§ 302 Bestemmelser om teknisk kontroll i rally og hastighets/bane-konkurranser 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

Den tekniske kontrollen har to meget vesentlige siktepunkt: Det sikkerhetsmessige og det konkurransemessige.
Kontrollen kan deles i følgende avsnitt: Forhåndsbesiktigelse, overvåkning og kontroll under og etter konkurransen.
Ved forhåndsbesiktigelse og overvåkning under konkurransen, skal i første rekke den sikkerhetsmessige side tilgodeses. Ved etterkontroll og dels ved kontroll under konkurransen skal det tas hensyn til de konkurransemessige forhold.
Som ansvarshavende for den tekniske kontrollen skal det oppnevnes en autorisert kontrollør. Han skal ha til hjelp assistenter som han peker ut i samråd med arrangøren.

 A. Etterkontroll

Etterkontroll foretas etter beslutning av løpsleder og/eller juryen. En bil som er anmeldt for deltakelse i en konkurranse, og som har deltatt i dette, kan ikke unndras fra etterkontroll, og må forbli i parc fermè til protestfristens utløp og – utover dette – til det tidspunkt som juryen måtte bestemme for den enkelte bil.
Ved etterkontroll kontrolleres om deler, så som innsugnings- og eksosmanifold, forgasser, fordeler, vifter etc. er i henhold til spesifikasjonene i homologeringspapirene (§300 pkt.2).
Juryen og/eller NBF har anledning til å holde en hvilken som helst deltakerbil tilbake for full kontroll av NBF. Uansett hvem det er som foretar tilbakeholdelsen, påligger det arrangøren å få bragt bilen til kontrollstedet under betryggende oppsyn. Anmelder/deltaker dekker eventuelle kostnader i forbindelse med transport av bilen. Kontrollen skal foretas så snart som mulig.
Anmelder/deltaker skal vederlagsfritt stille bil til disposisjon for kontroll og er ansvarlig for å stille personell/utstyr til disposisjon for å kunne foreta nødvendige demonteringer.
Det gis ingen økonomisk erstatning for montering av komponenter etter teknisk kontroll.
Viser det seg ved kontroll at mistanken er berettiget, blir alle omkostninger i forbindelse med kontrollen å belaste vedkommende anmelder/deltaker. Vedkommende anmelder/deltaker kan meddeles startforbud av NBF inntil saken er avgjort. Foretas slik kontroll etter anmodning fra en protesterende, blir alle omkostninger å belaste den protesterende hvis protesten etter kontrollen finnes grunnløs.
Anmeldere/deltakere må være inneforstått med at deres biler for en kortere tid kan stilles under arrest som nevnt ovenfor.

B. Rapportering

Etter enhver konkurranse skal teknisk kontrollør snarest fylle ut og sende inn rapportskjema fra teknisk kontroll til NBF.

1. Rally

Arrangøren skal før start, og bør også under konkurransen og etter innkomst, utføre teknisk kontroll på deltakende biler samt kontroll av personlig utstyr. Bilenes vognlisens skal beholdes av arrangøren under løpet og tilbakeleveres etter målgang.
Biler som ikke møter til teknisk kontroll til fastsatt tid, regnes som ikke startende.
Sjefen for teknisk kontroll, som selv må være tilstede, er ansvarlig overfor løpsleder for at hver bil oppfyller sikkerhetsbestemmelsene, har fastsatt utrustning og har tillatelse til å kjøre på norske veier.
Ved teknisk kontroll må det finnes grav eller bukk. Støymåling iht. NSR § 303 bør utføres før start. Teknisk kontroll under konkurransen bør legges til konkurransens pauser, og eventuelle feil må rettes innen restart. Har en deltaker en bil som ikke lenger er trafikksikker, plikter han å bryte konkurransen.
Innfesting av løse deler som kamera o.l. i og på bilen skal godkjennes av teknisk kontroll.

2. Hastighets-konkurranser

A. Forhåndsbesiktigelse

Forhåndsbesiktigelse av deltakerbiler skal begynne så tidlig at man er ferdig i god tid før førermøtet. Støymåling iht. NSR § 303 bør utføres før start. Ansvarshavende for den tekniske kontrollen skal tas med på råd og ha det avgjørende ord når det gjelder planlegging av tidsskjema og depotordningen. Når deltakerantallet er stort, er det påkrevet å opprette spesielle stasjoner for kontroll av bl.a. lisenser, førerkort og førerens personlige utstyr.
Kontrollplassen må være så godt utstyrt som mulig. Dersom det skal tas drivstoffprøver må dette på forhånd avtales med NBF slik at passende utstyr er til stede, og at rutiner for drivstoffprøver er klarlagt.
Kontrollen skal foregå i henhold til NBFs tekniske kontrollskjema. Er det gjort merknad på skjemaet om feil eller mangler som må rettes opp før neste løp og tilsvarende merknad er gjort i vognlisensen, skal den tekniske kontrolløren anmerke dette i sin rapport til NBF.
Er de tekniske kontrollører i tvil om en bil er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand kan den prøvekjøres, men som hovedregel gjelder at i sikkerhetsmessige spørsmål skal tvil ikke komme deltakeren tilgode.
Førere som ikke innfinner seg til forhåndsbesiktigelse til fastsatt tid, kan av stevnelederen nektes å starte.
Innfesting av løse deler som kamera o.l. i bilens kupé skal godkjennes av teknisk kontroll.

B. Overvåkning og kontroll

De tekniske kontrollører skal ha sin oppmerksomhet rettet mot hendelser som kan påvirke deltakende bilers kjøresikkerhet. De skal holde juryen og stevnets leder underrettet om sine iakttakelser.

Såfremt en bil viser seg å gå bemerkelsesverdig meget bedre enn konkurrentenes, kan det tas drivstoffprøve.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.