§ 900 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad

1. Arrangør- og banelisens

Arrangørlisens og banelisens utstedes etter søknad til NBF.
Ved arrangørlisens skal NBFs søknadsskjema benyttes.
Arrangørlisens utstedes kun hvor det forefinnes gyldig banelisens, og arrangørlisens er betalt. Arrangør er forpliktet til å innhente tillatelse fra grunneier og politi. Arrangørens sekretariat skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til jury.

Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp.
Tidsfrister og avgift for anmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser. Art 19.1.
Oppsetting av nasjonal terminliste se Generelle bestemmelser art 18.1.
Etteranmeldelse av nasjonale konkurranser se Generelle bestemmelser art 3.2.2
Endring av fastsatt dato for en konkurranse se Generelle bestemmelser art 18.2.
Avlysning eller utsettelse av løp se Generelle bestemmelser Art 2.1.6 og 18.5.

2. Forsikring

Arrangøren er forpliktet til å akseptere og betale den forsikring NBF tegner på arrangørens vegne. Se Bilsportboken ”Arrangør- og føreransvarsforsikring”

 

3. Sportskomité

Det skal oppnevnes en sportskomité for et hvert løp.
Sportskomité se Generelle bestemmelser Art 20(definisjoner)
Tilleggsregler og deres innhold se Generelle bestemmelser art 3.5
Endring av Tilleggsregler se Generelle bestemmelser art 3.6
Startprogrammet og dets innhold se Generelle bestemmelser art 3.7

3.1. Jury

En jury skal bestå av en NBFs autorisert juryleder og 2 NBF autoriserte jurymedlemmer. Løpets jury har de plikter og myndighetsområdet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art 11.10 og 11.11. Alle offisielle løpsdokumenter skal på forhånd sendes til samtlige jurymedlemmer i god tid før løpet. Juryen skal gjennomføre et møte med løpsleder, starter, sekretær og teknisk ansvarlig før løpet starter.

Løpsleder
Se Generelle bestemmelser art 11 og 11.11.

3.3 Løpssekretær

Se Generelle bestemmelser art. 11.1.1 og art 11.12.

3.4 Teknisk

Se Generelle bestemmelser art 11.13

3.5 Miljøansvarlig

Alle arrangører skal ha en miljøstasjon.
Se til at avfallsdunker og spill oljefat er på plass i depoet og fungerer.
Alle arrangører skal opprette en miljøhåndbok.
Alle deltagere (uansett gren) skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depo plasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4x5m. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagernes ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

3.5 Speaker

Speakeren skal være nøytralt og objektivt informere deltakere og publikum om stevnets gang, heatvinnere, tider, førerpresentasjoner, deltakerbiler og sponsorer.
Speakeren skal ikke ha andre oppgaver under stevnet, eller noen form for befatning med løps- og konkurranseopplegget.

3.6 Førermøte

Etter avsluttet teknisk kontroll og senest 30 min. før start skal et førermøte avholdes. Deltagere som uteblir fra dette, kan bli utelukket fra konkurransen.

 

4 Sikkerhet

4.1.Førstehjelpstjeneste / Brannverntjeneste ved løp og trening.

En arrangør forplikter seg til å treffe alle de sikkerhetsforanstaltninger som er nødvendige for å trygge publikum, funksjonærer og førere, og være forberedt på å ta hånd om ulykkestilfeller og branntilløp. Se NBFs hjemmesider, sikkerhet.
Arrangøren skal ha ” Medisinsk håndbok ” tilstede ved alle arrangement (også ved trening) og skal overleveres den som er ansvarlig for den medisinske beredskapen før stevnet starter.

4.2. Førstehjelp ved løp

Kommunikasjon skal finnes mellom førstehjelpsteamet, sekretariatet og fakta dommer i den enkelte seksjon. Se instruks for stevnets medisinske ansvarlige for detaljer.
Medisinsk perm lastes ned fra www.bilsport.no
Se krav om ambulanse / førstehjelpsteam fra de enkelte greners regelverk.

4.3.  Førstehjelp ved trening

Tilgjengelig førstehjelps utstyr med båre. En beredskaps plan ved ulykke.

 

5. Brannsikkerhet

I hver seksjon skal en funksjonær utplasseres med ansvar for brannsikkerheten. Vedkommende skal være utstyrt med minimum 1 stk. 6 kg brannslukkingsapparat, boltsaks / brekkjern og kniv. Alle deltagere/team skal ha lett tilgjengelig og synlig minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukker i eget depot merket med navn.

 

6. Berging

Fakta dommer er ansvarlig for organisering av berging/redning i sin seksjon.
I seksjoner hvor risikoen for velt er stor, skal bergingsbil/traktor med vinsj være utplassert.

 

7. Publikumsavsperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres på en slik måte at publikum ikke utsettes for fare. Dette ansvaret ligger hos sikkerhetssjefen.

 

8. Startnummer.

Arrangør tildeler startnummer.

 

9. Forbud mot droner.

Se Arrangørbestemmelser, bane og sikkerhetsforskrifter for hastighet. § 262 B.