Spesialreglement for Rally

(Denne siden er under oppdatering)

1. Formål

Rallykjøring tar sikte på å utvikle dyktige bilførere ved å øke den enkeltes kjøreferdighet og
vurderingsevne. Det legges vekt på deltakernes biltekniske kunnskaper på en slik måte at bilen
til enhver tid skal være i trafikksikker stand.

Ansvar

Deltakelsen i et rally/sprintrally skjer på deltakernes egen risiko og eget ansvar.
NBF, den arrangerende klubb og klubbens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker
som måtte skje med eller som forårsakes av det deltakende lag under trening eller konkurranse.
Deltakere som under en konkurranse forårsaker skade eller blir innblandet i et trafikkuhell, skal
opptre i henhold til Vegtrafikklovens § 12.
Overtredelse av denne bestemmelsen rapporteres til juryen. Graverende forseelser skal av
juryen meddeles NBF.

1.1 JURISDIKSJON

1.1.1 Kun NBF kan innvilge dispensasjon fra disse regler.

Eventuelle brudd på disse regler skal rapporteres til juryen som kan ilegge en straff i henhold til
Generelle bestemmelser Art. 12. Ethvert tilfelle som ikke er fastlagt av disse regler vil bli
undersøkt av juryen, som alene kan fatte avgjørelser.

1.1.2 Løpsleder er forpliktet til å følge disse regler og løpets tilleggsregler før og under gjennomføring
av løpet. Han skal informere juryen om viktige hendelser som oppstår som krever bruk av disse
regler eller løpets tilleggsregler.

1.1.3 Alt som ikke er uttrykkelig beskrevet i disse regler er forbudt.

1.1.4 SØKNAD OM Å FÅ ARRANGERE RALLY/SPRINTRALLY/ RALLYSPRINT

Alle løp skal anmeldes til:
Norges Bilsportforbund
Politimesteren/lensmannen
Veisjef/er og skriftlig tillatelse må innhentes fra alle berørte grunneiere.

1.4 Disse regler er gyldige fra 1. januar.

2. Definisjoner

Et rally/sprintrally er et billøp hvor det startes fra ett startsted og kjører en felles rute som
består av transportetapper på offentlig og privat vei samt spesialstrekninger og spesialprøver på
veier og plasser, som under løpet er stengt for allmenn ferdsel.
Ved valg av veier skal det legges vekt på at løpet skaper minst mulig forstyrrelser for den
allmenne ferdsel. På transportetappene skal farten avpasses etter vanlig trafikkrytme og må aldri
overskride hastighetsbestemmelsene. Orienteringsmomenter må ikke forekomme på
transportetappene. På spesialstrekningene er farten derimot avgjørende.
Rallysprint er en enkel form for billøp, både for deltagere og arrangører. Rallysprint arrangeres
på et område/veg.

 

2.1 DELTAGERMELDING

Offisiell skriftlig melding som endrer, tydeliggjør eller fullstendiggjør tilleggsreglene for løpet.
Alle deltagermeldinger skal være nummererte, daterte og signerte. De skal henges opp på
løpets offisielle oppslagstavle. Deltagerne skal kvittere for mottagelsen.

2.2 INFORMASJON

Offisielt skrevet og undertegnet informasjon som kan utstedes av enten løpsleder eller jury.

2.3 KONTROLLSONE

Området mellom første gule varselskilt og siste beige skilt med tre tversgående striper
betraktes som kontrollsone.

2.4 MANNSKAP

Mannskap i bilen består av 2 personer, hvor en er påmeldt som fører og den andre som
annenfører (codriver/kartleser). Føreren har anmelders ansvar når sistnevnte ikke er i bilen.
Både fører og annenfører skal ha gyldig lisens. Deltakerne plikter å vise frem gyldig lisens og
medlemskort i klubb tilsluttet NBF. Fører plikter å fremvise gyldig førerkort.
Under kjøring på spesialstrekningene skal bilen kjøres av den påmeldte fører. Kun de to
personer som står på den endelige startlisten kan være om bord i bilen når denne
kjøres under løpet
Brudd på denne bestemmelsen skal medføre utelukkelse fra løpet.

2.5 BESLUTNING

Et dokument utstedt av løpsleder eller juryen for å annonsere en beslutning etter forespørsel,
høring eller undersøkelser.

2.6 LØPETS AVSLUTNING

Løpet avsluttes når de offisielle endelige resultater er kunngjort. Konkurransedelen avsluttes på
siste tidskontroll.

2.7 TRANSPORTETAPPER

Transportetappene er den del av løpet som binder spesialstrekningene/spesialprøvene sammen.
Under kjøring på transportetapper skal alltid Vegtrafikklovgivningen følges. Enhver deltaker som
overskrider gjeldende hastighetsgrense kan bli utelukket.
Oppstår det en unormal trafikksituasjon, skal enhver deltaker alltid forholde seg passiv, d.v.s. han
må aldri forsøke å trenge seg frem. Oppstår en situasjon, skal arrangøren stryke
prikkbelastningen på etappen.

2.8 SPESIALSTREKNINGER (SS)/SPESIALPRØVER(SP)

En spesialstrekning/spesialprøve (kan også benevnes som spesialetappe) er den delen av løpet
som skal kjøres på kortest mulig tid. En spesialstrekning kjøres alltid med start og mål på for
skjellige steder, mens en spesialprøve kan kjøres med start og mål på samme sted. Veiene som
skal benyttes, skal avsperres senest 1 time før 1. deltakers beregnede ankomst. Etappene i en
rallysprint skal være avsperret og ikke tilgjengelig for deltagere eller andre uvedkommende i god
tid før ankomst første deltager. Tiden skal opplyses i tilleggsreglene.
Spesialstrekninger/spesialprøver må alltid være pilet, likeså innkjøring til og utkjøring fra disse.
Orienteringsmomenter må ikke forekomme.
Spesialprøver avgrenses med start og mål som vist i skisse under TILLEGG 1.
På disse spesialprøvene gjelder de samme bestemmelsene som for “vanlige” spesialstrekninger
med mindre annet er beskrevet.
Ved bruk av baneprøver, rundbaner og lignende som avviker fra beskrivelsen under SS/SP oven
for, skal sikkerhetsplan og kjørebeskrivelse godkjennes av NBF i god tid før løpet.
Dette skal tydelig beskrives i løpets tilleggsregler.

2.9 NØYTRALISERING

Tiden i forbindelse med at deltagere blir stoppet av arrangøren, uansett årsak, hvor parc ferme
regler gjelder.

2.10 PARC FERMÉ

Lukket parkering hvor enhver inngripen på bilen kun er tillatt hvis dette er utrykkelig fastsatt
i disse regler eller tilleggsreglene for løpet. Kun løpets offisielle funksjonærer kan oppholde seg i
parc ferme.

2.11 FORBUDT SERVICE

Mannskapet kan ikke bruke eller motta noen form for produsert materiale (fast eller flytende,
annet enn drikkevann fra arrangøren), deler, verktøy eller utstyr annet enn de selv har med i
konkurransebilen. Tilstedeværelse av teampersonell er definert i kapittelet for ”Service”.

2.12 GJENNOMKJØRING

All ferdsel på en spesialetappe av en fører og/eller annenfører (codriver/kartleser) som har til
hensikt å delta i løpet regnes som gjennomkjøring etter at løpets tilleggsregler er offentliggjort.

2.13 TIDSSKJEMA FOR GJENNOMKJØRING

Tidspunkt spesifisert i tilleggsreglene for når mannskapet kan gjøre seg kjent med etappene.

2.14 REGRUPPERING

Stopp fastsatt av arrangøren (under parc ferme bestemmelser) med tidskontroll inn og ut for
at tidsplanen skal bli fulgt og/eller for å samle biler som fortsatt deltar i rallyet. Stopptiden kan
variere fra deltager til deltager.

2.16 SEKSJON UNDER ET RALLY

Hver del av løpet delt av en regruppering eller service.

2.17 SERVICE

Ethvert arbeid eller fysisk inspeksjon på konkurransebilen med unntak av de begrensninger som
er definert i kapittelet for “Service”.

2.18 START AV LØPET

Løpet starter fra og med administrativ innsjekk, teknisk kontroll eller gjennomkjøring (det som
kommer først). Konkurransedelen av løpet starter på første tidskontroll.

2.19 SUPERSPESIALETAPPE

En spesialetappe tilrettelagt for publikum med mulighet for å kunne starte mer enn en bil på
samme tid.

2.21 TIDSKORT (BOK)

Et kort/bok beregnet for stempel og/eller påføring av oppnådde tider registrert på de
forskjellige kontrollpostene som fastsatt i tidsplanen.

2.22 SJIKANE

Oppsatt hindring eller fortrinnsvis sløyfe utenfor veien som har til hensikt å dempe farten.
Sjikanen må skiltes og være lik for alle deltagere.

3. NBF representanter og observatører

3.1 JURY

Juryen skal alltid bestå av minst 3 personer. Juryleder oppnevnes alltid av NBF. De øvrige
medlemmer oppnevnes vanligvis av arrangøren. Det må være permanent kommunikasjon
mellom jury og løpsleder. Etter hvert rally skal juryen og eventuelt andre representanter fra
NBF skrive en rapport som gjennomgås av NBF rallyseksjon.
I rallysprint kan sikkerhetskontrollør erstatte det ene jurymedlemmet.

3.2 NBF REPRESENTANTER

3.2.1 NBF Observatør

NBF kan ha tilstedeværende generell observatør under alle rallies som blir arrangert. Dette skal
fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

3.2.2 NBF Teknisk kontrollør

NBF kan ha tilstedeværende teknisk kontrollør under alle rallies som blir arrangert. Dette skal
fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

3.2.3 NBF Sikkerhetskontrollør

NBFs sikkerhetskontrollør skal føre kontroll med at alle bestemmelsene i forbindelse med de
fastsatte sikkerhetskrav blir gjennomført og etterfulgt.
Sikkerhetskontrolløren har myndighet til å utsette eller stoppe enkelte SS/SP eller hele løpet om
han finner at sikkerheten for publikum, media eller deltakere ikke er forsvarlig ivaretatt.

3.2.4 NBF Medisinsk Observatør

NBF kan ha tilstedeværende medisinsk observatør under alle rallies som blir arrangert. Dette
skal fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

3.2.5 NBF Media Observatør

NBF kan ha tilstedeværende mediaobservatør under alle rallies som blir arrangert. Dette skal
fortrinnsvis varsles arrangør i forkant.

4. Tillatte biler

Krav til bil
Deltakerbiler skal være i henhold til vegtrafikklovgivningen i det land de er registrert. De må
være i henhold til ISR og NSR for den klassen de er påmeldt i. Prøveskilt er ikke tillatt. Det skal
innhentes skriftlig forhåndsgodkjenning fra NBF før rallybiler bygges/registreres. Denne tillatelsen
må forevises ved 1. gangs utstedelse av vognlisens.

4.4 KLASSER

Klasseinndeling

Klasse 1Gr.A over 2000 cm³ inklusive WRC-biler/-tillegg
homologert i 2011 og tidligere.
A+B+C-førere
Klasse 2S2000 Rally 1,6 turbo med 28 mm restriktor
S2000 Rally uten turbo, gruppe R4 og R5
A+B+C-førere
Klasse 3Gr.N over 2000 cm³A+B+C-førere
Klasse 4Gr.A, R2C og R3C 1601 - 2000 cm³, Super 1600,
R3T (maks. 1600 cm³) og R3D (maks. 2000 cm³)
A+B+C-førere
Klasse 5Gr.A og R2B, 1401 - 1600 cm³A+B+C-førere
Klasse 6Gr.A maks. 1400 cm³A+B+C-førere
Klasse 7Gruppe N 1601 - 2000 cm³A+B+C-førere
Klasse 8Gruppe N og R1B, 1401 - 1600 cm³A+B+C-førere
Klasse 9Gruppe N og R1A,maks. 1400 cm³A+B+C-førere
Klasse 10Gruppe H over 2000 cm³A+B+C-førere
Klasse 11Gruppe H 1601 – 2000 cm³A+B+C-førere
Klasse 12Gruppe H maksimum 1600 cm³A+B+C-førere
Klasse 13Nasjonale klasser 4WD, Gr. A/Gr.N eksklusive WRC-biler /-tilleggA+B+C-førere
Klasse 15T.o.m. periode J2 (1990) etter FIA’s App. K. Krav om gyldig FIA HTPA+B+C-førere
Klasse 17Volvo original.A+B+C-førere
Klasse 19Debutanter.
Klasse 20Ungdomsklasse.

Biler i klasse 13 skal ha utgått homologering, og tilfredsstille reglene i FIAs Gr. A reglement samt tilleggsbestemmelser.
Reglement for Volvo original gis ut i særtrykk.
Inngår løpet i norsk mesterskap, må det alltid innbys i mesterskapsklassene. I et mesterskap, cup og
lignende kun for internasjonalt homologerte biler, skal minimum alle NM-runder inngå.
Utgåtte gr.A og gr.N biler tillates å delta i gr.A og gr.N i henhold til FIAs bestemmelser i inntil fire år etter
at homologeringen har utgått. WRC-biler / -tillegg deltar uansett i klasse 1.
Arrangører av rallysprint kan slå sammen klasser, men klassene må oppgis i løpets tilleggsregler.

5. Lisenser

5.1 Førerklasser

Etter å ha fullført debutantkurs i NBFs regi, starter en fører i debutantklassen. Etter å ha
fullført to løp i debutantklassen, der minimum ett skal være rally med innlagt service, starter en
fører i C-førerklassen. Oppklassing til B-fører skjer etter minst 10 poeng samlet med C-lisens.
Oppklassing til A-fører skjer etter minst 15 poeng samlet med B-lisens.
Oppklassing skal skje pr.1/1 hvert år, eller ved frivillig oppklassing, forutsatt at NBF godkjenner det.
Ved lik plassering, deles de oppnådde poengene. Ved lisensoppklassing, konkurrerer damer i
samme klasse som herrer.
A-førere som ikke har kjørt løp de siste 5 år, rykker ned til B-fører (se pkt. lisenser). Førere som
ikke har kjørt løp de siste 10 år må gjennomgå debutantkurs i NBFs regi for å få C-lisens.
Oppklassing er lisensinnehavers eget ansvar.
Poeng for fører i rally og fører/kartleser i Challenge og Bil-O gis slik:

Plassering: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ant. Deltagere:                                
1-3 1  
4-6 2 1  
7-9 3 2 1  
10 4 3 2 1  
11-12 4 3 2 2 1  
13-15 4 3 3 2 2 1  
16-18 4 4 3 3 2 2 1  
19-20 4 4 3 3 2 2 1 1  
21-22 4 4 3 3 2 2 2 1 1  
23 4 4 3 3 3 2 2 1 1  
24 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1  
25-26 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1  
27 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1  
28 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1  
29-31 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1  
32 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1  
33 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1  
34 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1  
35-36 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1  
37 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1  
38 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Osv. med 4,3,2, h.h.v. 1 til grupper på 10 % av antall startede i klassen.

 

Førerlisenser/kartleserlisenser/co-driverlisenser

Fører:Krav til Lisens:Lisensen gjelder:
UngdomsklasseSe eget regelverk i artikkel 70.3Deltakelse i debutantklasse i Norge.
DebutantlisensGjennomført teorikurs, førerkort for bil og medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Må innløses i C-lisens innen påfølgende
kalenderår etter teorikurset.
Deltakelse i debutantklasse i Norge
C-lisens2 fullførte debutantløp der minimum ett skal være rally med innlagt service.

Lisensinnehaver i annen lisenskategori,
herunder ungdomsklassen, etter søknad og skjønnsmessig vurdering av NBF.
a) for fører ved alle nasjonale rally

b) for co-driver ved alle nasjonale rally

c) fører i bakkeløp.

NB! Ved deltakelse i alle løp utenfor
Norge kreves starttillatelse fra NBF.
B-lisens10 førerprestasjonspoeng
samlet med C-lisens.
Samme som C-lisens.
A-lisens15 førerprestasjonspoeng samlet med B-lisens.Samme som C- og B-lisens.
Kartleser/Co-driver:Krav til lisens:Lisensen gjelder:
KartleserlisensFra det år man fyller14 år. Gjennomført teorikurs og medlemskap
i klubb tilsluttet NBF
Rally arrangert i Norge.
Co-driverlisensGjennomført teorikurs, førerkort for bil,
medlemskap i klubb tilsluttet NBF
Nasjonale rally.

NB! Ved deltakelse i alle løp utenfor
Norge kreves starttillatelse fra NBF.
Engangslisens, kartleserFra det år man fyller14 år
og spesiell søknad.
Utstedes kun av NBF
Sprintrally arrangert i Norge.
Engangslisens, kartleserFra det år man fyller14 år
Kan utstedes av arrangør; lisensblokker kjøpt fra NBF
Rallysprint i Norge.
(Kun norske statsborgere)

11. Kriterier for seedede førere

11.1 FIA-seedede førere

Om en fører er FIA-seedet skal det oppgis på anmeldelsen til alle rally det kalenderår en står på
FIA-listen.

11.2 Nasjonalt seedede førere

Nasjonalt seedede førere i klassene 1 – 9 iht. art. 4.4 deles ved sesongstart inn i tre kategorier, A-, B- og
C-seedede, etter følgende kriterier:

11.2.1 A-seedede førere

– Plassering 1 – 2 på total resultatliste i minimum ett NM-løp i foregående sesong.

11.2.2 B-seedede førere

– Plassering 3 – 4 på total resultatliste i minimum ett NM-løp foregående sesong.

11.2.3 C-seedede førere

– Plassering 5 – 6 på total resultatliste i minimum ett NM-løp i foregående sesong eller oppnådd
D-seeding.

Nasjonalt seedede førere i klassene 10- 13 deles ved sesongstart inn i tre kategorier, D-, E- og
F-seedede, etter følgende kriterier:

11.2.4 D-seedede førere

– Plassering 1 – 2 på total resultatliste for klassene 10 – 13 i minimum ett NM-løp i foregående
sesong eller oppnådd A-seeding.

11.2.5 E-seedede førere

– Plassering 3 – 4 på total resultatliste for klassene 10 – 13 i minimum ett NM-løp foregående
sesong eller oppnådd B-seeding.

11.2.6 F-seedede førere

– Plassering 5 – 6 på total resultatliste for klassene 10 – 13 i minimum ett NM-løp i foregående
sesong eller oppnådd C-seeding.

Førere uten tilstrekkelig plassering i en sesong, rykker ned kun en kategori den påfølgende
sesong. Seeding oppnådd i et NM-løp gjøres gjeldende fra og med påfølgende løp. Rallyseksjonen
kan etter søknad endre oppnådd seeding eller tilleggsseede enkeltutøvere.
I løp der ikke alle NM-klasser kjører like langt, utarbeides en totalliste for den delen som kjøres
felles. Listen danner kun grunnlag for seedingen.
Gjeldende seedingsliste finnes på NBFs hjemmeside på internett.

12. Hensyn ved valg av kjørerute, tidsplan

12.1 GENERELT

En spesialstreknings maksimale lengde kan overskrides med inntil 10 % der terrenget vanskelig
gjør kontrollplasseringer innenfor nevnte begrensninger.
Gjennomsnittshastigheten bør aldri overskride 130 km/t på SS. For arrangører som hadde
spesialstrekninger med gjennomsnittshastighet på over 110 km/t foregående år, kan NBFs Ral
lyseksjon kreve fremlagt tiltak som reduserer gjennomsnittshastigheten før ny arrangørlisens blir
tildelt.

12.1.1 TRANSPORTETAPPER

Når arrangøren legger opp transportetappene må han nøye vurdere alle ting som kommer inn
ved valg av veitrasé, for eksempel veiens beskaffenhet, forventet trafikktetthet, årstid og det
tidspunkt da deltakerne skal passere. Videre hastighetsbegrensninger i tettbebyggelse, ved jern
banebom etc. Dette er forhold som må tas hensyn til, slik at transportetappene ikke blir utslags
givende. Ikke minst må en arrangør tenke på trafikk fra media, tilskuere.
Gjennomsnittshastigheten på transportetappene skal ikke settes så høyt at de blir en utslagsgivende
del av løpet. Maksimum gjennomsnittshastighet på E/riksvei er 60 km/t, fylkesvei 55
km/t og på privat vei 40 km/t. Det skal gis tillegg for tettbebyggelse og andre steder der
trafikken kan bli hindret (f.eks. jernbaneovergang).
Transportetappene kan kjøres på idealtid eller maksimumstid. Er etappens kjøretid over 5
minutter skal det benyttes idealtid. Ligger kjøretiden under 5 min., skal det benyttes maksi
mumstid på 5 min. I rallysprint kan det benyttes maksimumstid på opptil 15 minutter. I sprintrally
kan det alternativt benyttes idealtid på mer enn 5 minutter. Det kan dessuten benyttes maksi
mumstid til løpsmål.

12.2 NBF INSPEKSJON

NBF kan kreve å forhåndsgodkjenne en arrangør sitt valg av SS/SP

12.3 RESPEKT FOR OFFISIELL TIDSPLAN OG KJØRERUTE

12.3.1 Med unntak av force majeure, må løpsleder påse at godkjent tidsplan blir respektert.

12.3.2 Forslag til endringer som fremkommer umiddelbart før eller under rallyet, vil kun bli tatt hensyn
til dersom de godkjennes av stevnets jury og/eller NBF’s sikkerhetskontrollør.

12.3.3 Enhver bruk av ”grus/is-notebil” er forbudt. Etter start av den konkurransemessige delen av
rallyet er det forbudt å videreformidle informasjon om forholdene på spesialetappene mellom
deltagere. Eventuelle overtredelser vil bli rapportert til juryen.

13. Løpets egenskaper

13.1 LØPETS FORM

13.1.1 Veiens overflate
Spesialetapper kan bestå av løst eller fast dekke. Dette kan variere på en etappe eller fra etappe
til etappe.

13.1.2 Løpslengder
Rallysprint
Løpets lengde, inkludert spesialprøver og spesialstrekninger kan maksimalt være 50 km med
maksimum 4 SS/SP som kan kjøres flere ganger.
Sprintrally:
Løpets lengde, inkludert spesialprøver og spesialstrekninger kan maksimalt være 150 km.
I sprintrally tillates ikke bruk av serviceplass / drivstoffylling, men det kan legges inn pause. Den
obligatoriske delen av et sprintrally skal avvikles i løpet av en dag. (Frivillig teknisk kontroll kan
avvikles dagen før). For sprintrally kan en forenkling av krav til skilting godkjennes av NBFs
sikkerhetskontrollør for løpet. Deltakermelding som klargjør aktuell skilting skal i så fall deles ut
før løpsstart, eventuelt før start på etappen.
Rally:
Løpets lengde, inkludert spesialstrekningene, må være minimum 150 km.
– Ingen enkelt spesialetappe skal ha maksimum lengde på mer enn 30 km.
– Det skal ikke være mer enn 80 km med spesialetapper mellom hver service eller miniservice.
– For å beregne maksimal avstand mellom hver drivstoffylling, skal følgende formel benyttes:
((SS-lengde i km x 1,0) + (Transport lengde i km x 0,3)) ≤ (skal bli mindre enn eller lik) 60.
– Ingen etappe eller deler av en etappe kan kjøres mer enn to ganger i et rally, med unntak av
superspesialetapper.

14. Standarddokumenter

14.1 NBF STANDARD DOKUMENTER

Formatet og prosedyrer som beskrevet i Tillegg 2, må følges på nevnte dokumenter:
– Tilleggsregler (elektronisk eller utskrevet format)
– Startprogrammet (elektronisk eller utskrevet format)
– Deltagermeldinger (elektronisk og/eller utskrevet format)
– Tidsplan (elektronisk og utskrevet format)
– Kjørebok (utskrevet format)
– Tidskort (utskrevet format)
– Påmeldingsskjema (elektronisk eller utskrevet format)
– Startliste og resultater fra rallyet (elektronisk eller utskrevet format)

14.2 KJØREBOK

Alle deltagere vil få en kjørebok som inneholder detaljert kjørebeskrivelse. Kjørebeskrivelsen må
følges, avvik vil bli rapportert til juryen.
Arrangøren kan utarbeide forenklet kjørebok/tidskort som skal godkjennes av løpets
sikkerhetskontrollør minst 14 dager før løpet.

14.3 TIDSKORT (BOK)

14.3.1
Deltagere er selv ansvarlig for:
– Sitt tidskort
– Overlevering av tidskort på kontrollene og riktigheten av påført tid
– Alle påføringer på tidskortet.

14.3.2 Ansvarlig funksjonær på kontrollposten er den eneste som kan gjøre påføringer på tidskortet
med unntak av rubrikken ”til deltagers bruk”.
14.3.3 Ved manglende stempel eller signatur fra enhver kontroll, manglende påføring av tid på
tidskontrollen, eller ikke å få levert inn tidskortet på hver kontroll, vil deltageren på slutten av en
seksjon kunne bli utelukket.
14.3.4 Enhver forskjell mellom tider påført tidskortet og tider i rallyets offisielle dokumenter vil føre til
undersøkelser av løpsleder.
14.3.5 En ubekreftet retting eller tap av kontrollkortet / tidboken kan medføre utelukkelse.

15. Utstedelse av arrangørlisens

Før utstedelse av arrangørlisens vil NBF evaluere følgende dokumenter:

15.1 BESKRIVELSE AV LØPET

15.1.1 Fullstendig utfylt ”søknad for arrangørlisens for billøp” (finnes på NBF’s hjemmeside på
internett). NBF kan kreve å forhåndsgodkjenne en arrangørs forslag til SS/SP.
15.1.2 Nye spesialetapper (inkludert de som kjøres motsatt vei) skal identifiseres.
15.1.3 Nye spesialetapper skal beskrives med tanke på sikkerhet.

15.2. SIKKERHETSPLAN

15.2.1 En elektronisk versjon eller kopi av utkastet til sikkerhetsplan må sendes direkte til NBF og
NBF’s sikkerhetskontrollør senest 1 måned før start av rallyet.
Dette utkastet skal minimum inneholde:
– beskrivelse av rallyets etapper
– beskrivelse av stedene som er tillatt og forbudt for publikum på spesialetappene, med oversikt
over sperretiltak.

15.4 TILLEGGSREGLER

Til hvert løp må det lages tilleggsregler (Generelle bestemmelser Art. 3.5). Tilleggsreglene må
være tilgjengelig senest 1 måned før løpets start på arrangørens hjemmeside.
Se for øvrig Tillegg 2.

16. Forsikringsdekning

Se gjeldene forsikringsordning igjennom NBF (se NBF’s hjemmeside på internett).

 

BILENS IDENTIFIKASJON

18. Startnummer og reklame

18.1 GENERELT

18.1.1 Arrangøren skal stille med startnummer til hver deltager som må settes på bilen før teknisk
kontroll.
Deltakere som bryter løpet plikter å fjerne sitt startnummer.
18.1.2 All reklame på startnummeret er obligatorisk og kan ikke nektes av deltager / anmelder.

18.2 DØRPLATER

18.2.1 Alle biler skal ha avsatt et hvitt felt på 52 cm (høyde) x 50 cm (bredde) på begge fordører for
arrangørens startnummer. Feltet markeres med svart ramme. Sifrene skal ha minimums høyde
på 28 cm. Resten av feltet er forbeholdt arrangøren.

18.2.2 Startnummer feltets plassering på fordør er fri.

18.6 FRONTPLATE (RALLYPLATE)

Hvis frontplate benyttes skal den passer inn i et rektangel 43 cm bred tog 21,5 cm høyt som
skal inkludere minimum startnummeret og navnet på rallyet.

18.7. BESTEMMELSER OM REKLAME

18.7.1 Eier av deltakerbil som ønsker å plassere reklame på bilen, må sende søknad til NBF. Når
reklameretten er registrert av NBF, påføres den i vognlisensen. Reklameretten er gyldig så lenge
vognlisensen er utstedt på samme person.
Deltagere kan påføre enhver reklame på bilen forutsatt at:
1. Den er tillatt i henhold til norsk lov.
2. Den ikke kan virke støtende.
3. Den ikke har politisk eller religiøst budskap.
4. Reklamen er plassert på utvendige karosseriflater eller med maks. høyde på 8 cm nederst
eller øverst på bilens bakvindu.
5. Den ikke kommer i konflikt med feltet for arrangørens startnummer og
eventuelle rallyplate.
Punktene 1-4 gjelder også for arrangørens reklame.

18.7.2 Obligatorisk arrangørreklame og dennes art, må være angitt i tilleggsreglene, eller i
startprogrammet.
Reklame på startnummer/rallyplate er obligatorisk.

18.8 ARRANGØRENS EKSTRA REKLAME

18.8.1 Arrangør kan kreve at deltagerne skal ha reklame utover obligatorisk reklame. Hvis en deltager
nekter denne reklamen kan ikke anmeldelsesavgiften mer enn dobles.

18.3 Deltagere som aksepterer arrangørens ekstra reklame som spesifisert i tilleggsreglene må sette
av plass til dette.

18.9 REKLAME PÅ FRONTRUTE

Reklame eller annen tildekking på frontrute er ikke tillatt.

19. Fører og kartlesers navn

19.1 BAKRE SIDEVINDUER

Om ønskelig kan initialen i fornavnet og hele etternavnet på både fører og kartleser, påføres på
bakre sidevinduer på begge sider av bilen. Benyttes nasjonalflagg skal det stå i forkant av navnene.
Navnene skal være i:
– Skrifttype hvit Helvetica;
– Initialen(e) i fornavnet og første bokstav i etternavnet skal være store bokstaver, resten av
etternavnet små bokstaver
– 6 cm høye og med en bokstavbredde på 1 cm
Førers navn skal stå øverst på begge sider av bilen.

45 Startrekkefølge og intervall

Startrekkefølgen i et rally skal være denne dersom ikke NBF har godkjent annet:
FIA-seedede, Nasj.A-, Nasj.B- og Nasj.C-seedede med bil i klassene 1 – 9. Deretter øvrige biler
i klassene 1 – 9 i en gruppe. Deretter klasse 15. Deretter Nasj. D, Nasj. E og Nasj. F-seedede
førere med bil i klassene 10 – 13. Deretter øvrige biler i klassene 10 – 13 i en gruppe. Deretter
klassevis i følgende rekkefølge: 17 – 19 – 20.
Innenfor hver klasse / gruppe skal startrekkefølgen være: A-førere, B-førere, C-førere.
I rallysprint og sprintrally kan arrangøren bestemme startrekkefølgen i løpet. Startrekkefølgen
skal opplyses i løpets tilleggsregler.

45.1 KRAV TIL REVIDERT STARTREKKEFØLGE

Ved flere dagers løp skal startrekkefølgen for påfølgende dag avgjøres etter uoffisiell resultatliste
etter siste dag, i to seksjoner, internasjonale klasser og nasjonale klasser. Dette under
forutsetning av at minimum 10 % av totaldistansen av spesialetapper, som beskrevet i endelig
tidsplan, er fullført.

45.2 REPOSISJONERING AV FØRERE

Løpsleder kan, av sikkerhetsmessige hensyn og etter å ha underrettet juryen, endre
startposisjoner eller endre tidsintervallet mellom biler. Arrangøren kan av sikkerhetsmessige
grunner seede opp deltagere som har et ugunstig resultat etter dag en.
Klasse 19 og 20 starter uansett til slutt.

45.3 STARTINTERVALL

45.3.1 Startintervall ved start og tidskontroll skal være 1 minutt, dersom løpsleder ikke bestemmer
annet. Mellom internasjonale klasser og 1. bil i nasjonale klasser bør startintervallet være
minimum 5 minutter gjennom hele løpet, dog kan intervallet reduseres avhengig av lengden på
spesialprøvene. Dersom nasjonale klasser starter først gjelder tilsvarende.

70. Tillegg 4: Fra norsk regelverk

70.1 KONTROLLKOMISJON FOR RALLY

Kontrollkommisjonen for et rally/minirally/sprintrally består av løpets oppnevnte juryleder og
sikkerhetskontrollør. NBF kan oppnevne flere sikkerhetskontrollører.
Juryleder i samråd med sikkerhetskontrollør har i oppgave å gjennomgå løpets papir/dokument
på forhånd. Ved tvil skal rallyseksjonens leder konsulteres.
Papir/dokument skal være NBF, juryleder og sikkerhetskontrollør i hende minimum 10 dager før
løpet. Sperreplanen skal også legges fram ved sikkerhetskontrollørens gjennomkjøring på forhånd.

70.2 FUNKSJONÆRBESTEMMELSER

Generelle bestemmelser for funksjonærer

En funksjonær får ikke delta i det rally der han tjenestegjør. Funksjonærer skal levere meddelelse
om henvendelser under løpet til løpsledelsen. Når rallyet avsluttes, skal hver sjefsfunksjonær
overlevere løpsledelsen en rapport om sine iakttakelser. Samtlige funksjonærer utenom de som
inngår i juryen er underlagt løpslederen, som utferdiger retningslinjer for arbeidsoppgavene.
Løpsfunksjonærer og vakter skal for å kunne kjennes igjen ha kjeledress, vest, armbind eller
lignende utrustning. Dessuten bør det gjennom utrustningen tydelig fremgå deres funksjon.
Funksjonærenes identifikasjon bør fremgå av løpets tilleggsregler. Funksjonærer må kunne lese
og gjøre seg forstått på norsk.

70.2.1 Løpsleder

Han skal ha ansvaret for:

– å sende søknad til veisjef og politimyndighet til fastsatt tid
– å forvisse seg om at skriftlig tillatelse fra grunneiere er innhentet
– å meddele de berørte grunneiere hvilken tid veien er avsperret for løp
– at løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR og løpets tilleggsregler
– å overlevere nødvendig materiell samt løpets tilleggsregler til NBF
– å forvisse seg om at funksjonærene har fått sine instruksjoner
– å ha etappesjefenes bekreftelse på at instruksjoner er gjennomlest og forstått.
– å ha satt seg inn i NBFs beredskapsplan, samt at denne er tilgjengelig i løpsbasen
– å samle inn rapporter og øvrige meddelelser fra funksjonærene
– å informere juryen om hendelser under løpet, herunder oversikt over antall brutt samt
eventuelle personskader pr. SS
– å framlegge for juryen liste over gjennomsnittshastigheter for de 10 raskeste biler på hver SS
– å slå opp resultatlisten
– at veien settes i stand umiddelbart etter løpet

70.2.2 Assisterende løpsleder

Ass.løpsleder er løpslederens høyre hånd, og han skal overta hvis:
– løpsleder melder forfall ved sykdom
– løpslederen må gå ut av løpet for å ta seg av ting som kan ha oppstått
– ass.løpsleder sidestilles med løpsleder, men det fulle ansvar har løpsleder

70.2.3 Sikkerhetssjef

Sikkerhetssjefen skal lede det sikkerhetsmessige arbeidet før løpet. Han skal ha to assistenter.
Sikkerhetssjefen og hans to assistenter skal fordele følgende tre oppgaver seg i mellom under
løpet, der sikkerhetssjefen skal inneha oppgave 1 eller 2:
1) Lede det sikkerhetsmessige arbeidet fra løpsbasen
2) Ha ansvaret for løype/deltakere og kjøre samtidig med sikkerhetskontrollør
3) Ha ansvar for publikum og skal være kartleser i K2
Sikkerhetssjefen skal ha ansvar for:
– å utarbeide en sikkerhetsplan for løpet bl.a inneholde en sperreplan med beskrivelse av alle
tilførselsveier etc. for hver SS
– at reservemateriell for komplettering av sikkerhetsforanstaltninger bringes ut
– overvåke at løpet gjennomføres etter sikkerhetsbestemmelsene
– gi informasjon til de berørte myndigheter (ambulanse, brannvesen, politi)
– sikkerheten på spesialstrekningene kontrolleres
– funksjonærene har full informasjon angående sikkerheten
– TK inn til spesialstrekningen er ordentlig organisert og utrustet
– brann- og førstehjelpsutstyret er i orden
– piling inn og ut fra spesialstrekningen
– spesialstrekninger er fri for hinder før start
– publikumssikkerheten på spesialstrekningene
– umiddelbart rapportere til løpsleder alt viktig som har hendt på prøven
– sambandet fungerer

70.2.4 Teknisk kontrollsjef

Har ansvaret for:
– organisere teknisk kontroll, lokaliteter, tidsplan for kontrollens gjennomføring
– være tilstede under avvikling av teknisk kontroll
– kontrollere at bilene oppfyller sikkerhetskrav og tekniske bestemmelser
– iverksette tekniske kontroller under løpet
– iverksette kontroll av bilene etter avsluttet løp
– opprette og undertegne teknisk kontrollprotokoll, og overlevere denne til løpsleder

70.2.5 Teknisk kontrollfunksjonær

Krav: Teknisk skolert
Han skal ha ansvaret for å kontrollere at bilene oppfyller sikkerhetskrav og trafikksikkerhetsbestemmelser.
Påpeke feil til deltakere og til teknisk kontrollsjef.

70.2.6 Løypesjef/løypelegger

Skal ha ansvaret for:
– opprette kontakt med grunneiere og oppsittere langs rallyruten sammen med løpsleder.
– innhente skriftlig grunneiertillatelse, og se til at veiene istandsettes etterpå i henhold til
overenskomster
– piling av løpsetappene skjer i følge gjeldende regler
– plasseringen av tidskontrollene og start/målområdene er merket på en forsvarlig måte

70.2.7 Etappesjef

Skal ha ansvaret for:
– gjennomgå egne instrukser i samarbeid med løpsleder
– organisere og lede virksomheten på kontrollplassen
– alt materiell finnes
– tidtakingen
– kontrollere klokkene også under løpets gang (justering må ikke finne sted)
– på forespørsel fra deltakerne å meddele rett tid
– overvåke publikumssikkerheten ved kontrollsonen
– iverksette kontroll i den hensikt å påse at deltagernes personlige sikkerhetsutstyr som
belter, hjelmer etc benyttes på en korrekt måte
– ifølge løpsleders eller sikkerhetssjefs anvisninger, iverksette piling og avsperringer
– motta rapport fra lederbilen(e) ang. deres iakttakelse
– rydde opp kontrollsonen etter løpets slutt
– rapportere til løpsleder alt av viktighet som har inntruffet
– etappesjefens plass er ved start på spesialstrekningen
– oppnevne en assistent (målsjef) som har ansvaret for ovennevnte rutineoppgaver i
kontrollsonen ved mål.

Denne har også ansvaret for å forespørre hver 10. bil om det er registrert noe av sikkerhetsmessig
betydning inne på etappen

70.2.8 Funksjonærsjefen

Skal ha ansvaret for:
– samtlige TK er bemannet
– vakter på spesialstrekningen er plassert i henhold til sperreplanen
– etappesjefene har alt nødvendig materiell til sine etapper, og at dette fungerer
– reservemateriell forefinnes i K-bilene
– opplæringsbil med kompetent mannskap

70.2.9 Sambandssjef

Skal ha ansvaret for:
– utarbeide en sambandsplan for løpet
– utstyret er innenfor lovverket og innehar de spesifikasjoner som behøves
– utplassering av utstyr
– opplæring av brukere

70.2.10 Opplæringsbil

Opplæringsbil, som er obligatorisk i rally og sprintrally, skal kjøre foran sikkerhetskontrollør /
sikkerhetssjef og ha ansvaret for:
– siste kontroll av TK-mannskapenes rutiner.
I rallysprint kan opplæringsbil benyttes.

70.2.11 Deltakerkontakt

Deltagerkontakten skal i hovedsak informere eller klargjøre ting i forbindelse med reglement og
gjennomføring av løpet til deltagerne og være bindeleddet mot løpsledelsen. Klassene 19 og 20
skal ha en felles deltakerkontakt. I NM løp må det i tillegg også være en deltagerkontakt for
øvrige klasser.
Bilde og kontaktinformasjon for deltagerkontakt skal være i tilleggsreglene eller i
deltagermelding. Vedkommende skal under løpet være lett identifiserbar, med vest/jakke eller
lignende. Denne oppgaven bør overlates til en person som innehar en lisens utstedt av NBF, da
det kreves en viss kjennskap til generelle regler. De kan delta på jury møter for å holde seg
oppdatert med alle de beslutninger som tas. Deltager kontakten skal avstå fra å si noe eller
gjøre noen som kan gi opphav til protester.
Nærvær under løpet bør være som følger:
– Tilstedeværelse på teknisk kontroll
– Ved innsjekk
– Ved starten av rallyet
– Ved regrupperinger
– Ved målgang/parc ferme

70.3 UNGDOMSRALLY

70.3.1 Løpstyper

Ungdomsrally kan inngå som egen klasse i alle typer rally.

70.3.2 Tillatte løp

NBF kan beslutte at enkelte løp ikke skal ha klasse for ungdomsrally.

70.3.3 Gjennomføring

Arrangøren må oppnevne en person som skal være ansvarlig for gjennomføringen av
ungdomsrally. Det er viktig å være oppmerksom på at deltakere i ungdomsrally ikke har samme
erfaring som de øvrige deltakere. Arrangøren må derfor i størst mulig grad eliminere risiko for
ulykker. Sett mot denne bakgrunn kan deltakere i ungdomsrally kjøre færre SS/SP i et løp enn
øvrige deltakere. I samråd med juryen kan arrangøren forlenge maksimaltiden på en SS/SP.
På transportetapper skal ledsager, iht. Vegtrafikklovgivningen, kjøre bilen. På transportetapper vil for
sen ankomst innenfor respittiden ikke medføre prikkbelastning.

70.3.4 Deltakere

Som fører kan man delta i ungdomsrally fra fylte 16 år til og med det år vedkommende fyller
18 år. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører
innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25
år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før løpet. NBF kan
kreve å godkjenne ledsagere. Både fører og ledsager må være norske statsborgere.

70.3.5 Lisenskrav

Fører skal ha gyldig lisens for rally (junior). Lisenssøknad må underskrives av fører og
vedkommendes foresatte. Ledsager må ha minimum C-fører lisens i rally og gyldig førerkort
som forevises ved lisenskontroll. Ledsager anses som anmelder.

70.3.6 Opplæring

Både fører og ledsager må ha gjennomgått NBFs lisenskurs for rally.

70.3.7 Tillatte biler

Tillatte biler er i henhold til punkt. 4.4 følgende klasser: 6, 7, 8, 9 samt Volvo Original. Alle biler
konkurrerer i samme klasse. Førerstolens innfesting kan gjøres regulerbar i lengderetningen.

70.3.8 Merking av bil

Biler i ungdomsrally tildeles tresifret startnummer med 9 som første siffer.

70.3.9 Startrekkefølge

Ungdomsklassen starter etter debutantklassen (kl. 19) med mindre NBF har gitt tillatelse til noe annet.

70.3.10 Førermøte

Førermøte før start er obligatorisk. På møtet skal både fører og ledsager delta. Arrangørens
ansvarshavende avholder møtet. På møtet skal også ett medlem av juryen delta. På møtet skal
alle saker av betydning for gjennomføringen behandles.

70.3.11 Resultatliste

I løpets resultatliste skal ungdomsklassen fremkomme som egen klasse. Den skal aldri
sammenslås med andre klasser. Dersom klassen kjører færre SS/SP enn de øvrige deltakere skal
klassen ikke inngå i løpets totalliste.

70.3.12 Premiering

Premiering iht. løpets tilleggsregler. Dog skal det minst utdeles premier til de tre første i klassen,
forutsatt at minst tre lag har fullført.

70.3.13 Unntaksbestemmelse

NBF kan i enkelttilfelle, og etter en skjønnsmessig vurdering, gjøre unntak fra bestemmelsene ovenfor.