Reglement for Porsche Club Norge Racing Cup

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1.1 Formål og målsetning.
Porsche Club Norge Racing Cup er egen racing serie for biler produsert Porsche AG, og organiseres av Porsche Club Norge. Intensjonen med PCN Racing Cup er at det skal være en enkel og oversiktlig serie hvor terskelen for deltakelse skal være så lav som mulig.
Serien kjøres organisert som klubbracing, og det førende prinsippet “Gentlemansracing” skal alltid være overordnet.
Platekontakt og uvøren/ufin oppførsel under løpene, både på og utenfor banen bane skal søkes unngått. Dommerne vil dømme dette strengt for å gi den nødvendige tryggheten denne klassen ønsker å tilby.
Gjentatte eller bevisste brudd på klassens prinsipper og ånd skal straffes kontant, og kan medføre diskvalifikasjon, poengtrekk og i ytterste tilfelle startnekt i gjenværende løp.

En grunnleggende tanke med klubbracing er at medlemmene skal få anledning til å konkurrere med hverandre i sikre og trivelige former. Ett annet viktig prinsipp er å holde kostnadene på et så rimelig nivå som mulig, slik at flest mulig av klubbens medlemmer har anledning til å delta.

Dette reglementet er laget med tanke på å gi deltakerne tilnærmet like konkurransevilkår. Noen eksakt “rettferdighet” vil det imidlertid være umulig å oppnå i praksis, og denne racingklassen er derfor kun egnet for de førere som kan akseptere slike naturlige begrensninger.

1.2 Styret
Serien organiseres av Porsche Club Norge sitt sentralstyre gjennom en egen komite på minimum 4 medlemmer. Komiteen utnevnes av PCN styret, og konstituerer seg selv –herunder velger en leder. Komiteen skal fortrinnsvis bestå av personell med teknisk kompetanse, representanter fra PCN, og representanter for deltakerne. I tilfelle stemmelikhet i avstemminger i komiteen har komiteens formann dobbeltstemme.

1.3 Styrets Sammensetning
Styret består av representanter og medlemmer fra Porsche Club Norge

2 Hvem kan delta i PCN Racing Cup Cup og hvilke biler er tillatt?
2.1 Førere
PCN Racing Cup er åpen for enkeltførere, og team bestående av maksimalt to førere som deler én bil i løpet av en sesong. Samtlige deltagere må inneha gyldig medlemskap i Porsche Club Norge og til enhver tid ha gyldig hastighetslisens utstedt av NBF.
Gjesteførere er velkommen til å delta i cupen i enkelte løp, men under forutsetning av at de da er medlem av Porsche Club Norge..

2.2 Tillatte biler
Alle produksjonsmodeller* av fabrikat Porsche AG med motor som er produsert eller levert originalt av Porsche AG,

Alle biler som deltar må inneha gyldig vognlisens utstedt av NBF.
Gateregistrerte biler må i tillegg være godkjent av Statens Vegvesen og ha skilter.

* Med produksjonsmodell menes en bil som hvilken som helst person kunne kjøpe fra forhandler den gang bilen var ny. Dvs. at bilen var allment tilgjengelig i et visst antall.
Homologeringsmodeller som er bygget i en begrenset serie på minimum 500 biler regnes som en produksjonsmodell.

Replikaer av Porsche bilmodeller tillates ikke.
Komiteen skal godkjenne alle deltakende biler før deltakelse i PCN Racing Cup.
Styret forbeholder seg retten til å godkjenne/avslå alle søknader om deltakelse.
Styret kan i svært spesielle tilfeller gi dispensasjoner mht regelverket.
Styrets beslutning er endelig.

2.3 Antall løp
Serien skal avvikles med minst x tellende enkeltløp i løpet av en sesong. Blir det kjørt flere enn x løp gis det poeng for de x beste resultatene.

2.4 Klasseinndeling
Klassene er nummerert med 1, 2 og 3 og bygger på bilens forhold mellom vekt (NB! bil og fører ved målgang) og effekt.
Hvilken klasse bilen tilhører beregnes ved å dividere bilens vekt med beregnet effekt.
Klasse 1: 2,50-4,74kg/hk
Klasse 2: 4,75–6,99 kg/hk
Klasse 3: 7,0 kg/hk og oppover

2.5 Poenggivning
Poeng deles ut innenfor hver klasse.
Klasseseier: 10 poeng
2. plass: 8 poeng
3. plass: 6 poeng
4. plass: 4 poeng
5. plass: 2 poeng
6. plass og lavere: 1 poeng.

Poeng deles ut kun ved fullført løp, dvs. målgang for egen maskin. Én fører kan kun delta i én klasse pr. løp.
Ved færre enn 3 startende i en klasse brukes følgende poengberegning:
Løp med 2 startende: 1. plass: 8 poeng, 2. plass: 6 poeng
Løp med 1 startende: 1. plass: 6 poeng
Klassevinner er fører/team med flest poeng ved sesongens slutt. Ved likt antall poeng er det fører team med best plassering i siste løp som er vinner.
Serievinner: Den av alle deltakere som i løpet av sesongen har flest poeng totalt.

2.6 Sponsorer
Serien kan ha egne hovedsponsorer.
Gjennom dette forplikter alle deltakende biler å kjøre med seriens egendesignede startnummer.
Det er i PCN Racing Cup tillatt å ha egne sponsorer, etter NSR-paragraf 301, ledd 2 og ledd 3.

 

3 Teknisk reglement

3.1 Drivstoff
Vanlig handels pumpebensin med maks oktantall 99. Oktanforhøyende tilsetninger tillatt.
E85 og racefuel er ikke tillatt benyttet.

3.2 Dekk
Det skal benyttes E-merkede gategodkjente dekk. Dekkene skal ved start av trening ha et minimum mønsterdybde på 1,6 millimeter.

3.3 Lyd/eksosanlegg
Max lydnivå 100 DB målt iht NSR §303

 

3.4 Modifiseringer
3.4.1 Radiator
Fritt med hensyn til type og fabrikat, men
må være montert på opprinnelig plass +/-50 mm.

3.4.2 Bremser
Bremser er fritt å modifisere. Det er fritt å montere slanger som gir ekstra luft til forbremsene, men det er ikke tillatt å modifisere karosseriet. Luft kan tas fra hull etter ekstralys etc.
Bremser må være tilpasset bilens motoreffekt

3.4.3 Hjuloppheng
Begrensede modifiseringer tillatt. Foringer/uniballs er fritt, støtdempere og fjærer er fritt. Tilleggskonstruksjoner som stabilisatorstag, wattlink, panhardstag eller andre tilsvarende typer er fritt å modifisere/montere.
Løse spacere på inntil 20mm tykkelse som ligger mellom nav og felg godkjennes dersom disse er montert med egnede forlengede hjulbolter eller studs, og er utstyrt med flens som griper fysisk inn i utenpåliggende felg (hub-centric). Ved bruk av spacere skal bilens sporvidde ikke økes slik at hjulene bygger utenforbilens karosseri.

3.4.4 Drivverk
Girkasse og differensial må være av en type originalt levert av Porsche AG med original plassering. Modifisering/montering av andre utvekslinger og/eller diffsperre/bremser fritt.
Åpne klasse: Fritt.

3.4.5 Felg
Fritt med hensyn til type, diameter, og fabrikat. Felg og dekk tillates ikke å bygge
utenfor bilens karosseri.

3.4.6 Dekk
Se punkt 3.2. Gategodkjente dekk. Må ved start av trening og løp ha en minimum
mønsterdybde på 1,6mm.

3.4.7 Modifiseringer karosseri
For å redusere bilens vekt kan følgende modifiseringer gjøres:
Interiør og isolasjon kan fjernes. Sideruter og bakrute kan erstattes med klart gjennomsiktig hardt plastmateriale, polycarbonat eller lignende. Dette er i henhold til gjeldene regler utstedt av NBF.
Karosseriets løse deler som panser, koffertluke og dører kan lettes/erstattes med tilsvarende i lettere materialer. Disse skal i så fall være forsvarlig festet. Dører skal la seg åpne på vanlig måte.
Skjermer og andre karosserideler kan erstattes med lettere materialer, så fremt de er sikkerhetsmessig forsvarlig og fast montert og ikke svekker bilens bærende konstruksjon.
Panser og koffertlokk/bakluke må kunne åpnes fra utsiden, og sikres med ekstra låser hvis de er montert slik at de kan åpne seg av fartsvinden.
Fronhengslete panser kan ha utvendig utløser.
Ved karosserimodifiseringer som fastmonterte skjermer og frontstykker og lignende så skal bilens opprinnelige identitet tydelig fremkomme.
Såkalt flippfront som vippes fremover er ikke tillatt.
Bilens bærende struktur og konstruksjon skal beholdes original.
Bilens reservehjuls brønn kan fjernes eller erstattes med lettere materiale.
På biler med frittliggende støtfangere kan disse fjernes.
På biler hvor støtfangere er en integrert del av karosseriet skal disse beholdes.

3.5 Aerodynamikk
Uoriginale spoilere kan benyttes
Spoilere tillates ikke å stikke ut over bilens bredde eller takets høyde.

3.6 Lys
Alle biler skal ha følgende lysutstyr montert og i funksjon:
Bremselys: 2 stykk i funksjon når motoren går/tenning påslått. Plassert på tilnærmet original plassering.
Høytsittende 3. bremselys er påbudt
Forover: 2 stk. minimum tilsvarende nærlys, plassert til nærmet original plassering
Bakover: 2 stk røde baklys plassert tilnærmet på original plassering
For-og baklys skal kunne slås på/av ved behov med egen bryter.
Bilens lys skal fungere og kunne betjenes av bilens fører
Blinklys: Bilen skal være utstyrt med blinklys bak.

3.7 Motoreffekt beregninger
Konkurranseeffekt:
Standard motor: Motorens originaleffekt + evt. tillegg-evt. Fradrag.
Trimmet motor: Motorens estimerte effekt + evt. tillegg-evt. Fradrag.
Omregningsfaktorer:
1 hk SAE =0,92 hk DIN
1 kW SAE = 1,25 hk DIN
1 kW DIN = 1,36 hk DIN
Hvis en effektangivelse er åpenbart feil, kan løpsledelse tillempe en realistisk effekt med evt. annen klasseinndeling som følge.

3.8 Markfrigang
Bilens laveste punkt må være minimum 50 mm fra bakken og må ikke berøre bakken hvis hjulene på den ene siden tappes for luft. Sikkerhetsmessige innretninger som. f.eks bunnpannebeskytter kan være nærmere bakken enn 50mm.

3.9 Motor, definisjon, fratrekk og tillegg
Modifiseringer tillatt, men kan gi effekttillegg,

4 Sikkerhetsreglement
Det henvises til gjeldende regelverk NSR § 304–Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp.

4.1 Sikkerhetsbestemmelser
Bil med gyldig vognlisens, min. dekkende sikkerhetsreglementet for NSR § 304.
Reglement for Roadsport kan godkjennes av styret, anses å oppfylle sikkerhetskravene. Følgende gjelder:

4.1.1 Bur/veltebøyle: NSR §304
Alle biler skal ha min. 6 punkts–veltebøyle/bur bygget etter gjeldene regler fra NBF.

4.2 Belter og stol
Etter gjeldende regler, FIA godkjent stol samt FIA-godkjent minimum 5-punktsbelte med godkjente innfestningspunkter.
FIA`s aldersgrense på stol kreves ikke oppfylt.

 

4.3 Hovedstrømsbryter
Etter gjeldende reglement (NSR §307-A).
Innvendig bryter. Innvendig bryter skal enkelt nås av fører i fastspent stilling. Denne skal slå av all strøm i bilen.
Utvendig bryter. Egen utvendig bryter skal plasseres ved frontrutens nedre hjørne. Denne bryteren skal slå av all strøm i bilen, alternativt kan utvendig bryter være koblet til innvendig bryter og deaktivere denne. Utvendige og innvendige brytere skal merkes i henhold til NBF sine spesifikasjoner.

4.4 Batteri
Batteriet skal fortrinnsvis monteres utenfor førerkupeen, sikkert fastmontert for å unngå kortslutning. Ved montering innenfor kupeen skal batteriet være dekket med et isolerende og lekkasjefritt materiale.

4.5 Smøresystem og ledninger
Oljetank får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur. Trykksatte ledninger skal ha skruekoblinger av fast type, alternativt rillede koblinger med slangeklemmer og skal være beskyttet mot mekanisk påvirkning. Alle øvrige ledninger for kjølevæske og olje skal dras utenfor førerkupeen. Oljekjøler kan monteres, men må da monteres innenfor bilens hovedstruktur.
Ettermontert tørrsumpsmøring er tillatt i klasse 1. Tørrsumptank skal monteres innenfor bilens strukturelle oppbygning, men ikke i kupèen.
Oljeslanger skal være av god kvalitet og festes med god klaring til bevegelige deler, av hensyn til oljesøl. Slangene kan gå igjennom kupèen, men skjøter skal ikke forekomme innenfor branncellen.

4.6 Oljeoppsamler (oil catch tank)
Jfr. NSR §307-JBiler med åpen veivhusventilasjon skal ha oljeoppsamler:
Motor inntil 2 liters slagvolum: Oljeoppsamler med min. 2 liters kapasitet.
Motor over 2 liters slagvolum: Oljeoppsamler med min 3 liters kapasitet

4.7 Brannvegg
En effektiv brannvegg skal finnes mellom motorrom og førerkupe, og mellom bensintank og førerkupe. (Jfr. NSR §309-9.3)

4.8 Bensintank
Originaltank kan benyttes i original innfesting. Sikkerhetstank etter gjeldende regler kan benyttes og skal i så fall være sikkert og fornuftig plassert innenfor bilens hovedkonstruksjon.
Ved plassering innenfor kuperom skal bensintanken ha en effektiv brannvegg mellom tank og førerkupe.

4.9 Panserlås Bagasjeromslokk-lås
Panser og bagasjerom må kunne åpnes fra utsiden.

4.10 Sikkerhetsutstyr fører
Førere skal fremvise og benytte godkjent sikkerhetsutstyr iht. «Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp» §304. i Bilsportboken.
Godkjent hjelm, undertøy (inkl. sokker), kjøredress, hansker og balaklava.
FHR (Frontal Headresistant System) er påbudt. Sikkerhetssystemet må ha
godkjenning iht.gjeldende krav fra NBF/FIA

5 Lisenser
5.1 Vognlisens
”Bestemmelser om vognlisens for biler i rally og hastighetsløp” §300 i Bilsportboken ligger til grunn for alle deltakende biler. Gyldig vognlisens utstedt av NBF samt vognkort, skal fremvises ved teknisk kontroll. Bil som ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon, kan ikke stille til start. Anmerkning fra tidligere konkurranser som noteres i vognboken, skal utbedres før neste konkurranse.
Teknisk kontrollant signerer i vognlisensen at feil har blitt utbedret ved å notere navn, dato og arrangør.
I tillegg skal alltid oppdatert utskrift tilhørende klasse våre montert lett tilgjengelig og synlig utenfor bilen. Dette vil bli opplyst om i egen spesifikasjon.

5.2 Personlig lisens
Alle deltakere må fremvise personlig, gyldig hastighetslisens utstedt av NBF, gyldig medlemskort i PCN, gyldig førerkort, samt gyldig medlemsbevis i den klubb der lisensen er utstedt om denne ikke er utstedt via PCN,

5.3 Reklamelisens
Har man private sponsorer kreves gyldig reklamelisens utstedt av NBF. En anmelder har anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i hastighetsløp så lenge det er løst reklamelisens, og såfremt reklamen er i henhold til beskrivelsen i ”Bestemmelser om reklame på biler i rally og hastighetsløp” §301 pkt. 2 i Bilsportboken.

 

 

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.