Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Karting 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Om teksten ikke klart og tydelig spesifiserer hva en kan gjøre, skal en arbeide ut fra prinsippet at det ikke er tillatt. For øvrig gjelder Arrangør, bane- og sikkerhetsbestemmelser § 260 -267

§ 702. Banebestemmelser

Se NBF’s hjemmesider, Sikkerhet, Retningslinjer for Kartingbaner.

1.Pit/Pitlane

Under konkurransen kan føreren motta hjelp fra mekanikeren som oppholder seg i pit.

Kun mekanikere fra heatets deltakere har adgang til pit. Følgende hjelp kan mottas i pit:

– skifte av reservedeler

– reparasjon og justeringer

– starthjelp

2. Parkeringsdepot

ALL KJØRING I PARKERINGSDEPOET ER FORBUDT! All bruk av motorisert kjøretøy samt el. drevet kjøretøy og utstyr er forbudt. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon. En fører som kjører inn i parkeringsdepotet under konkurransen bryter heat eller finale. All form for bruk av åpen flamme i parkeringsdepotet er forbudt, dette gjelder også grilling.

 

§ 703 Organisering

Et Formel-K løp organiseres etter samme prinsipp som øvrige hastighetsløp.

§ 704 Krav til førstehjelpstjeneste ved konkurranse og trening

1. Førstehjelpstjeneste ved trening

Det er ikke krav om medisinsk ansvarlig på trening, men det skal forefinnes førstehjelpsutstyr og båre. Det skal tydelig merkes hvor dette står. Treningsansvarlig skal forvisse seg om at det er personer tilstede som kan betjene førstehjelpsutstyret. Utstyret skal til enhver tid kontrolleres og være komplett. Telefon og nummer til nærmeste AMK- eller legevaktsentral skal være lett tilgjengelig. NBF kan kreve medisinsk beredskap iht. § 266 der de måtte mene dette er nødvendig.

2. Førstehjelpstjeneste ved konkurranse

§266 gjelder ved konkurranse. Ved internasjonale løp, henvises til ISR.

§ 705 Bestemmelser om organisert trening

1. Definisjon

All organisert kjøring som ikke er konkurranse omfattes av disse bestemmelser. All aktivitet under denne bestemmelsen skal være godkjent av og forsikret gjennom NBF. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier og politi, samt banegodkjenning.

2. Ansvar

Klubb tilsluttet NBF må stå ansvarlig for aktiviteten. Klubbene får ansvar for å oppnevne treningsansvarlig. Det er klubbens ansvar å forvisse seg om at denne personen har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger til å kunne gjennomføre treningen iht. gjeldende regler i NSR. Denne personen har på vegne av klubben ansvaret for at aktiviteten gjennomføres iht. NSR.

3. Trening i forbindelse med konkurranse

I alle løp skal deltakerne ha gjennomført min. 5 treningsrunder. Stevnets leder kan dispensere fra denne bestemmelsen.

4. Trening utenom konkurranse

Ved trening som ikke har tilknytning til noen konkurranse, skal det tegnes forsikring gjennom NBF. Førstehjelpstjeneste i henhold til § 704. Teknisk kontroll skal gjennomføres i henhold til § 711. Kun karter godkjent iht. §714 kan benyttes. Arrangøren som er representert ved godkjent treningsansvarlig, plikter å kontrollere at alle som trener har gyldig vogn- og førerlisens samt at ledsager har lisens.

Treningsprotokoll skal føres. (Se mal på  www.bilsport.no)

En trening skal ikke inneholde noen form for konkurransekjøring. Dersom det gjennomføres
starttrening, skal dette kun foregå over en kort strekning (eksempelvis startlangsiden). Heatkjøringen skal deretter avbrytes. Trening skal foregå klassevis. Dersom det er hensiktsmessig og sikkerhetsmessig forsvarlig, kan klasser kjøres sammen avhengig av førerlisenstype, etter følgende retningslinjer:

Klasser under 100 ccm:

Kan kjøre sammen:         Førere med Debutant-, Rekrutt-, Junior- og Trenings-lisens

Kan kjøre sammen:         Førere med Debutant-,Trenings- og Rekrutt Trenings-lisens

Klasser over 100 ccm:

Kan kjøre sammen:         Alle lisenstyper

For førere med Rekrutt Treningslisens skal førerens foresatt samtykke dersom Cadetti skal kjøres sammen med andre klasser og/eller andre førerlisenstyper. Førere kan etter 1.september trene i aldersbestemte klasser, hvor føreren oppnår alder for gjeldene klasse neste kalenderår. (§ 714 Klasseinndeling).
Dette gjelder kun førere med gyldig konkurranselisens. Treningsansvarlig skal inneha lisens type INFK eller TRFK.

5. Engangslisens

Engangslisens kan kun utstedes i den hensikt at en utøver skal kunne prøve en kart. Se Generelle bestemmelser Art. 9.6
Misbruk av ovennevnte vil medføre at klubben mister retten til å utstede engangslisenser. Engangslisens kan kun utstedes på banen for klasser  iht. §714 Generell dispensasjon gis for øvre aldergrense. De som løser engangslisens skal før kjøringen starter ha deltatt ved gjennomgang av flaggreglementet og bestemmelser om kjøredisiplin. Treningsansvarlig har ansvar for at slik opplæring blir gitt, og skal holde spesielt oppsyn med kjøringen. Utøveren og ledsager (for førere under 18 år) skal før kjøring gjennomgå en elementær kjøreopplæring. Under kjøring med engangslisens i Cadetti skal det være kun en utøver på banen. Kjøringen skal overvåkes av lisensiert treningsansvarlig (TRFK), instruktør (INFK), jurymedlem (JMA) eller juryleder (JLA) med gyldig lisens.

6. Dekk

Valg av dekk under trening er fritt såfremt det er produsert av Le Cont,

For internasjonale klasser (OK Jr., OK og KZ2) kan dekk iht. til en hver tid gjeldende reglement for CIK-FIA Cups, Trophies and Championships benyttes.

7. Supertrening kan gjennomføres etter følgende regler.

 • a) Approbasjon sendes NBF på eget skjema, senest 3 uker før supertreningen skal finne sted. Arrangørlisens utstedes, forsikring tegnes og dette sendes arrangøren.
 • b)    Kun godkjente konkurransebaner kan benyttes.
 • c) Sikkerhetskrav i henhold til § 704 pkt 1
 • d) Supertreningen skal kun gå over en dag.
 • e) Treningsansvarlig skal være godkjent løpsleder og teknisk kontrollør skal være autorisert av NBF, disse er suverene i sine avgjørelser. Det gis ikke adgang til protester eller appeller på avgjørelser.
 • f) Inngangsbilletter, program, parkeringsbilletter l. tillates ikke solgt.
 • g) Maksimalt antall deltakere er begrenset til 60. Klasser etter Kartsportbokens gjeldende reglement.
 • h) Maksimalt antall kjørende på banen samtidig får ikke overskride 14.

Sammenslåing av klasser kan gjøres men da i henhold til § 705 pkt 4., men uansett skal de med lavest yteevne kjøre bakerst.

 • i) Krav til kart, lisenser e i henhold til gjeldende Kartsportreglement. Engangslisens tillates ikke utstedt ved Supertrening.
 • j) Innsjekk/treningsprotokoll føres og teknisk kontroll skal gjennomføre k) Det skal avholdes førermøte med gjennomgang av treningsopplegget.
 • l) Det skal ikke gis ut noen form for premier eller resultater.
 • m) Treningsansvarlig har ansvar for utfylling av en enkel rapport til NBF (eget skjema). Sendes NBF første virkedag etter treningen.
 • Supertrening er ikke godkjent som debutantløp.
 • Klubber som ikke følger disse bestemmelsene kan miste retten til å arrangere løp og supertreninger.

§ 706 Bestemmelser om Førerlisens.

1. ”Rekrutt Trening”

Følgende krav gjelder for de som skal kjøre Rekrutt Trening det året de fyller 6 år:

 1. Medlemskap i klubb tilsluttet NBF
 2. Teorikurs for Rekrutt lisens med bestått prøve. (15 spørsmål)
 3. Gjennomgang av praktisk kjøretest hvor instruktør observerer kjøringen (engangslisens må løses)
 4. Etter bestått teoretisk og praktisk prøve, sendes søknad om førerlisens til NBF som utsteder en treningslisens (FCAT). Innehaver av
 5. Rekrutt treningslisens kan kun kjøre trening.

Det tillates ikke å invitere Rekrutt Trening til løp.

2. Trening/konkurranse fra 8 år

Følgende krav gjelder for de som skal begynne.

 1. Medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
 2. Teorikurs med bestått prøve. (50 spørsmål)
 3. Gjennomgå en praktisk kjøretest hvor instruktør observerer kjøringen, ikke nødvendig for de som har kjørt Rekrutt trening tidligere. (Engangslisens må løses).
 4. Etter bestått teoretisk- og praktisk prøve, sendes søknad om lisens til NBF.
 5. NBF utsteder trening eller debutantlisens . Innehaver av debutantlisens må gjennomføre debutantkjøring før ordinær konkurranselisens utstedes.

Dette kan gjøres på følgende måter:

a) Debutanter må starte i minst 2 approberte løp i Norge med unntak av CIK-løp, NM- og NC-løp. Debutanten kjører tidskjøring men starter bakerst i alle heat og finaler. Det kan godkjennes to heat pr. løp.

b) Etter 2 approberte løp sendes debutantlisensen sammen med resultatlister til NBF som sender ordinær lisens tilbake. Det forutsetter at jury ikke har sendt inn bemerkninger i sin juryrapport. Fører er å anse som debutant inntil ordinær lisens er utstedt.

Utøver med Rekrutt Treningslisens, kan det året han/hun fyller8 år bytte sin trenings-lisens i en Rekrutt debutantlisens (FCA) etter gjennomgått debutantkurs og godkjent prøve. Trenings-lisensen sendes NBF, som utsteder debutantlisens. Førere med lisens for *kun trening* som vil begynne å kjøre løp, følger samme prosedyre som Rekrutt treninglisensen.

3. Ledsager ved løp og konkurranse 

Ledsager til den respektive fører må gjennomgå teorikurs (debutant) og ha bestått prøven (50 spørsmål) Etter bestått prøve sendes søknad om Ledsagerlisens til NBF

Ledsager/anmelder Se Generelle bestemmelser Art. 9.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.