Arrangørbestemmelser, bane og sikkerhetsforskrifter for trening og konkurranse på bane 2024

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

§ 260. Banelisens og Arrangørforsikring

Alle baner skal ha banelisens utstedt av NBF. Før banelisens kan utstedes, skal banen være inspisert og godkjent. I god tid før et stevne skal juryleder sjekke baneregister og eventuelt kontakte aktuell baneinspektør for informasjon om banen. Juryleder skal kontrollere at banen er i henhold til banegodkjenning. Juryleder skal også påse at alle øvrige dokumenter er iht arrangørbestemmelsene.

For hver konkurranse kreves det en arrangørlisens utstedt av NBF. Søknad om dette sendes på fastsatt skjema innen de til enhver tid fastsatte frister. Arrangøren er for øvrig ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra andre myndigheter og instanser (politi, grunneiere osv.). Arrangøren er forpliktet til å akseptere og betale den arrangørforsikring som NBF tegner på arrangørens vegne. Banegodkjenning skal være oppslått på den offisielle oppslagstavle.

§ 261. Baneprotokoll og Baneinstruks

På samtlige godkjente baner og bakker skal det finnes baneprotokoll og instruks som skal inneholde følgende:

 • Kvittering på innbetalt banelisensavgift
 • Banegodkjenning
 • Mangelliste/påleggsliste
 • Baneinstruks
 • Arrangørlisens
 • Forsikringer
 • Informasjon til politiet, eventuelt polititillatelse der dette kreves
 • Tillatelse fra Statens Vegvesen SE: Søk | Statens vegvesen 
 • Andre pålegg/tillatelser (kommune/kirke/grunneier)
 • Tegning av banen
 • Beredskapsplan
  Retningslinjer for Sikkerhet – for den aktuelle banetype

Baner med lysanlegg

 • Kart med inntegnet, lys, personell, rescue-team og racekontroll.
 • Bruksanvisning for lysanlegg.

Baneprotokollen skal være tilgjengelig for jury og løpsledelse under stevnet. Den kan med fordel plasseres i juryrommet.

Tegning av bane og område i målestokk 1:1000, skal inneholde følgende:

 • Banens lengde og bredde samt start- og mållinjens plassering.
 • Lengde måles langs senterlinjen.
 • Svingenes radius
 • Flaggpostens plassering
 • Plassering av ambulanse, brannbil, tauebiler, vedlikeholds maskiner
 • Inntegning av rømningsveier
 • Publikumområder m/inntegning av sperringer (avstand fra banen må oppgis)
 • Depotplan (inn- og utkjøring, plassering av biler, rømningsveier)
 • Parc fermé
 • Alle faste gjenstander som ligger inntil banen (hus, gjerder, stolper, ledninger, fjell, stein   osv.) og planlagte beskyttelsesanordninger rundt disse
 • Landingsplass for legehelikopter
 • Ved bruk av lys: plassering av lyssøyler, sonepersonell, racekontroll og rescueteam

Baneinstruksen må inneholde:

 • Publikumsområde, antall vakter og beskrivelse av sperringer
 • Beskrivelse av den organisasjon arrangøren vil benytte under trening og stevner
 • Plan for kommunikasjon med regler for bruk av radio. (Jury, løpsledelse og baneobservatør bør ha egen kanal tilgjengelig)
 • Beskrivelse av opplæring av funksjonærer
 • Liste over nødnummer og andre viktige telefonnummer
 • Kartkoordinater for banen (til hjelp for legehelikopter)

261.1 Miljø

 • Alle arrangører skal ha en miljøstasjon.
 • Alle arrangører skal opprette en miljøhåndbok.

 

§ 262. Retningslinjer for Banegodkjenning

Alle banetyper (også bakkeløpstraseer) må bygges og sikres i henhold til retningslinjer. Alle nyanlagte- eller endrede baner og bakker som skal brukes til trening og konkurranse, må befares og godkjennes av NBF.
Arrangøren skal minst 2 måneder før det planlagte  stevnet fremme ønske om banegodkjenning og sende NBF en beskrivelse av banen/bakken. Vedlagt skal det følge tegning i målestokk minst 1:1000, orientering om baneinstruksen og de sikkerhetstiltak man vil gjennomføre.
Tegningen og beskrivelsen av banen skal komplettere hverandre, og gi et klart bilde av de forhold som er av interesse for bedømmelse av publikums, førernes og funksjonærenes sikkerhet.

§ 262.1 Følgende arbeidsordning er fastsatt

 1. Befaringen utføres av NBF’s oppnevnte baneinspektører.
  Baneeier skal være representert under inspeksjonen.
 2. Etter befaring utarbeider baneinspektøren en liste over eventuelle krav og mangler for banegodkjenning som forelegges baneeier og NBF.
 3. Når eventuelle krav og mangler er ferdigstilt skal baneeier informere baneinspektøren som beslutter ny befaring eller om banelisens kan utstedes. Alle pålegg må være kvittert ut minimum 30 dager før stevnet.
 4. NBF kan gjøre utstedelsen av arrangørlisens avhengig av uttalelsen fra baneinspektørene.
 5. Dersom banen skal benytte lysvarsling, må lys og merkeutstyr være tilgjengelig ved inspeksjonen. Baneinspektørene vil forestå plassering og nødvendig merking av plass for den enkelte lyssøyle, personell, racekontroll og rescue-team.
 6. For midlertidige baner og flerbruksanlegg kan det etter vurdering av NBF v/ Baneseksjonen pålegges årlig baneinspeksjon.
 7. NBFs utgifter dekkes av banelisenser. Inspeksjoner og rådgiving utover de 3-årlige periodebestemte inspeksjoner, bekostes av baneeier. Baneeier må også dekke utgifter hvis baneinspektør må besøke anlegget mer enn en gang pr. godkjenning.

§ 263. Forbud mot droner

Det er generelt forbudt å fly drone over baneanlegg under stevner. Forbudet er absolutt over personell.
Arrangøren kan avsette sikre områder der droneflyging kan godkjennes. Slike områder skal angis på banekartet/tegning.
Slik tillatelse kan kun gis av Løpsleder og skal være skriftlig. Kun personer med offentlig godkjenning kan få tillatelse til å fly drone i godkjente områder.

§ 264. Sikring av baner

Krav til sikring av baner og bakker vil måtte bestemmes i hvert enkelt tilfelle og nasjonale retningslinjer for bygging, sikring og bruk av baner må fortolkes for hver bane og banetype med hensyn til utforming, topografi osv.

§ 265. Depot

Depot bør anlegges utenfor konkurransebanen. Dekket i depot bør være hardt og tørt. Det må finnes tilstrekkelig oppstillingsplasser for hver deltagerbil og det bør finnes særskilt plass for service og ledsagerbil så nær deltagerbilens oppstillingsplass som mulig.
I tilslutning til innkjøringsveien til konkurransebanen, må det være tilstrekkelig plass for oppstilling av de deltagerbilene som skal inn på banen i neste heat. Det er ønskelig at det er to veier til og fra depot for å mulig­gjøre inn- og utkjørsel til banen. Se også § 267.2 Brannovervåking depot 

Det skal utarbeides en depotplan som bør vise plassering av f.eks brannslukkere, grillplasser, branngater, rømningsveier o.s.v (se eksempel på depottegning). Depotplan skal henges opp i tilknytning til offisiell oppslagstavle.

Følgende skal være til stede:

 • Avfallsbehandling, kort avstand til nok beholdere med mulighet for sortering.
  Sanitæranlegg/toaletter (permanente eller mobile), vask og dusj. Toalett beregnet for bevegelseshemmede. Tilrettelagte plasser for grilling (med slukkeutstyr).
 • All prøvekjøring med deltagerbiler i depot er absolutt forbudt. Det er derfor ønskelig at det anlegges et enkelt prøvekjøringsfelt i tilslutning til depot der bremser med mer kan prøves uten risiko for de øvrige deltagerne.
 • Uvedkommende skal ved betryggende avsperringer og kontroll hindres i å komme inn på konkurransebanen.
 • Det bør utstedes særskilte adgangstegn for førere, mekanikere og andre som skal ha adgang til begrensede områder.
 • All kjøring i depot med andre kjøretøyer enn konkurransebiler er strengt forbudt dersom dette strider mot Vegtrafikklovgivningen.
 • Bane og Sikkerhetsseksjonen kan etter søknad dispensere fra deler av dette.

Miljø og sikkerhet i depot

 • Olje- eller bensin søl i depot skal unngås.
 • Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å ha nødvendige midler for å kunne utføre dette på egen depotplass.
 • Alle deltagere skal benytte tett presenning av brannhemmende materiale, eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i all service og depot plasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 3 x 6 m.
 • Boenheter/deltagerplass skal ha egen 6 kg. brannslukker.
 • Boenheter bør ha røyk- og gassvarsel installert
 • Ekstra drivstoff skal ikke oppbevares i boenheten og skal dekkes med brannteppe (spesialreglementene kan ha egne regler som er strengere).

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.