§ 303 Bestemmelser om lydmåling og vektkontroll 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Tekniske-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Støymåling.

1. Med lydmåling i denne forbindelse menes måling av lyd fra munningen av bilens eksosrør.

2. Hvis en bil har et lydnivå som er høyere enn det som er angitt i reglementet for gjeldende kategori/klasse, skal vedkommende bil nektes start.
En bil som under konkurransen påviselig har for høyt lydnivå, kan nektes videre deltakelse.

3. Måling skal skje med lydmåler typegodkjent av NBF. Lydmålere som er godkjent for bruk ved periodisk kjøretøykontroll kan benyttes. Under målingen skal måleren være innstilt på “A” og “SLOW”. Brukeren av lydmåleren skal på forhånd forvisse seg om at denne viser riktig.

4. Målingen skal skje på et plant åpent område med en radius på ca. 6 m. Området må ikke være begrenset av en vegg, rail e.l. Måleområdets underlag har ingen betydning for måleresultatet, bortsett fra gress, som kan ha en dempende effekt.
Lydnivået fra omgivelsene må ligge minst 10 dB (A) under det målte lydnivået fra bilen.

5. Ved målingen skal motoren ha normal driftstemperatur. Turtallet skal være 4500 omdr./min. Hvis bilen ikke har en pålitelig turteller, kan det brukes en separat turteller med maks. 3 % feilvisning.
For motorsykkelmotorer og wankelmotorer måles støyen ved 7500 omdr./min. Lydmålerens mikrofon skal holdes i samme høyde som eksosrørets munning, men ikke lavere enn 20 cm over bakken. Avstanden mellom mikrofonen og eksosrørets munning skal være 0,5 m. Vinkelen mellom eksosens strømningsretning/eksosrørmunningens retning og målepunktet skal være 45º. Måleren holdes slik at lengdeaksen gjennom måleren peker rett mot eksosrørets munning. Har bilen to eller flere eksosrør og innbyrdes avstand er større enn 30 cm, skal det foretas måling ved hver munning. Spesialreglementene kan ha egne bestemmelser.

6. Viser første gangs måling for høy verdi, skal det måles minst en gang til. Turtallet skal slippes ned mellom hver måling.
Lydgrensen som er oppgitt i det tekniske reglementet inkluderer toleranser og eventuelle unøyaktigheter ved målingen. Reglementet angir maksimumsverdien.

7. Stevneleder og/eller teknisk kontrollør bestemmer om det eventuelt skal foretas støykontroll på enkeltbiler under et stevne.

8. Det anbefales at personell som foretar lydmåling benytter hørselvern.

9. Lydmåling kan også utføres etter forbikjøringsmetoden.
Lydmålingen kan da foretas under konkurranse og trening langs banen med bilene i fart. Måling skal gjøres 10 meter vinkelrett fra senter av idealspor og maksimum 1,5 meter over banenivå på en del av banen der bilene har full akselerasjon,

Vektkontroll

Vektkontroll kan foretas når som helst under en konkurranse. I slike tilfeller gjelder arrangørens vekt. Vekta skal være tilgjengelig for prøveveiing i forbindelse med teknisk forhåndsbesiktigelse. En vektkontroll er inappellabel.

Vektkontroll og utvelgelse kan foregå på flere måter.
–        Tilfeldig utvelgelse, før omgang/heat beslutter vektkontrollørene hvilke plasseringer som skal til vektkontroll.
–        Spesifikk utvelgelse, man kan sette opp startnummer/e som skal til vektkontroll.
–        Gruppe utvelgelse, man kan ta ut hele klasser, heat eller finaler for vektkontroll
Metoder for utvelgelse kan kombineres ved behov. Avgjørelse om utvelgelse tas av løpsleder og/eller jury.

Resultatet av vektkontroll skal opplyses fører. Om resultatet av vektkontroll viser for lav vekt skal man foreta 3 kontroller av samme bil der snittvekten av disse målingene gir resultatet som rapporteres til jury. Når et kjøretøy viser for lav vekt, kan juryen ilegge straff.

Resultatet av vektkontroll er en faktaavgjørelse.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.