§ 270 Flaggreglement 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Dette flaggreglement gjelder for alle aktiviteter på bane. Flaggsignalene kan vises med flagg eller lys. Ved bruk av lys se Retningslinjer for lysanlegg.

Minimum størrelse på flaggene skal være 60×80 cm. Det røde flagget og målflagget skal være 80×100 cm.

1 Generelle flagg-bestemmelser

Det er gjort unntak for noen grener, se punkt 3.

1.1. Flagg brukt av løpsleder eller assisterende løpsleder eller de oppnevnte funksjonærer.

Startflagg

Vanligvis det nasjonale flagg. Er ikke det mulig, må fargen på det flagget som blir brukt ikke kunne forveksles med noen av de allerede eksisterende flagg. Det må opplyses om flaggets farge i tilleggsreglene. Startsignalet vil bli gitt ved at flagget heves over hodet – dette må ikke skje før alle bilene er i ro – og senkes. Operasjonen må ikke vare lenger enn ti – 10 – sekunder.

Rødt flagg

Skal vises av løpets leder alene. Når løpsleder har vist rødt flagg, skal samtlige flaggposter også vise rødt flagg. Det betyr at alle deltagerne umiddelbart skal slutte å konkurrere og fortsette til startlinjen i samme rekkefølge som de innbyrdes hadde da flagget ble vist. De skal hele tiden utvise den største forsiktighet og være innstilt på å stoppe helt om nødvendig. Det kan brukes for å stenge banen.

Målflagg

Sort og hvitrutet flagg, bevegelig. Kjøringen er slutt.

For sent vist målflagg

Skulle et heat eller finale bli flagget av – målflagget vist – etter flere runder enn det antall som er stipulert i tilleggsreglene, vil resultatet bli å regne etter målgang tilsvarende det stipulerte antall runder

Svart, svart med oransje skive og svart og hvitt flagg

skal vises ubevegelig sammen med sifferkassett med hvit bakgrunn og svarte tall eller fluoriserende tavle (60 x 80 cm). Flagg og nummer kan vises kombinert på en tavle.

Om disse tre flaggene skal vises andre steder enn ved hovedposten, er avhengig av banens lengde og hastighet på stedet.

Svart flagg

Deltageren med gjeldende nummer må stoppe i banedepot ved neste passering.

Svart flagg med oransje skive (40 cm i diameter)

Informasjon til deltageren at bilen har tekniske problemer som kan skade deltageren eller skade/hindre andre.  Deltageren skal slutte å konkurrere og kjøre direkte til parkeringsdepotet/pit. I finaler til angitt sted.  Blir flagget vist i siste runde, og innkjøring til depot først er mulig etter målpassering, skal deltageren ha den plassering han har ved målgang.

Straks avgjørelsen om å stoppe er fattet, skal vedkommende team informeres.

Beslutning om bruk av teknisk svart flagg kan av løpsleder delegeres til teknisk kontrollør.

Svart og hvitt flagg delt diagonalt

Er en advarsel til deltager av gjeldende bil for usportslig kjøring/oppførsel.

Flagget vises kun en gang.

1.2 Flagg benyttet på flaggpostene/observasjonspostene

Flagg som blir vist av flaggvaktene kan vises stille eller bevegelig. Bevegelig flagg forsterker eller fremhever flaggenes basismening.

Gult flagg

Faresignal. Skal alltid vises bevegelig.

1 bevegelig flagg:

Reduser farten. Forbikjøring forbudt. Vær forberedt på å endre spor om nødvendig. Det er en hindring ved siden av eller i banen. Det må være tydelig at en sjåfør har redusert hastighet; Dette betyr at en sjåfør forventes å ha bremset før og/eller har merkbart redusert hastighet i sektoren hvor det er gult flagg.

2 bevegelige flagg:

Som overfor men i tillegg gjelder: Forberedt på å måtte stoppe. Det er en fare for at banen er helt eller delvis blokkert i sporet og/eller funksjonærer arbeider på eller ved siden av banen.

Generelt ved bruk av gult flagg:

  • Forbikjøring er først tillatt etter passering av grønt flagg på neste post
  • Gult flagg vil bli vist på posten i forkant av sonen hvor faren befinner seg. Det kan også vises på en tidligere post dersom situasjonen tilsier at dette er nødvendig.
  • Det er funksjonærenes oppgave å vurdere signalgiving i enhver situasjon. Denne skal være best mulig tilpasset situasjonen.
  • Beste rundetider satt under gult flagg vil bli strøket, da farten alltid skal reduseres i sonen hvor gult flagg vises. Gjelder både tidskjøring og konkurranse.

Gult flagg med røde striper

Flagget betyr nedsatt friksjon og informerer deltagerne om at friksjonen er nedsatt i den flaggseksjonen der flagget blir vist. Flagget vises mest ved oljesøl på banen, men kan også brukes til å informere deltagerne om vannplaning eller til å advare dem om lokal regnbyge som omdanner tørr overflate til våt bane. Brukes flagget for å informere om regnbyge, skal dette vises sammen med hånd som peker mot himmelen. Flagget vises i fire – 4 – runder eller inntil overflaten igjen er normal. Flagget kan også vises ved start.

Grønt flagg

Banen er klar. Flagget brukes ved opphør av den flaggsonen som har vist gult flagg. Kan også brukes av løpets leder for åpning av banen ved pauser eller etter avsluttet trening eller konkurranse.  Banemannskaper og arrangørens kjøretøy kan utføre oppgaver på banen.

Flagget vises også på første post etter en gulflaggsone.

Hvitt flagg

Saktegående kjøretøy på banen. Flagget forteller deltagerne at de er i ferd med å kjøre forbi et kjøretøy som kjører betraktelig saktere enn konkurransefarten. Det hvite flagget skal vises når en servicebil, ambulanse, kranbil eller liknende oppholder seg i banen. Det hvite flagget skal også vises når en deltager beveger seg på banen med meget redusert fart. Flagget skal alltid vises i to flaggseksjoner. Bevegelig i den seksjon der det saktegående kjøretøyet befinner seg og stille i den foranliggende flaggseksjonen som et forvarsel. Når kjøretøyet forlater flaggsonen, skal flagget vises ubevegelig inntil kjøretøyet har forlatt neste flaggsone. Før servicebil sendes ut på banen, må løpsleder eller sikkerhetssjef forvisse seg om at postmannskapene kjenner prosedyren.

Stopper servicebilen skal hvitt flagg øyeblikkelig erstattes av gult flagg.

Grønt flagg med gult diagonalt kors

Dette flagget viser feil start og vises kun nasjonalt i karting.

Lyse-blått flagg

“Forbikjøringssignal”.

Flagget informerer deltageren om at denne er i ferd med å bli forbikjørt av en eller flere hurtigere biler. Bevegelig blått flagg betyr at en annen deltager ligger meget tett bak eller at en bil nærmer seg med meget stor fart.

Ubevegelig flagg vises når den hurtigere deltageren er på en viss avstand og at forbikjøringen først vil finne sted i den påfølgende flaggseksjon.

Det er ikke nødvendig å vise blått flagg:

– i første runde, da det er naturlig at bilene ligger tett sammen

– når to eller flere like hurtige biler ligger side om side gjennom flere runder

– når en deltager er klar over at han vil bli forbikjørt og selv viser dette ved tegn eller annen oppførsel

– når det vises gult flagg i en flaggseksjon

Det er imidlertid nødvendig å vise blått flagg:

– i tilfelle tydelig sperring

– når den bilen som kjører senest er i ferd med å bli tatt igjen med en runde

– når en hurtigere bil er i ferd med å arbeide seg opp etter en dårlig start eller etter å ha vært i banedepot.

På tørr bane skal flagget brukes med måtehold. Er banen våt og dette medfører vanskeligheter, spesielt for racerbiler med hensyn til sikten, skal flagg brukes som en advarsel.

Andre signaler

Vising av en brannslukker sammen med svart flagg med oransje skive kan fortelle deltageren at det er brann i bilen.

2. Lyssignaler

Når lyssignaler erstatter flaggsignaler, må de være i overensstemmelse med spesifiserte regler utarbeidet av NBF.

Lyssignalene blir å forstå slik:

– ett blinkende gult lys samme som et bevegelig flagg.

– to blinkende gule lys samme som to bevegelige flagg.

– grønt lys samme som grønt flagg.

– rødt lys samme som rødt flagg. Kan kun vises på løpsleders ordre.

Alle flaggpostene må stå i innbyrdes radiokontakt med den som er foran og den som kommer etter. Dette for å fungere effektivt ved “gult flagg”. Gjelder ikke Formel-K.

Arrangører av løp i mørket skal forsikre seg om at hver post har gult signallys. I mørket – og kun i mørket kan gult lys varsle om glatt bane. Det gul/rød stripede flagget skal dog vises samtidig.

3. Flaggreglement Bilcross, Crosskart og Rallycross

3.1. Flagg brukt av løpsleder eller assisterende løpsleder eller de oppnevnte funksjonærer

Startflagg

Vanligvis det nasjonale flagg. Er ikke det mulig, må fargen på det flagget som blir brukt ikke kunne forveksles med noen av de allerede eksisterende flagg. Det må opplyses om flaggets farge i tilleggsreglene. Startsignalet vil bli gitt ved at flagget heves over hodet – dette må ikke skje før alle bilene er i ro – og senkes. Operasjonen må ikke vare lenger enn ti – 10 – sekunder.

Rødt flagg

Skal vises av løpets leder alene. Når løpsleder har vist rødt flagg, skal samtlige flaggposter også vise rødt flagg. Det betyr at alle deltagerne umiddelbart skal slutte å konkurrere og fortsette til start eller det sted som er foreskrevet i tilleggsreglene. De skal hele tiden utvise den største forsiktighet og være innstilt på å stoppe helt om nødvendig. Rødt flagg vises ved tyvstart
Det kan også brukes for å stenge banen.

Målflagg

Sort og hvitrutet flagg, bevegelig. Kjøringen er slutt.

For sent vist målflagg

Skulle et heat eller finale bli flagget av – målflagget vist – etter flere runder enn det antall som er stipulert i tilleggsreglene, vil resultatet bli å regne etter målgang tilsvarende det stipulerte antall runder

Prosedyre etter bruk av rødt flagg og etter feil bruk av målflagg.

a) Innledende omganger med tidtaking:
Dersom det vises rødt flagg, eller målflagget vises for tidlig, skal heatet kjøres om. Kun de biler som fremdeles konkurrerte da flagget ble vist får delta i omstarten.  Omstarten skal gå uten forsinkelser og det kan ikke foretas noen form for service.

b) Innledende omganger og finaler uten tidtaking:
Dersom det vises rødt flagg, eller målflagget vises for tidlig, skal heatet/finalen som hovedregel kjøres om. Kun de biler som fremdeles konkurrerte da flagget ble vist får delta i omstarten. Omstarten skal gå uten forsinkelser og det kan ikke foretas noen form for service.
Juryen kan beslutte å legge rundeprotokollen til grunn uten omkjøring dersom mer enn halvparten av det stipulerte antall runder er kjørt og alle deltagerne har kjørt alternativsporet der dette er i bruk.

Hendelser som deltageren har pådratt seg ved den opprinnelige starten av heat/finale som tyvstart, bestrafning eller lignende, skal ikke annulleres ved en eventuell omstart av denne.

Svart, svart med oransje skive og svart og hvitt flagg skal vises ubevegelig sammen med sifferkassett med hvit bakgrunn og svarte tall eller fluoriserende tavle (60 x 80 cm). Flagg og nummer kan vises kombinert på en tavle.

Om disse tre flaggene skal vises andre steder enn ved hovedposten, er avhengig av banens lengde og hastighet på stedet.

Svart flagg

Beslutning om å vise svart flagg tas av:

Crosskart: Jury
Bilcross: Jury
Rallycross: Løpsleder
Forteller føreren av bilen med gjeldende nummer at føreren må stoppe i banedepot ved neste passering.

Føreren skal kjøre til parkeringsdepotet. I finaler på angitt sted.

Svart flagg med oransje skive (40 cm i diameter)

Informasjon til deltageren at bilen har tekniske problemer som kan skade deltageren eller skade/hindre andre. Deltageren skal slutte å konkurrere og kjøre direkte til parkeringsdepotet. I finaler på angitt sted.  Blir flagget vist i siste runde, og innkjøring til depot først er mulig etter målpassering, skal deltageren ha den plassering han har ved målgang.

Straks avgjørelsen om å stoppe er fattet, skal vedkommende team informeres.

Beslutning om bruk av teknisk svart flagg kan av løpsleder delegeres til teknisk kontrollør.

Svart og hvitt flagg delt diagonalt

Er en advarsel til fører av gjeldende bil for usportslig kjøring/oppførsel.

Beslutning om å vise svart og hvitt flagg tas av:

Crosskart: Jury
Bilcross: Jury
Rallycross: Løpsleder

Flagget vises kun en gang.

3.2 Flagg benyttet på flaggpostene/observasjonspostene

Flagg som blir vist av flaggvaktene kan vises stille eller bevegelig. Bevegelig flagg forsterker eller fremhever flaggenes basismening.

Gult flagg

Faresignal. Skal alltid vises bevegelig.

1 bevegelig flagg:

Reduser farten. Forbikjøring forbudt. Vær forberedt på å endre spor om nødvendig. Det er en hindring ved siden av eller i banen. Det må være tydelig at en sjåfør har redusert hastighet; Dette betyr at en sjåfør forventes å ha bremset før og / eller har merkbart redusert hastighet i sektoren hvor det er gult flagg. Forbikjøring er forbudt inntil hindringen er passert

2 bevegelige flagg:

Som overfor men i tillegg gjelder: Forberedt på å måtte stoppe. Det er en fare for at banen er helt eller delvis blokkert i sporet og/eller funksjonærer arbeider på eller ved siden av banen.

Gult flagg vil bli vist på posten i forkant av sonen hvor faren befinner seg. Det kan også vises på en tidligere post dersom situasjonen tilsier at dette er nødvendig.

Det er funksjonærenes oppgave å vurdere signalgiving i enhver situasjon. Denne skal være best mulig tilpasset situasjonen.

Det gule flagget skal vises på den flaggposten umiddelbart før der ulykken/hindringen er. Det kan også vises på en tidligere post dersom situasjonen tilsier at dette er nødvendig Forbikjøring er forbudt inntil hindringen er passert. Dersom hindringen ikke står i hovedsporet og ikke er til direkte fare kan gulflaggsonen oppheves og gult flagg tas inn etter 2 runder for denne hindringen. Dersom det kommer en ny hindring i samme sone må flagget vises på nytt.

Gult flagg med røde striper

Flagget betyr nedsatt friksjon og informerer førerne om at friksjonen er nedsatt. Etter vanning av baner med grusdekke kan flagget vises på startplaten til samtlige startende i de tre første heatene etter vanning. Juryen kan bestemme at flagget skal vises til flere heat.

Grønt flagg

Kan brukes av løpets leder ved åpning av banen ved pauser eller etter avsluttet trening eller konkurranse. Banemannskaper og arrangørens kjøretøy kan utføre oppgaver på banen.

Andre signaler

Visning av en brannslukker sammen med svart flagg med oransje skive kan fortelle deltageren at det er brann i bilen.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.