Reglement for Norgesmesterskap og Norgescup Racing

Innbydelse

Det arrangeres individuelt NM i racing. I tillegg organiseres noen klasser i Norges Cup.
I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelt konkurranses tilleggsregler, gjelder disse bestemmelser.

1. Deltagere

Mesterskapet og Norgescupen er åpent for alle førere som innehar norsk racing lisens alternativt utenlandsk lisens og norsk pass, samt profesjonelle førere fra nasjoner godkjent av FIA (jf. ISR art 2.3). (Norgesmesterskapene og Norgescupene er, i henhold til Generelle bestemmelser art 2.2 åpent for førere som innehar gyldig norsk lisens for deltagelse i racing.) Gjesteklasser er åpne for alle nasjonaliteter.

1.1 Debutanter Racing

Alle som er debutanter skal merke bilen med en D godt synlig foran og bak på bilen, denne skal være i fargen signalgul.
Etter å ha dokumentert 4 godkjente finaler, sendes debutantlisensen sammen med resultatlistene inn til NBF. Ordinær lisens blir utstedt.
Fører er å anse som debutant inntil ordinær lisens er utstedt. RACS kan gi dispensasjon til førere med tilfredsstillende kjøreerfaring fra andre klasser/grener til å starte som ordinær deltaker.

1.2 Aldersbestemmelser i Racingklasser

GT1: fra det året man fyller 18 år
GT2: fra det året man fyller 18 år
GT3: fra det året man fyller 18 år
GT4: fra det året man fyller 15 år*
GT5: fra det året man fyller 15 år
Historisk Racing: fra det året man fyller 18 år
Seven Racing: fra det året man fyller 15 år
Formula Basic: fra det året man fyller 14 år
Shortcar Bandit: fra det året man fyller 15 år
Shortcar Extreme: 18 år krav om førerkort.
DS3: fra det året man fyller 15 år *
* gjelder for biler med inntil 2000ccm

2. Klasser

For å få og beholde NM status skal hver klasse stille minst 10 biler til start i det første løpet eller sannsynliggjøre at klassen har mer enn ti biler gjennom sesongen. Dersom dette ikke innfris kan RACS beslutte at klassen går over til Norgescup etter første løpshelg. NC-klassene følger som hovedprinsipp samme opplegg som NM.

NM-Shortcar Extreme kjøres som en kombinasjon av Rallycrossløp og Racingløp, se særreglement for mer info.

Det innbys til deltakelse i Norgesmesterskap (NM) i følgende klasser:
NM – klasse 1: GT1 og GT+
NM – klasse 2: GT2 og GT3
NM – klasse 3: GT3
NM – klasse 4: GT4
NM – klasse 5: GT5
NM – klasse 6: Formel Basic
NM-Klasse 8: Historisk Racing periode E og F
NM-Klasse 9: Historisk Racing periode G
NM-Klasse 10: Historisk Racing periode H, I, J1 og J2
Hver av klassene vi har listet opp under 8, 9 og 10 samler NM poeng for seg som vist i pkt.11.2.
NM – klasse 11: Shortcar Bandit (kun racing)

Det innbys til deltakelse i Norgescup (NC) i følgende klasser:
NC – klasse 6: Formula Basic
NC – klasse 7: Seven Racing/ Roofless Sportscar Racing
NC – klasse 10: GT+

2.1 Gjesteklasser

RACS og arrangørklubb samarbeider med andre klasser, grupperinger og land for å komplettere arrangementene. Gjesteklassene kan ha egne reglement som avviker fra dette reglementet. Beskrivelse av hvilket reglement som gjelder for gjesteklassene finner du i tilleggsreglene.

3. Tellende løp

I henhold til offisiell terminliste publisert på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

Mesterskapet gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således de som oppnår flest poeng etter bestemmelser i pkt.11. NBF forbeholder seg retten til å oppnevne tilleggsløp samt å stryke løp.

4. Organisering av konkurransen

For å få starte i løpet må hver enkelt fører være kjent på banen, og min. 2 treningsrunder må være gjennomført. Juryen kan i spesielle tilfeller avvike fra denne bestemmelsen.
For alle klasser avgjøres startposisjonen i første løp av den beste kvalifiseringstiden
Kvalifisering er anbefalt15 min. for alle klasser. Den beste rundetid som oppnås for hver enkelt fører er tellende. Resultatene plasserer førerne i løpet, der den fører som har oppnådd beste rundetid i sin klasse starter i pole position. Den fører som har nest beste rundetid starter i nest beste startposisjon osv. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin beste tid først, gå foran.
RACS kan slå sammen klasser i kvalifiseringen som igjen kan føre til utvidet tid.

5.1 GT Klassene

Startposisjon i Finale 1 bestemmes av kvalifiseringstid, klassevis.
Startposisjon i Finale 2 og Finale 3 for GT klassene, bestemmes etter plassering fra foregående finale. Beste plassering (for de 6 beste) får startspor 6, nest beste 5 osv. klassevis. Det skal være 3 billengder avstand mellom klassene ved start.
GT klassene kjører 3 sprintfinaler, antall runder beskrives i tilleggsreglene.
Klassene har rullende start. Bilene skal ligge i to rekker med max avstand 2 billengder. For klassene GT+, GT1 og GT2 skal det kjøres 2 oppvarmingsrunder før start.

5.2 Formula Basic

For NM klasse 6, Formula Basic, vil resultat av løp 1 avgjøre startrekkefølge i løp 2, hvor vinneren får startposisjon 1, nr to får startposisjon 2, osv. Klassen har rullende start.
Norgesmesterskapet for NM klasse 6, Formula Basic, kjøres på sesongens siste løp, der finale 1 bestemmer startspor for finale 2 som er NM.

5.3 Seven racing /Roofless Sportscar Racing

For NC klasse 7 Seven Racing /Roofless Sportscar Racing, avgjøres startrekkefølgen for det andre løp av plassering i første løp, og startrekkefølgen for de 6 beste vendes, mens de resterende starter etter beste rundetid
Klassen har stående start.

5.4 Historisk Racing

Historisk Racing kjører etter FIA Appendix K reglement. Dette reglement oppdateres årlig av FIA. (se http://historicdb.fia.com). Det kan kjøres løp med biler fra periode E (47-61), F (62-65), G (66-71), H (72-76), I (77-81) og J1 (82-85) og J2 (86-91). Biler med åpne hjul kan ikke benyttes. Innenfor hver periode kan biler bygget etter reglement for Gr.1 – Gr.5 kjøre, samt prototype, men merk at kun Gr.1-Gr.4 teller i NM. Gruppe B biler spesifikt i App K pkt 7.4.1, kan ikke delta.
NM klassene 8, 9 og 10 Historisk Racing, kjører delte heat etter følgende klasseinndeling;
NM-Klasse 8: Historisk Racing periode E og F
NM-Klasse 9: Historisk Racing periode G
NM-Klasse 10: Historisk Racing periode H, I, J1 og J2

Intensjonen er at Periode J1 og periode J2 åpnes for NM poeng i 2019. Disse 2 perioder vil da kjempe om samme NM poeng.
Utøvere som ikke har kjørt Historisk tidligere, og som vil teste bil uten htp i historisk racing, kan kjøre inntil 2 løpshelger, uten premiering i løpet og NM. En forutsetning for å kjøre slike prøveløp er at HRN har utstedt prøveløps dokument. En bil uten htp kan ikke kjøre flere enn 2 slike løpshelger i sesongen. Biler med innsendte HTP søknad iht NBF/FIA prosedyre premieres på løpene. Søknaden ansees levert når gebyr for prosessen er registrert hos NBF. NM poeng gis kun til biler med godkjent og gyldig HTP.

Dersom det er under 8 startene i hver NM klassene, kan klasser slås sammen til ett heat. Startposisjon i finale 1 bestemmes av tiden satt under tidstrening, startposisjon i finale 2 bestemmes av plasseringen i finale 1. Klassene har rullende start. Bilene skal ligge i to rekker med max avstand 2 billengder.

Der norske klasser kjører sammen med skandinaviske klasser i felles løp, gjelder løpsreglene i arrangørlandet (dvs. startoppstilling, løpslengde mm.).

6. Løpsleder og Jury

Samspillet mellom Jury og løpsleder er viktig og deres kommunikasjon før under og etter løpet må foregå på raskest og sikrest mulig måte.

6.1 Løpsleder:

Generelt gjelder De generelle bestemmelser (NSR) for Løpsleders plikter og rettigheter. I tillegg gjelder dette:
1. Advarsel flagg gis for mindre foreteelser. Eks sporskifte, uroligheter i startfelt, mindre alvorlig tyvstart, usportslig kjøring. (Svart /hvit diagonalt flagg sammen med startnr, krever ikke kjøring til pitlane)
– Advarsel flagg skal føre til muntlig tilbakemelding til gjeldende fører. Advarsel flagg skal protokollføres og henges opp etter fullført dag/løp.

2. Tidsstraff 5 sekunder og inntil 10 sekunder straff for middels foreteelser. Eks Tyvstart, repeterende usportslig kjøring, aktiv sperring, bevist kjøring utenfor banens begrensning.
– Straffen besluttes og gis av løpsleder og kan ikke ankes. Straffen meddeles fører umiddelbart etter målgang.
– Straffen skal protokollføres og henges opp etter løp.

3. Svart Flagg gis for grove foreteelser. Eks Påkjørsler, farlig opptreden på banen. Repeterende kjøring utenfor banens begrensning. Grov tyvstart. Staffen meddeles i pitlane. (Svart flagg med startnr, krever innkjøring til pitlane ved første passering)
– Svart flagg kan benyttes for å gi Stop and Go straff.
– Svart flagg skal protokollføres og henges opp etter løpet/heatet.
Tidsstraff gitt av Løpsleder er inappellabel. Juryen kan gi skjerpende straff.

6.2 Jury

Juryen skal ha fortløpende kommunikasjon med løpsleder og kun lydens hastighet skal hindre kommunikasjonen. Juryen skal behandle sakene underveis i løpet. Intern kommunikasjon må finnes. Ingen endring på juryens ileggelse av staffer eller oppgaver iht NSR.

7. Startsignal

Start skjer ved lyssignal. Tyvstart medfører en “stop and go” – straff eller tidstillegg.

7.1 Start

Det kan bli aktuelt å starte heat med flere klasser med markert avstand mellom klassene. Opplyses på førermøte før første finale.

8. Tidtaking

Tidtaking skal skje elektronisk og med 1/1000 sek. nøyaktighet. Det skal tas manuelle reservetider. Ved brudd i tidtakersystemet skal startrekkefølgen for det første løpet trekkes, og startrekkefølgen for det andre løpet bestemmes av resultatene i Race 1.

9. Teknisk kontroll

Teknisk sikkerhetskontroll må foretas før enhver trening. Vektkontroll, høydemåling og evt andre påkrevde kontroller må være utført før tidstrening. Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før han starter kjøringen. Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen.
Dersom teknisk etterkontroll viser avvik i forhold til rett innklassing kan dette føre til utelukkelse. Støykontroll skal gjøres iht §303, på saktegående motorer skal støyen måles på 60% av max turtall begrenset oppad til 4500rpm.
Teknisk kontroll kan foretas på hver enkelt deltagers depotplass, eller på arrangørens angitte område. Ved dobbeltløp som går på samme dag, vil det ikke være parc fermè etter det første løpet. Teknisk kontrollør skal sende inn kontrollrapport, vektskjema og etterkontrollrapport til NBF etter løpet.

9.1 Startnummer

Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht §300 eller klassens respektive reglement. Startnr skal ikke være en del av bilens fargedesign men svart på hvit bunn eller hvit på svart bunn. Plasseringen av skal være som på eksempel tegningene under.
A= Startnr
B= Klasse tilhørighet (eks GT1, GT2, GT3, GT4, GT5)
C= Klasse tilhørighet (eks GT1, GT2, GT3, GT4, GT5), alternativ plassering er bakrute øverst i venstre hjørnet.
Dette er å anse som et minimum.
For Historisk racing henvises til FIA. APP K
GT1 skal ha startnr som slutter på 1 (1,11,21,101,111 etc)
GT2 skal ha startnr som slutter på 2 (2,12,22,102,112 etc)
GT3 skal ha startnr som slutter på 3 (3,13,23,103,113 etc)
GT4 skal ha startnr som slutter på 4 (4,14,24,104,114 etc)
GT5 skal ha startnr som slutter på 5 (5,15,25,105,115 etc)
GT+ skal ha startnr som slutter på 0 (10,20,100,110 etc)
For info og tildeling av nye nr ta kontakt med Racing NM på mail helen.thorgersen@bilsport.no
Andre klasser, ta kontakt med klasse-eier.

             


10. Dekk

Hver klasses regelverk bestemmer antall dekk. I klasser med dekkbegrensing eller enhetsdekk skal disse merkes og kontrolleres iht. klassereglementet. Regndekk er unntatt fra bestemmelsen om antall og merking. Med regndekk forstås dekk som er konstruert for bruk på våt bane og som har en kontaktflate som er mindre enn 75% av kontaktflaten til et slick i tilsvarende størrelse.

I GT klassene er det ikke tillatt å benytte spesielle dekk i kvalifiseringen (dekk med særlig myk gummiblanding), dersom disse ikke også benyttes i minst en av finaleomgangene.
Dekkvarmer er ikke tillatt.
“Wet-race”.
Regndekk kan fritt benyttes når løpsleder har erklært “wet-race”.

11. Poengberegning

Deltakere som er kvalifisert og står oppført på startlisten får 2 poeng pr løp selv om løpene ikke kan fullføres. Ved betegnelsen DNS på resultatlista vil man ikke få 2 poeng.

11.1 NM/NC Klasser

For NM klassene 1, 2, 3, 4, 5 (GT), 6 (Formel Basic) og NC klassene 6,  7 og 10 gis poeng som følger:
Det gis NM poeng etter deltakerens plassering ved målgang og også til de førere som har fullført 80% av klassevinnerens kjørte distanse. (DNF før fulførte 80% vil ikke føre til poeng)

Her brukes følgende skala:
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at nr.1 får 20 poeng osv.

11.1.1 Deltakerpoeng

Det gis 2 poeng for hver deltaker inntil 5 i de respektive klasser slik at det kan oppnås max 10 poeng til de deltakere som kvalifiserer seg til poeng i punkt 11.1.

11.2 NM Klasse 8, 9 og 10

Kun biler med angitt kategori Touring, Competition Touring, GT og GTS med gyldig HTP kan få NM poeng.
For NM klassene 8, 9 og 10 gis poeng som følger:

1) Deltakerens plassering ved målgang og også til de førere som har fullført 80%
av race distansen til vinner, klassevis.
Her brukes skala 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at vinner får 20 poeng osv.

2) Det konkurreres om samme mesterskap i flere volumklasser og det gis 2 bonuspoeng for hver deltaker inntil 5 i respektiv volumklasse slik at det kan oppnås maks 10 bonuspoeng til de deltakere som kvalifiserer til poeng i henhold til punkt 1) over. Samtlige som enten har kjørt kvalifisering eller stilt til start i finale får 2 poeng.
Dvs vinner kan maksimum oppnå 32 poeng.
Samtlige passert startlinje i kvalifisering eller finale lørdag, får 2 poeng i lørdagens finale. Å ha passert startlinje i lørdagens finale eller søndagens finale, gir 2 poeng i søndagens finale.

For periode G og H gis det nasjonal dispensasjon for å kunne benytte 13″ felger på biler som er homologert med max 12″ felger. Disse biler skal benytte felgbredde som FIA homologert i 12″.
Det vil si at for Mini skal felgbredder være som FIA homologert for Cooper «S» og 1275GT. (6×13 og 7×13 er tillatt)
Det tillates ikke ombygging av bil utover hva som er tillatt i App K.

12″ felger kan fortsatt benyttes. Dekkreglene vil være uendret og det gis dispensasjon for fortsatt å benytte A048 dekk i 12″, selv om de ikke lenger er «E» merket.

I NM klasse 8 sanker disse NM poeng hver for seg:
– E og F inntil 1150 ccm
– E og F 1151-1300 ccm
– E og F STD 1301-2500 ccm
– E og F STD over 2500
– F-GT over 1300 ccm.

I NM klasse 9 sanker disse NM poeng hver for seg:
– G inntil 1150 ccm
– G 1151-1300 ccm
– G 2V 1301-2500 ccm
– G 4V, G over 2500 samt wankel

I NM klasse 10 sanker disse NM poeng hver for seg:
– H-I 4V u/1600ccm, H-I 2V u/2500 ccm
– H-I 4 V o/1600ccm, H-I o/2500 samt wankel

11.3 Shortcar

NM-poeng i Shortcar Extreme tildeles i henhold til spesialreglementet for Shortcar Extreme.
NM klasse 5 for Shortcar Bandit, se eget reglement.

11.4 Poengberegning generelt

Poengberegningen foretas av NBF ved RACS. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM/NC klasse blir Norgesmester.

Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på grunnlag av deltakerens tellende løp, gjennom antall seire, andreplasser osv. Er det fortsatt likhet, skal resultatet fra siste tellende NM runde være avgjørende, evt. nest siste osv. Løp der deltager har fått ilagt straff/utelukkelse (DQ) kan ikke strykes i mesterskapssammendraget.

12. Mesterskapspremier

NBFs mesterskapsmedaljer tildeles de tre deltagerne som har oppnådd høyest poengsum sammenlagt i sine respektive klasser. Medaljene deles ut under NBFs premieutdeling. Det utdeles dessuten laurbærkrans til NM-vinnerne i de respektive klassene. Sistnevnte bekostes av NBF v/Racingseksjonen og deles ut under premieutdelingen på det siste løpet.

13. Protester

Protester leveres stevnets jury innen oppsatt frister i Generelle bestemmelser art. 13
Protestfrist på delresultater 15 minutter etter publisering (art. 13.4.3). Protestfrister på resultatliste 30 minutter etter publisering (art.13.4.5). Protestfrist på hendelser under konkurransen 30 minutter fra etter publisering (art. 13.4.5). Poengberegningen for NM foretas av NBF ved RACS. Poengberegningen skjer først etter at evt. protester/appeller er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på beregningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i NSR art.14.

14. Juryoppnevnelse

NBF oppnevner juryleder og ett av jurymedlemmene. Arrangøren oppnevner ett jurymedlem.

15. GT klassene

GT klassene blir delt etter antall biler tilgjengelig. GT+, GT1, GT2 og GT3 kan kjøre sammen om nødvendig. GT3, GT4 og GT5 kan også kjøre sammen. Inndelingen skal synliggjøres i tidskjema/tilleggsreglene. Bilene skal ha merking som angir klasse, og siste siffer i startnummer skal slutte på klassenummer.
Det blir kjørt NC i klassen GT5 (ref teknisk reglement GT5)
For GT-klassene er det som tidligere beskrevet, et overordnet mål at klassene innbyrdes tilstrebes å ha jevn og underholdende racing. Løpende oppgradering av teknisk reglement søker å ta hensyn til dette.
De Europeiske GT klassene tar konsekvensen av dette gjennom vekttillegg og hyppige endringer av tekniske reglement.
Det siste påfører gjerne deltaker store økonomiske belastninger som ikke er ønskelig. Det er heller ikke ønskelig at det spekuleres i å tøye reglementet til egen fordel og slik at det blir for store variasjoner i potensiale mellom bilene i respektive klasser. NBF/Racingseksjonen vil følge opp med stikkprøver og vil forbeholde seg retten til å benytte vekttillegg og eventuelle andre tiltak dersom det er åpenbart at en deltaker ligger utenfor klassens konkurransenivå.

16. Kjøredisiplin

Usportslig kjøring, gjentatt platekontakt med samme fører involvert og bevisst aggressiv kjørestil i feltet kan føre til ”Stop and Go”-straff, tilleggstid eller utelukkelse diskvalifikasjon etter selvstendig vurdering av løpsleder eller jury.
Gjentatt kjøring på innside av ”kurbs” med resultat at det trekkes støv og sand inn på banen kan straffes med ”stop and go” eller tidstillegg uten nærmere varsel til fører.
Det vises for øvrig til Reglement for Nasjonale hastighetsløp §240 og Tilleggsbestemmelser for racing
§270, samt tilleggsregler for hvert stevne.

17. Strykninger av løp

Løp der man oppnår straff/utelukkelse  diskvalifikasjon (DQ) kan ikke strykes fra poengberegning for NM eller NC.
Løp fra finalehelg med 0 poeng, kan ikke strykes.
GT: Har 15 finaler hvorav 3 finaler skal strykes i NM sesongen, 12 finaler er tellende.
Historisk: Har 4 løpshelger av 8 finaler hvorav 2 finaler skal strykes i NM sesongen, 6 finaler er tellende.
Formula Basic: Har NC over 6 helger, totalt 12 finaler. Strykning av løp kan kun gjøres på løp utenfor Norge, en hel løpshelg skal strykes. Det skal strykes ett løp i Norge og ett utenfor Norge, en hel løpshelg skal strykes. NM avvikles siste løp for sesongen.
Seven har NC over 4 helger, totalt 6 finaler der 6 er tellende.
GT5: Har 15 finaler hvorav 3 finaler skal strykes i NC sesongen, 12 finaler er tellende.

Dersom antall løp eller finaler ihht terminliste avvikes av årsaker som ikke er forutsigbare vil NBF ved RACS kunne endre tellende løp/finaler.