§619B Reglement for Legal at Racing 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Definisjon

Legal at Racing er en klasse kun for registrerte biler når disse kjøres på Godkjent bane over 1/8  mile eller ¼ mile. Klassen deles inn i 3 grupper.

Gruppe navnET 1/8 mile (Absolutt BO)ET 1/4 mile (Absolutt BO)
16:40-6:99 (6:39)10:00-10:99 (9:99)
27:00-7:69 (6:99)11:00-12:00 (10:99)
37:70 og over (7:60)12:00 og over (11:99)

Biler som oppnår ET raskere enn tillatt under kvalifisering får sine tider strøket, og ved kjøring raskere enn Absolutt BO blir føreren umiddelbart nektet videre deltakelse. Tider lavere enn gruppens breakout vil ikke bli godkjent. Eliminering med tider under gruppens breakout vil gi diskvalifikasjon. Hastigheter over max hastighet skal føre til diskvalifikasjon. Absolut breakout skal føre til diskvalifikasjon. (se §631 for definisjoner på breakout) Ved diskvalifikasjon som følge av teknisk eller absolutt breakout skal samtlige av deltagerens poeng fra stevnet strykes.

Lisenskrav

Legal at racing kan kjøres på engangslisens for Street Legal. Helårs lisens for vogn og fører kjøpt hos NBF kan også benyttes.

2. Bane

For Legal at racing kjøring se §609. Kjøring skal kun foregå på bane godkjent for dragracing. Skisse av banen og sjekkliste Dragrace/Legal at racing skal sendes NBF sammen med søknad om et hvert arrangement. Ved evt. avvik i mål, må banen besiktiges før godkjenning av NBF. Alle faste installasjoner som finnes rundt banetrase skal defineres med opplysninger om hvordan de er sikret. Bilder skal vedlegges. Ref. §607-2.1.

Banen skal til en hver tid være tilstrekkelig opplyst.

Gater, veier og industriområder skal være upreparerte.

 

3. Krav til deltakere

Deltakere må minimum ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement.

Se dog GB 9.1, 9.8 og 12.1 (vedrørende tapt førerrett og sperrefrist). Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder.

Sit-In

Det er tillat med «Sit-in» i Legal at racing gruppe «Gruppe 3» når det kjøres 1/8 mile. Ved kjøring på 1/4 mile tillates ikke «Sit-In». Sit-In tillates ikke i Gruppe 2 og Gruppe 1. Krav til passasjer er som fører på alle punkter (sete, sikkerhetssele, kjøreutstyr) med unntak av førerkort. Passasjer må være minimum 150 cm høy eller minimum16 år. Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder også passasjer. Det skal løses egen engangslisens for Street Legal også for passasjer og bilen skal merkes at den er godkjent for kjøring med passasjer.

4. Organisasjon

Løpet avvikles enten som et ET-stevne med dial-in, eller som heads-up og fast indeks. Dette eller andre alternativer fastsettes av løpets tilleggsregler.

 

5. Tidtaking

Fritt. Elektronisk tidtaking med starttre anbefales. Dersom løpet kjøres manuelt med startdommere skal disse være plassert på sikker avstand fra banen.

 

6. Førstehjelpstjeneste

Sanitet/hjelpekorps skal være tilstede. Bil for skadetransport skal finnes. Ved kjøring i gruppene Gruppe 2 og Gruppe 1 skal det være lege og ambulanse tilstede på samme måte som for dragrace. Se §609.

 

7. Redning / brann

Gruppen Gruppe 3 over 1/8 mile:

Ved nedre halvdel av banen skal det være en brannbil med tre personer, utstyrt som følger:

Min. 2 stk. 12 kg brannslukkere, brekkjern og kniv for åpning av bil og eventuelt kapping av belter.

Ved start skal det være min. 2 mann med 2 stk. 5 kg brannslukkere.

Et 25 kg aktivt brannslukningsagregat (pulver, kullsyre, lightwater) bør være tilgjengelig.

Redningsmannskapene skal være kledd i brannhemmende dresser, hansker, balaklava, hjelm og støvler.

Bergningsbil for fjerning av havarerte biler bør ha løftemulighet eller redningsbil plan og vinsj.

Det er ønskelig med følgende ekstrautstyr: Krok med kjede, klippeutstyr, spade, øks, spett og boltesaks.

Saneringsmiddel med koster og nødvendig verktøy bør finnes. Til fjerning av frostveske, giroljer og mindre oljesøl anbefales rødsprit og filler.

Ved kjøring på godkjent dragrace bane med gruppene Gruppe 2 og Gruppe 1 kreves Redning/Brann i henhold til §609.

Ved deltagelse med el-biler kreves i tillegg Brannteppe beregnet for slukking/hindre spredning.

 

8. Teknisk kontroll

Samtlige deltakerbiler skal før start ha gjennomført og bestått teknisk kontroll. Under stevnet skal tekniske kontrollører være tilstede ved start og kontrollere at bil og utstyr er iht. reglement. Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert teknisk kontrollør for Street Legal eller dragrace hos NBF. Ved kjøring i gruppene Gruppe 2 og Gruppe 1 skal ansvarlig for teknisk kontroll være autorisert for dragrace.

 

9. Førermøte

Førermøte skal gjennomføres minimum 15 minutter før start. Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne i samarbeide med jury.

 

10. Arrangør / funksjonærer

Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Kun klubber tilsluttet NBF kan søke. NBF utsteder funksjonær lisenser for Legal at racing og dragrace som kan benyttes ved kjøring på 1/8 mile i gruppen Gruppe 3. Funksjonær lisenser for dragrace skal benyttes ved kjøring med øvrige grupper. Alle søknader på ikke permanente baner skal inneholde en oppdatert baneskisse samt utfylt sjekkliste for dragrace/Legal at racing.

Det kreves autorisert, starter, løpsleder og teknisk kontrollør. I tillegg oppnevner NBF juryleder. Ytterligere ett lisensiert jurymedlemmer skal oppnevnes. Denne oppnevnes av arrangøren, og skal ha god kjennskap til dragrace og inneha en funksjonær eller førerlisens for dragrace. Arrangøren kan i tillegg fritt oppnevne ett ytterligere jurymedlem. Dette jurymedlemmet behøver ikke være lisensiert. Ingen funksjonær med funksjon under stevnet kan gå inn som deltaker eller ha andre oppgaver under stevnet.

 

10.1.1 Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp.

Tidsfrister og avgift for anmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 3.2 og 19.1

Oppsetting av nasjonal terminliste se Generelle bestemmelser. Art 19.1

Etteranmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 3.2.2

Endring av fastsatt dato for en konkurranse se Generelle bestemmelser. Art 19.2

Internasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 19.4

Avlysning av løp se Generelle bestemmelser. Art 19.5

 

11. Tilleggsregler

Det skal utarbeides tilleggsregler i god tid før arrangementet finner sted. Tilleggsreglene skal i tillegg til å inneholde alle relevante punkter i GB 3.5 også beskrive klassene det kjøres, og hvordan disse kvalifiseres og elimineres. Faktadommere skal opplyses i tillegsregeler eller ved oppslag på stevnets resultattavle i tillegg til at de presenteres sammen med stevnets øvrige hovedfunksjonærer på førermøte.

 

Påmelding/Signatur

Alle deltagere skal enten ved påmelding i sekretariat eller på teknisk kontroll skjema signere på at de er kjent med gjeldende regler, tilleggsregler, samt at de deltar på eget ansvar. Disse skjema skal arrangøren ta vare på til etter stevnet. Ved uhell skal skjema for berørte personer overleveres stevnets juryleder sammen med rapport fra stevnets medisinske ansvarlige.

 

12. Tillatelser

I tillegg til NBFs arrangørlisens, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra Vegvesenet, baneeier og grunneier(e). Søknadsfrister iht. NSR. Det gis ikke anledning til oppvisningskjøring ved Legal at racing arrangement med mindre dette er godkjent i hvert enkelt tilfelle av NBF. ET-klasser KAN i enkelte tilfeller tillates etter egen søknad til NBFs Dragraceseksjon. Se §621.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.