§ 603 Spesialreglement for Bilcross 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Bilcross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Definisjon

Bilcross er en nasjonal hastighetskonkurranse for biler på permanent bane. Bilcross særkjennes ved at deltakerbilene skal være rimeligst mulig i anskaffelse og istandsetting. Eieren må være beredt til å selge bilen for den pris som til enhver tid er fastsatt i dette reglement, samt overlevere bilens vognlisens til ny eier i henhold til dette reglement.
I løp hvor også andre klasser deltar, er arrangøren forpliktet til å opplyse om at anbuds-bestemmelsene gjelder i bilcrossklassen.

2. Baner

Banen skal være i henhold til ”Retningslinjer for Bilcrossbaner”. Banetrasèen skal være inspisert og godkjent av NBF. Dersom det på en permanent bane skal kjøres slik at det avviker fra det kjøremønsteret banen er godkjent for, kreves det egen banegodkjenning for dette.

2.1 Startmetode

1. Starter gir tydelig tegn til førere om at alt er klart til start, fra dette tidspunktet er fører under starters kommando.
Det vises 5 sek. Skilt / Ready to Race
Grønt lys tennes, starten går.

eller

2. Stående rødt når starter tar feltet under kommando.
Det vises 5 sek. Skilt / Ready to Race
Grønt lys tennes, starten går.

3. Krav til arrangør

Det er arrangørens ansvar at alle arrangement er i henhold til alle reglement som gjelder for bilcross på https://bilsportboka.no/kapittel/bilcross/

3.1 Startnummer

Arrangør skal stille med trykte godkjente startnummer til alle deltakere. Disse skal være inkludert i startkontingenten.

3.2 Teknisk kontroll

Mulighet for støykontroll samt bukk eller grav for full kontroll av bilene skal være tilgjengelig.

4. Krav til deltaker

I samme klasse gjelder prinsippet en fører / en bil. Det er ikke tillatt for en deltaker (med unntak av debutanter) å bytte til en annen bil under løpets gang, enn den bil som er sjekket inn. Dette gjelder også selv om aktuell bil er sjekket inn på løpet i en annen klasse. Ved løp er det krav om medlemskap i klubb tilsluttet en hovedorganisasjon (dog ikke ved bruk av engangslisens, se pkt. 4.4.).

4.1 BC

Det er ikke krav til førerkort i bilcross. (se dog Generelle bestemmelser Art. 9.1.4, 9.8.5 og 12.1.1 e. vedrørende tapt førerrett).

Deltakerne skal ved konkurranse og organisert trening ha førerlisens gyldig for bilcross senior.

4.2 BC jr.

Deltakerne skal delta på junior kurs og NBF utsteder ikke lisens før dette er bestått. Ingen lisens uten påskrift om at denne gjelder for HAJ er gyldig.
Fra og med det året en fyller 15 år og til om med det året en fyller 18 år kan en delta i konkurranse og organisert trening (se dog Generelle bestemmelser Art. 9.1.4, 9.8.5 og 12.1.1 e. vedrørende tapt førerrett). Det utstedes en HAJ lisens.
Fra det året man fyller 18 år kan man velge hvorvidt de vil kjøre senior (m/BC lisens) eller junior.  Man kan oppgradere lisensen fra HAJ til BC i løpet av året, men man kan ikke gå tilbake til juniorlisens.
Juniorer skal kjøre i egen klasse. Man kan ikke delta i juniorklassen med seniorlisens.
Deltakeren kan anvende bil som også deltar i andre klasser i samme stevne.
En HAJ lisens kan utvides til RC lisens etter de regler som beskrevet i § 600 – Debutanter.
Fører i bilcross junior klassen skal ved konkurranser og trening ha med ledsager. Se Generelle bestemmelser Art. 9.5 Ledsagerlisens

4.3 Debutanter

Man kan velge å delta som debutant. Det vil si at bilen er unntatt fra anbudsbestemmelsene. Debutanter kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres. Dvs. de skal kjøre egne heat, de skal ikke få poeng, ikke kjøre finaler og ikke premieres. Dette er en ordning for fortrinnsvis nye førere (inntil 3 løp) og arrangøren har rett til å avvise påmeldte i debutantklassen hvis disse er erfarne BC førere. Der ordinær deltaker og debutant kjører samme bil, gjelder anbudsbestemmelsene.
Debutanter kan, dersom dette er mest hensiktsmessig, kjøre i siste heat i innledende omganger (evt. sammen med juniorer), men skal ikke ha poeng i heatet. Dvs. debutanter får 0 poeng, ordinære deltakere får poeng etter rekkefølgen blant ordinære deltakere (for eksempel ordinær deltaker på 2. plass = høyeste poeng osv.)

4.4 Engangslisens

Det gis anledning til å delta med engangslisens i bilcrossløp. Fører som deltar med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres, med unntak av klubbløp (se Generelle bestemmelser Art. 9.6). Engangslisens skal kjøpes hos den enkelte arrangør. Det er arrangørens ansvar å ha blokker med disse til salgs. Juniorer kan ikke delta på engangslisens på løp (se pkt. 14 angående trening).

4.5 Påmelding

Ved påmelding til løp forplikter deltaker/bileier seg til å følge alle reglementet som gjelder for bilcross og løpets tilleggsregler, bl.a. plikten til å selge bilen når det foreligger bud på den. Påmeldt deltager vil ikke få refundert startavgiften dersom bilen får startnekt på grunn av tekniske mangler. Dette er deltakers ansvar. Deltaker/bileier er også ansvarlig for at mekaniker og andre medhjelpere overholder gjeldende reglement.
Fører i bilcross junior klassen skal ved konkurranser og trening ha med ledsager. Se Generelle bestemmelser Art. 9.5 Ledsagerlisens
Startavgiften for juniorer skal aldri overstige 50 % av startavgiften for seniorer.
Det henvises forøvrig til Generelle bestemmelser § Art. 9.13.
Førermøte er obligatorisk for alle deltakere.

4.6 Brannslukker

Det skal være minimum 1×6 kg brannslukker pr. bil lett tilgjengelig på egen depotplass. Brannslukker skal være merket med førerens lisensnummer og den skal være godkjent i løpet av de siste 12 måneder.

4.7 Miljø

Alle deltagere skal benytte tett presenning under bilen på/i alle service- og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 3 x 6 m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

4.8. Dekk

Under konkurranse gjelder følgende regler:
Kun serieproduserte dekk godkjent ifølge Vegtrafikkloven, og regummierte dekk er tillatt. Regummierte dekk skal være varig og tydelig merket at de er regummiert (”Regummiert” / ”Retread” eller tilsvarende). Dekket skal ha støpt mønster, men det stilles ingen krav til mønsterdybde. Seiping og skjæring er forbudt.
Piggdekk kan tillates brukt på snø- og isføre. Pigger skal være i henhold til § 307 pkt. O

5. Vognlisens og reklamelisens

Vognlisens for bilcross må løses, og den må være gyldig for inneværende år. Den gir opplysninger om bilens data og skal følge bilen ved eventuelt salg. Før utstedelse av vognlisens må eieren fremlegge de attestasjoner som NBF krever (p.t. Årskontrollskjema fra en autorisert teknisk årskontrollør og egenerklæring pålagt av tollmyndighetene). Ved fornyelse sendes skjema for teknisk årskontroll til NBF. Årskontroll på egen bil er ikke tillatt.
Ved tap av vognlisens kreves ny årskontroll av bilen.
Ønskes reklame på bilen, må reklamelisens løses hos NBF. Denne lisensen er personlig, ikke tidsbegrenset, og gjelder for enhver BC-bil innehaveren av reklamelisensen måtte delta med. Se teknisk regl. § 300 og 301.
BC jr. er fritatt fra krav om reklamelisens.

6. Konkurransebestemmelser

6.1 Klasseinndeling

Klasser i bilcross:
Senior
Junior
Debutant
Arrangøren kan også innby til egen dameklasse og Veteranklasse dersom ønskelig.
Veteranklasse: Det er opp til arrangør å sette nedre aldersgrense for denne klassen. Frivillig deltagelse.
Samme bil kan brukes av flere førere dersom disse deltar i hver sin klasse.

6.2 Konkurranseform

Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men må være innenfor NSR, «Reglement for bilcross», og må være tydelig beskrevet i tilleggsreglene.

Generelle regler:

 • Poengskala som brukes i konkurransen må være beskrevet i tilleggsreglene
 • For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises.
 • For å være berettiget plass i finalen må deltakeren ha oppnådd poeng.
 • En som er berettiget til plass i en finale, kan ikke erstattes av en annen deltaker.
 • Eventuelle trekninger foretas av arrangør og de involverte førere.
 • Som startende regnes de som er godkjent for start (teknisk) og starter finalen i den hensikt å fullføre denne. (Det har ingen hensikt å stille bilen på startstrek dersom denne ikke er kjørbar.)
 • De førere som ikke stiller til start i en finalen blir sist i den gjeldende finale. Dersom flere enn en ikke stiller til start skal disse bli plassert i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalen.
 • Dersom flere bryter i en finale, legges rundeprotokollen ved siste passering til grunn for plassering.
 • Dersom flere bryter i første runde skal disse plasseres i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalen.
 • Dersom likhet skal disse plasseres etter hvor langt de har kjørt.
 • Dersom flere utøvere skal ha siste plass skal disse individuelt klassifiseres etter følgende prioritering:
 1. Brudd på 6.2.5 Alternativspor
 2. Brudd på regel om tyvstart
 3. Ikke start
 4. Svart flagg / diskvalifikasjon
 • Dersom en finale blir rødflagget skal denne i utgangspunktet kjøres om igjen.
 • Deltagere som velger å melde avbud før siste konkurransedag er ikke lenger å anse som deltagere i løpet og skal tas ut av totallisten etter denne dagen.

Dersom ikke tilleggsreglene beskriver noe annet gjelder følgende regler:

6.2.1

Startposisjonene i alle innledende kvalifiseringsheat avgjøres ved loddtrekking før innkjøring til start. Trekning/tildeling av startposisjon ved hjelp av datasystem kan også benyttes, dersom dette gir en tilfeldig fordeling.  Alle heat bør fylles opp eller fordeles slik at konkurransen blir mest mulig rettferdig. Dersom man ønsker å fylle opp uavhengig av startspor skal dette skje før fremkjøring til start og arrangør må da ha startrekkefølge ikke heatoppsett. Hvilken metode som benyttes både med hensyn på startsport og oppfylling av heat må fremgå tydelig av tilleggsreglene.

6.2.2 

Ved tyvstart tillates omstart. Andre omstarter bestemmes av juryen etter forslag fra løpsleder. Kun en tyvstart tillates av en og samme deltaker i et og samme heat/finale. Idømt tyvstart er endelig, med mindre den som idømmer tyvstarten finner at han har dømt feil og omgjør sin avgjørelse. Omgjøring av idømt tyvstart skal godkjennes av juryen. Den fører som blir dømt for tyvstart skal informeres med advarselflagg. Ved annengangs tyvstart blir deltakeren nektet start i omgangen. Annengangs tyvstart i en finale fører automatisk til sisteplass i vedkommende finale (se 6.2) såfremt juryen ikke bestemmer noe annet.

6.2.3    Kvalifisering til finaler

For å være berettiget plass i finalen må deltakeren ha oppnådd poeng.
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Benytter arrangøren andre poengverdier, gjelder fra høyeste poengsum og nedover.
Ved fortsatt likhet er resultatet oppnådd i siste omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet oppnådd i nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet foretas loddtrekking.

Trekning foretas av arrangør og de involverte førere.

6.2.4    Finaler

a) Finalene skal starte på en linje

b) I finalene i løp med poeng-/tid-kjøring har deltakeren med best poeng/tid rett til førstevalg av startposisjon.
Dernest velger andremann, tredjemann osv.
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv.
Ved fortsatt likhet er resultatet oppnådd i siste omgang avgjørende.
Ved fortsatt likhet gjelder resultatet oppnådd i nest siste omgang osv.
Ved fortsatt likhet foretas loddtrekking.

Trekning foretas av arrangør og de involverte førere.
Benytter arrangøren andre poengverdier, gjelder fra høyeste poengsum og nedover.

De deltagere som rykker opp fra en finale velger sist startposisjon /eller tildeles den posisjon som er ledig.

6.2.5 Alternativspor

I arrangement der alternativspor benyttes skal alternativsporet kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes skal deltager ikke tildeles poeng (0 poeng) i det aktuelle heatet. I finaler blir deltaker plassert sist i den aktuelle finalen (se 6.2).
Arrangøren må sørge for en observatør som overvåker passering i alternativspor og varsler løpsleder ved avvik fra regelen.

Timesløp m.m. skal avklares med NBF i hvert tilfelle (Se også retningslinjer for Timesløp på www.bilsport.no)

6.4 Advarsel

Advarsel kan enten gis i form av flagg eller muntlig til utøver etter heat/finale er ferdig. Ved andre gangs forseelse i samme konkurranse som kvalifiserer til advarsel, skal fører ikke ha poeng i det heat hvor andre forseelse skjer. 2. advarsel gjelder også i finale og skal da bedømmes med diskvalifikasjon fra finalen. Prosedyren starter på nytt ved 3. advarsel. Direkte svart flagg etter en advarsel i innledende omganger opphever ikke første advarsel.

7. Flaggbestemmelser

Flaggbestemmelser er slik som fastsatt i § 270, med følgende presiseringer:

Svart flagg: Avgjørelsen om bruk av svart flagg er endelig (inappellabel) og vises etter ordre fra juryen. Deltaker som blir tildelt svart flagg tildeles 0 poeng. Juryen kan om nødvendig ilegge strengere straff. Den/de som svartflagges i finalen får absolutt siste plass i gjeldende finale såfremt juryen ikke bestemmer noe annet.
Svart og hvitt flagg delt diagonalt: Flagget vises kun en gang i et heat eller finale. Avgjørelsen om bruk av svart og hvitt flagg er endelig (inappellabel) og vises etter ordre fra juryen. Se også pkt. 6.4

 8. Teknisk kontroll

Se reglement for teknisk kontroll § 233 og § 302. Teknisk kontroll skal foregå på et lukket område hvor kun deltager, evt mekaniker kan være tilstede i tillegg til funksjonærene. Teknisk ansvarlig står fritt til å velge sine medhjelpere (også deltagere), men disse er uten beslutningsmyndighet.

8.1 Bytting av komponenter

Ved bytting av komplett motor og/eller gearkasse under et løp skal teknisk ansvarlig informeres før dette skjer, ellers er reparasjon fritt.

9. Bestemmelser om anbud og salg

Alle biler som er godkjent for konkurransen er på bud, med unntak av de som er godkjent som debutanter i konkurransen.

I bilcross junior er kun finalebilene på anbud. (Avvik fra dette kan i helt spesielle tilfeller søkes NBF).
Dersom bilen går i flere klasser er bilen på anbud.
Ved to eller flere dagers stevner skal juniorer som trekker seg fra stevnet før finaledagen ikke på resultatlisten og bil er ikke på anbud.
I løp uten tradisjonelle finaler (der f.eks. kjøres etter bakkeløpsprinsipp, sprint e.lign), er de 10 beste bilene I juniorklassen på anbud.

9.1 Hvem kan legge inn anbud

Verdien på en bilcrossbil er kr. 11.000 (norske kroner). Det er bare dette beløpet som kan aksepteres ved eventuelt anbud på bilen. Alle, med unntak av de funksjonærer som direkte behandler anbud, løpets jury, løpsleder, ass. løpsleder, løpssekretær og teknisk ansvarlig, kan legge inn anbud på hvilken som helst deltakerbil som er godkjent av teknisk kontroll. Arrangøren kan kreve at den som legger inn anbud skal legitimere seg. 1. anbud på en bil skal legges inn med kr. 11.000,- (norske kroner) pluss anbudsgebyr. Ytterligere anbud på samme bil kan legges inn med kun anbudsgebyret, kr. 370,- pr. anbud.
Fører av deltakerbil kan legge inn ubegrenset antall anbud på sin egen bil med kun anbudsgebyr, kr. 370,- pr. anbud.

9.1.1 Biler som avviker fra anbudsreglementet

Dersom arrangør godtar anmeldelser fra utøvere med biler som avviker fra anbudsreglementet plikter arrangør å føre liste over disse som skal offentliggjøres på offisiell oppslagstavle og ved anbudslukene (utenlandske deltagere, biler med dispensasjon på grunn av funksjonshemmingosv.)

9.2 Anbudets innhold

Anbud skal innleveres til løpssekretariatet i NBFs anbudskonvolutt. Det skal her fremgå kjøperens identitet, samt startnummer på den bil anbudet legges inn på (dersom navn på fører av bilen ikke stemmer med startnummer, er det startnummer som gjelder).

Likeledes skal kjøpesummen vedlegges i kontanter. Sjekker godtas ikke. Anbudsgivning overvåkes av stevnets jury. Arrangøren kan selv avgjøre om anbudspenger oppbevares av arrangøren, eller at anbudsgiver selv oppbevarer kjøpesummen i forseglet konvolutt. Dersom forsegling på konvolutt er brutt, skal anbudet avvises og det skal trekkes på nytt. Kjøper er ansvarlig for at det er riktig beløp i anbudskonvolutten og må kompensere for en eventuell manko.

9.3 Innlevering av anbud

Anbudet skal være løpssekretariatet i hende senest innen 15 min. etter at A-finalen er avsluttet. Ved stor anbudsaktivitet, skal anbudskøen avlukkes i henhold til tidsfrist slik at alle som er i køen innen tidsfristen skal få anledning til å avgi bud. Med anbudet skal det følge kr. 370,- i gebyr. Den samlede gebyrsum pr. klasse, begrenset oppad til kr. 5.000,- skal deles likt mellom de ti beste i klassen. (Er gebyrsummen kr. 5000,- eller mer skal det deles ut kr. 500,-. Ved lavere gebyrsum skal gjeldende deltagere ha 10 % av beløpet). Starter en bil i flere klasser, skal anbudene for samme bil trekkes samlet. Gebyret tildeles klassen med færrest deltakere. Arrangøren kan ikke opplyse om hvilke biler det er lagt inn anbud på før anbudsgivningen er avsluttet og anbudsfristen utløpt.

9.4 Flere bud på samme bil

Er det flere anbud på samme bil, skal navn på alle anbudsgiverne leses opp før det foretas loddtrekking dersom en eller flere av anbudsgiverne forlanger det. Blåpapirdelen av anbudskonvolutten skal brukes ved loddtrekkingen. Loddtrekking foretas av en representant for juryen. Anbudsgiver skal være personlig tilstede og skal kunne legitimere seg for representant for juryen. Såfremt anbudsgiver ikke er personlig til stede, foretas ny trekning med øvrige anbydere.

9.5 Forbud mot å forlate et stevne

Ingen biler som er godkjent av teknisk kontroll kan forlate baneområdet/depot før resultatet av eventuelt salg ved anbud/trekning foreligger og det er gitt klarsignal fra løpsledelsen. Ved to eller flere dagers stevne skal det avvikles anbudsrunde som avslutning på hver dag, såfremt det er deltakere som ikke skal fortsette konkurransen påfølgende dag. Disse skal melde dette skriftlig til arrangør innen 15 min etter siste heat er kjørt. Deltakere som ønsker å ta ut sin bil fra depot for reparasjon skal også melde dette skriftlig til arrangør og få tillatelse til dette.

9.6 Bilens tekniske stand ved salg

Bilen skal selges med det utstyr som ble godkjent ved teknisk kontroll eller som ble brukt under konkurransen.
Er det i en og samme bil benyttet flere komplette motorer, forgassere/innsprut, og gearkasser under et stevne, kan kjøperen fritt velge den komplette motoren, forgasser/innsprut, eller gearkassen han måtte ønske av de som er brukt. Selger velger 4 stk hjul som skal følge bilen. Disse skal være i slik stand at kjøper kan kjøre med bilen. (reservehjul som har hastighetsbegrensning er ikke tillatt).
Bilen skal også leveres med fullt ut funksjonelt ratt/nav slik at man kan kjøre med bilen.
Klage på bilens tekniske stand må fremlegges løpsledelse innen 30 minutter etter anbudsrunden er avsluttet.
Biler der det blir avdekket sikkerhetsmessige mangler etter salg (som ikke er i overensstemmelse med regelverk og ikke skader påført under det aktuelle stevnet) vil medføre at selger blir gjort ansvarlig og vil medføre en straff.

9.7 Utstyr som ikke inngår i anbudsprisen

I bilens pris inngår ikke

–           førerstol med understell
–           sikkerhetssele med tilhørende festekroker
–           førerens personlige utstyr
–           FIA godkjent nett på førersiden
–           FIA godkjent polstring på buret
–           Inboardkamera m/innfesting dersom dette er montert.
–           Ratt inkl. nav
–           Spacere

10. Premiering

Høyeste tillatte sum pengepremie er kr. 6000,- pr. stevne pr. klasse. Eventuelle heatseierpremier i innledende omganger regnes ikke med i dette beløpet.
Anbudsbonus m.m. er ikke tillatt.
Cup: Maks kr. 10 000,- pr cup pr. klasse.

11. Parc Fermè

Etter målgang i siste omgang eller finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser. Det vil si at de skal kjøres på egen depotplass og all form for justering, kontroll, reparasjon, (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende er forbudt til etter anbud er avsluttet for gjeldende bil. Løpsleder og/eller jury kan før eller under konkurransen beslutte lukket Parc Ferme.

12. Protester/appeller

Bestemmelsene vedrørende protest i Generelle bestemmelser Art. 13, og vedrørende appell i Art. 15 gjelder også for bilcross. Protestfrister er angitt i Art. 13. Når det gjelder protestfristen, er den i bilcross 15 minutter etter at delresultat (f.eks. etter dag 1 ved et todagersløp) finaleoppsett eller foreløpig resultatliste er offentliggjort. Det understrekes at eventuell uenighet i en arrangørs eller løpsleders avgjørelse bare kan uttrykkes ved nedleggelse av protest. Likeledes kan uenighet i en juryavgjørelse kun uttrykkes ved bruk av appellmuligheten. Protest på forhold omkring anbudsgiving, må leveres umiddelbart- og senest 5 minutter etter at anbudsrunden er avsluttet.

13. Klubbløp

 • Må anmeldes til NBF senest 3 uker før stevnedato.
 • Stevnet skal organiseres i samsvar med dette bilcrossreglementet samt alle gjeldende reglement for bilcrossløp generelt, med følgende unntak:
  – Anbudsbestemmelsene kan fravikes for ett klubbløp pr. år. Det må fremgå i tilleggsreglene at løpet er unntatt fra anbudsreglene.
 • Spesielt for 2021: Anbudsbestemmelsene kan fravikes for 3 klubbløp i 2021. For klubbløp nummer 2 og 3 er det krav at kun deltagere med helårslisens og gjeldende klubb på lisensen kan delta.
  Begrunnelse: Det er viktig å opprettholde aktivitet for medlemmene i klubbene. Det er dessuten sterk anbefaling fra myndighetene å begrense store forflytninger av folk. Det er kjent at mange benytter seg av engangslisens for å kjøre klubbløp i andre klubber enn de har på sin helårslisens, og for å unngå dette stilles det krav om helårslisens for dette utvidete tilbudet. Tilbudet og muligheten skal være for klubbens medlemmer.

  – Min. en autorisert person med status som jurymedlem (JMA) (kan være fra arr.) med rapportplikt til NBF må være til stede.
  – Deltagere med engangslisens skal klassifiseres på lik linje med alle andre deltagere
 • Kun deltagere med gyldig medlemskort i arrangørklubben og denne angitt på lisensen, kan delta.
 • Deltagere med engangslisens skal ha medlemskap i arrangørklubben.
 • Flere klubber kan arrangere klubbløp samme dag/samme bane under følgende forutsetninger:
  – Hver klubb må løse arrangørlisens.
  – Kan ha felles løpsforsikring forutsatt at de er innmeldt til NBF samtidig slik at disse fremgår på utstedt forsikringspolise. Klubbene Klubbene gir beskjed om hvem som er
  forsikringsansvarlig
  – Innledende omganger kan kjøres sammen, men finaler og resultater skal kjøres klubbvis.
  – Det tillates å kjøre en såkalt superfinale der førere fra samme klasse, i de forskjellige klubbene kjører en finale for å f. eks kåre den beste føreren i ett område. Dette må spesifiseres i
  tilleggsreglene.
 • Juniorklassen kan ikke slås sammen med andre klasser.
 • Arrangører som ikke følger disse bestemmelsene kan miste retten til å arrangere bilcrossløp.

14. Trening

Se § 269
Engangslisens kan utstedes til juniorer i den hensikt å kunne prøve bilcross, men kan ikke skje i forbindelse med annen løpsavvikling med unntak av klubbløp hvor de kan delta men fortsatt kun som trening.

Dette kan gjøres fra og med det året man fyller 14 år.
Det kan også løses helårs-treningslisens det året man fyller 14 år  (ikke krav om kurs)
Før trening skal instruktør/kyndig veileder ha gjennomgang av flaggreglement og kjøredisiplin med både fører og ledsager, samt ha spesielt oppsyn med treningen. Ledsager skal skrive under på engangslisensen.

Det åpnes for at junior trening kan kjøres på ordinære løp men da i egen klasse og kun etter trenings reglementet. Det er opp til arrangør om dette tillates på deres løp og om de ønsker strengere regler for gjennomføringen lokalt. Dette må spesifiseres i tilleggsreglene. Minimumskravet for deltagelse i junior trening under et løp er at føreren har gjennomført og fått godkjent lisenskurs, dette kan altså ikke gjøres kun på engangslisens.

Misbruk av ovennevnte vil medføre at klubben mister retten til å utstede engangslisenser.

15. Cup, mesterskap, lagkonkurranse

Se Generelle bestemmelser Art. 2.3

16. Sikkerhetsutstyr

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.