Reglement for Norgescup Biltrial 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Norgescup-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Biltrial.  I tillegg til Generelle bestemmelser, NBF`s Biltrialreglement §913 og §914 og tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler. Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen.
Påmelding skal skje skriftlig minst 5 dager før konkurransen. Dersom etteranmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler.
Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 3 dager før konkurransen.  Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 3 dager før konkurransen skulle vært avholdt.

1.1 Norgescup-løp

For terminliste se www.bilsport.no/kalender.

1.2 Erstatningsløp

NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og/eller stryke oppsatte løp dersom spesielle forhold tilsier det (Force majeure).

2. Deltagere

Cupen er åpen for alle deltagere med gyldig lisens for Offroad. I tillegg til deltagere med lisens fra NBF, kan deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island, Sveits og Tyskland delta og ta poeng. (Generelle bestemmelser art. 2.4).

2.1 Antall startende

Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 15 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp.

2.2 Engangslisenser

Hvis man kjører den første cup-helgen (løp 1 og 2) på engangslisens, for så å løse helårs førerlisens før andre cup-helg, vil man få med poengene fra den første helgen (de to første løpene) i Norgescup-sammendraget. (Generelle Bestemmelser art. 9.6.2)

3. Klasser

Det tildeles NC poeng i 3 klasser:
Klasse 2 Standard
Klasse 3 Modified
Klasse 4 Pro-Modified

Arrangør oppfordres til å invitere alle klasser ihht § 913.

4. Arrangørbestemmelser

Arrangeres ihht. §913 Spesialreglement for Biltrial.

4.1 Resultatlister

Endelige resultatlister skal første virkedag etter konkurransen sendes til NBF v/Offroadseksjonen: offroad@bilsport.no. Det må tydelig fremkomme av resultatlistene hvem som har kjørt på engangslisens.

5. Offisielle funksjonærer

Det henvises til art. 11 i Generelle bestemmelser, men det kreves ikke at løpssekretæren skal ha lisens.
Løpsleder (LLOR) og teknisk ansvarlig (TKOR) kan ikke delta i konkurransen. Løpsleder må være til stede fra og med innsjekk og til protestfristen er ute.

5.1 Jury

NBF oppnevner juryleder, som skal være autorisert av NBF (JLOR eller JMOR). Arrangøren skaffer selv 2 jurymedlemmer. Det er ikke krav til at disse skal være autorisert, men det anbefales. Det kan være to personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Liste over autoriserte jurymedlemmer ligger i arrangørportalen på www.bilsport.no. Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller til stede fra og med start av administrativ innsjekk.

5.2 NBF Observatør

Generelle Bestemmelser art.11.2 Rett til kontroll:
I tillegg til de offisielle funksjonærene som er nevnt i art. 11.1 har NBF rett til, enten selv eller ved oppnevnte representanter å overvåke en konkurranse.

6. Teknisk

Se § 914 Teknisk reglement for Biltrial.

 7. Løpsavvikling

Det skal kjøres min. 6 seksjoner. 
Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for inspeksjon minimum 2 timer før start.  Maksimaltid pr. seksjon er 5 minutter. Seksjonene stenges på angitt sluttidspunkt. Kun bil som er under bedømming får kjøre ferdig.  Etter konkurransestart kan deltagerne kun i begrenset omfang inspisere seksjonene.  Deltagerne må være iført kjøredress for identifikasjon, følge funksjonærenes anvisninger og ikke være til hinder for øvrige deltagere.
Dersom seksjonene skal kjøres flere omganger, skjer dette i valgfri rekkefølge, men alle seksjonene må kjøres før en ny omgang kan påbegynnes.  Kjøres seksjonene kun 1 omgang, eller dette tydelig fremgår av løpets tilleggsregler, skal arrangøren trekke startrekkefølgen.  Rullering av startrekkefølgen anbefales.  Det tillates kun ett deltagende kjøretøy inne i seksjonen av gangen.  Deltagerne må i nummerrekkefølge følge de porter som gjelder sin klasse, portene skal kjøres i riktig kjøreretning (et av forhjulene skal først gjennom porten). Hele bredden av et forhjul skal passere innsiden av basen til pinnen. Det tillates ikke å berøre pinnene eller bryte linjen mellom pinnene i en port som allerede er passert, porten bedømmes i slikt tilfelle for brutt.  Deltagere som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi beskjed til sekretariatet. 
Deltagernes poengskjemaer må være innlevert senest 30 minutter etter at seksjonene stenges. 

Se også § 913. 

 8. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser art 13 og 15.

9 Bedømmelse og poengberegning

Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen.  Deltageren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen. Alle feil/berøringer skal dømmes med prikker. Dommer kan signalisere godkjent/ikke godkjent port til fører. Prikkbelastning i henhold til § 913 art. 5.2. 

9.1 Poengberegning for cupen

Poengberegning foretas av NBF og tildeles etter følgende skala: 2017-1513-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at nr. 1 får 20 poeng og nr. 16 får 1 poeng. Det tildeles 2 bonuspoeng for å ha kjørt alle løp i cupen. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1.plasser, 2.plasser osv.  Kan deltagerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv. Den offisielle resultatlisten for Norgescup i Biltrial vil bli offentliggjort på www.bilsport.no.

10. Cup-premier

NC består av 8 løp hvorav 7 er tellende. De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer i gull, sølv og bronse.
Man må ha gjennomført minst 3 løp for å få rett til Norgescup-medalje.
NM- og Norgescup-medaljer deles ut på Bilsportgallaen på slutten av året.

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.