Reglement for Norgescup og NM Biltrial 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Norgescup-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formålInnbydelse

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgescup og NM for førere i Biltrial.  I tillegg til Generelle bestemmelser, NBF`s Biltrialreglement §913 og §914 og tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler. Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen. 
Påmelding skal skje skriftlig minst 5 dager før konkurransen. Dersom etteranmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler. 
Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 3 dager før konkurransen.  Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 3 dager før konkurransen skulle vært avholdt. 

1.1 Løp 

4/5 og 5/5 KNA Telemark Norgescup 
1/6 og 2/6 NMK Kristiansand Norgescup  
22/6 og 23/6 Offroad Trøndelag Norgescup 
31/8 og 1/9 Østre Agder Motorsport Norgescup og Norgesmesterskap 

1.2 Erstatningsløp 

NBF har anledning til å oppnevne tilleggskonkurranser og/eller stryke oppsatte løp dersom spesielle forhold tilsier det (Force majeure).

Cup og NM er åpen for alle deltagere med gyldig lisens for Offroad. Førere fra samtlige ASN tilsluttet FIA kan delta, ta poeng og vinne (Generelle bestemmelser art. 2.4.4) 

2. Deltagere

Cup og NM er åpen for alle deltagere med gyldig lisens for Offroad. Førere fra samtlige ASN tilsluttet FIA kan delta, ta poeng og vinne (Generelle bestemmelser art. 2.4.4) 

 

2.1 Antall startende 

Arrangøren har rett til å avlyse konkurransen dersom færre enn 15 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. 

2.2 Engangslisenser 

Hvis man kjører den første cup-helgen (konkurranse 1 og 2) på engangslisens, for så å løse helårs førerlisens før andre cup-helg, vil man få med poengene fra den første helgen (de to første konkurransene) i Norgescup-sammendraget. (Generelle Bestemmelser art. 9.6.2).  

I NM oppnås ingen plassering dersom man kjører med engangslisens. 

3. Klasser

Det kjøres Norgescup og NM i 4 klasser:
Klasse 2 Standard 
Klasse 3 Modified 
Klasse 4 Pro-Modified 
Co-Driver i klassene 2-4 

Arrangørene oppfordres til å invitere alle klasser ihht. § 913.

5. Offisielle funksjonærer 

Offisielle funksjonærer skal godkjennes av NBF. Tilleggsregler sendes offroad@bilsport.no for gjennomgang senest 6 uker før konkurransen. 

Det henvises til art.11 i Generelle bestemmelser. I NM skal løpssekretæren skal ha lisens (LS).  
Løpsleder (LLOR) og teknisk ansvarlig (TKOR) kan ikke delta i konkurransen (gjelder også som co-driver). Løpsleder må være til stede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute. I NM skal deltagerkontakt oppnevnes. Denne skal føres inn i tilleggsreglene og presenteres på førermøtet slik at alle vet hvem det er. Sikkerhetskontrollør oppnevnes av arrangøren og trenger ikke være lisensiert. 

5.1 Jury  

NBF oppnevner juryleder, som skal være autorisert av NBF. Arrangøren skaffer selv 2 jurymedlemmer. I NM skal også disse være autorisert. Liste over autoriserte jurymedlemmer ligger i arrangørportalen på www.bilsport.no. Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller til stede fra og med start av administrativ innsjekk.  

5.2 NBF Observatør  

Generelle Bestemmelser art.11.2 Rett til kontroll:  
I tillegg til de offisielle funksjonærene som er nevnt i art. 11.1 har NBF rett til, enten selv eller ved oppnevnte representanter å overvåke en konkurranse.  

 6. Teknisk 

Se §914 Teknisk reglement for Biltrial. 

  7. Gjennomføring av konkurransen  

Det skal kjøres min. 6 seksjoner.
Minimum 1 time før start skal seksjonene godkjennes av deltagerkontakt, juryen, løpsleder og baneansvarlig.  

Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for inspeksjon minimum 2 timer før start.  Maksimaltid pr. seksjon er 5 minutter. Seksjonene stenges på angitt sluttidspunkt. Kun bil som er under bedømming får kjøre ferdig. Det er kun tillatt at funksjonærer er i banen mens en bil er under bedømming.  Deltagerne må være iført kjøredress for identifikasjon, følge funksjonærenes anvisninger.  
Dersom seksjonene skal kjøres flere omganger, skjer dette i valgfri rekkefølge, men alle seksjonene må kjøres før en ny omgang kan påbegynnes. Det tillates kun ett deltagende kjøretøy inne i seksjonen av gangen.  Deltagerne må i nummerrekkefølge følge de porter som gjelder sin klasse, portene skal kjøres i riktig kjøreretning (et av forhjulene skal først gjennom porten for at porten kan godkjennes). Hele bredden av et forhjul skal passere innsiden av basen til pinnen. Det tillates ikke å berøre pinnene eller bryte linjen mellom pinnene i en port som allerede er passert eller en senere port, porten bedømmes i slikt tilfelle for brutt.  Deltagere som avbryter konkurransen, skal umiddelbart gi beskjed til sekretariatet.  
Deltagernes poengskjemaer må være innlevert senest 30 minutter etter at seksjonene stenges.
Se også § 913.  

8. Protester og Appeller 

Se Generelle bestemmelser art 13 og 15. 

9. Bedømmelse og poengberegning 

Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn. Tiden starter når bilen bryter startlinjen.  Deltageren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen. Alle feil/berøringer skal dømmes med prikker. Dommer kan signalisere godkjent/ikke godkjent port til fører. Prikkbelastning i henhold til § 913 art. 5.2.  

 9.1 Poengberegning for Norgescup

Poengberegning foretas av NBF og tildeles etter følgende skala: 20–17-15–13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at nr. 1 får 20 poeng og nr. 16 får 1 poeng. Det tildeles 2 bonuspoeng for å ha kjørt alle konkurranser i cupen. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1.plasser, 2.plasser osv.  Kan deltagerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv. Den offisielle resultatlisten for Norgescup i Biltrial vil bli offentliggjort på www.bilsport.no

 9.2 Poengberegning for NM  

Poengberegning foretas av NBF lisensiert løpssekretær under arrangementet, slik at laurbærkrans kan deles ut til Norgesmesteren. Dette er en uoffisiell poengberegning. Den endelige poengberegningen foretas av NBFs utregner, og den offisielle resultatlisten for Norgesmesterskap i Biltrial vil bli offentliggjort på www.bilsport.no.  

 10. Premiering

10.1 Norgescup

Norgescup består av 8 konkurranser og alle er tellende. De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer i gull, sølv og bronse. 
Man må ha gjennomført minst 3 løp for å telle med i sluttresultatet av cupen.  

10.2 Mesterskaps-premier  

NM kjøres over 1 helg. De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer i gull, sølv og bronse.
NM- og Norgescup-medaljer deles ut på Bilsportgallaen. 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.