§ 850 Spesialreglement for Autoslalåm 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Autoslalåm-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Reglement

Dette reglement er en del av Det Nasjonale Sportsreglement (NSR) og det Internasjonale Sportsreglementet (ISR) og gjelder for autoslalåm.

2. Definisjon

Autoslalåm er en konkurranse hvor deltagerne på kortest mulig tid skal manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hindre som er plassert i overensstemmelse med dette reglement.

3. Formål

Formålet er å gi bilistene anledning til å gjøre seg bedre kjent med sine kjøretøy, ved at de under betryggende forhold utfører øvelser som utvikler kjøreferdighet, vurderingsevne og reaksjonsevne, og på denne måten gjøre dem til bedre bilister.

4. Ansvar

Deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen risiko og ansvar.

5. Sikring

Se arrangør- og sikkerhets-bestemmelser for autoslalåm, § 851 pkt.6.

6. Tilleggsregler

Tilleggsreglene settes opp i henhold til Generelle bestemmelser, Art. 3.5.1, med tillegg om når skisse over banen(e) vil foreligge.

7. Deltagere

JUNIOR er klassen for øvelseskjøring hvor man kan delta uten førerkort, men det kreves bevis for gjennomført Trafikalt Grunnkurs og lisens. De må ha med ledsager som har fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerett uavbrutt de siste 5 år, bilen skal være merket med L og skal ha ekstra innvendig speil. Det kreves ledsagerlisens eller annen gyldig lisens (se Generelle bestemmelser, Art. 9.5) Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring på offentlig vei og veitrafikklovens regler legges til grunn. Juniorer deltar i respektive klasser de har bil til og beste junior i hver klasse premieres.

ROOKIE er nybegynnerklasse for førere som har kjørt færre enn 10 konkurranser av typen autoslalåm, regularity, rally eller H-løp. Når man er på den 10ende konkurransen kan man fullføre resten av sesongen i klassen Rookie. Juniorer kan starte i klassen Rookie når førerkort er ervervet. Førere kan gå ut av klassen Rookie når de ønsker, men ikke tilbake igjen med unntak av NM. Rookie kjører i respektive klasser de har bil til, og beste Rookie i hver klasse premieres.

For å delta kreves det gyldig førerkort (med unntak av Junior klassen) og lisens. (Se Generelle bestemmelser, Art.  12.2.1 e. vedrørende tapt førerrett).
Alle førerlisenser utstedt av NBF er gyldige. Det kan løses engangslisens på www.bilsport.no.
Det er ikke anledning til å ha passasjer i bilen under kjøring, med unntak av ledsager i Junior klassen.
Passasjer i passasjersete foran i bilen, er lov under trening. Passasjer må ha lisens.
En deltager har bare lov til å kjøre en bil og være påmeldt i en klasse i hver konkurranse, men en bil kan kjøres av flere deltagere i samme konkurranse.

8. Deltagende biler

8.1 For alle klasser gjelder:

Bilen må være registrert for ordinært bruk og være i forskriftsmessig stand. Biler med prøveskilt kan ikke delta.
Endringer ut over typegodkjenning må godkjennes og skrives inn i vognkortet av en trafikkstasjon.
Deltagende biler må ha egenvekt (uten fører) på over 450 kg. Er det tvil om egenvekt, skal fører/eier kunne dokumentere vekten. Dersom arrangøren lager egen klasse for mopedbiler kan man gjøre unntak for vektbegrensningen.
Alle kjøretøy skal ha minimum 3-punkt sikkerhetsbelte og godt festet førerstol.
Batteriet skal være godt festet og bilen skal være fri for lekkasjer. 

Ved bruk av åpen bil, med taket nede, skal hjelm brukes.
Sidevindu på førersiden og takluke skal være lukket under kjøring. Sidevindu på passasjersiden kan ha en åpning på maksimum 10 cm, dersom man ikke har ledsager/passasjer. Bruk av sikkerhetsbelte er påbudt.
Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen.

Understell
Støtdempere og fjærer er fritt så lenge antall, innfesting og funksjonsprinsipp er uforandret.

Dekk og felg
­-skal være i overenstemmelse med bilens typegodkjenning og Vegtrafikklovgivningen.
Dekk skal være E-merket, og lovlig for bruk på vanlig vei.
I klassen Standard tillates ikke dekk som klassifiseres motorsportdekk eller «semislicks» av produsent. Dekk SKAL være merket av produsent med treadwear (TW) minimum 250. Hvis det er tvil om lovligheten av dekk, må offisiell dokumentasjon fra produsent fremskaffes og forevises av deltager.
Maksimum 8 dekk, inklusive de som sitter på bilen, er tillatt pr. konkurranse. Disse skal merkes på teknisk kontroll.
Fra 2025 tillates ikke dekk merket competition use.

8.2 Konkurransen er åpen for biler i følgende klasser:

Klasse: Standard
Med standardbiler menes biler slik de er levert etter norsk typegodkjenning
Endringer utover dette reglement, er ikke tillatt.

Motor
Det skal ikke være mindre enn 8,00 kg/hk eller 10,91 kg/kw. For veteranbiler over 30 år, tillates tidsriktig modifikasjon av bil og motor.
Bilens vekt er egenvekten uten fører. Bilens vognkort legges til grunn for vektfastsettelse og effekt. Vekt av fører settes til 75 kg. Ved tvil er det anmelder sitt ansvar å dokumentere effekt.

Interiør
Uoriginalt ratt må være innført i vognkort.

Dekk
Se pkt. 8.1 dekk og felg

Klasse: Clubsport
Clubsport er klassen for de med raskere biler enn Standard, der det også er tillatt med modifiseringer. Det er begrensninger satt etter hva slags dekk som er på bilen. Ved tvil om bilen passer inn i klassen Clubsport, vil man bli henvist til klasse Supersport.
Dersom dekkene på bilen er som tillatt i klasse Standard, er alle biler tillatt.
Dersom dekkene på bilen er dekk som ikke er tillatt i klasse Standard, vil det være vekt/effektforhold som gjelder.

  • For biler med 2 seter, minimum 5,2 kg/hk eller 7,07 kg/kw.
  • For biler med flere enn 2 seter, minimum 4,2 kg/hk eller 5,71 kg/kw.
  • For førere som har plassert seg i topp 5 i NM de siste 3 årene arrangert av NBF, økes vekt/effektforholdet med +1,00 kg/hk eller 1,36 kg/kw

Klasse: Supersport
Supersport er biler som er modifisert utover kriterier satt i klassene Standard og Clubsport

 Tilleggsklasser
Utover dette kan det opprettes egne klasser, f.eks. mopedbiler, merkeklasser, el-biler, veteranbiler etc.

Link til Autoslalåm  klassekalkulator

9. Banen

9.1. Markeringer

Løypa markeres med kjegler, disse skal ha tilnærmet samme størrelse og form. Andre godt synlige markeringer kan brukes.
Kjegler passeres slik deltagermeldingen (skissen) viser.
For å unngå feil passering av en kjegle eller port, skal det utplasseres avviser(e) på den siden av kjeglen(e) man ikke skal passere. Det skal markeres rundt kjegler og avvisere.
Definisjonen på en port er to kjegler hvor det passeres mellom kjeglene. Avstanden mellom kjeglene i en port skal være maks. 5 m.

 9.2. Banens kombinasjoner
Banen skal settes opp med kombinasjoner av minst to av disse kjøreøvelsene.
Forslag til kjøreøvelser:
– slalåm
– unnamanøver
– sirkel
– u-sving
– sving med økende radius
– sving med minkende radius
– nedbremsing
– elgtest
– vending
– andre kjøreøvelser kan lages og benyttes i tillegg

For alle kjøreøvelser gjelder følgende: Avstanden mellom de forskjellige kjøreøvelsene er maks. 25 m. Der det er sikkerhetsmessig forsvarlig, kan avstanden økes til maks. 35 m. Avgjørelsen om å øke avstanden mellom forskjellige kjøreøvelser til maks. 35 m. tas av konkurransens sikkerhetsansvarlig i samråd med løpsleder (jfr. § 851 pkt. 4 b).
Ryggeprøver skal ikke inngå som en del av konkurransen.

9.3. Kjøreøvelsenes utforming

 Slalåm:
Passering av kjeglene kan være fri eller bestemt, men de skal passeres annenhver høyre og venstre. Er det fri slalåm skal det være port før og etter slalåm.

Unnamanøver:
Unnamanøver må bestå av min. 3 porter. For å hindre at portene blir stående etter hverandre på en tilnærmet rett linje, skal de forskyves i forhold til hverandre. De kan overlappe hverandre med maks. 1 meter, forskyvning andre veien er fritt.

Sirkel:
Det anbefales at sirkelen er jevn.

U-kurve
U-kurve og sving med økende eller minkende radius.

Nedbremsing med en rett strek
Det tegnes en tydelig, rett strek et sted i løypa som markeres med en port. Det skal da stoppes slik at streken er mellom for- og bakaksel når hjulene står stille. Denne øvelsen anbefales der hastigheten av sikkerhetsmessige grunner reduseres. Feil utført kjøreøvelse gir tilleggstid på min. 20 sek. Øvelsen skal bemannes av faktadommer som gir tegn når bilen står stille.

Elgtest:

Vending
-skal markeres med 3 tett sammenstilte kjegler. Dersom ikke annet er angitt, kan det rundes valgfritt mot høyre eller venstre. Før/etter vending skal det være en port.

 9.4. Målport

Målporten skal være en stoppsone på 10 m lengde og 4 m bredde. Langveggene i stoppsonen skal markeres med kjegler som står med 2 m avstand. Avslutningen av sonen markeres med kjegler på tvers av kjøreretningen med 1 m avstand. Endekjeglene må ikke fjernes før bilen står fysisk stille.
Ved manuell tidtaking kan det brukes et annet alternativ. Det lages en målstrek med en kjegle på hver side. Klokken stoppes når bilen står stille med målstreken mellom fram- og bakaksel. Kjøres det for langt, må en rygge.

 

9.5 Banedekke, sikkerhet

Banedekket bør være fritt for hull, dumper og hjulspor som kan tenkes å skade deltagerbilene. Husvegger, grøfter, gjerder o.l. tett inntil kjørebanen bør unngås.
Andre tiltak som kan øke sikkerheten, hindre feilkjøring eller beskytte plener og beplantning er tillatt såfremt det ikke strider mot andre bestemmelser i dette reglementet.

 9.6 Trening, banebefaring

Det er ikke lov å drive noen form for trening i eller utenfor løpsområdet på løpsdagen(e).
Deltagernes befaring av en løype skal skje til fots.

10. Gjennomføring

10.1 Teknisk kontroll

Før bilen gis starttillatelse, må den gjennom en teknisk kontroll.  Det er teknisk kontrollør som skal avgjøre om bilen er i forskriftsmessig stand. Alvorlige brudd på tekniske bestemmelser i dette reglement eller mangler som kan antas å gjøre bilen trafikkfarlig, og som ikke kan utbedres på forsvarlig måte før start, skal medføre startforbud.
Kontroll kan foretas når som helst under konkurransen, se Generelle bestemmelser art. 11.13.2 b
NBFs kontrollskjema for autoslalåm er retningsgivende for den tekniske kontrollen.
Bilens vognkort skal uoppfordret fremvises.
Generelle bestemmelser om Parc Fermé gjelder ikke for Autoslalåm.

10.2. Organisering

Det kjøres minimum tre omganger hvor to er tellende. Arrangøren kan begrense deltagerantallet, i så fall skal dette bemerkes i tilleggsreglene. Ved over 40 deltagere kan det kjøres to omganger hvor en er tellende.
Deltagermeldinger skal være skriftlige.
Skisse av banen(e) skal foreligge før start.
Startnummer skal plasseres etter arrangørens anvisning. Startnummer skal fjernes før deltageren forlater konkurranseområdet.
Tidtakingen bør skje elektronisk. Tiden skal noteres med 1/100 sekunds nøyaktighet. Hvis tidskontrollen ikke får tatt nøyaktig tid, skal deltagerne få starte på nytt. Omkjøring skal i så fall skje til slutt i omgangen. Ved manuell tidtaking skal det benyttes to stoppeklokker.
Funksjonærer/kameraovervåking skal registrere feilkjøring og berøring.

10.3 Start

Det skal benyttes “flying start” innenfor en startsone på minimum 15 meter og maksimum 25 meter. Deltagere skal starte umiddelbart etter startsignal.
Det er ikke tillatt å varme dekk før start.
Det skal startes klassevis.

10.4 Revet kjegle/ feilkjøring

Dersom en deltager berører en kjegle, og denne ikke er satt på plass når deltageren passerer for andre gang, skal deltageren kjøre inn i neste kombinasjon i henhold til utdelt skisse. Dersom en deltager etter juryens mening tydelig tjener på dette, kan juryen beslutte at det skal foretas omkjøring. Berøring av kjegle eller markør skal registreres når den har forskjøvet seg i forhold til oppmerkingen rundt kjeglen, eller har veltet.
Ved feilkjøring kan deltager, så fremt bilen ikke har passert mållinjen eller neste kjegle/kjeglekombinasjon etter den feilpasserte kjegle/kjeglekombinasjon, rygge eller vende for å passere kjeglen/kjegle-kombinasjonen riktig. Feilkjøring registreres.

10.5 Resultatberegning

Det som legges til grunn for resultatberegningen er:
a) Anvendt tid på prøven(e)
b) Berøring av kjegler / markører, 2 tilleggssekunder pr. berøring
c) Brukes vendepunkt teller de tre kjeglene som en berøring
d) Feilkjøring gir 10 sek. i tillegg pr. kjegle. Ved feilkjøring i mer enn 3 kjeglekombinasjoner gis makstid på 5 min.

11. Protester og appeller

Protester og appeller i henhold til Generelle bestemmelser, Art. 13 og 15.

12. Trening

Tillatelse/forsikring
All form for trening skal være godkjent av, og forsikret gjennom NBF.
Det kan utstedes helårs treningsforsikring eller forsikring for hver enkelt treningsdag.
Det skal foreligge tillatelse fra grunneier og politi.

Ansvar
Tilstedeværende representant for arrangørklubben skal ha status som jurymedlem eller løpsleder. Denne person har på vegne av klubben ansvar for at treningen gjennomføres i henhold til reglementet.

Bemanning/sikring
Baneområdet skal være bemannet og sikret slik at sikkerheten til førere, tilskuere og tilfeldig forbipasserende er ivaretatt.

Teknisk kontroll
Det skal fortas en enkel teknisk kontroll av bilene før deltagelse på trening. Kontrollen tar utgangspunkt i teknisk kontrollskjema for autoslalåm.

Organisering
Treningen skal ikke inneholde noen form for konkurranse. Resultater skal ikke distribueres.
Arrangøren skal gjennomgå nødvendige prosedyrer før noen starter.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.