§ 610-612 Bestemmelser om Vognlisens, Reklame og Teknisk Kontroll Dragrace 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Bestemmelser om vognlisens
§ 610

Se NSR §300.

Bestemmelser om reklame
§ 611

Se NSR §301.

Bestemmelser om teknisk kontroll
§ 612

Den tekniske kontrollen har to meget vesentlige siktepunkt: Det sikkerhetsmessige og det konkurransemessige.
Kontrollen kan deles i følgende avsnitt: Forhåndsbesiktigelse, overvåkning og kontroll under og etter løpet.
Ved forhåndsbesiktigelse og overvåkning under løpet, skal i første rekke den sikkerhetsmessige side tilgodeses. Ved etterkontroll og dels ved kontroll under løpet skal det tas hensyn til de konkurransemessige forhold.
Som ansvarshavende for den tekniske kontrollen skal det oppnevnes en autorisert kontrollør. Han skal ha til hjelp assistenter som han peker ut i samråd med arrangøren.

A. Forhåndsbesiktigelse
Forhåndsbesiktigelse av deltakerbiler skal begynne så tidlig at man er ferdig i god tid før førermøtet. Ansvarshavende for den tekniske kontrollen skal tas med på råd og ha det avgjørende ord når det gjelder planlegging av tidsskjema og depotordningen. Når deltakerantallet er stort, er det påkrevet å opprette spesielle stasjoner for kontroll av bl.a. vogn/reklamelisens og førerens personlige utstyr. Kontroll av førerkort, medlemskort, anmelder og personlig lisens bør foregå i ankomstsekretariatet. Kontrollplassen må være så godt utstyrt som mulig. Kontrollen skal foregå i henhold til NBFs tekniske kontrollskjema. Er det gjort merknad på skjemaet om feil eller mangler som må rettes opp før neste løp og tilsvarende merknad er gjort i vognlisensen, skal den tekniske kontrolløren anmerke dette i sin rapport til NBF.
Er de tekniske kontrollørene i tvil om en bil er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand kan den prøvekjøres, men som hovedregel gjelder at i sikkerhetsmessige spørsmål skal tvil ikke komme deltakeren tilgode. Førere som ikke innfinner seg til forhåndsbesiktigelse til fastsatt tid, kan av stevnelederen nektes å starte.
Innfesting av løse deler som kamera o.l. skal godkjennes av teknisk kontroll. Dersom bilen tas ut av baneområdet, skal dette på forhånd meddeles ansvarlig teknisk kontrollør. Når bilen bringes tilbake, skal bilen på nytt kontrolleres og veies.
Dersom ekstramotor (byttemotor) ikke er forevist ved teknisk forhåndskontroll, skal ny kontroll og veiing gjennomføres dersom ny motor tas i bruk.

B. Overvåkning og kontroll
De tekniske kontrollører skal ha sin oppmerksomhet rettet mot hendelser som kan påvirke deltakende bilers kjøresikkerhet.
De skal holde juryen og stevnets leder underrettet om sine iakttakelser.
Drivstoffprøver, motorkontroll og vektkontroll kan foretas etter hver runde.
En bil kan klasses om før andre kvalrunde og etter at ny teknisk kontroll er gjennomført.

C. Etterkontroll
Etterkontroll foretas etter beslutning av juryen. En bil som er anmeldt for deltakelse i et løp, og som har deltatt i dette, kan ikke unndras fra etterkontroll.
Juryen og/eller NBF har anledning til å holde en hvilken som helst deltakerbil tilbake for full kontroll av NBF. Uansett hvem det er som foretar tilbakeholdelsen, påligger det arrangøren å få bragt bilen til kontrollstedet under betryggende oppsyn. Anmelder/deltaker dekker eventuelle kostnader i forbindelse med transport av bilen. Kontrollen skal foretas så snart som mulig.
Anmelder/deltaker skal vederlagsfritt stille bil til disposisjon for kontroll og er ansvarlig for å stille personell/utstyr til disposisjon for å kunne foreta nødvendige demonteringer.
Det gis ingen økonomisk erstatning for montering av komponenter etter teknisk kontroll.
Viser det seg ved kontroll at mistanken er berettiget, blir alle omkostninger i forbindelse med kontrollen å belaste vedkommende anmelder/deltaker.
Vedkommende anmelder/deltaker kan meddeles startforbud av NBF inntil saken er avgjort.
Foretas slik kontroll etter anmodning fra en protesterende, blir alle omkostninger å belaste den protesterende hvis protesten etter kontrollen finnes grunnløs.
Anmeldere/deltakere må være inneforstått med at deres biler for en kortere tid kan stilles under arrest som nevnt ovenfor.

D. Rapportering
Etter et hvert løp skal teknisk kontrollør snarest fylle ut og sende inn rapportskjema fra teknisk kontroll til NBF.

E. Vektkontroll
Vektkontroll kan foretas når som helst under en konkurranse. I slike tilfeller gjelder arrangørens vekt. Vekta skal være tilgjengelig for prøveveiing i forbindelse med teknisk forhåndsbesiktigelse. En vektkontroll er inappellabel.

F. Kontroll etter havari
I forbindelse med havari eller alvorlig ulykke skal de innblandede biler kontrolleres av teknisk kontrollør. Det skal legges vekt på bilens sikkerhetsutstyr, så som bur, hjuloppheng, bremser, sikkerhetsbelter og skjerm. Alle skader skal beskrives i kontrollrapporten. Videre skal førers personlige utrustning kontrolleres for skader. Skadde belter, skjermer, hjelmer etc. skal gjøres ubrukelige. Det skal skrives en protokoll etter kontrollen som overleveres stevnets jury. Stevnets jury skal legge denne ved rapporten til NBF. Ved skade eller misstanke om skade på bilens sikkerhets bur/bøyle skal chassis godkjenningsmerke fjernes på biler med slikt. Kun nødvendige funksjonærer samt medlemmer av berørte team kan være tilstede ved kontrollen.
Kontrollen skal utføres på avskjermet sted.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.