§ 614 Generelle Tekniske Bestemmelser Dragrace 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Generelt
Dersom klasseregler spesifiserer andre krav enn §614 er det klassereglene som gjelder.

Endring:Gjeldende fra dato:Publisert dato:
1.14 Krav til oppsamler på Boxermotor. Krav til oppsamling under girkasse biler under ET 8:50. 01.01.202528.12.2023
6,3 Vindusnett ar fått nye mere liberale krav.01.01.202428.12.2023
10.4 kjøredress for klasser som krever 3.2A-1501.01.202428.12.2023
10.7 Sikkerhetsseler- avstemming av regelverk mot Sverige samt nye tegninger. 01.01.202428.12.2023
Art 12 Tabell er oppdatert01.01.202427.12.2023

1. Motor

1.1 Kjølesystem

Alt kjølesystem/radiator skal være montert på original plass i biler med karosseri.
Frontmotor-dragstere skal ha kjølesystemet plassert foran motoren.
For bakmotor-dragstere er plassering fri, med ved radiator montert foran motor, skal det være en deflektorplate som dekker fra rammerør til rammerør og opp til toppen av veltebøylen.
Se §614 4.3 deflektorplate. Kjølevæske med glykol er forbudt.

1.2 Motor

For klassene med ET raskere enn 10,99 sek. er det obligatorisk med en fabrikkprodusert vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene til harmonic balancer SFI Spec 18.1. alternativt egenprodusert i ett stykke smidd stål
I gruppene med ET raskere en 10,99 sek. med manuell gearkasse, skal et ekstra motorfeste finnes som fungerer slik, at bakre del av motoren ikke faller ned ved evt. clutch/svinghjuls havari. Alternativt motor, Elektrisk.
Maksimum høyde på elektrisk motors utgående aksling er 914 med mer på OEM «trukcs», øvrige 610mm. Biler hvor den elektriske motoren er åpen skal ha ett skjold i minimum 0,6mm stål, 0,8 mm aluminium eller 3mm Lexan. Svinghjul og clutch skal være i henhold til SFI Spec 1.1 eller 1.2 (2-skive maksimum) på alle biler som kjører 11,49 (7,35) og raskere. Svinghjuls hus skal være i henhold til SFI 6.1, 6.2 eller 6.3 på alle biler som kjører 11,49 (7,35) og raskere.
Dersom den elektriske motoren er åpen for omgivelsene(åpen motorramme, børsteluker, ventilasjonsåpninger el.) skal det være installert ett skjold i minimum 0,6mm stål/0,8mm aluminium som dekker motoren i 360 grader og som er i stand til å beskytte mot flyende kommutatordeler, smeltet kobber, plasma etc. dersom motoren skulle overbelastes. En motorplate i 6mm stål eller 12mm aluminium kan benyttes til å forbinde el-motor med konvensjonelle clutch/girkasser.
Elektriske biler skal ha beskyttelse for føreren mot el-motor overbelastning, flygende kommutatordeler, smeltet kobber, eksploderende batterier og elektrolytt sprut.

1.3 Eksossystem

Alle biler skal være utstyrt med et system som leder eksosen ut av karosseriet bakover, bort fra fører, bensintank og dekk. Separate rør fra hver sylinder skal festes sammen på en slik måte at de ikke kan løsne under løpet. Fleksible rør av metall er tillatt, max lengde 500mm.
Samtlige demonterbare komponenter i eksos systemet (eks: kollektor/lyddemper) skal være godt festet med minst 2 M6 bolter dersom de ikke er sveiset. Dersom kollektor sveises skal denne være festet med minst en 15mm lang sveis pr. kollektor rør.

Alternativt godkjennes NHRA aksepterte fangsystem (header teathers).

 

Se NHRA tilatte produkter. Se side 88-90

Eksempel på fang system.

1.4 Flammebeskytter

Forgassere skal i de tilfeller hvor de stikker opp over panseret eller om panser ikke finnes, være utstyrt med flammebeskytter eller trakt av metall for å forhindre at drivstoffet dras ut i luftstrømmen og blåser mot føreren.

1.5 Drivstoffsystem

Plassering.
Alle tanker, rør, slanger, ventiler og pumper skal plasseres utenfor førerplass/coupe men innenfor ramme rør og chassis. Alle tanker skal være montert utenfor førerplass, og isolert fra denne med en brannvegg som helt forhindrer at drivstoff kan lekke inn.
Tanker.
Drivstoff-tanker plassert utenfor chassi og ramme skal være montert i en ramme av stålrør.
Denne skal være konstruert av rør med minimum 11/4“ diameter og 0.065“ tykkelse av crom moly kvalitet eller 0,118” tykkelse i mild steel.
Tanken skal være utstyrt med tett lokk og utlufting utenfor karosseriet med en anordning som hindrer lekkasje ved eventuelt velt.
Dersom tanker av type fuel cells anvendes, skal denne være beskyttet med metall dersom den stikker utenfor karosseriet eller under gulvet i bagasjerommet. Beskyttelsen kan være laget av 0.6 mm stål eller 0.8 mm. aluminium. Alle ikke-metalliske tanker eller fuel cells skal være jordet til rammen. Fuel cell anbefales lik FIA standard eller SFI spec 28.1.
Rør og slanger.
Alle ikke originale drivstoffrør skal være av metall, metallomspunnede slanger eller aramid/kevlar slanger akseptert av FIA/NHRA.
Mellom ramme og motor tillates maksimum 12” fuel slange som ikke er metallomspunnet.
Dersom rør er trukket i umiddelbar nærhet av svinghjulet, skal disse være innkapslet i ett 16” langt stålrør med minimum 1/8” tykkelse og godt festet.
I de tilfeller der drivstoffrør passerer i nærheten av kompressordrift, skal røret være innkapslet i et stålrør.
Drivstoffrør/slanger får ikke gå i kardangtunnel.

Pumper/ventiler.
Biler med ikke OEM mekaniske pumper eller innsprøytning, skal ha en hurtigvirkende avstengningsventil som er montert på hovedrøret mellom tank og forgasser/injektor. (Biler utstyrt med elektronisk insprøytnings system er untatt) Denne skal være lett tilgjengelig fra førerplassen. Elektriske drivstoffpumper får bare virke med tenningsbryter i posisjon ”PÅ”

Dersom en fossilt drevet bil er konvertert til elektrisk drift skal rør, pumper og tank/beholdere fra det opprinnelige drivstoffsystemt fjernes helt.

El-bil batterier skal være sikkert montert utenfor fører rommet. Batteriene skal monteres slik at festene tåler en kraft på 4 x batterienes vekt vertikalt og 8 x batterienes vekt horisontalt, og ethvert batteri/batteri pakke må installeres med bolter/stropper som står i forhold til dets vekt. På biler uten skjermer (dragsters, altereds ol.) skal batterienes topp være under topp av hjul. Batteriene kan ikke installeres utenfor karosseriets linjer på biler med konvensjonelt karosseri, med unntak av OEM. Batterier må være fullstendig isolert fra fører rommet. Alle biler med åpent karosseri må benytte AGM, Li-ion eller forseglede ventillerte NICAD batterier. Drivmotor og høyeffekt strømkabler kan ikke være i fører rommet. Ledninger til instrumentering er tillatt i fører rommet. Alle kabler til drivmotoren må være isolert fra chassis/karrosseri.

Biler som er konvertert til elektrisk drift kan ikke benyttes til Street Legal uansett gruppe.

1.6 Drivstoff

Ved bruk av bensin, er NHRAs normer for “Racing-gas” gjeldende.
Miljøbensin E85 eller Alkylatbensin er tillatt.
Diesel er tillatt.
Ved bruk av metanol, er NHRAs normer gjeldende
“Water-injection” er tillatt.
Ved bruk av fossilt drivstoff anbefales bruk av den mest miljøvennlige typen.
Alle metoder for å kjøle eller oppvarme drivstoff i bilen, er forbudt.
EL- drevet bil  AGM, L-ion eller forseglede ventilerte NICAD batterier
Bruk av Propylenoxid, Hydrazin og tilsvareende stoffer er forbudt. Ved bruk av Nitrometan kreves egen lisens fra NBF.

1.7 Catch tank

Alle biler med noen form for væskeoverflod fra kjølesystemet som kan spilles på banen, skal ha en catch tank på min. 0,5 liter som forhindrer at dette skjer. Beholderen skal tømmes før hvert heat og søl/lekkasje fra denne skal medføre diskvalifikasjon fra gjeldende heat.

1.8 Lystgass

I de grupper hvor lystgass er tillatt gjelder følgende:
Flasken skal være merket med minimum DOT – 1800 pound og være identifisert som Nitrous Oxide. Den skal være godt festet til rammen eller gulvet. Det skal være god ventilasjon. Flasken skal ikke monteres i motorrom. Dersom flasken er montert i nærhet av førerplass skal den være utstyrt med en sikkerhetsventil som har en utluftning på utsiden av kjøretøy. Alle slanger skal tåle min. 3000 PSI. Lystgassflasker intill 15kg skal monteres med minst 2 stålbånd. Lystgassflasker over 15kg skal monteres med minst 3 stålbånd. Stålbåndene skal være festet i ramme eller tilsvarende innretning med minst M10 styrke 10,9 bolter. Lystgassens elektriske system skal være separert fra bilens øvrige elektriske system koblet via reléer. Tenning- og startbrytere skal være adskilte, og avstengningsventilen skal være merket “kill NOS”. Systemet skal bare kunne aktiveres ved fullt gasspådrag. Solenoidene skal være produsentens originale til systemet.
En “pressure safety switch” skal bryte lystgasstilførselen ved trykkfeil i bensinsystemet. Bak på bilen skal det finnes en hovedbryter for avstenging av lystgassanlegget.

Bilen skal være påført varselskilt for “gass under trykk”.                                 
Se § 614 9.5
Hvit firkant med rød ramme og sort flaske, samt FIAs varselskilt
for NOS, grønn firkant med hvit tekst og ramme.

Oppvarming av flaskene er kun tillatt ved bruk
av originale varmebelter fra systemets produsent.
Lystgasssystemets mateledning skal kunne fjernstenges fra førerplass på alle biler raskere enn 8,50 sek. Når lystgass benyttes skal fører ha integralhjelm med brannsikkert visir.

1.9 Oljesystem

Ingen del av oljesystemet er tillatt i førerrom eller utenfor chassiset. Oljetrykksmåler med stålrør eller metallomspunnet slange er tillatt i coupèen. Kunststoffslange fra leverandør av instrument er tillatt. Alle slangetilkoblinger til oljesystemet skal være med skrudde koblinger. Slangeklemme er IKKE tillatt.

1.10 Overlading

Kompressor og turbo er tillatt. Intercooler er tillatt, kan kjøles med luft eller væske.
Se reglement for de enkelte grupper/klasser.

Biler som har kompressor må utstyres med en beskyttelseskåpe over drivningen av min. 1,5 mm tykk stålplate eller 2,5 mm aluminiumsplate, fast montert i motor eller i rammen.
Ved reimdrift skal drivstoffslanger og oljeledninger som passerer reimdriften være innkapslet i stålrør.
Se klasseregler for tillat kompressortype. Maks tillatt overdrivning roots komressor 70%. Maks overlading skrukompressor 2.28. Variabel drivning av kompressor er ikke tillatt. Kompressor skal monteres til innsuget med aluminiumsbolter.
For detaljer på tillatte komressortyper se FIA generelle tekniske regler pkt 1.10. Maks overlading på skrukompressor i henhold til tabell under:

Motor størrelsePSI
Motorer over 500 cub.in2.25
Motorer mellom 500 og 450 cub.in2.15
Motorer under 450 cub.in2.04

Det er tillatt å montere ladeluftkjøler i forer rommet når denne inneholder vann eller is.

1.11 Sikkerhetsutstyr kompressor.

For biler med Etanol og Metanol som drivstoff kreves SFI Spec 14.1 fangremmer som forhindrer kompressorløft. Disse skal oppdateres hvert 4år fra produksjonsdato.
For biler med ET raskere enn 7,50 kreves SFI 14,2
For biler med skrukompressor kreves SFI 14.21 og sprengblekk ihht SFI 23.1 i tillegg til panel i kompressor. Fangreimer skal være slik installert at når kompressor reimene strekkes fullt ut ved kompressorløft skal ikke drivstoff slanger eller rør belastes. Ventilkåper i støpt eller presset metall er obligatorisk på alle biler med kompressor som benytter metanol som drivstoff. Alle festebolter skal benyttes.
For sentrifugal kompressor kreves det ikke fangremmer.

1.12 Gasspedal

Alle biler skal ha fotbetjent gasspedal som påvirker spjeldakselen.
Det skal også monteres en stopper som hindrer at gasstagene låser spjeldet i full-gass stilling.
Det kreves også en ekstern returfjær som påvirker gasstaget, to stk. returfjærer anbefales.
Elektronisk styrt gasspjeld er tillat under forutsentning at hele originalsystemet benyttes, fra gasspedal til gasspjeld innkludert styinger.

1.13 Veivhusventilasjon

Veivhusventilasjon er obligatorisk. Biler med åpen veivhusventilasjon, skal være tilkoblet en fast montert tank med minimum volum på 1 QT / 1 liter. Tanken skal være konstruert med skillevegger som forhindrer at olje som kommer inn på tanken ikke kan søles ut på banen.
Tanken skal ha gjennomsiktig nivårør montert utvendig, dette for å kontrollere at tanken ikke inneholder væske før start. Alle slanger skal være festet til tanken med klemkoblinger, og det samme gjelder mot motor. Biler med veivhus utlufting via headers tillates under forutsetning av at det finnes en fungerende enveisventil på systemet.

1.14 Oppsamler for deler og olje.

Hver enkelt deltager plikter å sette seg inn i arrangørens miljøplan.
Alle biler med ET under 10.99 sek. skal utrustes med en innretning som effektivt samler opp deler og olje ved motor havari.
På boksermotorer skal denne dekke helt på utsiden av ventildeksler.
Godkjente løsninger er «bleie», alternativt ett oppsamlingskar.
Ett oppsamlingskar skal være montert mellom rammevangene og strekke seg fra foran svingningsdemper til motorplaten (svinghjuls hus).
Platen skal ha 5 cm høye karmer, og skal kun ha minimalt med hull for styrestag, montering/innfesting og trekking av rør/slanger.
En flammesikker absorpsjonsmatte skal være godt forankret i bunn av karet. Denne matten skal skiftes ved behov.
På biler med automatgir anbefales en tilsvarende løsning også under girkasse/converter.
På biler med ET under 8.50 sek er det obligatorisk med oppsamlings bleie/kar under girkasse/converter.

2. Drivverk

2.1 Clutchhus sikring

Der det angis i de respektive klassereglement, skal stag eller annen innretning finnes, som forhindrer at clutchhuset forskyves bakover ved en eventuell clutch- eller svinghjuls- eksplosjon.
Minste tillatte dimensjon på staget er 22 mm (7/8«) diameter med godstykkelse på 2,1 mm (0,083”) ved bruk av chrome moly alternativ 3 mm ”mild steel”. Stagene skal festes med bolter med minimum dimensjon på 10 mm (3/8”). Bolter med hurtiglås er forbudt.

2.2 Clutch

Alle biler med unntak av de som har automatgear, skal være utstyrt med fotbetjent clutchpedal. Alle clutcher skal være i henhold til SFI. Spec. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5 der dette kreves. (se klasseregler). Alle pedaler skal ha et sklifritt belegg.

2.3 Kraftoverføring

I biler der føreren sitter umiddelbart ovenfor eller bak sentrum på bakakselen, skal det finnes et beskyttelsesskjold av stålplate, min. 3 mm tykk på biler hvor «U-joints» (universal ledd) benyttes. Dette skal være forsvarlig montert. Platen skal beskytte føreren mot evt. akselbrudd/krysshavarier. Såkalte «couplers» (koplinger) anbefales fremfor universal ledd. Ved bruk av såkalt couplers, rette koplinger uten aksel kryss, er minimum tykkelse på bekyttelsesplate i aluminium 1.5 mm (0,63«), i denne skal det finnes en inspeksjonsluke for inspeksjon av koplingen.
Beskyttelsesplaten skal være boltet til bakaksel og clutchhus/gearkasse.
Biler med mønstrede dekk av orginal dimensjon og type (ikke gateslicks) kan delta ned til ET 11.49 (7.39) uten mellomakselring.
I biler som ikke har universal ledd men hvor mellomaksling passerer førerens kropp skal hver ende av mellomakslingen dekkes av ett deksel produsert i minimum 1,6mm stål eller 3,2mm aluminium. Det fremre dekselet må omslutte mellomaksslingen fra enden av girkasse til enden av splines hylse i området ved førerns ben. Det bakre dekselet må omslutte koplingen. Begge dekslene må være sikkert festet i girkasse, chassis/ramme eller egnet oppheng.

Mellomaksel deksel
Åpne mellomakslinger (mellomakslinger inne i cupe) skal dekkes av ett rundt, ovalt eller konisk rør som strekker seg fra fremre universal ledd og minimum 305mm bakover. Røret skal være minimum 1.27mm stål eller titan. Røret skal ha minimum fire (4) festepunktenter sveisetsveiset, festet med 8mm Grade 8 bolter eller 6,35mm hurtiglås pinner. To delte deksler er tillatt om det benyttes minimum seks 10mm Grade 8 bolter.

Mellomakselring
Alle biler med ET under 13.99 sek. som har fritt roterende og åpne mellomaksler, skal ha ring (bøyle 360º) laget av min. 6 mm tykk og 50 mm bred stålplate sikkert montert innenfor 150 mm fra det fremste krysset. Dette for å holde mellomakselen oppe ved evt. kryss-svikt.
Anbefales også ved bakre krysset. Når hel rørramme benyttes, kan også mellomakselringen være av rør med minimumsmålene 7/8” x 0,065” eller 22,5 x 1,7 mm.

Biler med kjededrift skal ha ett kjededeksel av minimum 3mm stål/6mm aluminium som dekker toppen av kjedet ned til center av kjedets drivhjul i kjedets fulle bredde.

2.4 Svinghjul.

Svinghjul i støpejern er forbudt. Ved ET raskere enn 10.00 sek (6.40) kreves svinghjul og clutch ihht. SFI spec 1.1 eller 1.2 (max 2 lameller) For ET under 7.50sek kreves  svinghjul og clutch ihht  SFI Spec. 1.1, 1.2, 1.3 eller 1.4. Dersom det er krav til svinghjul ihht SFI spec kreves også svinghjulshus etter SFI spec.

2.5 Clutchhus og Motorplate

All form for modifisering av clutchhus som er ihht. SFI Spec 6.1 eller 6.2 er forbudt.

Biler raskere en 10,00sek (6,40sek):

Svinghjulsdeksel ihht SFI spec 6.1, 6.2, 6.3 eller 9.1

Biler med Wankelmotor:

Se 2.5.3

Biler med Boxer motor:

Se 2.5.2

På biler som har effekt under 150 hk og mønstede orginaldekk kreves ikke svinghjulsbeskyttelse. (hk = Vekt/(ET/5.825)3 for ¼ mile, 1/8 mile tider multipliseres med 1.56 før disse settes inn i formelen)

Biler med ET under 7.50:

Svinghjulsdeksel ihht SFI spec 6.1 på alle biler med svingjul og clutch ihht SFI spec 1.1 eller 1.2 (maks 2 lameller), 6.2 eller 6.3 på alle biler med mer enn 2 lameller/SFI spec 1.2/1.3/1.4, eller med lystgass eller overlading.

På alle biler hvor SFI spec 6.1 eller 6.3 svinghjulsdeksel kreves, kreves også motorplate mellom svinghjuls hus og blokk, foran svinghjulet. Denne skal være produsert i stål eller 6061-T6, 7075-T6 eller 2024-T3 Aluminium plate, minimum 3.2mm tykkelse for 6.1 spec og 5mm for 6.3 spec.

2.5.1 Svinghulsbeskyttelse Motorplate

På alle biler hvor SFI spec clutch og svinghjulsdeksel kreves, kreves også motorplate mellom svinghjuls hus og blokk, foran svinghjulet. Denne skal være produsert i stål min 5mm tykkelse Maks tykkelse 12,7mm. Alle bolter som benyttes skal være indentifiserbare mhht styrke. Alle bolter skal dras helt inn. Forsenkede bolter og umbrako bolter kan ikke benyttes.

2.5.2 Svinghjulsbeskyttelse Boxer

Biler med boxer motor som har sugemotor med bensin som drivstoff er untatt disse regler.

2.5.3 Svinghjulsbeskyttelse

For motorer hvor en SFI spec svinghjulsbeskyttelse ikke finnes må svinghjulshuset utstyres med en beskyttelse produsert fra minimum 6 mm stålplate som er sikkert festet i bilens bærende kontruksjon. Denne må omslutte clutchhuset 360°. Beskyttelsen skal ikke være boltet til motor, girkasse eller svinghjulshus og skal strekke seg minst 25mm foran og bak de roterende deler av clutch, trykkplate og svinghjul. Beskyttelsen kan være i flere deler boltet sammen med minimum 2 stk pr side 10mm grad 8.8 bolter (3/8 Grade 5).
Alternativt kan ett passende SFI 6.1, 6.2 eller 6.3 spec clutch hus benyttes sammen med en motorplate som er festet i alle tilgjengelige bolthull.
Forhjulsdrevne biler og biler med tverrstilt motor som har under ET 11.50 hvor SFI spec 6.1, 6.2 eller 6.3 svinghjuls beskyttelse ikke finnes må utstyres med en beskyttelse produsert i minimum 6mm stålplate som omkranser clutchhuset 360° totalt, bortsett fra området i nærheten av differensial og akslinger. Beskyttelsen kan være i flere deler boltet sammen med 10mm grad 8.8 bolter (3/8 Grade 5). Beskyttelsen kan boltes i motor/clutchhus.

2.6 Bakaksel

Sveising av differensialdrev er forbudt.
Akslinger spesialprodusert for dragracing er obligatorisk på alle biler med ET 10.99 (6.99)
og raskere samt alle biler med låst differensial.
Dette gjelder også for fremhjulsdrevne biler.
Biler med vekt over 907kg og ET raskere enn 10.00sek med individuelt avfjæret bakaksling og som ikke har øvre og nedre bærearmer må skifte til konvensjonell stiv bakaksling. (eks 1963-1982 Corvette). På pendelakslinger anbefales stropper som forhindrer positiv Camber.
Biler med individuell avfjæret bakaksling som har øvre og nedre bærearmer kan beholde sin bakaksling men det kreves at stikkakslingene er forhindret fra å svinge ut ved akslebrudd. Dette kan f.eks gjøres ved å benytte en ring av 25x6mm stål som omslutter begge stikkakslene
For å forhindre at stikkaksler sklir ut av akselhylsene skal alle biler være utstyrt med en sikring som låser drivakslene, minimumskrav er en låse-brikke av aluminium med godstykkele på 3 mm (0,120”),eller en av stål med minimum godstykkelse på 2,25 mm (0.090”).
Fullflytende aksler anbefales. Original C-clip låsning er ikke tillatt når spesial aksling kreves. For- og bakaksel med uavhengig drivaksler er tillatt, aksel med uavhengig fjæring er tillatt.

2.7 Transmisjon.

Alle biler med unntak av junior dragster og elbil skal ha girkasse med revers. For elbil kreves at bilen kan kjøres bakover. Fjærbelastet sperre for revers og fungerende
“neutral safety switch” er obligatorisk.

Ved bruk av Lenco type girkasse, kreves det på allebiler med overladning, lystgass eller metanol somdrivstoff og ET under 10.00 sek en sprengbeskyttelseover planetgearene i transmisjonen ihht. SFI Spec 4.1.

I biler med lystgass, metanol som drivstoff eller overladning kreves girkassebeskyttelse ihht SFI spec 4.1.

Biler med automatgir og ET 9.99 sek og under:

Fleksplate beskyttelse ihht SFI spec 30.1

Fleksplate ihht SFI spec 29.1 eller 29.2

Biler med automatgir og ET 10.99sek og under:

Girkassebeskyttelse ihht SFI spec 4.1

Biler med automatgir og ET 7.50 sek og under:

Girkassebeskyttelse ihht SFI spec 4.1

Fleksplate beskyttelse ihht SFI spec 30.1

Fleksplate ihht SFI spec 29.1, 29.2. Ved ET under 7.50 sek anbefales 29.2

Svinghjulshus ihht SFI spec 6.1, 6.2 eller 6.3 anbefales i stedet for flexsplatebeskyttelse etter SFI 30.1.

Ved montering av en planet girkasse (Lenco mfl) uten sprengmatte, skal
gearkassens fremre og bakre hus være sammenkoblet
på forsvarlig måte slik at deler av huset ikke kan
separeres eller rotere i bilen. Denne braketten for
sammenkobling skal også være montert til bilens
øvrige rammekonstruksjoner.

For gruppene S/C, S/G, må automatkassen være utstyrt med en flexplate i henhold til SFI Spec. 29.1. Det skal være en sprengbeskyttelse for flexplaten i henhold til SFI Spec 30.1

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

På alle biler, uansett gruppe, skal “pedalreserven”, dvs. hvor langt bremsepedalen går før bremsevirkning inntrer, kontrolleres.
Alle biler skal min. ha brems på begge bakhjul med hydraulisk system. Overdreven letting av bremseskjold, bremsesko, bremsetromler etc. er forbudt.
Kjølehull skal om dette er nødvendig borres på en slik måte at de ikke svekker konstruksjonen. Om håndbetjent bremsespak benyttes (COMP, D, TAD, FC, TM), må håndtaket være plassert innenfor chasssis.
Hvis det i umiddelbar nærhet av beskyttelseskåpen for svinghjulet befinner seg bremserør, skal disse kapsles inn i min. 3 mm tykke- og 35 cm lange stålrør.
Line-loc tillates i samtlige grupper med firehjulsbrems. Line-Loc skal ikke virke på drivhjulene.

3.2 Støtdempere

Samtlige biler skal ha fungerende støtdempere på de hjul som er avfjæret.

3.3 Styring

Unormalt stor slark må ikke forekomme. Styrestag og parallellstagender skal være sikret og låste. Ombygde og modifiserte styresystemer må kontrolleres med hensyn til sveiser og feilaktige deler. Sveisefuger skal ikke slipes overdrevent. Kun tradisjonelle styresystemer produsert av bilfabrikant må benyttes. Alle styrestagender skal ha min. 3/8” eller 10 mm diameter, og de skal monteres med en skive slik at kuleledd ikke kan skli ut. Styresnekker skal monteres i rammen. Egenproduserte rattakslinger skal utstyres med en stopp som forhindrer at akslingen kan komme inn i kupe ved sammenstøt. Rattakselens ledd kan bestå av bøyelig wire. Styresnekken kan erstattes med tannstang.

3.4 Fjæring

Alle biler skal være utstyrt med helt avfjærede aksler og med fjæringssystem produsert av bilprodusenten (f.eks. blad-, spiral-, torsjons-fjær).
Fastmonterte bak- eller framaksler er tillatt i henhold til klasseregler.

3.4.1 Forstilling

På alle biler med A-armer som er ubelastede og Mc Pherson skal stagender av type “Heim-joints”, “Uni-ball” ha min. diameter på 3/8” eller 10 mm. På biler med belastede A-armer skal stagendene være 1/2” eller 12 mm . For alle stagender gjelder at de skal monteres med en plan skive for å forhindre at lagerkulen hopper ut av sitt leie eller dras av.

3.4.2 Bakstilling

For alle biler med ombygd eller spesialkonstruert bakakseloppheng av fjærende konstruksjon, kreves det at boltfestninger og stagender (tractionbars, radius rods etc.) har en min. diameter av 5/8” eller 16 mm. Imidlertid anbefales diameter 3/4” eller 18 mm av kvalitetsstål (120 kg/mm2).
Ladder bar skal ha fremre stagende 3/4” eller 18 mm, mens bakre stagender skal være 5/8 eller 16 mm.
4-link skal ha stagender på minimum 5/8” eller 16 mm i begge ender.
Tractionstag og bakakselfester får ikke være lavere enn laveste punkt på bakfelgen.

3.5 Wheelie-bars

Hjulene får ikke være av metall.
All form for forspenning mot banen er forbudt. Wheelie-bars skal kun benyttes til å hindre rotasjon på kjøretøyet. Innfestingen av wheeliebars skal være slik at den ikke kan rotere på bakakslingen.

4. Ramme

4.1 Forstillingsvinkler

Alle biler, uansett gruppe, skal ha vel balansert positiv caster for å ha en god retningsstabilitet i alle hastigheter, selv også ved innbremsing.

4.2 Ballast

Materialer som brukes til ballast skal være permanent montert, festet ved hjelp av verktøy. Ballasten skal ikke monteres bak karosseriet, og ikke over høyeste punkt på bakhjulene.
Væsker, sandsekker, steiner, uformelige metallgjenstander og lignende skal ikke benyttes som ballast.
Vektbokser (to stykker) konstruert av 3 mm stål, kan inneholde mindre gjenstander. Maksimal vekt på hver vektboks er 45,4 kg (100 lbs). Vektboksen skal være montert til bilens rammekonstruksjon med minst 2 stk. 12 mm bolter.
Hver enkelt vekt får ikke veie mer enn 45,4 kg/enhet (100 lbs). Maks. tillatte ballast er spesifisert under hver klasse, men får ikke være mer enn 226.8 kg (500 lbs.), unntatt junior dragster der maks. er 11,3 kg (25 lbs).

4.3 Deflektorplate

På samtlige dragstere med bakmontert motor skal det være en beskyttelseplate mellom fører og motor. Den skal være av en min. 1,5 mm tykk stål/titan-plate, evt. 3 mm aluminiumsplate (6061 T6).
Denne platen skal strekke seg 25 mm over øvre kompressordriving til 25 mm under nedre kompressordriving. Den skal være minst 25 mm bredere en det bredeste stedet på kompressordrivningen. Denne platen kan med fordel sveises til rammen eller festes med minimum 4 stk. 8mm stålbolter.

Selv når kompressor ikke benyttes, skal det være en brannvegg som strekker seg ut til sidene av karosseriet, samt fra nedre del av rammen og minst opp til øvre rammerør (tverr-røret bak skulderpartiet).
Samtidig skal dette være en beskyttelse for de som har drivstofftanken plassert bak føreren.
Ingen komponent kan monteres på deflektorplate over skulderhøyde.

4.4 Ramme

Sveisefuger skal ikke slipes overdrevent og skal kunne kontrolleres tilfredsstillende. Der fremakselen i en-rørs ramme er montert over rammen, skal det finnes en fjæringsstopp (bøyle e.l.) for å unngå at rammen kommer i kontakt med banen ved eventuelt fjærbrudd.
Ramme for biler med ET raskere enn 8,50 7.50 sek. skal være bygget etter SFI Spec.

4.5 Bakkeklaring

Samtlige biler skal ha en bakkeklaring på minimum 75 mm frigang målt fra bilens fremre parti til 30 cm bak forhjulenes sentrum. For øvrige deler av bilen skal bakkeklaringen være minimum 51 mm. For bunnpanne og eksossystem kan klaringen være lavere.

4.6 Sprekk test

Ved ombygninger eller sveising av chassis, kan NDT test utført av sertifisert teknisk personell bli pålagt.

4.7 Bremseskjerm

Bremseskjerm er obligatorisk på alle biler med slutthastighet over 240 km/t. og der hvor klassereglement krever dette.
Er bilen utrustet med to skjermer skal den ha felles
utløserhåndtak. Doble bremseskjermer er obligatorisk
i kjøretøy med slutthastighet over 320 km/t
Dessuten skal skjermenes lineinnfesting og den del som
linen er sammenbundet i, være innkapslet i
flammehemmende materiale.
Det skal være en sikkerhetsanordning (transportsikring)
for skjermen utrustet med en rød vimpel. Sikringer til bremseskjerm skal fjernes før ”stage”.
Bremseskjermen skal ikke være pakket mer enn to timer før hvert heat
Skjermen skal være festet til chassis. Doble skjermer skal ha separat innfesting.
Kun bolt med mutter og hylse er godkjent.
For kjøretøy med doble bremseskjermer er det obligatorisk med minimum ½ tomme eller M14. For øvrige kjøretøy gjelder 3/8 tomme eller M10

4.8 ”Pinion support”

Alle biler med åpen roterende mellomaksel skal være utrustet med en form for momentstag for å forhindre at bakakselen vrir seg.

4.9 Veltebøyle

Veltebøyle kreves på alle biler med ET raskere enn 11,00sek, alle biler type beachbuggy saktere enn 11,99sek og alle cabrioleter med ET mellom 11,00 og 13,39 sek.
Dette gjelder ikke cabrioleter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall, som har ET saktere enn 10.99 Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen.
På biler med uendret originalkarosseri (fra og med torpedovegg og bakover) som kjører saktere enn 10.00 kan veltebøyle benyttes i stedet for veltebur.

2008 modellår og nyere OEM biler som går langsommere enn 9,99 (6,39) og ikke over 217 km/t behøver ikke å oppfylle kravene og spesifikasjonene i klasseregler, såsant de ikke er kabriolet eller utstyrt med T-tak. Forutsetningen for fritak for krav er at disse biler oppfyller alle krav til motorkjøretøyer i registreringslandet. Alle OEM installerte antiblokkeringsbremser, kollisjonsbeskyttelses systemer og andre OEM sikkerhets systemer må være på plass og fungere som orginalt. Dekk som benyttes kan være uorginale, men de må være godkjent for bruk på offentlig vei. Når det gjelder andre modifikasjoner skal disse være i henhold til klasseregler.

Ved føreren i normal kjørestilling skal hovedbøylen strekke seg minst 7,5 cm over, og innen 15,2 cm bak hjelmen eller være innenfor 25mm fra tak/innertak i området over hjelm, og minst like bred som førers skuldre og minst 25mm fra bilens innvendige struktur. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene værebeskyttet med FIA/SFI godkjent polstring Se NSR § 11.2.2.6.

Alle biler med en OEM stålramme skal ha bøylen sveist til denne. Alle andre biler som ikke har OEM stålramme skal ha bøylen festet med 152x152x3mm stålplater over og under gulvet som er sikkert innfestet med minst 4 10mm bolter, alternativt øvre plate sveist til OEM kanal.

Alle rør skal være min. 44,5 mm x 3,0 mm sømløse stålrør. eller 44,5 x 2,0mm Docol R8/Chrome Moly untatt rør A som kan være 32 x 2.0 mm. Sidestøtte, bakoverstrebere og tversover drager bak setene kan være demonterbare dersom det benyttes FIA godkjente skjøtestykker (alternativt skjøter i henhold til §304. 11.2.2.7)

Hovedbøylen skal være laget i ett stykke og være utstyrt med et lett tilgjengelig 6 mm inspeksjonshull. Innfesting av bakre støtter skal være
maksimalt 127 mm fra hovedbøylens hjørne. Radien på bøylen får ikke være mindre enn 3 x rørets diameter, og bøyene bør ikke være mer en 90°.
En sideavstiver min 44,5 x 3mm stålrør skal være montert på førersiden. Dersom bilen skal benyttes til kjøring med passasjer (sit-in) skal det være sideavstiver på begge sider. Sideavstivere og rør bak stolene  kan være demonterbare (se tegn. 253-27 til 253-37 i GB §304)

Sveising av bøyle/bur skal utføres med TIG- eller MIG sveising.
Se Sveiseinstruksjoner NSR §304.11.2.2.8
All sveiser skal være av normalt god kvalitet og skal ikke slipes

Se FIAs reglement §4.10, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.

4.10 Veltebur

Se 4.9 for OEM biler av modellår 2008 og nyere. Veletebur kreves på alle biler med ET under 10.00sek eller hastighet over 217 km/t. Karrosseribiler med uendret torpedovegg, gulv og karrosseri (fra torpedovegg og bakover, større hjulhus bak tillatt) med ET mellom 10.00 og 10,99 sek kan benytte veltebøyle i stedet for bur. Kabrioleter med ET under 11,00 eller hastighet over 217 km/t må ha veltebur.

Bur er obligatorisk i alle biler med ET 10.00 og raskere, eller med toppfart over 217 km/t, samt biler type beachbuggy med ET raskere enn 12,00sek. Biler med raskere ET enn 8.50 eller toppfart over 290 km/t må tilfredstille SFI spesifikasjon.

 

Alle biler med ET under 10.00 sek eller hastighet over 217 km/t må ha ett chassis godkjenningsmerke utstedt av en NBF chassis inspektør. Dette godkjenningsmerke utstedes med en gyldighet på 3 år. Ved uhell hvor det blir skade på veltebur eller tilstøtende rør skal chassis godkjenningsmerket fjernes av stevnets tekniske kontrollør. Bilen må etter reparasjon gjennomgå ny chassis inspeksjon og godkjenning. Se NBF’s webside bilsport.no for NBF chassis inspektører.

Dersom biler med ET over 10.00 sekunder eller hastighet under 217 km/t har rørchassis gjelder at dette skal følge samme regler som for raskere biler, men det kreves ikke at bilen har chassis tag.

Alle veltebur skal være konstruert med tanke på at føreren skal beskyttes fra enhver vinkel. På veltebur i ChroMo/Docol R8 skal sveisemetoden TIG benyttes. På veltebur i vanlig stål kan sveisemetodene TIG eller MIG benyttes. Sveis skal være uten slagg og porer og av god kvalitet. Sveis skal ikke slipes. Forkromming tillates ikke på bur bygget etter 1/1-2003. Lakkering/Maling av bur er tillatt. Bur skal ha beskyttelse på alle steder det kan komme i kontakt med førerens hjelm. Beskyttelsen skal være i henhold til FIA 8857-2001 eller SFI 45.1.

Med føreren i normal posisjon skal det være klaring på minst 25 mm mellom oversiden på hjelm og underkant beskyttelsesbur. (50 mm anbefales)
Samt 100 mm mellom fremkant hjelm og beskyttelsesbur.
For JR Dragster kreves 75 mm.

4.10.1 Roadsters

Roadsters med ET 8,50 sek og saktere må tifredstille følgende.

Rør nummerering i tegning Utvendig RørdiameterVeggtykkelse rør ved StålVehhtykkelse rør ved CrMo eller Docol R8
A3831,7
A13831,5
B4231,7
C3531,5
D3231,5
2931,7
D12631,2
E1931,5
2531,2
E11631,5
F3231,5
3531,2
G1631,5
H2531,5
I3231,2

1) Minimum 6 innfestingspunkt på «bur» ved rør dimensjon B.

C) Øvre rammerør. Dersom rør dimensjon A er benyttet for øvre rør og dimensjon C er benyttet for nedre rør (F) og vertikaler rør (D) kreves ikke rammediagonaler #3 langs ytre ramme, men #3 vertikaler er fremdeles påkrevd.

D) Vertikaler minst dimensjon D

3) Enkel diagonal minst dimensjon E første linje. X eller K minst dimensjonE1

F) Nedre ramme rør dimensjon F

I) Fot vertikal rørdimensjon D.

F)@ Nedre ramme skal ha forlengere når venstre side henger over nedre rammerør F

D)@ Horisontal forbindelse som binder sammen indre og ytre øvre rammerør kun når anne forbindelse ikke finnes.

H) «Fotboks» forbindelse minimum dimensjon H

H)@ Fangbeskyttelse (hindrer at førers bein falelr ut ved velt) kan også være dashbord forbindelse/innfesting i dimensjon H.

X) Hjelm må være minst 75mm bak fremre veltebur rør.

Roadsters raskere enn 8,50 sek må tilfredstille SFI 10.4. Aller biler hvor SFI spec kreves skal ha en hjelm beskyttelse i 1 x 0,058″ (25,4 x 1,5mm) rundt rør ved første gangs eller re sertifisering. Biler uten tverrstag over førerens bein må ha en stropp eller tilsvarende som forhindrer at førerns bein kommer på utsiden av chassis.

4.10.2 Altereds og Funncars

Altereds og Funnycars med ET 8,50 sek og saktere må tilfredstille følgende.

Rør nummerering i tegning Utvendig RørdiameterVeggtykkelse rør ved StålVehhtykkelse rør ved CrMo eller Docol R8
A3831,7
A13831,5
B4231,7
C3531,5
D3231,5
2931,7
D12631,2
E1931,5
2531,2
E11631,5
F3231,5
3531,2
G1631,5
H2531,5
I3231,2
 1. Funny Cars og Altereds med 6 festepunkt må ha bur i dimensjon A. Funny Cars og Altereds med 5 festepunkt må ha bur i dimensjon B og rør dimensjon A1 for øvre rammerør (C)
 2. Dersom (3) er X eller K design kan kan rørdimensjon E1 benyttes. Ellers skal dimensjon E benyttes.
 3. Dersom nedre rammerør går over i vertikale ryggbøyler skal det være en (D1) rør mellom vertikale ryggbøyler plassert mellom 127 og 254mm over nedre rammerør.
 4. Nyre vertikaler.
 5. Hjelmbeskyttelse påkrevd i alle biler, minimum dimensjon H.
 6. Dersom vertikal ryggbøyle (7) er ett enkelt rør må dette være minimum dimensjon D, ellers er dimensjon D1 tilstrekkeligX) Hjelm må være minst 75mm bak fremre veltebur rør.

 

4.10.3 Dragsters

Dragsters med ET 8,50 sek og saktere må tifredstille følgende.

Bakmotor Dragster
Frontmotor dragster
 1. Bakmotordragster med 5 eller 6 festepunkt bur må ha bur i dimensjon A. Frontmotordragsters med 6 festepunkt må ha bur i dimensjon A. Frontmotordragsters med 5 festepunkt må ha bur i dimensjon B og rør dimensjon A1 for øvre rammerør (C)
 2. Dersom mål 2 er større enn 457mm skal rør dimensjon A erstattes med rør dimensjon B og rør dimensjon C erstattes med rør dimenson A1.
 3. Dersom nedre rammerør går over i vertikale ryggbøyler skal det være en (D1) rør mellom vertikale ryggbøyler plassert mellom 127 og 254mm over nedre rammerør.
 4. Nyre vertikaler.
 5. Hjelmbeskyttelse påkrevd i alle biler, minimum dimensjon H.
 6. Dersom vertikal ryggbøyle (7) er ett enkelt rør må dette være minimum dimensjon D, ellers er dimensjon D1 tilstrekkelig
  X) Hjelm må være minst 75mm bak forre veltebur rør.

Frontmotor dragsters må være slik konstruert med tanke på sete oppoverstrevere og ryggbøyler at en rett linje kan trekkes utvendig over to av disse i alle retninger uten å berøre førerstolen. Tilleggs strebere maks 30 grader fra vertikalen kan settes inn for å opnå dette kravet. Dersom ikke vertikale oppoverstrebere eller «W» side konstruksjon er benyttet (f.eks sidestrebere i mer enn 30 grader fra vetikalen) må tilleggs vertikaler være i samme dimensjon som hoved vertikalene. Motorinnfestninger og bakre vertikalen kan være i 44,5 x 25,4 x 1,5mm firkant rør. (med unntak av bakmotor dragsters)

Se SFI spec for biler raskere enn 8,50.

 

4.10.4 Biler med fullt karroseri

Full karosseri biler som har ET 8,50 sek og saktere må tifredstille følgende.Ved kun nasjonal deltagelse er også veltebur iht. NSR § 304.11 tillatt ved ET 8,50 sek og sakteret.

Rørnummer i tegningUtvendig diameterVeggtykkelse på rør ved StålVeggtykkelse på rør ved CrMo/Docol R8
A4132,1
B13831,5
B23531,2
B33231,2
C3231,7
D3231,5
E2831,7

1: Dersom rør (1) holder dimensjon A aksepteres 2 rør på enhver lengde.

Dersom rør (1) holder dimensjon B1 aksepteres 2 rør på maks 760mm lengde som er festet innefor 127mm fra toppen av hovedbøylen.

Dersom rør (1) holder dimensjon B2 kreves minimum 4 rør hvor minst 2 av disse er innfestet i den horisontale delen av hovedbøylen.

Dersom rør (1) holder dimensjon B3 kreves minimum 6 rør hvor minst 2 av disse er innfestet i den horisontale delen av hovedbøylen.

2: Rør (2) kreves dersom hovedbøylen er sveist til gulvet (når nedre kanalrør mangler). Rør (2) skal da festes mot under-ramme (sub-frame) og må tilfredstille dimensjon D.

3: Rør (3) kan erstattes med ett kryss i dimensjon E.

Alle biler med en OEM stålramme skal ha buret sveist til denne. Alle andre biler som ikke har OEM stålramme skal ha buret festet med 152x152x3mm stålplater over og under gulvet som er sikkert innfestet med minst 4 10mm bolter, alternativt øvre plate sveist til OEM kanal.

Med førern i normal posisjon skal hjelm være foran hovedbøylen. Dersom hjelm er bak eller under hovedbøylen må ekstra rør i dimensjon A settes inn for å beskytte fører. Hovedbøylen kan være lagt forover eller bakover, men føreren må sitte innefor påkrevde rør i velteburet.

På biler med selvbærende karosseri med orginalt gulv og brannvegg (modifiserte hjulhus er tillatt) kan buret sveises eller boltes til gulv/kanal. Dersom buret ikke sveises/boltes til OEM gulv/kanal eller ramme kreves minimum rør i dimensjon A, alt. 51x51x1,5mm firkant rør som kobler buret sammen med ramme eller underramme.
Bur skal ha montert horisontalt rør bak førerstolen i dimensjon minst Ø32mm x 3mm tykkelse samt sidebeskyttelse på førersiden i dimensjon minst Ø41mm x 3mm tykkelse. Horisontalrøret bak førerstolen skal fungere som innfestning for sikkerhets seler samt støtte for førerstolen og skal være montert ikke mindre enn 10 cm under og ikke over førerens skuldre.

Alle påkrevde bakoverstrebere skal være montert i en vinkel på minst 30 grader fra vertikalen og skal være fastsveist. (kan boltes mot karrosseri via 152x152x3mm plater på begge sider) Sidebøylen skal passere fører midtveis mellom skulder og albue. Biler som ikke har ramme på utsiden av førerplassen, uorginalt gulv eller kanaler innenfor burets hovedbøyler skal ha kanalrør i dimensjon A, alternativt 51x51x1,5mm firkantrør som er festet til hovedbøylen, frontbøylen, ramme forlengere eller side diagonal, Kanalrør kan ikke festes i utsvingbare sideavstivere. (Tilkomst til girkassen tillates dersom denne er mindre enn 0,56m2). Kanalrør må være innfestet i burets hovedbøyler, ramme eller ramme forlengere, og må ligge på utstiden av førerens kropp. Dersom kanalrørert er festet til side diagonal mer enn 127mm (kant til kant) fra hovedbøylen eller frontbøylen skal forsterkninger i dimensjon A settes inn mellom diagonal og bøyle(ene).

På alle biler hvor veltebur kreves og hvor original torpedovegg er endret eller modifisert over mer enn 929 cm2 for å kunne ta ut girkasse el. kreves en rør langs dashbordet i minimum dimensjon D som kopler sammen de forre kne på burets A-stolper.

Sideavstivere kan være utsvingbare på biler med ET ikke raskere enn 8,50sek. I så fall gjelder følgende:

 1. Sideavstiver må være i minimum dimensjon A. Bolter/Låsepinner må være minimum 10mm stål i dobbeltskjærforbindelse i begge ender.
 2. Hann eller hunn koblinger tillates. Hann koblinger må bestå av minst 2 3.2mm tykke braketter sveist til hovedbøylens vertikale rør, Hunnkoblinger må bestå av minst 6,35mm tykk brakett sveist til hovedbøylens vertikale rør. Låsepinner må være innenfor 204mm fra vertikal del på både hoved og frontbøylen. Koblingene må være forsterket med ett halvrør som sveises på innsiden til hovedbøylen eller utsiden til sideavstiverens øvre innfesting. Denne må overdekke låsepinner med minst 41mm fra senter av pinnen. Dersom koblingen er produsert i 4,5mm tykke hann og 8,9mm tykke hunn braketter koblet med 12,7mm bolter/pinner i 8.8 kvalitet kreves ikke halvrør.
 3. Skyvekoblinger i dimensjon 35×2,1mm CroMo/Docol R8 eller 35x3mm stålrør som har minst 51mm overdekning er tillatt i stedet for øvre kobling.
 4. Alle bolt/pinne hull i sideavstiveren skal ha minimum hulldiameter material på utsiden av hullet.

 

“D” rør installasjon på fullkarosseri biler:

På forhjulsdrevne biler med komplett OEM gulv (fra torpedovegg til bakplate i koffert) og kanaler, kan de dimensjon D rør (som kreves når hovedbøylen ikke er sveist til ramme) sveises til ett dimensjon A rør som er innfestet mellom kanalene slik som for buret.

På bakhjulsdrevne biler, som verken har ramme eller hjelperammer som er koblet sammen, men med komplett OEM gulv (fra torpedovegg til bakplate i koffert med unntak av hjulhus som kan være modifisert i stål eller aluminium), kan kan de dimensjon D rør sveises til 1,52×1,52x3mm firkantplater som er festet i mellomakseltunellen.

4.10.4 Rør

Disse stålkvaliteter kan benyttes om ikke annet er spesifisert i SFI Spec:

 • E220/E235 (DIN 2394) – Runde (min 215 mPa flytegrense)
 • E220/E235 (DIN 2395) – Firkant (min 215 mPa flytegrense)
 • E235+N – Sømløse (min 215 mPa flytegrense)
 • Crome moly 4130N
 • Docol R8

Crome moly/Docol R8 skal alltid Tig-sveises. Ellers tillates også MIG sveis. All sveis i selve beskyttelsesburet skal være av normalt god kvalitet og skal ikke slipes.

4.10.5 Krav til SFI Spec rørchassis

Biler med en slutthastighet over 290 km/tim på en ¼ mile (402,33m) skal ha chassis være bygget i henhold til SFI Specifikation (se tabell under) På bur hvor SFI spec ikke kreves se «FIA Technical Regulations and Race Procedures”, ssamt “FIA Dragracing Drawings” som finnes under «Sport-Regulations-Drag Racing» på fia.com. For skjøting/demonterbare forbindelser av rør se også §304. pkt 11.2. Det er ikke tillatt å skjøte hoved, front og sidebøyler.

Chassispec NummerDragster
2.1A*Bakmotordragster (Top Methanol dragster) – 5,99 sekunder og raskere
2.2C*Frontmotordragster – 5,99 sekunder og raskere (NTF)
2.4C*Frontmotordragster – 6,00 til 7,49 sekunder
2.5C*Bakmotordragster – 6,00 til 7,49 sekunder
2.6.A*Frontmotordragster – 7,50 sekunder og saktere
2.7.C*Bakmotordragster-7,50 sekunder og saktere
Funnycars, Altereds og Roadsters
10.1E*Methanol Funny Car, Advanced ET, Nostalgia FC
10.2*Altered Car – 6,00 til 7,49 sekunder
10.3*Altered Car – 7,50 sekunder og saktere
10.4*Venstre- eller høyrestyrt Roadster – 7,50 sekunder og saktere
Biler med helt karrosseri
25.1E*Biler med hel karosseri og rørchassi – 7,49 sekunder og raskere. Max vekt 1270 kg.
25.2*Biler med hel karosseri og rørchassi – 6.00 til 7,49 sekunder. Max vekt 1451 kg.
25.3*Biler med hel ettermarked karosseri og rørchassi.
Biler med original karosseri og orginal ramme med original eller modifisert gulv og brandvegg.
Biler med selvberende karosseri med original eller modifisert gulv og brandvegg.
– 6,50 til 7,59 sekunder. Max vekt 1633 kg
25.4*Biler med helt karosseri og rørchassi – 7,50 til 8,49 sekunder. Max 1633 kg.
25.5*Biler med helt karosseri og original eller modifisert originalgulv og brandvegg med originalramme eller selvberende konstruksjon – 7,50 til 8,49 sekunder. Maximal vekt 1633 kg.

* Nyere chassiespesifikasjon er tillatt.
* NB ved kjøring raskere enn 6.0 sek eller deltagelse i FIA klasser gjelder nyeste SFI Spec.
Ved all nybygging er det chassisbyggeren og bileierens ansvar å kontinuerlig holde seg oppdatert om de nyeste SFI spesifikasjonene for den aktuelle biltypen. Tabellen over gjelder ikke for Advanced ET

4.11 Akselavstand

Min. 228 cm (90”), om ikke bilen er levert fra kjøretøyfabrikant med kortere akselavstand. Max. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1”) for biler som ikke har original motor. For dragstere gjelder 50 mm (2”) differanse. El-biler skal ha minimum 228cm (90″) med mindre bilen har original el-motor eller er ombygd til el-drift med el-motoren på original plass. Biler med akselavstand kortere enn 228cm men større enn 101,6cm kan ikke kjøres raskere enn 80km/t.

5. Felger og dekk

5.1 Dekk

Dekk som er fabrikkert med mønster skal ha min. 1,6 mm mønsterdybde.
Luftventil av skrutype er obligatorisk om slangeløse dekk benyttes på biler med ET 11,00 (7,00) eller raskere.

Dekk foran skal være tilpasset bilens vekt. Alle biler skal ha dekkmerking som er iht. bilens slutthastighet, eller av type Front Runner.
På dragstere er det tillatt med motorsykkeldekk med høyhastighetsmerking.

Dekk bak skal være tilpasset bilens vekt. Alle biler skal ha dekkmerking som er iht. bilens slutthastighet, eller av type slicks.

Reservehjul av en hver type, traktor eller tilhenger dekk, er ikke tillatt.
Alle former for regummierte dekk er forbudt.

5.2 Felger, innfesting

Bruk av hjulkapsler er forbudt. Hjulbolter skal stikke minst like langt ut gjennom felgen som diameteren på bolten. Hjulmuttere skal gripe i hele sin lengde. Ved ET under 7,50 kreves felger med SFI Sertifisering ihht 15.1, 15.2 eller 15,3. Det er ikke krav til resertifisering på 15.1 og 15.2.

6. Innredning

6.1 Førerplass

Paneler eller bekledning av magnesium er forbudt.

6.2 Stol

Stoltypen er valgfri, men den skal være beregnet på konkurransekjøring og være så høy at minimum 2/3 av hjelmen dekkes. For biler med ET raskere enn 10.99 kreves innfesting iht. NSR §304, pkt 9. Stol av magnesium er forbudt, og stol av glassfiber type skal ha rammeverk av stålrør med minimum ytterdiameter 12,7 mm.

6.3 Vindusnett

Beskyttelsesnett for sideruten av NASCAR-type er obligatorisk alle biler med ET under 10,00sek. Nettet skal være festet på innsiden av buret. Nettet skal være iht FIA Appendix J, Artikkel 253.11.2 eller SFI. Spec 27.1

7. Karosseri

Biler med helt karrosseri (doorslammers) skal ha fungerende dører. Materialer er fritt i henhold til klasserreglement.

7.1 Reklame

Reklame kan plasseres hvor som helst på karosseriet med unntak av plasser der startnummeret skal sitte, se Generelle bestemmelser. Art 10.7

7.2 Spoiler og vinger

Se respektive klasseregler.
Ingen del av spoiler eller vinge får monteres nærmere noen del av bakdekk enn 152 mm, (6”).
Fjærbelastet spoiler eller vinge er forbudt. Ingen automatisk justering eller forflytting av spoiler eller vinge er tillatt under kjøring.

7.3 Startnummer

Startnummer skal markeres på begge sider av bilen. Tall skal
være min. 15 cm og bokstaver min. 8 cm.
Startnummeret skal være sorte på lys bunn, eller hvite
på mørk bunn. I tillegg benyttes gjerne høyre side av bakruten.
Samtlige kjøretøy (inklusive mopeder og motorsykler) som benyttes på baneområdet skal merkes med deltagerens startnummer.

7.4 Brannvegg

Alle biler skal være utstyrt med en flammesikker og brenselbestandig brannvegg som skal dekke ut til sidene mot karosseriet, og fra høyeste punkt i motorrommet ned til gulvet. Alle hull i brannveggen må dekkes med metall eller annet flammesikkert materiale. Egenprodusert brannvegg skal være av minimum 0,8 mm aluminium eller 0,6 mm stål. Magnesium er forbudt.

7.5 Gulv

Alle biler med modifisert gulv skal være utstyrt med et gulv av minimum 0,8 mm aluminium eller 0,6 mm stål som dekker førerhusets fulle lengde og bredde, samt til førersetets bakkant.
Gulv av magnesium er forbudt. Gulv av kompositt materiale kan godkjennes på individuelt grunnlag. Alle biler med gulv i glassfiber eller annet knusbart materiale skal ha ett firkantrør 50x50x2,5mm mellom rammeskinnene som feste for førerstol og sikkerhetsbelte i tillegg til ett ekstra gulv på førersiden i 0,6mm stål/0,8mm aluminium.

7.6 Luftinntak

Scoop har maksimalt tillatt høyde på 279 mm (11”) hvis ikke annet er angitt i klassereglene.
Denne høyden måles fra forgasserens topp til overkant av luftinntak. På biler med helt karosseri skal høyden måles fra panserets plane overflate.

7.7 Frontrute

I de grupper hvor uoriginale ruter kan anvendes, skal lexan/polycarbonate anvendes i frontruten, minimum tykkelse 3,0 mm (1/8”). Farget glass i frontrute er kun tillatt i de biler som har dette originalt fra fabrikanten. Biler som ikke har frontrute skal ha en vindavviser i ikke brennbart materiale. Denne skal forhindre at vesker og objekter treffer føreren. I altereds og roadsters skal denne være minimum 127x305mm

7.8 Ruter

Ruter kan være plexiglass (3 mm tykk) i side- og bakrute.
Sideruter skal ikke være mere farget enn at man tydelig kan se føreren.

8. Elektrisk

8.1 Batterier

Batteri montert på uoriginal plass skal fastspennes på forsvarlig måte med metallramme eller bøyle over batteriet med gjennomgående bolter (min. 10 mm), og skiver med minimums diameter 20 mm på begge sider dersom batteriet er festet til gulvet. Minimum tykkelse på 3 mm ved gulv av aluminium eller stålplate.
Batteri får ikke monteres i førerrom. Maksimalt to batterier med total vekt 68 kg (150 Lbs) får monteres. Gjelder ikke for El-bil.
Batteri original plassert inne i kupéen kan tillates hvis batteriet byttes ut med tørrbatteri, korrekt festet iht. regelverk.

El-biler med unntak av OEM skal ha visuell indikasjon på «LIVE-CAR». En utvendig bryter eller kontroll merket med OFF posisjon skal være installert. Denne skal merkes med ett rødt triangel som er klart synlig når strømmen er slått på. Triangelet kan være ett skilt eller en mekanisk indikator. Driv batteriene skal være fysisk frakoblet når bryteren er i stilling «OFF».

8.2 Tenningssystem

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen. Bryteren skal tydelig merkes med ”on” og ”off”stilling.
Kortslutningsbryter for magnettenning er ikke tillatt, kun strømbryter med ”on” og ”off”.
Strømbryteren skal dessuten være slik dimensjonert at den klarer en strømstyrke på min. 25 amper ved 12 volt.

8.3 Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryter er obligatorisk når batteriet er montert på
uoriginal plass eller ved ET under 10,00sek.
Den skal monteres lett synlig bakerst på bilen slik at en person
utenfor bilen har lett tilgang til denne. Tenningsstrømmen skal brytes
uavhengig av type tenningssystem.
Bryteren skal være merket med en blå triangel og et lyn.
Den skal tydelig merkes med ”on” og ”off” stilling.

8.3.1 Hovedstrømsbryter alternativ plassering

Dersom batteriet er plassert foran kan hovedstrømsbryteren plasseres mellom frontruten og panseret på førerens side. Bryteren skal merkes med blå triangel og et lyn som vist i punkt 8.3

8.4 Startmotor

Alle biler skal være selvstartende. ”Push start” er forbudt.

9. Hjelpemiddel

9.1 Computer

Forbudt, med unntak av styring av tennings-system, samt biler originalt levert fra fabrikk med OEM computersystemer.

9.1.1 Data Recorders

Data recordere får benyttes kun til registrering av data. De får ikke styre funksjoner i kjøretøyet, med unntak av tenningsmoduler. Aktivering av datarecorder får kun gjøres med manuell bryter. Alle data får kun utskrives med tilkobling av kontakter på depotplass.

9.2 Brannslukker

Brannslukke system skal være montert dersom det kreves i klassereglene.

Dersom det kreves godkjent slukkesystem skal dette følge:

SFI 17.1

System FIA Technical List No 16. Slukkemiddel FIA Technical List No 06

Fogmaker Ex.001.97 under forutsetning at de regler som gjelder for slukkesystemer generelt er fulgt.

Ellers skal slukkesystemet være i henhold til disse generelle regler.

Slukkesystemer skal være montert i henhold til følgende:

De slukkemiddelvekter som er anngitt i klassereglene skal følges.

Systemet skal kunne utløses i henhold til produsentens anvisninger. Systemet skal være montert på innsiden av ramme/chassis. Beholdere skal være godkjent og sikkert montert (slangeklemmer og buntebånd er ikke tillatt).  Se figur.

Minimum 1 munnstykke skal være montert i førerommet slik at det beskytter føreren. Minimum 1 munnstykke skal være montert ved motorens front. 2 st anbefales. Dersom systemet har felles beholder skal munnstykkene dimensjoneres slik at halvparten av slukkemiddelet slippes ut i førerommet. Når systemet aktiveres skal det tømmes helt. Mulighet for å stenge av utløst system er forbudt. Beholdere skal være montert slik at de ikke kan skades av flygende deler fra motorhavari og lignende. De skal være montert så høyt i bilen at de ikke skades ved punktering eller om ett hjul skulle falle av. Utløserwire skal være produsert i metall. Wire i plast eller med plast strømpe er ikke tillatt. Wire skal være montert slik at de er beskyttet ved kollisjon og lignende. Der hvor wire passerer svinghjulsbeskyttelse eller motor skal de være forlagt ikke i ett rammerør eller separat stålrør.

Slukkesystemet skal alltid monteres i henhold til fabrikantens anvisninger. Kun rør, slanger og koblinger som anbefales av produsenten er tillatt. Bøyningsradiuser på rør og slanger skal følge produsentens anvisninger. Rør og slanger skal ikke ha sammenklemninger eller kink. Systemene skal ha rør og munnstykker i metall. Beholdere skal være utrustet med manometer og skal ha beholderens vekt innstemplet. Det er utøverens ansvar at systemet er i orden.

Biler med brannslukke system montert skal være merket med rød «E» i rød ring med diameter minimum 100mm

Hvert team skal ha en brannslukker, minimum 1×6 kg/liter pulver/skum, lett tilgjengelig og klar for bruk ved depotplass. Denne skal fremvises ved teknisk kontroll merket med førers lisensnr.

 

9.3 Jekker – støttebukker

Ikke noe arbeide/varmekjøring får utføres på en bil i depoet når den kun er oppjekket på vanlig jekk eller donkraft. Støttebukker eller tilsvarende skal anvendes i tilfelle jekken/donkraften skulle gi etter.

9.4 Varmkjøring

I alle grupper skal fører/mekaniker være i bilen på førerplass ved varmekjøring selv om den står på støttebukker eller tilsvarende.
Se § 631.20.d.

9.5 Trykkflasker

Alle biler med trykkflasker som nitrous oxide og luftflasker for gearskifting skal være utstyrt med hvit firkant med rød ramme og sort flaske i tilknytning til startnummeret.

9.6 Tauebøyle

Alle biler skal ha en taueanordning som er godt merket. Denne skal fortrinnsvis sitte foran på bilen, biler hvor det ikke er mulig å ha dette foran kan taueanordningen monteres i bilens ramme/,chassi på en slik måte at det gir en trygg og sikker tauing. Push anordninger kan benyttes.
Ved tauing av åpen løpsbil skal fører i sitte i kjøretøyet med hjelm.

10. Fører

Krav til personlig sikkerhetsutstyr varierer i de forskjellige klasser/grupper. Se tabell s 17

10.1 Hjelm

Hjelm kreves for samtlige klasser.
Hjelm skal være i henhold til NSR § 304
All form for klistremerker eller lakkering skal kun skje iht produsentens retningslinjer.

10.2 Beskyttelsesbriller

I biler uten frontrute kreves det beskyttelsesbriller av sikkerhets type.
I de biler hvor det kreves briller, kan brillene erstattes med integralhjelm med visir.
I de klassene hvor hjelm/ansiktsmaske med åndefilter kreves, kan dette erstattes med spesialhjelm.

10.3 Nakkekrave/ FHR

Nakkekrave godkjent av SFI eller FIA som dekker 360º kreves ubetinget for klassene Junior, og ved ET. raskere enn 11.99 sek. Bruk av FHR anbefales.
FHR=Frontal Head Restrain system
FIA Standard 8858-2002, 8858-2010 og 8859-2015 eller SFI 38-1
FHR- er påbudt i junior dragster.
FHR er påbudt for ved ET lavere enn 9,90 og /eller slutthastighet over 320 km/t. Se klassereglement.

10.4 Kjøredress

Minimumskrav iforhold til biltype, klasse og ET er i tabbellen under:
Første kolonne beskriver de forskjellige tilfellene som bestemmer hvilken bekledning som skal benyttes.
Ved å lese tabellen fra toppen og så velge ruten med det første treff i kolonne 1 som passer den aktuelle bil vil kolonne 2 til denne ruten angi de kravene som stilles til bekledning.
Spesifikasjonene i parentes angir krav til sokker/hansker/balaklava/undertøy etc. mens spesifikasjonene uten parantes angir kjøredress/jakke/bukse.
Dersom samme beskrivelse finnes i flerne ruter (f.eks «Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek») kan begge disse rutene benyttes. Dette angir i så fall flere alternativer som gir tilsvarende krav.
Dersom beskrivelsen høyere oppe i tabellen også dekker aktuell bil er det alltid den øverste spesifikasjonen som gjelder. (tabellen leses fra toppen).
Eksempel.:
Bil med ET ned til 8,50 som har metanol som drivstoff skal ha SFI 3.2A/5. Dersom den i tillegg har kompressor kommer beskrivelsen i ruta over til anvendelse og da skal SFI 3.2A/15 benyttes.
Bil med ET 10,00 sek kan benytte SFI 3.2A/1, FIA 1986 (ISO 6940), FIA 8856-2000, eller rett og slett heldekkende klær i ull eller bomull.
Bil med automatkasse i førerommet og ET 7,50 sek eller saktere vil uansett få treff i rute 2 først og skal da benytte SFI 3.2A/15.

Beskyttelsesklær av høyere standard (høyere i tabellen) kan benyttes i stedet for de klær tabellen krever. Dersom klær av høyere standard benyttes gjelder samme resertifiseringskrav som for den standard de benyttes i stedet for. Beskyttelsesklær skal være i god stand. Med dette menes at dressen skal være uten hull og rifter, uten revner i sømmer, og uten slitasje.

Type bil (Skal leses fra toppen, Det som gir utslag først gjelder)Krav
• Åpne Biler med ET 7,50 til 6,00 (3,66-4,49) sek med frontmotor som har kompressor eller turbo.
(Undertøy, Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/15.)
SFI 3.2A/20
SFI 3.3/20
(SFI 3.3/15)
• Alle biler med automatkasse i fører rommet uten dekkende gulv.
• Lukkede biler med frontmotor som har lystgass, kompressor eller turbo og som ikke har orginal brannvegg eller brannvegg av min 0,6mm stål.
• Åpne biler med frontmotor som har lystgass, kompressor eller turbo.
• Biler med ET 7,50 til 6,00 (3,66-4,49) sek med bakmotor som har kompressor eller turbo.
• Alle biler ET 9,99 (6,39) og under som har overlading og metanol som drivstoff.
(Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/15.)
SFI 3.2A/15
(SFI 3.3/15)


• Super Gas med overladning.
• Biler med ET 6,00 til 7,49 (3,66-4,49) sek uten overladning eller lystgass.
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek
• Alle biler ET 9,99 (6,39) som har metanol som drivstoff.
(Undertøy, Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/5)
SFI 3.2A/5
(SFI 3.3/5)
• Super Gas uten overladning eller girkasse i fører rommet.
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek
• Jr. Dragster med metanol motor
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk)
SFI 3.2A/1
(SFI 3.3/1)
• Super Gas uten overladning eller girkasse i fører rommet.
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek
• Jr. Dragster med metanol motor
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk)
SFI 3.2A/1
(SFI 3.3/1)
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7.70) sek (Kun godkjent sammen med brannhemmende undertøy i Nomex eller Zirpro/ull)
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek (Kun godkjent sammen med undertøy ihht SFI Spec 3.3/5)
• Jr. Dragster med metanol motor
Super Gas uten overlading
Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk
FIA 1986
(ISO 6940)
SFI 3.3/1
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7.70) sek, Jr. Dragster med metanol motor (Kun godkjent sammen med brannhemmende undertøy i Nomex eller Zirpro/ull)
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek (Kun godkjent sammen med undertøy ihht SFI Spec 3.3/5)
Supergas uten overlading
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk.)
FIA 8856-2000
(SFI 3.3/1)
• Biler med ET 10.00 – 13,99 (6,40 - 8,60) og over
• Jr. Dragster (ikke metanol)
Heldekkende klær i ull, bommull eller annet brannhemmende materiale. Type kjeledress anbefales. Sko og sokker skal dekke ankelen. Sko og Hansker skal være i Lær eller SFI 3.3/1. Det anbefales at FIA standard 1986 (ISO 6940), FIA standard 8856-2000 eller SFI spec 3.2A/1 benyttes.
Ull eller bommull, heldekkende.
• Biler med ET 14.00 (8,60) og over,
• Jr. Dragster (ikke metanol)
Heldekkende klær i ull, bommull eller annet brannhemmende materiale. Type kjeledress anbefales. Sko og sokker skal dekke ankelen og skal ikke være tøysko. Lær anbefales.
Ull eller bommull, heldekkende.
Åpne biler med ET under 11,99 (6,40) Sko og hansker av Nomex eller SFI 3.3/1 samt fangreimer obligatorisk.SFI 3.3/1

* Kun godkjent sammen med undertøy ihht SFI spec 3.3/5 eller FIA 8856-2000/20018

10.5 Balaklava

Balaklava i flammehemmende materiale kreves for samtlige klasser, med unntak av Street Legal og ET saktere enn 12.00 sek.

10.6 Sko, hansker og sokker

Hansker og sokker av flammehemmende materiale, samt lær- eller racing sko er obligatorisk for samtlige klasser med unntak av Street Legal.

10.7. Sikkerhetsseler

Samtlige biler skal være utstyrt med belte med hurtigkobling av god kvalitet. I biler hvor bøyle er obligatorisk, kreves minimum et firepunkts belte. I biler hvor bur er obligatorisk, kreves minimum fempunkts belte.
Beltet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller annen passende forsterket plass med min. 12 mm  eller 7/16 UNF Grade 5 stålbolt og på en slik måte at alle innfestninger ligger i rett vinkel på trekkretningen.
Om  metallplater anvendes for installasjon, skal de ha en min. tykkelse på 3 mm og avrundede kanter for å forhindre at beltet skades eller skjæres av.
Bolter som skrus direkte gjennom beltets vev er ikke under noen omstendighet tillatt.
Alle typer belter skal kunne løsgjøres med et eneste håndgrep.
Se også NSR §304.8.

Skulderbåndet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller på annen forsterket plass og ikke kunne gli oppover eller fremover.

Topunkts belte av type “ordensbånd” og midjebelte er forbudt.

For at et belte skal kunne godkjennes, kreves tydelig merking fra produsenten.

Følgende krav gjelder for de forskjellige gruppene:
J/S – J/M : Fempunkts belte min.44,5 mm (1 3/4”).
Armstropper er obligatorisk.
Biler med ET 11.00 og saktere: Minimum trepunkts belte.
Biler med ET 10.99 – lavere: Minimum Fempunkts belte iht. SFI Spec.16.1/16.5/FIA 8853-98/8853-2016.
Seler med ett festepunkt for skulderstroppene er ikke tillatt.
I forbindelse med FHR kan sikkerhetsbelter som fra fabrikanten er utstyrt med 50mm skulderstropper benyttes.
Ved bruk av FHR skal sikkerhetssele være godkjent med bruk for aktuell FHR
Festepunktet skal være i stand til å tåle en belastning på 1470 daN for enkelt feste punkt og det dobbelte for punkt hvor 2 stropper er festet sammen.
se NSR §304-8.1 og 8.2
Makismale og minimale vinkler for selenes innfestinger er angitt i figuren under.
NB! Ved deltakelse i andre land kan andre regler gjelde.

 

10.8 Armstropper

Armstropper er obligatorisk for førere av alle åpne biler og Funny Cars. Disse skal være festet som to separate enheter, og kunne utløses sammen med beltets sentrallås.

10.9 Nakkestøtte

I alle biler med bøyle eller bur skal en polstret støtte være plassert bak førerens hjelm for å hindre en nakkesleng. Sete med integrert nakkestøtte er tillatt. De områder i burkonstruksjonen som hjelmen kan støte bort i skal være polstret.

10.10 Passasjer

Kun fører får være i bilen under konkurransekjøring.
For å kunne kjøre med passasjer skal dette på forhånd være omsøkt og godkjent av NBF. Skriftlig tillatelse med navn på fører og bil skal foreligge for hvert enkelt stevne. Passasjer kan sitte på i standard bil som skal være godkjent i henhold til veitrafikkloven. Bilen kan ikke kjøres raskere enn 12.00 sekunder (7.70 sekunder på 201.17m). Samme sikkerhetsmessige krav som for fører.

Passasjer kan sitte på i konkurransekjøretøy med helt karrosseri, inklusive tak i metall, som ikke kjører raskere enn 8.00 sekunder (5.00 sekunder på 201.17m). Bilen skal være utstyrt med stol, belter og sikkerhetsutstyr etter samme krav som for fører. Installasjon av stol, belter og sikkerhets ustyr skal være godkjent av NBF chassiskontrollør. Vognlisensen skal være påført «Godkjent for Sit-In ET X.XX sek».

Før enhver slik kjøring skal en av stevnets tekniske kontrollører sjekke at passasjer sitter forsvarlig i bilens passasjersete og fylle ut kontrollskjema for «Sit-In».

Passasjer må være minimum 150 cm høy eller minimum16 år. Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder også passasjer.

All kjøring med passasjer skal skje som solodrag og utenfor konkurranse. Kjøring med passasjer skal ikke gi konkurransemessig fordel.

 

10.11 Biler spesialbygd for kjøring med passasjer.

Biler spesialbygd for kjøring med passasjer skal chassisbiktes hver år. Chassiet skal være bygd i henhold til SFI chassis spec. Passasjer plassen skal være bygd på samme måte som spec for førerplass. Passasjerplass skal ha samme sikkerhetsutrustning som kreves for fører.

Personlig utstyr skal tilfredstille samme krav som for fører. Dersom FHR kreves gjelder dette kravet også for passasjer. Passasjer kjøring skal ikke underskride 8.00 sek ET på 401.32 m.

For å kunne kjøre med passasjer skal dette på forhånd være omsøkt og godkjent av NBF. Skriftlig tillatelse med navn på fører og bil skal foreligge for hvert enkelt stevne.

Før enhver slik kjøring skal en av stevnets tekniske kontrollører sjekke at passasjer sitter forsvarlig i bilens passasjersete og fylle ut kontrollskjema for «Sit-In».

Passasjer må være minimum 150 cm høy eller minimum16 år. Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder også passasjer.

All kjøring med passasjer skal skje som solodrag og utenfor konkurranse. Kjøring med passasjer skal ikke gi konkurransemessig fordel.

11. SFI

11.1 SFI spesifikasjoner

NBF er medlem av SFI-foundation og benytter deres spesifikasjoner og anbefaling i sitt regeleverk. Det tillates i noen tilfeller at utløpsdatoren på SFI spec utstyr overskrides. Videre tillates lengre intervaller enn det SFI selv spesifiseres på noe av utstyret. I noen tilfeller er SFI taggen hullet med datoen for sertifisering og da legges antall år utstyret kan brukes til denne dato. I andre tilfeller er utstyret merket med uløpsdato. Her må differansen mellom SFI’s levetid og NBF’s levetid legges til dato på tag. I tabellen under er dette i noen tilfeller merket med (+Xår). I andre tilfeller må differansen regnes ut fra tabell http://www.sfifoundation.com/wp-content/pdfs/SpecList3.pdf og NBF’s tabell 11 under. For å få godkjent årskontroll og utstedt ny vognlisens må alle tagger være gyldige.

11.2 FIA spesifikasjoner

NBF følger FIA’s spesifikasjoner for levetid og resertifisering på alt utstyr bortsett fra FHR. For å få godkjent årskontroll og utstedt ny vognlisens må alle tagger være gyldige.

12. NBF / FIA / NHRA / SFI spesifikasjoner

SFI/FIA SpecBeskrivelseResertifiseringstid (år)
ADV ET
Resertifiseringstid (år) Øvrige klasser
1.1Svinghjul og clutch, enskiveN/AN/A
1.2Svinghjul og clutch, flerskive, ET – Comp. For 8,50 sek og saktere kreves ikke resertifisering2+22+2
1.3, 1.4Svinghjul og clutch, flerskive22+2
1.5Svinghjul og clutch, flerskive1+12+2
3.2A/1 – 3.2A/5Beskyttelses klærN/AN/A
3.2A/15 – 3.2A/20Beskyttelses klær dersom benyttet når kun 3.2A/1-3.2A/5 krevesN/AN/A
3.2A/15 – 3.2A/20Beskyttelses klærN/AN/A
FIA 8856-2000
FIA 8856-2018
Beskyttelsesklær kun godkjent sammen med undertøyN/AN/A
FIA 8856-2018Beskyttelsesklær kun godkjent sammen med undertøyN/AN/A
3.3 – 3.3/15Tilbehør til Beskyttelses klærN/AN/A
4.1Beskyttelses kåpe i metall til automatgirN/AN/A
4.1Beskyttelses matte til automatgirN/AN/A
6.1Svinghjulsbeskyttelse, enskive eller
2-disk max eller 3-disk maks 203,2mm dia.
N/AN/A
6.1WSvinghjulsbeskyttelse med justerings luke til 1.1 og 1.2 clutcherN/AN/A
6.2Svinghjulsbeskyttelse flerskive i stål/titanN/AN/A
6.3Svinghjulsbeskyttelse flerskive i stål/titanN/AN/A
7.1, Nedre sprengmatte motorN/AN/A
7.2Nedre sprengmatte motorN/AN/A
9.1Svinghjulsbeskyttelse til 1.1 og 1.2 clutcher med maks 2 lamellerN/AN/A
14.1, 14.2, 14,21Fangsystem kompressorN/AN/A
14.3Supercharger restrain66
15.1, 15.2, 15.3Felger, bakhjulN/AN/A
16.1, 16.5Sikkerhets sele2+22+2
16.1 JR.DSikkerhets sele Jr. Dragster2+8
16.2 Restraint Assemelies for youth DriversN/AN/A
FIA 8854-98Sikkerhets sele, FIAUtløp
FIA 8853-98
FIA 8853-2016
Sikkerhets sele, FIAUtløp
17.1SFI merket brannslukknings system22
18.1SvingningsdemperN/AN/A
23.1Sprengblekk kompressorN/AN/A
27.1VindusnettN/AN/A
28.1BrenselcelleN/AN/A
29.1Flexiplate3+7N/A
29.2Flexiplate, høyeffekt 2)3N/A
29.3Flexplate Diesel33
30.1Flexiplate beskyttelse5N/A
34.1Skrukompressor33
38.1HNRSN/AN/A
FIA 8858-2010FHRN/AN/A
42.1RattnavN/AN/A
43.1DriveshaftN/AN/A
45.1, FIA 8867-2001Polstring bur/bøyleN/AN/A
45.2StøtputeN/AN/A
ChassisSFI Chssis spec33

Sikkerhets-belter og vindusnett med utgangsdato kan benyttes ut kalenderåret. Øvrige spec.se tekst.

(+X) Kan benyttes +X år utover påstemplet utløpsdato

1): fabrikantens SFI utløp eller FIA norm 8858-2002.

2): Høyeffekt betyr motor med skrue kompressor

N/A = Not Aplicable
Utstyret skal ha tag fra FIA/SFI, men denne kan være utløpt. Utstyret skal forevises årskontroll samt teknisk på løp og skal være i orden.

Minimumskrav

SFI/FIA SpecBeskrivelseKreves fra ET under
SFI 14.1, 14.2, 14.21Fangsystem KompressorMetanol
SFI 3.3ArmstrapsÅpne Biler
Kardangring13,99
SFI 3.2A/1-3.2A/5Sikkerhetsklær12.00
BrannslukkerOverlading N2O + ET<8.00 ET<7,5
Hovedstrømsbryter11.00
5-Punkt Sikkerhetssele11.99
SFI 18.1Svingningsdemper11.00
Aftermarked bakaksling11.00
Bleie11.00
Ballaklava11.00
FHR/HANS9.90
SFI 27.1Vindusnett11.00
SFI 4.1Gerkasse/beskyttelse11.00
SFI 29.1/29.2Flexplate11.00
SFI 30.1Flexplate skjold11.00
SFI 1.1/1.2/1.3Svinghjul/ Cluch11.00
SFI 6.1-6.3, 9.1Svinghjulshus11.00
Bremseskjerm240 KM/T
Bur10.00
SFI 45.1 FIA 8867-2001Polstring bur/bøyle
Hovedstrømsbryter10.00
SFI 3.2A/15-3.2A/20Sikkerhetsklær7.50
SFI 15.1/ 15.2/ 15.3Felger/hjul7.50
SFI 28.1Tank7.50
SFI 23.1Kompressor sprengblekk7.50
SFI 14.1/ 14.2/ 14.21Kompressor stropper7.50

Se tekst for de enkelte punkt i klasseregler, deretter generelle regler for flere detaljer

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.