Reglement for Norgesmesterskap Formula Offroad 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Norgescup-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt  Norgesmesterskap for førere i Formula Offroad.  I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR, § 917 og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter følgende regler.

Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen. Påmelding skal skje skriftlig minimum 10 dager før konkurransen.  Dersom etteranmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler.  Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 5 dager før konkurransen.

For terminliste se www.bilsport.no/kalender

1.1 NM løp

25/5 NMK Hønefoss 
26/5 NMK Hønefoss 
7/9 KNA Telemark 
8/9 KNA Telemark 

I tillegg vil konkurransen hos SMK Uppsala 29/7 gi poeng i NM. 

1.2 Erstatningløp

Ved tilfeller av Force Majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

2.Deltagere

a) Mesterskapet er åpent for alle som har førerlisens for Offroad. I tillegg til deltagere med lisens fra NBF, kan deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Sveits og Tyskland delta og ta poeng. (Generelle bestemmelser art. 2.4).

b) Ved ankomst skal deltageren personlig møte til administrativ innsjekk.

c) En deltager kan kun delta i en konkurranse (klasse) i hvert enkelt løp.

d) En fører regnes som deltager når startavgift er betalt og dokument- og kjøretøykontrollkontroll er gjennomført.

2.1 Antall startende

Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 12 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 5 dager før konkurransen skulle vært avholdt.

3. Klasser

Det innbys til deltagelse i følgende NM-klasser:
Klasse 1 Modified
Klasse 2 Unlimited
Det skal kjøres 4 løp i hver klasse. Alle løp er tellende i NM-sammendraget. I tillegg er løpet hos SMK Uppsala 29.-31/7 også tellende. 

3.1 Tillatte biler

Biler som er konstruert i overensstemmelse med § 918 Teknisk reglement for Formula Offroad

4. Arrangørbestemmelser

Løpene arrangeres ihht. § 917 Spesialreglement for Formula Offroad.

4.1 Banen

Hver konkurranse skal bestå av 6 til 8 seksjoner. Arrangøren står fritt til å kjøre inntil halvparten av seksjonene som tidsbaner. Testbane skal være tilgjengelig under hele løpet, lengde 25 – 100 m.

4.2 Tidtaking

Vedlegg F til §102 art. 1.2.2: Tidtaker/resultatservice styrer tidtakersystemets prosesser og lagring av tider, og skal holde sekretariat, løpsledelse og jury informert.

4.3 Resultatlister

Resultatlistene skal første virkedag etter løpet sendes til NBF v/Offroadseksjonen: offroad@bilsport.no. Disse skal være tydelig merket med Endelig resultatliste, dato, navn på deltager, klubbtilhørighet og bil/kjøretøy.

4.4 Premiering

Arrangøren premierer 1/3 av deltagerne i hver klasse, dog minimum de 3 beste.

5. Offisielle funksjonærer

Jfr. Generelle Bestemmelser art. 11 og § 102 Offisielle funksjonærer. Løpsleder (LLOR), løpssekretær (LS) og teknisk ansvarlig (TKOR) skal være autorisert og ha funksjonærlisens fra NBF. Disse kan ikke delta i konkurransen.

5.1 Jury og løpsleder

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.
Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller tilstede fra og med start av administrativ innsjekk. Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute.
Arrangøren skaffer selv 2 lisensierte jurymedlemmer. Liste over autoriserte jurymedlemmer ligger i arrangørportalen på www.bilsport.no.

5.2 NBF Observatører

Generelle Bestemmelser art. 11.2 Rett til kontroll: I tillegg til de offisielle funksjonærene som er nevnt i Generelle bestemmelser art. 11.1, har NBF rett til, enten selv eller ved oppnevnte representanter, å overvåke en konkurranse.

6. Teknisk

Se teknisk reglement for Formula Offroad § 918. En lisensiert tekniker skal være teknisk ansvarlig under hvert stevne. Her bør det være medhjelpere.

7. Løpsavvikling

Som beskrevet i § 917 Spesialreglement for Formula Offroad art. 5.

8. Protester og Appeller

Protester skal være i henhold til Generelle bestemmelse art. 13
Appeller skal være i henhold til Generelle bestemmelser art. 15

9. Bedømmelse

Bedømmelse i henhold til § 917 Spesialreglement for Formula Offroad.

10. Poengberegning

Mesterskapet gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum sammenlagt i sin NM-klasse etter bestemmelsene i art. 10.
Poeng tildeles etter følgende skala: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at nr. 1 får 20 poeng og nr. 16 får 1 poeng. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1. plasser, 2. plasser osv.  Kan deltagerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv.
Poengberegningen foretas av NBF. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong.
Den offisielle resultatlisten for Norgesmesterskapet foreligger etter at eventuelle protester/appeller er avgjort. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser art. 15.

11. Mesterskapspremier

De tre beste i hver klasse tildeles mesterskapsmedalje i henholdsvis gull, sølv og bronse.
I tillegg deles det ut laurbærkrans til norgesmesterne på det siste løpet.
Man må ha gjennomført minst 3 løp for å få rett til NM-medalje.
NM- og Norgescup-medaljer deles ut på Bilsportgallaen mot slutten av året.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.