernes poengskjemaer må være innlevert senest 30 minutter etter at seksjonene stenges.

5.2 Bedømming

Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen.  Deltageren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen. Alle feil/berøringer skal dømmes med prikker.
Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:

Rygging:
3 prikker eller differensiert fra 1 til 6 prikker
Rygg idømmes og defineres slik: Rygge er når bilen triller bakover (hjulet skal rotere bakover).
Ekstra rygg regnes når bilen har hatt en bevegelse fremover i mellomtiden.
I klassene Light Truck, Pro-Modified og Prototype straffes rygg med 3 prikker.
I klassene Original, Standard og Modified benyttes følgende differensierte prikkbelastning:

Akselavstand opp til 2000mm 6 prikker
Akselavstand fra 2001mm til 2150mm 5 prikker
Akselavstand fra 2151mm til 2300mm 4 prikker
Akselavstand fra 2301mm til 2450mm 3 prikker
Akselavstand fra 2451mm til 2700mm 2 prikker
Akselavstand over 2700 mm 1 prikk

Berøring av port:     5 prikker
Dømmes dersom fører, co-driver eller noen del av kjøretøyet berører portens pinner.
(Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende). Alle berøringer teller.

Bruk av port tilhørende annen klasse:
Det tillates bruk av andre klassers porter.

Berøring av merkebånd:     5 prikker
Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Nedkjøring av port, pinne eller pinne/tre med merkebånd:      25 prikker
Nedkjørt port defineres som følgende:
–        Når en port / pinne berører bakken med minimum 2 punkter
–        Når en port / pinne er kjørt over med 1 hjul eller flere, eller 1 hjul er på utsiden av porten
–        Når en port / pinne er synlig brukket
Minimum 1 forhjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering.

Ikke passert port: 50 prikker
For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål).
Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.

Brutt seksjon
Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt.  Definisjon på ikke korrekt gjennomført er:

 1. Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt
 2. Påbegynner kjøring uten at hjelm, seler, armstraps / nett er korrekt fastspent
 3.  En fører gir tegn til at han gir opp
 4.  Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre
 5.  Hele bilen har ikke passert målskiltet/målporten
 6.  Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
 7.  Startportens linje brytes etter at bilen har forlatt denne
 8.  Fører eller co-driver løsner på personlig sikkerhetsutstyr
 9.  Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)
 10.  Fører eller co-driver berører merkebåndet med hender eller utstyr
 11.  Overskredet angitt maksimal tid
 12.  Bryter linjen mellom eller berører pinnene i en allerede passert port.
 13.  Dersom man kjører sine egne porter i feil rekkefølge

Ikke til start: 500 prikker
Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for denne.

5.3 Bane

En konkurranse skal bestå av minimum 3 forskjellige seksjoner/baner, disse kan kjøres en eller flere omganger.  Antall seksjoner og omganger skal tydelig fremgå av konkurransens tilleggsregler. Hver seksjon skal bestå av 3 til 7 porter inkludert start og mål port.
Portene skal være minimum 3,5 meter brede, målt vannrett mellom markeringene. Portene skal settes slik at det er mulig å komme gjennom uten å skade kjøretøyets sikkerhetsutstyr. Pinner for vanskelige porter skal plasseres slik at de kan knekkes og passering kan godkjennes.
Aktuell banebredde skal være minimum 5 meter målt fra ytterbånd til ytterbånd.  Seksjonene legges fortrinnsvis i variert terreng med naturlige hindringer. Ytre avgrensninger skal foretas med plastbånd eller lignende i en høyde av ca. 120 cm.  Seksjonene nummereres, dette skal merkes tydelig med skilt ved seksjonens start og plast pinner/stikker skal markeres med fargetape på begge pinner samt nummer på venstre side (venstre pinne skal ha bredere merking). Seksjonens avslutning skal også være tydelig markert.  Den trasé som skal velges av de respektive klasser skal være merket med fargede og nummererte bambuspinner/plast pinner/stikker inne i seksjonen.Pinner skal plasseres minimum 90 grader på terrenget, ved mye sidehelling kan den legges mere nedover bakken. Pinner skal være minimum 100 cm over bakken

Original – blå
Standard – hvit
Modified – gul
Pro Modified – sort
Prototype – rød.
Fun Klasse – grønn.

Markeringspinner bør plasseres slik at de ikke kan komme inn i bilen ved en velt.  Transportetapper skal være tydelig merket og kart over området bør forefinnes.

Resultat
Den samlede prikkbelastning etter at samtlige seksjoner (og omganger) er kjørt danner grunnlag for resultatlisten

Avgjørelse ved likt resultat
Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd lik prikkbelastning, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har kjørt flest seksjoner prikkfritt eller med færrest prikker. Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, arrangeres omkjøring mellom de likt stilte i en seksjon utpekt av løpsleder. Kan deltagerne ikke skilles etter 2 omkjøringer, deles plasseringen.

6. Sikkerhet

Se §905

6.1. Førstehjelp

Ved løp skal arrangøren skaffe minimum 2 dedikerte personer med relevant kompetanse innen førstehjelp og med utstyr som krage, båre, ispose og førstehjelpskrin.

6.2.Brannsikkerhet

Se § 905 Arrangør, bane og sikkerhetsreglement Offroad.

7. Personlig sikkerhetsutstyr

7.1 Hjelm

Hjelmen skal være av god kvalitet, beregnet for motorsykkel (E22/ECE22) eller konkurransekjøring med bil.
Se også § 304 Generelle Tekniske Bestemmelser art. 1.

7.2 Kjøredress

Heldekkende kjøredress, skal være i flammehemmende materiale som for eksempel bomull.
Dressen skal kunne lukkes tett ved hals, håndledd og ankler og ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker og være fri for skader. Ved bruk av  2-delt kjøredress skal det være overlapping mellom delene være min. 20 cm (SFI standard 3.2A). Dekor på kjøredresser skal også være av flammehemmende materiale. Regntøy tillates på utsiden av kjøredress ved regnvær. 

7.3 Armstraps

Armstraps skal benyttes dersom kjøretøyet ikke har lukket sidevindu eller vindusnett.
Ved korrekt bruk festes armstraps under albuen og skal frigjøres ved åpning av sikkerhetsbeltet.

8. Prøvekjøring

Det anbefales at arrangør tilrettelegger et avsperret område for prøvekjøring. Deltagere skal ved prøvekjøring alltid benytte sikkerhetsbelte og personlig sikkerhetsutstyr.  Det skal kun være en bil i dette området av gangen.

9. Trening

Se § 269. Treningen skal overvåkes av Treningsansvarlig med lisens.

10. Tildeling av Eurotrial plasser

Dette punktet er skrevet for å gjøre tildelingen av plasser i Eurotrial tydelig og forutsigbart for deltagere og arrangører. Det er utarbeidet i samarbeid med arrangørene i Biltrial.

NBF v/Offroadseksjonen har ansvaret for å tildele plassene i samarbeid med teamleder. Seksjonen kan knytte til seg ressurspersoner i denne prosessen. Teamleder samarbeider tett med seksjonen i dette og velges av deltagerne som er kvalifisert annet hvert år (første valg foretas i 2024 og vil være gjeldende fra 1/1-2025.

Hvert land er tildelt et gitt antall plasser for landslaget pluss Wild Card som også deltar og kan vinne mesterskapet. En utøver som deltar med Wild Card teller ikke med i poengsammendraget for landsmesterskapet.

Plasser tildeles etter foregående års Norgescup-plassering.

Wild Card tildeles også etter NC-plassering. Ett wild card pr. klasse. Ved manglende deltagere i en klasse kan dette wild card tilfalle den klassen med mest pågang.

De som er tildelt plasser MÅ gi beskjed om de vil beholde plassen eller ikke innen 1. Januar det året de er tildelt plass.

Åpne plasser kan søkes om fra og med 10. Januar. Disse tildeles av Offroadseksjonen i samarbeid med teamleder senest 1. april. Foregående års plasseringer legges til grunn ved tildeling.
De som er tatt ut til å være med på landslaget vil bli publisert i en liste på Bilsport.no under grener/offroad.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.