Norsk FunSport Endurance Racing 2023-2025

KONKURRANSEREGLEMENT NORSK FUNSPORT KLASSE 4

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet ellerdelvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, utenskriftlig forhåndstillatelse fra NBF.

 

NB! Endringer kan bli gjort. Det er deltakers ansvar og til enhver tid være oppdatert på gjeldene regler. Det er arrangørens ansvar å besørge tekniske løsninger som medfører at reglene kan følges. 

 

Norsk FunSport (NFS) er en langløpsserie som foregår på asfaltbaner i Norge, som godkjent av Norges Bilsportforbund (NBF). Det er viktig å forstå at reglementet i NFS vil avvike fra et normalt langløpsreglement. Alt er gjort med tanke på at dette skal være sikkert, moro, enkelt, rimelig og noe som kan gjennomføres uten alvorlige hendelser. Her er hygge på og utenfor banen minst like viktig, om ikke viktigere, enn prestasjonene på banen.
Det forventes at alle påmeldte deltakere etterlever reglene og praktiserer FAIR RACE-prinsippene. Klarer vi å gjennomføre dette etter regelverket så kan vi fortsette med denne løpsformen på en trygg måte.
Det som er beskrevet i dette reglementet er tillatt/krav. Dersom det ikke er beskrevet eller nevnt her er det å anse som ikke tillatt.

1. RUSMIDLER:

Det er forbudt å benytte stimulerende midler/alkohol i hele depotområdet under konkurransens gang. Det er ikke tillatt for teammedlemmer å nyte alkohol fra etter innsjekk og til bilene slippes ut fra Parc Fermè. Det er ikke tillatt å føre kjøretøy eller oppholde seg i konkurranseområdet i ruspåvirket tilstand.

 2.PÅMELDING:

2.1 Påmelding skjer på egen påmeldingsside.

2.2 Det er begrenset med startplasser og det er førstemann til mølla som gjelder.

2.3 Startspor gis etter når teamet meldte seg på. Første team påmeldt er pole posisjon osv.

2.4 Påmeldingen er effektuert når startavgiften er betalt.

2.5 Det er viktig at man har lest gjennom alle regler og vilkår som er publisert på før man melder seg på.

2.6 Ved å melde seg på løpet bekrefter man at man har lest, forstått og aksepterer Norsk FunSport (heretter NFS) sine regler, vilkår og betingelser.

2.7 Den som melder på teamet mottar en kvittering for at man er påmeldt, og kommunikasjon med de påmeldte vil deretter skje på e-post mellom NFS og den som meldte på teamet.

2.8 Det er bindende påmelding, og ingen refusjon/tilbakebetaling av startavgift ved uteblitt oppmøte, uansett om dette er til stevnet eller konkurransen. Dette gjelder uansett årsak til fraværet (ved eventuell sykdom/skade kan man benytte kvitteringen for påmelding som underlag mot en eventuell reiseforsikring). Om man blir nektet videre deltakelse i konkurransen, eller må bryte pga. tekniske problemer så vil det ikke være mulig å få tilbakebetalt startavgiften.

2.9 Man kan ikke holde av-, selge til- eller bytte plassen sin til/med andre team.

2.10 Om det er ledige plasser så vil det kunne åpnes for drop in-plasser 4 uker før arrangementet. Dette skjer via NFS sin Facebook-side. Drop in-plassene er dyrere enn de som man får ved å melde seg på innenfor fristen

 3.TEAM:

3.1 Et team består av førere, mekaniker(e) og en teamleder. Teamet defineres som det aktive mannskapet som drifter teamets kjøretøy, under en konkurranse.

3.2 Gjester/familiemedlemmer som ikke er en aktiv del av teamet, skal ikke meldes på som en del av teamet. Disse har heller ikke mulighet til å bidra under løpet.

3.3 Teamets medlemmer må ha fylt 16 år ved konkurransens start.

3.4 Teamets leder (Teamleder) må ha fylt 18 år ved konkurransens start. Dersom det er en uerfaren teamleder, eller en teamleder med for eksempel fysiske utfordringer så vil de få ekstra støtte fra arrangøren. Vi ønsker at man skal tenke nytt og rekruttere når det gjelder teamledere/teammedlemmer.

 3.5 Teamleders navn og kontaktinformasjon skal oppgis til arrangøren, minst 6 uker før løpsstart.

 3.6 Teamleder skal videreformidle all kommunikasjon internt i teamet slik at alle teamets medlemmer er oppdatert på relevant informasjon.

3.7 Det er teamleder som representerer teamet ved henvendelse til arrangør/sekretariat. Teamets øvrige medlemmer kan ikke kontakte arrangør/sekretariat på vegne av seg selv eller teamet. Unntak for dette gjøres om teamleder på det aktuelle tidspunktet er fører eller syk eller dersom det er behov for å gi støtte til en teamleder.

3.8Dersom teamleder får frafall, kan teamet utnevne en ny leder. Den nye lederen må registreres inn i sekretariatet ved innsjekk eller så fort en endring skjer. Teamet må til enhver tid ha en teamleder som kan kontaktes av arrangøren/sekretariatet. Tidligere utsendt informasjon til avgått teamleder sendes ikke ut på nytt

3.9 Teamets medlemmer kan kun tilhøre et team. Det er ikke tillatt å melde inn samme person i flere team.

3.10 Det er tillatt for teamets medlemmer å hjelpe andre team, men man kan kun representere teamet man er påmeldt sammen med.

3.11 Hvert team må ha et unikt navn. Navnet må ikke oppgis ved påmelding, men senest 6 uker før stevnet starter.

3.12 Alle teamets medlemmer kan ha flytende roller. Teamleder skal alltid inneha sitt ansvarsområde under hele konkurransen.

3.13 Temaet kan bestå av ett fritt antall deltakere, men det er et minimumskrav til antall deltakere som må følges.

3.14 8 timers konkurranse – minimum 4 førere hvorav teamleder kan være en av førerne.

3.15 12 timers konkurranse – minimum 5 førere hvorav teamleder kan være en av førerne.

3.16 24 timers konkurranse – minimum 6 førere hvorav teamleder kan være en av førerne.

3.17 Alle teamets medlemmer skal bære synlig armbånd for å kunne identifisere seg under konkurransen. Dersom man ikke har på seg gyldig armbånd vil man kunne bli nektet deltakelse i teamet.

3.18 Teamet konkurrerer som et lag om å fullføre flest antall runder, innenfor den definerte tiden en konkurranse varer.

4. FØRER:

4.1 Fører er definisjonen på den som fører bilen i det aktuelle øyeblikket.

4.2 Ett team består av minst fire førere.

4.3 Alle førere må møte i førermøter og andre obligatoriske møter, der det er påkrevd.

4.4 Dersom en av teamets førere uteblir fra førermøtet kan ikke temaet starte konkurransen, selv om resten av teamet har vært på førermøtet. Teamet kan starte etter at vedkommende som hadde fravær og resten av teamet har deltatt i førermøte nummer 2.

4.5 Førermøte nummer 2 gjennomføres tidligst etter at ordinær start er gjennomført og konkurransen har passert minst 5 kjørte runder.

4.6 Førere av kjøretøy som deltar på NFS sine arrangement må være fylt 18 år, inneha og fremlegge førerkort klasse B.

4.7 Dersom førerkort er inndratt kan man ikke delta som fører i konkurransen, uavhengig av årsak til inndragelsen.

4.8 Førere må i tillegg til førerkort inneha gyldig debutant- eller hastighetslisens, utstedt av Norges Bilsportforbund.

4.9 Fører skal ved deltakelse i konkurransen være iført sikkerhetsutstyr i henhold til teknisk reglement.

4.10 Fører skal være iført påkrevd sikkerhetsutstyr før bilen forlater egen depotplass for å kjøre til/på banen.

4.11 Det er ikke tillatt å føre et kjøretøy i depot som man ikke har tillatelse til å føre eller førerkort for.

4.12 Det vil være forskjellige krav til det minste antall førere som kreves, basert på antall timer som konkurransen skal kjøres. Teamleder kan selv delta som fører i alle konkurranser.

4.12.1 8 timers konkurranse – minimum 4 førere, hvorav teamleder kan være en av førerne.

4.12.2 12 timers konkurranse – minimum 5 førere, hvorav teamleder kan være en av førerne.

4.12.3 24 timers konkurranse – minimum 6 førere, hvorav teamleder kan være en av førerne.

4.13 En fører kan ikke kjøre bilen mer enn maksimalt 45 minutter sammenhengende. Deretter må føreren ha minimum 90 minutter sammenhengende hvile. 90 minutters sammenhengende hvile inntrer uansett hvor lenge føreren har vært i bilen, så sant bilen har vært på banen.

4.14 Dersom man har overskredet den maksimale tiden for hver enkelt fører, som er på 45 minutter, eller ikke overholdt minimumstiden for hvile som er på 90 minutter for fører, vil man straffes med fratrekk av en runde for hvert minutt avviket har vart.

5. TIDSSKJEMA:

5.1 Tidsskjema sendes alle påmeldte team (Teamsjef) før stevnets første dag.

5.2 Tidsskjemaet vil kunne måtte endres, og arrangøren har full rett til å gjøre dette uten forvarsel, men vil varsle om endringen så fort beslutningen om endringen er tatt og tidsskjema revidert.

6. OPPMØTE:

6.1 Det vil bli sendt ut informasjon om første- og siste mulighet/tidspunkt for oppmøte. Dettes sendes ut minst 10 dager før stevnet.

6.2 Ved oppmøte skal de oppgaver man er pålagt følges, slik at man aktivt bidrar til en effektiv innsjekk.

7. DEPOT:

7.1 Depotsjef anviser teamene til egen tildelt plass. Dette skjer ved ankomst. Det er ikke mulig å påklage plasseringen da dette fordeles etter plasshensyn og påmelding. Dersom det blir påkrevd at øvrige kjøretøy, campingvogner eller hengere settes på egen parkering så skal dette etterleves. Depotsjef er øverste myndighet i depot.

 7.2 Telt som settes opp skal kun stå på tilvist plass og barduneres på en sikker måte. Det er ikke tillatt å bardunere telt i brannslukkere/aggregater eller bensinkanner.

7.3 Dersom et telt anses som utrygt bardunert kan løpsledelsen/depotsjefen kreve at teltet tas ned eller sikres på en forsvarlig måte.

7.4 Det er krav om gangfart i hele depot. Det er ikke tillatt å benytte motorisert eller manuell sykkel/sparkesykkel eller andre kjøretøy som holder over gangfart. Rullestoler er tillatt.

 7.5 Vanntett presenning som minimum dekker hele bilens areal, skal til enhver tid ligge under bilen når den står i eget depot. Presenningen skal legges ut på en måte som hindrer væsker/oljer å renne av presenningen. Presenningen skal gjøres ren for væsker på en måte som ikke medfører søl på bakken, før den pakkes sammen, etter endt bruk.

 7.6 Informasjonsskilt (nr. 1) som er merket tydelig med teamets navn, startnummer, navn og telefonnummer til lederen, skal henges godt synlig i fronten på eget depot. Skiltet skal ha hvit bakgrunn, sort skrift og ha målene 70cm x 30 cm.

 7.7 Informasjonsskilt (nr. 2) med navn og roller på alle i teamet skal henge synlig fra åpningen til teltet eller på depotplass. Skiltet skal ha hvit bakgrunn, sort skrift og ha målene 50cm x 30 cm.

7.8 Hvert kjøretøy skal ha minst 2 stykk brannslukkere på 6 kg i umiddelbar nærhet i depot. Pulver eller skum som slukkemiddel er valgfritt. Det skal plasseres ett brannslukningsapparat foran- og ett bak bilen. Brannslukkerne skal være godt synlige og ikke bundet fast eller låst på noen måte.

7.9 Bensinkanner, både fulle og tomme, som lagres i depot skal forsøksvis lagres i skygge og skal dekkes over med et brannsikkert teppe.

7.10 Det enkelte team skal besørge at alt avfall blir samlet forsvarlig, og sortert i henhold til banens rutiner. Det skal ikke ligge igjen avfall, bildeler, dekk eller andre etterlatenskaper etter at plassen er ryddet for hjemreise.

7.11 Lydnivå og kjøring utenfor banen skal etterleves etter den enkelte banens regler. Regler for dette blir kunngjort i forbindelse med hvert enkelt arrangement.

7.12 Arbeid under bilen skal uten unntak, først utføres etter at bilen er satt på bukker. Arbeid skal foregå på en måte som gjør at man ikke risikerer at bilen faller ned. Bilen skal ikke kun stå på jekk, bortsett fra ved hjulskift.

7.13 Hjulkjøring er ikke tillatt når bilen står på jekk eller bukker. Motoren kan startes, men bilen skal ikke settes i gir og drivaksler skal ikke settes i bevegelse.

7.14 Oppjekking av bilen ved hjulskift, under konkurransens gang, skal kun skje med en jekk om gangen.

7.15 Fartsgrense i depot er gangfart. Når man skal kjøre i pit lane, work lane eller depot under konkurransen så skal en av teamets medlemmer gå ved siden av bilen, mens vedkommende har en hånd på bilen. Dette gjelder fra Venteboksen ved innkjøringen til depot, til man er i Utboksen på utslipp, og skal ut på banen igjen. Ved brudd på denne regelen vil man ilegges straff i form av fratrekk i antall runder, eller bli nektet videre deltakelse. Det er ikke tillatt å kjøre i depot, pit lane eller work lane uten at en person fra teamet går ved siden av bilen. Det anbefales å trille bilen for å unngå overskridelse av gangfarten.

7.16 Aldersgrense i depot under konkurranse er 13 år. Det er ikke tillatt å ha barn under 13 år i depot 30 minutter før-, under og 15 minutter etter konkurransen. Under 12- og 24 timers løp er det 15 års grense for å bevege seg alene i depot etter mørkets frembrudd. Yngre personer kan bevege seg i depot i følge med en person over lovlig alder.

8. INNSJEKK:

8.1 Innsjekk skal foregå på anvist plass som vil være definert som sekretariat. Sekretariatet skiltes tydelig.

8.2 Innsjekk foretas så fort det er praktisk mulig etter ankomst til arenaen.

8.3 Sørg for å ha alle påkrevde dokumenter klare før innsjekk.

8.4 Dersom dokumenter mangler vil man måtte vente på ny tur for å få sjekket inn. Sekretariatet er øverste myndighet ved innsjekk.

9. STARTNUMMER:

9.1 Alle biler skal påføres startnummer på både venstre og høyre fremdør. Dette skal være gjort før man kjører fra depot for første gang. I tillegg skal det settes et startnummer i frontrute og bakrute, etter beskrivelse mottatt ved innsjekk.

9.2 Hele fører- og passasjerdøren samt øvre del av front- og hele bakvinduet skal være fri for annen reklame enn den som arrangøren deler ut sammen med startnummeret.

9.3 Innvendig skal det være montert ett startnummer som er lett synlig for fører.

9.4 Ved innsjekk vil man få utdelt ett sett med startnummer gratis. Dersom dette mistes, vil man måtte kjøpe startnummer av sekretariatet. Startnummer skal monteres i henhold til beskrivelse.

9.5 Dersom startnummer mangler ved start, vil man måtte ordne nytt startnummer etter at konkurransen er satt i gang. Man får da ikke deltatt på fellesstarten.

10. TRANSPONDER:

10.1 Transponder skal monteres på alle biler som skal delta i løpet. Det er transponderen som besørger tidtaking og teller antall runder.

10.2 Transponderen skal være av en type som er beregnet for bilracing og bør ha konstant strømtilførsel grunnet lengden på konkurransene.

10.3 Montering skal være i henhold til produsentens beskrivelse.

10.4 Transpondernummer skal senest oppgis til sekretariatet ved innsjekk.

10.5 Transponderen skal følge den samme bilen hele tiden.

10.6 Det er teamets ansvar å sørge for at transponderen til enhver tid har strøm og virker.

11. TEKNISK KONTROLL:

11.1 Alle biler som skal delta på konkurransen må gjennom- og godkjennes av en teknisk kontroll som utføres av arrangørens tekniske kontrollører.

11.2 Teknisk kontroll utføres på egen depotplass. Det er teamets eget ansvar å få tak i en av kontrollørene slik at bilen er kontrollert i god tid før førermøtet og warm up.

11.3 Teknisk kontroll kan foretas så snart man har sjekket inn bilen, teamet og alle teamets medlemmer.

11.4 Ved teknisk kontroll skal kvittering på innsjekk, førerlisens og bekledning for samtlige av teamets førere være tilgjengelig for kontroll.

11.5 Teknisk kontrollør vil sette et synlig merke på frontruten når bilen er teknisk godkjent. Uten dette merket på bilen vil man bli nektet adgang til banen. Det er teamets ansvar å sørge for at merket blir utlevert og satt på plass i forbindelse med godkjent teknisk kontroll.

11.6 Dersom man har mangler som kan utbedres på plassen, så vil ny teknisk kontroll være mulig å få utført, men da tidligst 5 runder etter at ordinær start har gått. Man får da ikke deltatt på felles start.

11.7 Dersom man kommer for sent for å få utført teknisk kontroll så kan man få utført dette, men da tidligst 5 runder etter at ordinær start har gått og teknisk personell er ledig. Man får da ikke deltatt på felles start.

11.8 Om bilen viser seg å ikke kunne delta grunnet tekniske mangler som ikke kan utbedres og dermed ikke får tillatelse til å starte, så vil man ikke få refundert deltakeravgiften.

12. FØRERMØTE:

12.1 Førermøte er obligatorisk for alle teamets medlemmer. Førermøtets tidspunkt og sted kommuniseres så fort tidsskjema for det aktuelle arrangementet er klart.

12.2 Alle skal registrere seg ved oppmøte til førermøtet. Det er den enkelte sitt ansvar å besørge at man er registrert som deltaker i førermøte. System for registrering blir kunngjort på førermøtet.

12.3 Dersom man ikke rekker førermøtet så skal det gis beskjed til sekretariatet FØR det obligatoriske førermøtet begynner. Dette er en forutsetning for å få mulighet til å delta på førermøte nummer 2, som arrangeres tidligst 5 runder etter konkurransens ordinære start. Man får da ikke deltatt i fellesstarten.

12.4 Dersom en av teamets førere uteblir fra førermøtet kan ikke temaet starte konkurransen, før vedkommende og resten av teamet har deltatt i førermøte nummer 2.

12.5 Informasjon gitt- eller avtaler inngått mellom teamene og løpsledelse på førermøtet og som ikke er i henhold til publisert teknisk- eller konkurransereglement, skal også kommuniseres skriftlig fra NFS umiddelbart etter førermøtet. Dette er en forutsetning for at avtalen/informasjonen skal være gjeldene.

13. REKLAME/PROFIL:

13.1 Det er tillatt å dekorere bilen som man ønsker. Det er dog et krav at profil/dekor ikke er støtende, stigmatiserende eller diskriminerende (Husk FAIR RACE)

13.2 Hele bakvinduet og frontvinduets øvre del samt begge fremdørene skal være uten reklame, da NFS har rettighetene til å reklamere på disse områdene.

13.3 Reklame utdelt av arrangørens skal monteres i henhold til beskrivelsen.

13.4 Det er tillatt å profilere egne sponsorer på både kjøretøy og depotplass.

13.5 Reklame skal monteres på en måte som ikke forringer egen eller andres sikkerhet.

13.6 Trykt materiale eller filmer som distribueres av Norsk FunSport, arrangøren og samarbeidspartnere, enten direkte til deltakerne eller via sosiale medier, kan ikke videresendes eller distribueres dersom ikke dette er avtalt på forhånd

14. FLAGG:

14.1 Det benyttes flagg ved banens flaggposter, samt ved utslipp.

14.2 Flaggpostene gjør seg synlige ved å varsle med grønt flagg den første runden.

Følgende flagg benyttes under Norsk FunSport sine arrangement:

14.3 Gult flagg = Farten skal raskt ned til maksimalt 50 km/t. Det er ikke lov å kjøre forbi andre biler. Ekstra stor aktpågivenhet og hensyn skal vises. Man må forvente at det er kjøretøy eller objekter i banen. Dårlig kjørekutyme under gult flagg kan medføre øyeblikkelig diskvalifisering og bortvisning fra banen.

14.4 Grønt flagg = Opphever sonen med gult flagg og forteller at banen er klar frem til eventuelt nytt flagg vises.

14.5 Sort flagg = Flagget vises sammen med startnummer for bilen det gjelder. Bilen skal inn i pitlane ved første anledning. Bilen kjører så til «Venteboksen» der vil fører få beskjed av NFS sitt personell om årsaken til det sorte flagget. Flagget kan brukes om det er tekniske- eller førerpåvirkede årsaker.

14.6 Rødt flagg = Umiddelbart så stoppes konkurransen. Eventuelt pågående forbikjøringer avsluttes, og man senker farten til maks 40 km/t. Hele feltet skal inn i pitlane og oppholde seg der. Det er kun teamleder som kan oppsøke teamets bil, mens den står i pitlane under rødt flagg. Det er ikke tillatt å utføre mekanisk arbeid, hjulskift, fylle drivstoff under rødt flagg. Førerbytte er tillatt, men da er kun den påtroppende føreren som skal befinne seg ved bilen mens den står i pitlane. Tiden føreren oppholder seg i bilen teller ikke under rødt flagg.

14.7 Dersom løpsledelsen ber alle om å kjøre til egen depotplass i påvente av at løpet skal fortsette så kan man utføre ønskede oppgaver der.

14.8 Tiden stoppes ikke under rødt flagg.

14.9 Sort/hvitt rutete flagg = Målflagg. er over og farten settes ned. Det er ikke lov å kjøre forbi, lage piruetter eller på annen måte ‘’feire’’ på vei til pitlane. Alle bilene kjører til pitlane (Parc Fermè) og parkeres der etter målgang. Bilene kan tas ut fra Parc Fermè etter premieutdeling.

15. SAFETY CAR:

15.1 Safety car benyttes til flere oppgaver. Noen oppgaver er planlagte og vil informeres om på førermøtet eller i informasjonen før stevnet.

15.2 Bilen er godt merket med SAFETY CAR i bakruten og på sidene.

15.3 Bilen er utstyrt med blinkede gule lys som benyttes så lenge bilen skal holde feltet samlet.

15.4 Det er ikke tillatt å kjøre forbi konkurrenter eller safety car når safety car er på banen. Stor aktsomhet skal utvises. Det flagges gult over hele banen under safety car.

15.5 Man skal holde maks 3 billengders avstand til bilen foran.

15.6 Det er ikke tillatt å varme dekk eller bremser bak safety car.

15.7 Man skal følge bilen foran uten unødvendig retningsendringer, akselerasjoner eller oppbremsinger.

15.8 Det er tillatt å kjøre til Venteboksen for å bli geleidet videre til depot eller pitlane, samtidig som safety car kjører på banen.

15.9 Man kan ikke kjøre ut på banen igjen før safety car har kjørt av banen, løpet har startet og siste bil har passert utkjøringen fra pitlane.

15.10 Safety car slår av blinklysene på taket før den kjører inn i pitlane.

15.11 Restarten går i det første bil passerer START. Det er ikke tillatt å foreta forbikjøringer før man har passert START.

15.12 Rundene bak safety car telles i sammendraget for konkurransen.

16. WARM UP:

16.1 Det vil bli arrangert warm up, før konkurransens offisielle start. Man må ha gjennomført og avsluttet minst 2 hele runder på banen (altså passert start/mål minst 3 ganger). Dette må gjøres av den føreren som starter i konkurransen. Tidspunktet for warm up vil annonseres i forkant av hvert enkelt stevne, så snart tidsskjemaet er ferdig.

16.2 Farten under warm up skal være moderat. Det er ikke tillatt å kjøre forbi annet enn biler som kjører vesentlig saktere eller står stille, under disse rundene.

16.3 Vanlige flaggregler gjelder også under warm up.

16.4 Teamleder er pliktig til å kontakte sekretariatet umiddelbart etter testrundene for å få bekreftet at transponder leses av.

16.5 Dersom man ikke kjører warm up eller følger opp om transponder fungerer vil man kunne utbedre dette etter at starten har gått. Man får da ikke tellende runder før transponder fungerer.

17. GENTLEMENS RACING:

17.1 NFS kjøres etter Gentlemans-prinsippet. Det vil si at platekontakt og ufin kjøring dømmes hardt. Dette er viktig for å opprettholde sikkerheten.

17.2 Ved platekontakt så idømmes både den som påførte- og den som ble påført platekontakt en lik straff. Er flere biler involvert så dømmes alle.

 17.3 Straff ved platekontakt er fratrekk av antall runder, basert på alvorlighetsgraden.

 17.4 Den minste straffen er fratrekk av 10 runder. Den høyeste straffen er fratrekk av 30 runder.

 17.5 Ved ufin/aggressiv kjøring kan man i tillegg idømmes til tidsstraff i Straffeboksen. Tidsstraffen varierer fra 10 minutter til 30 minutter. Er kjøringen å anse som hensynsløs og direkte farlig vil man kunne risikere at teamet øyeblikkelig diskvalifiseres.

 17.6 Førerens tid i bilen telles mens bilen eventuelt står i Straffeboksen. Tiden stoppes i det bilen ledes ut av Venteboksen.

 17.7 Ved overtredelse av total kjøretid vil man i tillegg idømmes straff med fratrekk av en runde pr minutt av overtredelsen.

 17.8 Gjentakende ufin kjøring vil medføre at teamet diskes og vises bort fra arenaen.

18. START:

18.1 Startposisjonen gis etter rekkefølgen man er påmeldt i. Først påmeldt er først i startfeltet.

18.2 Line up (oppstilling til start) vil foregå i pitlane og bilene kjører derfra ut på banen, bak safety car.

18.3 Starten vil variere ut fra hvilken bane man kjører på. Det vil kunne være rullende fellesstart, eller start med 1-2 sekunders distanse.

18.4 Rullende start: Startfeltet kjører bak safety car både på utrunden og nesten en hel påfølgende runde (1 gang over start/mål). Det er ikke tillatt å bytte startposisjon eller kjøre forbi bak Safetycar. Safetycar slukker lysene på taket før den skal kjøre av banen. Safetycar kjører inn i depot på slutten av den andre runden. Starten går når man får grønt lys, rødt lys slukner eller grønt flagg ved START Det er ikke lov å kjøre forbi konkurrenter før man har passert START. Brudd på reglene ved startprosedyren vil kunne medføre 10 runder fratrekk.

18.5 Start med 1-2 sekunders mellomrom: Startfeltet kjører bak Safetycar på utrunden og nesten en hel påfølgende runde, frem over langsiden og til sjikanen/innsnevring. Her liner alle bilene opp på den rekkefølgen de stod i line up. Bilene flagges i gang en og en med ca 1-2 sekunders mellomrom. Denne startformen benyttes der det er sjikane kort avstand etter startlinjen.

18.6 Startprosedyren beskrives i tilsendt informasjon for det gjeldene arrangementet, og gjennomgås også i førermøtet.

19. KONKURRANSE:

19.1 Konkurransens start regnes fra det tidspunktet som godkjent start er gjennomført.

19.2 Uavhengig av konkurransens lengde vil tiden telle ned til målgang. Tiden telles ned med timer og minutter.

19.3 Teamet skal samlet kjøre flest antall runder i løpet av den tiden som konkurransen pågår.

19.4 Rundene telles ved hjelp av transpondere som er festet i bilen, hver gang den passerer tidssløyfe som ligger ved Start/mål.

19.5 Ved innkjøring for straff så telles ikke siste runde. Ved innkjøring for service, førerbytte eller fylling av drivstoff så vil siste runde telles manuelt av arrangøren.

19.6 Funksjonærer registrerer tidspunktet man kjører inn- og ut i Pit lane. Det er funksjonærer både ved Venteboksen og Utboksen.

19.7 Dersom det er flere team som har likt antall runder etter endt tid, så er det første bil i mål som vinner.

19.8 Rundetider blir ikke publisert fra tidtaker, da det er antall runder og utholdenhet som er konkurranseelementene som måles og premieres.

19.9 Pit exit er stengt de siste 10 minuttene før konkurransens målgang. Det er altså ikke mulig å kjøre ut på banen når det er mindre enn 10 minutter igjen av konkurransen, dette uansett årsaken til at man er i depot.

19.10 Målgang vil være etter det antall timer som konkurransen skal kjøres, i tillegg til en ekstra runde.

19.11 Målgang markeres med viftende sort/hvitt målflagg.

19.12 Alle er ferdige med konkurransen i det man passerer mållinjen og får målflagg.

19.13 Etter målgang skal bilene kjøres rolig tilbake til pit lane, der de står i Parc fermè inntil premieutdelingen er over. Bilen skal IKKE kjøres til depot før klarsignal for dette gis av utslippsansvarlig.

19.14 Konkurransen er ikke over før etter premieutdeling (man kan faktisk bli disket under premieutdelingen).

20. DEPOTSTOPP:

20.1 Man kan til enhver tid under konkurransen kjøre av banen og oppsøke Venteboksen, for å bli geleidet til eget depot.

20.2 Retningslys skal benyttes når man kjører av banen og inn mot pitlane.

20.3 Man kjører til Venteboksen for å vente på en av teamets medlemmer som skal GÅ sammen med bilen derfra til eget depot. Teamets medlem skal gå og holde en hånd på bilen mens bilen er mellom Venteboksen og til bilen er ved utkjøringen fra pitlane. Vi anbefaler at bilen trilles/skyves.

20.4 Farten i worklane og pitlane er maks 6 km/t (normal gangfart) dersom ikke annet er beskrevet. Brudd på fartsgrensene i pitlane og depot kan medføre øyeblikkelig diskvalifisering eller fratrekk av 10 til 30 runder, dette avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen. Punkt 20.3 gjelder også om man kun skal kjøre gjennom pitlane eller worklane.

20.5 Farten i depot er maks 6 km/t (normal gangfart). Brudd på fartsgrensene i pitlane og depot kan medføre øyeblikkelig diskvalifisering eller fratrekk av 10 til 30 runder, dette avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen.

20.6 Hver bil skal ha en minimumstid i eget depot eller pitlane. Minimumstiden avhenger av konkurransens lengde og hvilken bane man kjører på. Minimumstiden man skal stå i depot annonseres i førermøtet.

20.7 Den pålagte tiden som skal benyttes i depot kan benyttes til fylling av drivstoff, førerbytte, dekkskift etc. Det er tillatt å bytte så mye deler man ønsker underveis, men alt mekanisk arbeid, inkludert dekkslift skal uten unntak foregå på egen depotplass.

20.8 Dersom en bil får stopp på banen og må berges med Rescue car eller på flak, så kan den delta i konkurransen igjen etter at skaden er utbedret og teknisk personell har undersøkt bilen. Skaden skal da utbedres på egen depotplass. Det er teamets ansvar å få kontakt med teknisk personell for avklaring/godkjenning.

20.9 Ved utkjøring fra depot skal man stoppe i Utboksen. Der skal man vise frem fører-ID. Tiden føreren sitter i bilen frem til den forlater Utboksen teller ikke innunder førerens maksimumstid på 45 minutter.

21. SJIKANER/KJEGLER:

21.1 Banen kan ha flere sjikaner eller innsnevringer. Dette er nødvendig for å holde farten på et forsvarlig nivå.

 21.2 Banen vil tilpasses- og godkjennes i samarbeid med NBF.

 21.3 Informasjon om sjikanenes plassering blir gitt før løpets start.

21.4 Sjikanene kan være såpass tunge at det kan være skadelig for kjøretøyet, om man treffer en sjikane. Vær derfor aktsom så ikke konkurransen plutselig er over på grunn av kollisjon med en stillestående sjikane.

 21.5 Det er kun plass til 1 bil i bredden gjennom sjikanene, som er bestående av minimum fire hindre. Det er ikke mulig å være to biler i bredden.

 21.6 Før hver sjikane eller innsnevring vil det være satt opp 100 meter med kjegler.

 21.7 I det man kjører inn i 100-meters-sonen før en sjikane eller innsnevring skal bilen som har påbegynt forbikjøring vike, dersom vedkommende ikke er 100% forbi bilen.

21.8 Dersom man kjører på en sjikane eller kjegle vil man få svart flagg ved siden av sitt startnummer. Man skal da umiddelbart kjøre i «Straffeboksen» (se kapittel 24). Etter at  man har mottatt sanksjonene og gjennomført straff skal man forflytte seg til «Venteboksen» (se kapittel 23) til det kommer en fra teamet for å gå sammen med bilen til Utboksen (se kapittel 27) eller depot. Kun en av teamets medlemmer kan oppsøke bilen mens den står i straffeboksen.

21.9 I Straffeboksen må en fra teamet vippse kr 500,- til Barnekreftforeningen, pr kjegle eller sjikane-element man har kjørt på. Vippsnummer står oppført ved «straffeboksen». Bilen slippes ut på banen så fort en live Vipps-kvittering tilsvarende det idømte beløpet er forevist NFS-personell, som er til stede ved straffeboksen.

 21.10 Kjører man på flere kjegler vil den neste kjeglen koste kr 400,- så kr 300,- osv., ned til kr 100,-. Eksempel: Kjører man på 6 kjegler i en hendelse så blir regnestykket slik: 500 + 400 +300 + 200 + 100 + 100 = kr 1.700, -.

22. FYLLING AV DRIVSTOFF:

22.1 Fylling av drivstoff skal etter konkurransens start kun foregå på det oppmerket område for fylling av drivstoff (se punkt 23).

22.2 Føreren skal ikke sitte i bilen under fylling av drivstoff.

22.3 Bilen skal stå med avslått motor, i fri og uten håndbrekk på, men man må sikre at bilen ikke ruller.

22.4 Det kan bli gjort unntak fra regel nr. 22.3, men dette vil annonseres og opplyses om på førermøtet. Banen og området for drivstoffylling avgjør dette.

22.5 Hvert team skal ha minimum 2 stykk 6 kg brannslukkere på stedet der man fyller drivstoff.

22.6 Drivstoffkannene skal være av plast, godkjent for drivstoffet og på maksimum 20 liter kapasitet. (Typisk jerrykannestørrelse)

22.7 Kannene SKAL være påmontert påskrudd «helletut» og ha åpen luftenippel for å minimere søl, under fyllingen.

22.8 Kanner spesiallaget for rask fylling, eller bruk av trakt er ikke tillatt.

22.9 De som fyller drivstoff, skal ikke være iført klær som de senere skal benytte til kjøring. Dette gjelder både undertøy, sko og kjøredress.

22.10 2 teammedlemmer iført sikkerhetsutstyr (Tilsvarende fører: brannsikkert undertøy, kjøredress, hansker og hjelm) skal kun betjene brannslukkere, og stå klare med disse mens fyllingen pågår.

22.11 Etter drivstoffylling er foretatt skal bensinkanner og brannslukkere ryddes tilbake til egen depotplass.

  23. VENTEBOKSEN:

23.1 Venteboksen er definisjonen på det oppmerkede området der man må vente på ledsager fra teamet for å kunne kjøre videre til depot, straffeboksen, boksen for førerbytte eller plassen for bensinfylling.

 23.2 Man har ikke lov til å forlate venteboksen før en ledsager fra teamet har møtt opp, og følger bilen videre i gangfart.

 24. STRAFFEBOKS:

24.1 Straffeboksen er definisjonen på det oppmerkede området som benyttes til sanksjoner.

24.2 Man skal kjøre direkte til Straffeboksen. Etter at man kan forlate straffeboksen må man kjøre til Venteboksen og få av en ledsager fra teamet, som går sammen med bilen dit den skal.

24.3 I straffeboksen kan man motta tidsstraff eller måtte betale bidrag til Barnekreftforeningen, ved hjelp av Vipps. Alt ettersom hva som har utløst straffen.

25. FØRERBYTTEBOKS:

25.1 Førerbytteboksen er definisjonen på det oppmerkede området som skal benyttes til bytte av fører.

25.2 Man kan ikke kjøre direkte til Førerbytteboksen uten at man har vært innom Venteboksen og fått med seg en ledsager fra teamet.

25.3 Dersom det ikke skal fylles bensin så skal førere bytte plass i Førerbytteboksen.

25.4 Den nye føreren skal være helt klar med alt sikkerhetsutstyr og ha tatt sikkerhetsselen i korrekt bruk, før man forlater Førerbytteboksen.

26. OMRÅDE FOR FYLLING AV DRIVSTOFF:

26.1 Område for fylling av drivstoff er definisjonen på det oppmerkede området som er avsatt til fylling av drivstoff.

26.2 Man kan ikke kjøre direkte til Område for fylling av drivstoff, uten at man har vært innom Venteboksen og fått med seg en ledsager fra teamet.

26.3 Etter at konkurransen har startet og frem til målflagg skal ALL fylling av drivstoff foregå i dette området.

26.4 Det er teamets ansvar å besørge at det ikke søles drivstoff under fylling. Ved behov for sanering grunnet søl er det teamet som må dekke kostnadene for sanering.

26.5 Teamet skal alltid ha minst to stykk 6 kg brannslukningsapparater i området når de skal tanke eget kjøretøy.

26.6 Det er ikke tillatt å lagre fulle eller tomme kanner i området for fylling av drivstoff. Kannene skal fraktes til området i det bilen man skal fylle er på vei til området for fylling av drivstoff.

26.7 Teammedlemmer (minimum 2 stykk) som er iført fullt kjøreutstyr skal ikke delta i selve fyllingen, men skal stå klar med minst en brannslukker hver.

27. UTBOKSEN:

Utboksen er definisjonen på det oppmerkede området som alle må kjøre innom før de kan kjøre ut på banen. Her skal fører identifisere seg med sin fører-ID og klokken startes for utkjøring. Dette gjelder uavhengig av hvorfor man har kjørt av banen. Det kan forekomme kø i Utboksen så det er viktig at tålmodighet utvises.

28. PÅLAGT TID I PIT/DEPOT:

28.1 Den pålagte tiden man må være i Pit lane/depot kan fordeles fritt over førerbytte, servicer, fylling av drivstoff, reparasjoner og hjulskift.

28.2 Minimumstiden man skal være i Pit lane/depot varierer fra konkurranse til konkurranse. Tiden blir oppgitt på førermøtet før konkurransen.

28.3 Tiden bilen har vært i pit lane/depot måles fra tidspunktet man kjører ut av Venteboksen til man kjører ut av Utboksen ved utslipp.

28.4 Det er teamets ansvar å besørge at man har oppholdt seg lenge nok i pitlane under konkurransen. Man har ikke anledning til å kontrollere denne tiden med tidtaker, før etter konkurransens slutt.

28.5 Dersom man ikke har overholdt minimumstid i depot, vil man straffes med fratrekk av en runde for hvert sekund overskridelsen har vart.

29. PÅLAGT MAKSIMUM FØRERTID:

29.1 En fører skal aldri kjøre bilen mer enn 45 minutter.

29.2 Under første stint vil tiden telle fra starten går til man kjører ut av Venteboksen.

29.3 Gjennom resten av konkurransen vil tiden man er på banen måles fra man kjører ut av Utboksen ved utslipp til man kjører ut av Venteboksen.

29.4 Etter at fører har kjørt bilen ett stint så skal ikke fører kjøre igjen før det har gått minimum 90 minutter. Dette er uavhengig av hvor langt stint føreren hadde kjørt ved byttet. Med andre ord, har en fører vært i bilen, kjørt på banen og så gått ut av bilen, så kan vedkommende ikke sette seg i bilen for 2. gang, før det har gått minst 90 minutter.

29.5 Unntak fra 29.4 gjelder dersom bilen har blitt berget fra banen, og fører derfor har gått ut av bilen.

29.6 Det gis ikke fratrekk av overskredet tid så lenge man har ventet på berging. Dette er uavhengig av hvor lang tid det har tatt å berge bilen. Tiden regnes dog som den aktuelle førerens tid i bilen. Uavhengig av hor lang tid den aktuelle føreren har vært i bilen i forbindelse med berging, så er neste hviletid for føreren 90 minutter.

30. PREMIERING:

30.1 Premiering foretas etter målgang og så fort funksjonærene er hentet inn fra sine poster.

Det gis premier for følgende:

 30.2 2 og 3. plass til teamene med flest runder totalt. Løpsledelse avgjør i samsvar med tidtaker.

30.3 Teamet med færrest runder totalt, blant bilene som er på banen ved målgang. Løpsledelse avgjør i samsvar med tidtaker.

30.4 Morsomst profil/tema/outfit på bil og team. Løpsledelse bedømmer dette.

30.5 Ryddigste depot. Løpsledelse og depotmannskaper bedømmer dette.

30.6 Ett tilfeldig team av alle påmeldte. Trekning ved hjelp av random system.

 30.7 NB! Det er en forutsetning at hele teamet er på premieutdeling for å motta premie og at premien er gyldig. Er ikke hele teamet til stede så diskes teamet og premien går til den neste på listen.

30.8 Premier blir ikke ettersendt eller sendt via andre.

30.9 Premieringen kan ikke påklages dersom man ikke var til stede med hele teamet sitt.

Jo flere som møter på premieutdeling hvor hyggeligere og morsommere blir det.

  

Reglementet er laget for at vi alle skal ha en trygg og morsom dag på banen, der vi må forholde oss til så mye mer enn å bare få bilen til å gå fortest mulig. Som nevnt i reglene så er ikke tidtaking noe som publiseres, dette er pga. sikkerheten og vi forventer at temaene ikke har interne konkurranser om hvem som er den raskeste sjåføren i teamet.

Fokus for å kunne vinne vil alltid være rettet mot utholdenhet og riktig taktikk.

 

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.