§ 960 Reglement for Norgescup Formula Offroad 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Norgescup-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Formula Offroad.  I tillegg til Generelle bestemmelser, Offroad reglementet og tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler.  Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen. Påmelding skal skje skriftlig minimum 10 dager før konkurransen.  Dersom etter anmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler.  Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 5 dager før konkurransen.  Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 12 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 5 dager før konkurransen skulle vært avholdt.

1.1 Norgescup-løp

1/5 –   Formula Offroad Norway – Ekeberg Grustak, Skotterud
2/5 –   Formula Offroad Norway – Ekeberg Grustak, Skotterud

29/5 – NMK Hønefoss – Heen Grustak
30/5 – NMK Hønefoss – Heen Grustak

21/8 – Trondheim Motorsport – Nedre Langland, Ler
22/8 – Trondheim Motorsport – Nedre Langland, Ler

4/9 –   KNA Telemark – Skien
5/9 –   KNA Telemark – Skien

Det skal kjøres 8 løp i hver klasse. De 7 beste resultatene telles med i Norgescup-sammendraget.

1.2 Erstatningsløp

NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og/eller stryke oppsatte løp dersom spesielle forhold tilsier det (Force majeure).

2. Deltagere

Norgescupen er åpen for alle førere med gyldig førerlisens for Formula Offroad (Generelle Bestemmelser art.2). Førere fra samtlige ASN tilsluttet FIA NEZ kan delta, og ta poeng (Generelle bestemmelsen art. 2.2.5). En fører regnes som deltager når startavgift er betalt og dokument- og kjøretøykontroll er gjennomført. Utenlandske deltagere skal ha starttillatelse fra eget forbund (Generelle Bestemmelser art. 2.2.5).

2.1 Antall startende

Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 15 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp.

3. Klasser

Det tildeles NC poeng i 2 klasser:
Klasse 1 Modified
Klasse 2 Unlimited.

Arrangør står fritt til invitere alle klasser iht § 915.

4. Arrangørbestemmelser

En sportskomité (arrangementskomité) skal oppnevnes som beskrevet i Generelle bestemmelser art. 21. Sportskomitéen skal bestå av minimum 3 personer. Medlemmer av Sportskomitéen kan ikke være deltagere i konkurransen.  Komitéen har det fulle ansvar avvikling, og overtar så vel ledelse, forberedelse og organisasjon av konkurransen. Den har rett til å gi alle nødvendige bestemmelser og regler for avviklingen av konkurransen. (For selve gjennomføringen av konkurransen er løpsleder ansvarlig). Sportskomitéen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal offentliggjøres i god tid før konkurransen.

4.1 Banen

Hver konkurranse skal bestå av 6 til 8 seksjoner. Arrangøren står fritt til å kjøre inntil halvparten av seksjonene som tidsbaner. Testbane skal være tilgjengelig under hele løpet, lengde 25 – 100 m.

4.2 Tidtaking

§ 102 art. 1.2.2: Tidtaker/resultatservice styrer tidtakersystemets prosesser og lagring av tider, og skal holde sekretariat, Løpsledelse og jury informert.

4.3 Resultatlister

Resultatlistene skal innen 5 virkedager sendes til NBF v/Offroadseksjonen: offroad@bilsport.no.

4.4 Premiering

De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBF’s medaljer. For å bli premiert, må det i snitt ha vært minimum 7 deltagere i klassen.

5. Offisielle Funksjonærer

Det henvises til artikkel 11 i Generelle bestemmelser, med følgende unntak: Det er ikke krav til autorisert løpssekretær, men det anbefales. Fra 2022 blir det et krav at løpssekretæren skal ha lisens (LS). Løpsleder (LLOR) og teknisk ansvarlig (TKOR) kan ikke delta i konkurransen.

5.1 Jury

NBF oppnevner juryleder, som skal være autorisert av NBF (JLOR). Arrangøren skaffer selv 2 jurymedlemmer. Det er ikke krav til at disse skal være autorisert, men det anbefales. Det kan være to personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Liste over autoriserte jurymedlemmer ligger i arrangørportalen på www.bilsport.no.

5.2 NBF Observatører

Generelle Bestemmelser art.11.2 Rett til kontroll: I tillegg til de offisielle funksjonærene som er nevnt i 11.1 har NBF rett til, enten selv eller ved oppnevnte representanter å overvåke en konkurranse.

6. Teknisk

Se teknisk reglement for Formula Offroad §925.

7. Løpsavvikling

Som beskrevet i § 915 spesialreglement for Formula Offroad pkt. 5.

8. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser Art 13 og 15.

9. Bedømmelse og poengberegning

Poengberegning foretas av NBF og tildeles etter følgende skala: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at nr. 1 får 10 poeng og nr. 8 får 1 poeng. De 7 beste resultatene telles med i Norgescup-sammendraget. Løp der man er idømt diskvalifikasjon, eller som man ikke har deltatt i, kan ikke strykes.
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1. plasser, 2. plasser osv.  Kan deltagerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv.  Den offisielle resultatlisten for Norgescup i Formula Offroad vil bli offentliggjort på www.bilsport.no

10. Cup-premier

De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.