§ 925 Spesialreglement for Monster Race 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Monster Race-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Monster Race er en konkurranse mellom 2 kjøretøyer på en parallell hinderbane.

2. Deltager

Senior-klassen: Fra fylte 18 år med førerlisens for Offroad.
Junior-klassen: fra fylte 16 år, til og med det året man fyller 18 år med førerlisens for Offroad junior.
Junior tillates kun i klassen Small-Size.  På teknisk kontroll skal junior vise i praksis at de har nødvendige kunnskaper om sikkerhet og teknisk på bilen. I tillegg må junior gjennom en kjøretest i begge baner (høyre og venstre bane) hvor de viser at de har de nødvendige kjørekunnskaper for å kunne få delta i konkurranse. Ledsager skal ha ledsagerlisens jfr. Generelle Bestemmelser art. 9. Anmeldere og førere.

3. Klasseinndeling

Kjøretøyene skal ha drift på alle hjul og deles inn i 3 klasser; Small-Size, Mid-Size og
Full-size. En fører er å regne som deltager etter at innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført.

4. Arrangørbestemmelser

Se §905 Arrangør-, bane- og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

5. Bane

Banens lengde kan være 60 til 500 m, og skal bestå av underlag av varierende karakter. Hver banehalvdel skal være min. 6 m. bred, med heltrukne sperrebånd på begge sider. Disse båndene er også banens side- og midtmarkering.
Mellom banene skal det være en sikkerhetssone med minimum bredde 2 meter, bremsesonen skal være minimum 30 meter lang. Banen skal godkjennes av NBF før konkurransen.

6. Sikkerhetsbestemmelser

Se § 267 Bane og brannovervåkning.

Tillegg til § 905 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad:
Funksjonær med brannslukker (min. 6 kg pulver) skal være plassert ved start og
mål, samt hver 30. m av banens lengde.
Ved start skal det i tillegg være et CO² apparat tilgjengelig.
2 bemannede bergingsvogner skal være til stede, minst én av disse må kunne løfte vognene. Hydraulisk redningssaks, spennutstyr, brekkjern og kniv for kutting av belter skal være tilgjengelig i en bemannet mobil enhet ved banen.
Publikum plasseres bak sperringer minimum 20 m. til side for banen. Dispensasjon kan gis dersom publikum er plassert høyere enn banen og er meget godt sikret.

7. Depot

I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere, med min. 6 kg kapasitet, være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk.6 kg brannslukker i eget depot merket med navn. Max hastighet i depotet er 5 km/t (gangfart).
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet.
Testområdet skal ha påbudt kjøreretning og en maksimal lengde på 25 m.
Vaskemuligheter skal finnes når baneforholdene krever rengjøring av kjøretøyene.

8. Løpsavvikling

Ingen passasjerer tillates i deltagende kjøretøy under konkurransen.

8.1. Startmetode

Føreren kjører frem og stopper på starterens tegn når vognens fremre punkt tangerer startlinjen.
Det kan benyttes flaggstart, lyssignal med rødt og grønt lys eller start-tre av Dragrace type.
Starten skal skje 1 – 5 sek. etter klarsignal er gitt.

8.2. Kvalifisering

Det skal kjøres min. 2 kvalifiseringsomganger. Normalt kjøres 2 omganger før en foreløpig resultatliste settes opp. Deretter gis ett forsøk (tidsbegrenset) til forbedring av plassering. Etter kvalifisering settes resultatlisten for kvalifiseringen opp. Deltagere må ha godkjent tid for å kunne bli kvalifisert til finalekjøringen.

8.3. Finaler

Finalene kjøres etter elimineringsmetoden, hvor deltagerne plasseres i en «stige» etter oppnådd resultat i kvalifiseringen. Stigen settes slik opp at deltager med beste kvalifiseringstid i en 8-bils stige møter nr. 5 i kvalifiseringen, nr. 2 møter nr. 6 osv.
I en 16-bils stige møter den beste kvalifiserte nr. 9 på listen. Dersom det mangler deltagere i en stige, gis sololøp til de best kvalifiserte.
Deltager med best kvalifiseringstid velger bane i første omgang, deretter velger den bane som har best tid i foregående omgang.
Deltagerne har krav på 10 minutters pause mellom omgangene.

8.4. Bedømming

Dersom ingen vinner kan utpekes i et race, avgjøres dette ved omkjøring.
Finaledeltagerne har krav på 10 min. pause før omkjøring.
Dersom ingen av deltagerne i finaleomgangen kommer i mål på lovlig vis, vinner den med best tid i foregående omgang.

I elimineringen vil følgende føre til ugyldig resultat i heatet:
– Kryssing av midt- eller sidemarkering med mer enn ett hjul
– Tyvstart
– Ikke fullført for egen maskin

9. Protester og Appeller

I følge Generelle bestemmelser.

10. Førerens sikkerhetsutstyr

Kjøredress, godkjent av FIA 8856-2000 – 8856-2018, alternativt SFI spec.3-2A/5 eller høyere.
Annen FIA eller SFI godkjent dress kan benyttes sammen med brannsikkert undertøy.
Dressen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker.
Balaklava (ansiktsmaske) i brannhemmende materiale.
Hansker av brannhemmende materiale.
Lær- eller racing sko og sokker som dekker anklene av brannhemmende materiale
Helhjelm godkjent i henhold til NSR §304. All form for klistremerker eller lakkering skal kun skje iht. produsentens retningslinjer.
Splintsikre briller eller visir.
Tykk 360°nakkekrave av racing type. Nakkekragen skal være tilpasset avstanden mellom
hjelm og skulder, slik at den gir god støtte og minimal hodebevegelse.  Alternativt benyttes FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-210. Se FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25 og no. 29.

11. Trening

Treningen skal overvåkes av Treningsansvarlig med lisens.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.