§ 905 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Generelle bestemmelser gjelder for Offroad om ikke annet er angitt i spesialreglementet.

1. Sportskomité/Funksjonærer/Tilleggsregler

Oppnevnes iht. Generelle bestemmelser art. 11 og art. 21, samt art. 3.5.e

Konkurransen skal ha en jury bestående av et NBF-autorisert jurymedlem (JLOR eller JMOR lisensiert), samt 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Arrangøren oppnevner selv jury i konkurranser som ikke inngår i NM eller Norgescup.
Løpsleder og teknisk kontrollør skal begge være autorisert av NBF og tillates ikke å delta i konkurransen.
I tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: Løpssekretær (kan være løpsleder), sikkerhetssjef, depotsjef og faktadommere.  Løpssekretær behøver ingen autorisasjon fra NBF i løp utenom NM, men skal ha god kjennskap til sporten og sitt ansvarsområde.

Starter- og tidtaker-funksjonen inngår i ansvaret til faktadommer.

1.1 Løpsdokumenter

Arrangørlisens fra NBF med nødvendig forsikringsbevis, tillatelse fra grunneier, Statens Vegvesen og evt. Politiet (Lov om helligdagsfred) skal foreligge skriftlig for et hvert arrangement. Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.

1.2. Registrering /Teknisk kontroll

Ved registrering av deltagere skal følgende sjekkes: Førerlisens, gyldig medlemskap i klubb påført førerlisens og vognlisens.
Samtlige deltagende kjøretøy skal fremstilles for teknisk kontroll og godkjennes av teknisk kontrollør før kjøring i baneområdet. Bremsetest er obligatorisk. Den skal ikke utføres på asfalt men på løst underlag. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Deltagernes klassetilhørighet avgjøres av teknisk kontrollør. Førers og passasjers personlige sikkerhetsutstyr skal tas med til teknisk kontroll. Se også § 303 Generelle tekniske bestemmelser.

1.3. Førermøte

Etter avsluttet teknisk kontroll og senest 30 min. før start, skal et førermøte avholdes.
Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøtet, kan av juryen diskvalifiseres fra start. Det skal opplyses om gjennomføring av konkurransen og tilleggsregler. Offisielle funksjonærer presenteres (inklusive faktadommere).

 

2. Kommunikasjon

Samband mellom offisielle funksjonærer skal benyttes på alle løp.

3. Startnummer.

Offroadseksjonen tildeler startnummer. De skal være minimum 25 x 35 cm. Hvitt med sorte tall for Formula Offroad. For Biltrial skal tallene være minst 10 cm høye og ha en avvikende farge fra kjøretøyet. 

4. Brannsikkerhet

I hver seksjon skal en funksjonær utplasseres med ansvar for brannsikkerheten. Vedkommende skal være utstyrt med minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukningsapparat, boltsaks/brekkjern og kniv. Alle deltagere/team skal ha lett tilgjengelig og synlig minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukker i eget depot, merket med navn/startnummer. På testområder skal det finnes 6 kg’s brannslukningsapparat. Det er ikke krav til funksjonær i testområder, men det anbefales.

5. Publikumsavsperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres på en slik måte at publikum ikke utsettes for fare. Dette ansvaret ligger hos sikkerhetssjefen.

6.Førstehjelp

Se § 266 Medisinsk reglement art. 5.6.3.
AMK-sentralen skal være varslet på forhånd med angivelse av tid og sted. Bårebil skal være tilgjengelig der ambulansen ikke kommer frem. Medisinsk perm lastes ned fra Medisinsk – Norsk bilsport.

7. Sikkerhet

Teknisk kontroll skal foretas etter en velt. Se § 302.
Max hastighet i depotet er 5 km/t. – (gangfart).

8. Berging

Faktadommeren er ansvarlig for organisering av berging/redning i sin seksjon. På området skal det finnes nødvendig utstyr for berging.

9. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser 13 Protester og 15 Appeller.

10.Etter løpet

Løpssekretærens oppgave etter at løpet er ferdigkjørt:
1. Publisere en foreløpig resultatliste. Denne må være påført klokkeslett for når den er publisert.
2. Når protestfristen er over (30 min.), og det ikke har kommet inn protester, publisere en endelig resultatliste som er underskrevet av alle jurymedlemmer. Dersom det har kommet protester innen fristen, må endelig resultatliste publiseres etter at juryen har fattet en beslutning. En resultatliste er endelig når det står tydelig i headingen “Endelig resultatliste”, sted og dato, og når hele juryen har underskrevet den.
3. Endelig resultatliste sendes første virkedag etter løpet til offroad@bilsport.no
4. Billettregnskap og forsikringsbevis fylles ut og sendes arrangor@bilsport.no senest 5 virkedager etter arrangementet.
5. Teknisk ansvarlig:
Fyller ut teknisk rapport og leverer denne til juryleder. Juryleder sender kontrollrapport sammen med teknisk rapport og endelige resultatlister til NBF.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.