Arrangør og Teknisk reglement for Banedag/oppvisning

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1.  INNLEDNING

Dette reglementet er et tillegg til Norges Bilsportforbunds Generelle Bestemmelser

Reglementet gjelder for oppvisning som arrangeres av klubber tilsluttet NBFs organisasjon. Dette under forutsetning av at banen har banegodkjenning fra NBFs baneseksjon for kjøretøy det kjøres oppvisning i. Dette reglementet gir tekniske og arrangørkrav til de som skal kjøre på banedag/oppvisning på de godkjente baner/områder.

Ved arrangement utført via andre interesseklubber eller aktører skal dette foregå i samarbeid med en klubb tilsluttet NBF som ansvarlig arrangør.

Dersom en oppvisning gjennomføres i forbindelse med en lisensiert konkurranse, er det ikke krav om egen arrangørlisens. Motordaglisensen dekkes av den utstedte forsikring og arrangørlisens for den gjeldende konkurranse.

2.  BANEKJØRING

Banekjøring skal gjennomføres i disse tre ulike klassene. Disse tre klassene kan ikke kjøre samtidig. Arrangementet krever en ansvarlig kontrollør fra klubben som er autorisert hos NBF.

Alle som kjører etter dette reglement må ha gyldig førerkort. Det skal løses en NBF engangslisens som dekker både bil og fører for det spesifikke banedag/oppvisning arrangementet, unntatt de som har gyldig årslisens for fører og bil.

 

Klasseinndeling
Klasse 1 Biler uten bur. Fører med hjelm.
Klasse 2 Biler uten bur. Fører med hjelm og brannhemmende kjøreutstyr.
Klasse 3 Biler med bur. Fører med FIA godkjent kjøreutstyr.
Klasseinndelingens hastighetsklasser med snitthastighet
Klasse 1 70 km/t snitthastighet
Klasse 2 110 km/t snitthastighet
Klasse 3 130 km/t snitthastighet

Kjøredresser henvises til pkt. 4.6.

Hastighetsklasser blir individuelt behandlet på de ulike baner, beregnet etter banegodkjenningens banelengde. Det settes en idealtid som makstid for den enkelte klasse i forhold til banens lengde og klassens snitthastighet. Ved kjøringen av klasse 2 og 3 pålegges arrangør høy oppmerksomhet på kjøringen.

Beregningen kan også benyttes på aktiviteter på lukket vei eller annet område i forhold til distanse det kjøres på banens, veiens og områdets beskaffenhet.

De enkelte arrangements banegodkjenning vil definere dette.

3.  KRAV TIL ARRANGØR

3.1  Generelt

Dette reglement omfatter kun det sikkerhetsmessige og det tillates ikke for konkurransekjøring. Tidstrening og løp omfattes ikke av dette reglementet.

Antall biler på banen samtidig reguleres av banegodkjenningen. Alle baner må godkjennes av NBF. Felles start i heat tillates ikke. Start med avstand mellom bilene etter banegodkjenning. Kjøringen skal ikke inneholde noe konkurransemoment.

Det skal påses at det holdes en akseptabel avstand mellom deltakere i pågående kjøring. Forbikjøring er kun tillatt i angitte soner.

Arrangør informerer om tillatte forbikjøringssoner under førermøte.

Hvis en deltaker bryter den gjeldene rundetiden for klassen, må arrangør vurdere å flytte opp deltaker avhengig av bil og førers sikkerhetsutstyr.

3.2  Arrangør

Den som er kontrollør kan være lisensiert løpsleder, teknisk kontrollør eller jurymedlem påført i søknaden for banedag/oppvisninger.

Det kreves medisinsk personell/brannvern med tilhørende utstyr etter NSR§ 266. Arrangør kan begrense hvilke klasser/biler som kan delta i sitt arrangement.

3.3  Arrangørkrav

Det er et krav at en NBF tilsluttet klubb er arrangør. De eventuelle samarbeidsaktører for en banedag/oppvisning skal samarbeide med gjeldene NBF tilsluttede klubb. Arrangementet skal arrangeres etter NBF sine regelverk i forhold til forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område.

 • Det skal foreligge avtale med baneeier, grunneier og tillatelse fra
 • Som grunnlag i en oppvisning/banedag søknad på midlertidige baner skal også kartmateriell av det ønskede område med bilder og forklarende tegning over sikring/poster vedlegges.
 • På gjeldene bane skal det foreligge en banegodkjenning fra gjeldene seksjon og baneseksjon. Det kan finnes eventuelt en helårs godkjenning som en søkende arrangør kan bruke i forhold til klubb og lisensinnehaver eller en engangslisens.
 • Når det gjelder gjennomføring skal det finnes et minimum av poster, funksjonærer, sikkerhetsbiler, ambulansetjeneste og personell med kompetansebevis. Dette skal være presisert i den utstedte banegodkjennig for det gjeldende arrangement.

4.  KRAV TIL BIL

4.1  Generelt

Banekjøring er for alle biler som godkjennes etter dette reglement. Gjelder ikke bilcrossbiler, gokart, offroad, drifting, dragrace og formelbiler. Se mer info under pkt.6.

Åpne biler kan eventuelt delta etter vurdering og godkjennelse fra arrangør. Bilen skal til en hver tid tilfredsstille bestemmelsene beskrevet i dette regelverk.

Alle biler skal gjennomgå teknisk kontroll på arrangementet. Den tekniske kontrollen utføres i henhold til teknisk kontrollskjema. Etter teknisk kontroll skal bilen merkes med en oblat som viser at den er godkjent i den tekniske kontrollen.

Det skal løses en NBF engangslisens som dekker både bil og fører for det spesifikke oppvisning/banedag arrangementet, unntatt de som har gyldig årslisens for fører og bil.

4.2  Vognpapierer/godkjennelser

Alle biler må ha en form for identitet. Det kan være lisens, vognkort, tollpapirer, etc. Alle biler skal kontrolleres og godkjennes før de slipper ut på banen.

Følgende kategorier gjelder:

 • Registrerte biler med gyldige (kan kjøre uten skilt, på engangs vognlisens)
 • Biler med engangs vognlisens/kombinert
 • Biler med gyldig årslisens fra
 • NBF kan godkjenne lisenser fra sine søsterorganisasjoner ASN i andre land, under forutsetning at de oppfyller gjeldende teknisk reglement for oppvisning/banedager.
 • Identitetspapirer som viser hvem som eier bilen og at den er lovlig i
 • Utenlandske deltakere må ha dokumentasjon på bilens eierforhold, og ha egen personlig ulykkesforsikring. Ansvarsforsikring dekkes gjennom NBFs arrangørforsikring.

4.3  Karosseri

Det skal ikke være gjort endringer som er med på å svekke bilens originale bæring og sikkerhetskonstruksjon. Alle endringer skal godkjennes av teknisk kontrollør.

Det er ikke lov til å kjøre uten panser, skjermer, etc. Eventuelle spoilere eller annet utstyr skal være skrudd fast på en forsvarlig måte.

Generelt skal bilene være hele og ikke avvike for mye fra originalt.

Teknisk kontrollør kan underkjenne eller godkjenne biler etter egen vurdering.

Godkjente biler av sportsbil type med åpne hjul med skjerm, kan tillates etter en total vurdering av bilen ved teknisk kontrollør.

Front og side ruter kan være av forskjellig materiale godkjent for billøp.

Frontruta skal være av laminert glass eller av hardt plastmateriale (polykarbonat eller tilsvarende). Biler med herdet frontrute tillates ikke.

Øvrige ruter skal være av hardt plastmateriale. Frontrute av plast skal ha en tykkelse på min. 5 mm. Øvrige ruter skal ha en tykkelse på min. 3 mm.

4.4  Drivstofftank

Original drivstofftank på original plass er tillatt. Dersom uoriginal tank benyttes skal denne være montert i bagasjerom, og minimum 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Uoriginal drivstofftank skal være av sikkerhetstype med funksjon som hindrer bensinlekkasje ved velt. Tanken skal være festet forsvarlig. Drivstofftanken får ikke være plassert i motorrom. I biler uten bagasjerom skal drivstofftanken være plassert i væsketett kasse/skillevegg/brannvegg.

4.5  Tauekroker

Det skal være tauekroker montert bak. Denne skal være tydelig merket med pil i kontrastfarge. Jfr. NSR§307P. Det må også finnes en innfestning foran på bilene for mulighet til tauing. Løs original tauekrok skal være montert under kjøring på banen.

4.6  Førerutstyr

Klasse 1: Fører skal ha ikke-brennbare heldekkende klær. Nylon er forbudt.

Klasse 2: Kjøredress av flammehemmende materiale, som Nomex III- og Probanbehandlet bomull. Se

 • 304 pkt. 2-7.

Klasse 3: FIA godkjent kjøredress standard 8856-2000 med brodert logo og FIA merking. Se §304 pkt. 2-7.

4.7  Førerstol og sikkerhetsbelter

Original stol er godkjent. Eventuell racing førerstol og passasjerstol skal være montert etter NSR § 304.9. Stol skal ha integrert nakkestøtte. Teknisk kontrollør kan underkjenne bilen hvis stol eller innfestning er i for dårlig forfatning.

Alternativt FIA godkjent stol i henhold til NSR§304.9. et krav i klasse 3.

I klasse 2 kan en eldre racing førerstol benyttes, så lenge den er i god forfatning. Sikkerhetsbelter skal være minimum 3 punkts godkjent bilbelte i originale fester.

Ved endring av innfestning eller belte skal de være solide med tilsvarende gods for innfestning av belte. Et eventuelt 4 punkts belte, som er krav i kl.3. Biler med helårslisens skal ha belter i etter NSR§304.8.2

4.8  Bremser

Bremser skal være som originalt til bilen, eller bedre. Det er ikke tillatt å bearbeide felger/calippere for å få plass til større bremser.

Pedalvandring skal kontrolleres.

Bremseklosser skal også sjekkes for å se om det er tilstrekkelig belegg igjen før man starter kjøringen. Kokepunktet på bremsevæsken skal holde minst 200 grader.

Dersom man ikke oppfyller dette kravet får man ikke kjøre. Bremsevæske kan skiftes på stedet. Det skal kontrolleres av arrangørens tekniske kontrollør.

4.9  Bremselys og blinklys

Lys, bremselys og blinklys skal være i orden, og skal kontrolleres før man slipper ut på banen. Ikke registrerte, lisensierte, ulisensierte biler, lys etter NBFs reglement for gjeldene kategori.

4.10  Hjuloppheng

Hjuloppheng skal være originalt til bilen, eller bedre. Biler med helårslisens kan ha ombygd hjuloppheng.

4.11   Dekk/felg

Felg er fritt innenfor begrensningen av skjerm, hjulhus og hjuloppheng. Alle gategodkjente dekk er tillatt, ved tvil kan definisjon i STRO-tabellen brukes.

4.12  Motor

Eventuelle motormodifikasjoner skal være utført på en skikkelig måte. Det skal være godkjente bensinslanger og andre slanger. Det skal også være godkjente koblinger som tillater de aktuelle trykk og temperaturer. Alle trykksatte oljeslanger skal ha koblinger av fast type. Det skal ikke være synlige lekkasjer fra motoren.

Ved omfattende motor modifisering, skal bremser og understell være tilpasset effekten.

4.13   Drivstoff

Bilen skal kjøres på handelsdrivstoff. Ved kjøring med E85 skal bilen ha et godt synlig E85 merking.

4.14  Batteri

Batteri skal være på original plass med originale fester eller forsvarlig festet i væsketett kasse. Uoriginal batteriplassering skal være godt festet med en over og underramme skrudd sammen av minimum to 8 millimeter bolter.

Batteripolenes koblinger skal være isolert/tildekket med ikke ledende materiale for å forhindre kortslutning. Eventuelt batteri i en lukket batterikasse godt festet med utvendige bolter som over, for bare batteriet.

4.15   Eksos/lydnivå

Maks lyd er 100 dB, målt i henhold til NSR § 303. Strengere krav kan forekomme avhengig av bane og tidspunkt for kjøring.

Biler som ikke overholder lydkravet, får ikke kjøre. Ikke tillatt med åpen wastegate. Eksosanlegg skal innholde minst en lyddemper. Utslipp fra Wastegate skal føres inn i eksosanlegget eller i separat eksosanlegg i samme lengde som ordinær eksos. Hvis den føres inn i separat eksos, skal det være en lydpotte på denne også.Alle eksosanlegg skal munne ut bakenfor B-stolpene. Eksosanlegg skal være skilt fra kupé.

4.16   Sikkerhetsbur

Biler i klasser med sikkerhetsbur, skal sikkerhetsbur være i henhold til NSR§304.11, eller etter homologeringspapirer på buret som følger bilen. For deltagere i kl. 2 anbefales dette. I kl.3 er det et krav.

5.  LISENSER FOR DELTAKER

Fører trenger en personlig engangs NBF lisens med engangs vonglisens pr arrangement. Deltakere med gyldig årslisens for fører og bil, kjører på sin gyldige årslisens.

Juniorer etter grenens reglement.

Dette gjelder fører og bil med godkjent teknisk kontroll, og oblat på frontvindu ved førerplass.

For biler som er godkjent for passasjer i bil, skal det settes oblat på bil foran passasjer plass. Det kontrolleres at utstyr for påsitter tilsvarer sikkerhetsutstyr for fører i bilen.

Passasjer skal ha løst en påsitterlisens for oppvisning/banedager. Passasjerens minimums høyde150cm.

6.  ANDRE GRENER

Bilcross – se motordagreglement. §269 Drifting – se motordagreglement. §269 Rallycross – se motordagreglement. §269

Formel K (gokart) – se motordagreglement. §269

Autoslalom relaterte aktiviteter etter søknad. Men denne avviklings form anbefales kjørt etter § 850-851. Offroadbiler kun på egnede godkjente terrengbaner etter banegodkjenning i forhold til søknad.

Dragrace relaterte aktiviteter etter søknad. DR seksjonen kan sette tider på avvikling på kortere distanser og i forhold til banegodkjenning. Det kan gis godkjenning ned til 1/64 mile.

7.  TOLKNINGER/PRAKTISERING

Ved tvil kan den ansvarlige for arrangementet fatte en avgjørelse. Denne er endelig da denne type arrangement er uten konkurranse innslag.

Arrangementsansvarlig skal ha kontroll over banen og at det kun er det antall biler på banen som er tillatt i forhold til banegodkjennig.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.