Bestemmelser for motordager.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Definisjon

Motordag brukes der aktiviteten ikke kan defineres som organisert trening eller løp. Dersom aktiviteten foregår i forbindelse med en godkjent konkurranse trenger arrangør ingen egen arrangørlisens for dette. Motordagen inngår da i konkurransens forsikring og arrangørlisens for dagen. Søknadskjema må benyttes. Banen skal være godkjent for den gren det kjøres motordag i. Deltagerne skal ha helårs lisens på bil og fører etter reglement for den grenen det kjøres oppvisning i.

Arrangement

Klubber tilsluttet NBF står ansvarlig for aktiviteten. Tilstedeværende representant skal ha status som jurymedlem eller løpsleder. I rallyrelatert aktivitet kan sikkerhets kontrollør benyttes.
For klubber kan personer uten nevnte autorisasjon godkjennes etter søknad fra klubben. En slik godkjennelse gis på årsbasis og klubben må søke for hvert år. Denne personen har på vegne av arrangør ansvaret for at aktiviteten gjennomføres i henhold til NSR.

Deltakere

Deltagere må instrueres i flaggreglementet og kjøredisiplin. Minimum høyde for passasjerer i alle grener unntatt Rally er 150 cm. For rally gjelder fra det året man fyller 15, med søknad til NBF. Fellesstart tillates ikke. Kjøringen skal ikke inneha elementer av konkurranse og det er ikke tillat med premiering. Aldersgrenser er som angitt i grenreglementet. Ulisensierte kan tillates å kjøre med engangslisens for motordager både for fører og vogn etter reglement.

Forutsettninger

 • Det løses arrangørlisens for motordag.
 • Det løses forsikring dersom aktiviteten ikke foregår på baner eller steder med helårsforsikring for trening.
 • Det løses engangslisenser i henhold til det som er beskrevet for de enkelte grener/reglement.
 • Alle kjøretøy skal ha gyldig vognlisens og være iht. teknisk regelverk for klassene.
 • Teknisk kontroll av kjøretøyene skal være gjennomført.
 • Vognlisensen skal være fri for mangler evt. utbedret før kjøring.
 • Kjøretøy som påføres sikkerhetsmessige mangler under kjøring får ikke fortsette aktiviteten.
 • Både fører og passasjer skal ha sikkerhetsutrustning som i løp.
 • Alle motordager skal søkes på og være NBF i hende i god tid.
 • NBF kan kreve at det betales depositum før godkjennelse
 • Godkjent motordag representant har rapportplikt for eventuelle hendelser etter arrangementet

 

Bane/område

Motordag kan gjennomføres på baner der det finnes banegodkjenning og treningsforsikring. For isbaner og andre midlertidige baner/områder skal baneinspektør konsulteres i god tid før aktiviteten. Besiktigelser og rådgiving bekostes av søkende klubb.

Sikkerhet

Dersom det ikke finnes sykestue eller ambulanse med kvalifisert personell på stedet gjelder følgende krav: Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr på stedet samt operativ telefon/telefonnummer til AMK sentral. Ansvarlig representant skal plasseres på et punkt hvor han lett kan kommunisere med føreren dersom det blir nødvendig å avbryte kjøringen. Banen skal ha min. 2 vakter pr. post, men antall poster og plasseringen av disse kan avvike fra normal bemanningsplan ved løp. Dette skal i så fall komme frem av banegodkjenningen. Dersom lys benyttes, følges retningslinjer for dette. Postene skal være utstyrt med nødvendige flagg, kniver og brekkjern. Mannskapene skal være hensiktsmessig bekledd. I tillegg skal det være min. en brannvakt pr. post eller utrykningsbil i beredskap på start (pick-up e.lign.) Denne bilen skal være bemannet med min. 2 personer. Brannmannskapene skal være utstyrt med brannslokkere samt kunne betjene disse.  NBF kan kreve førstehjelps beredskap ihht NSR § 266 der de måtte mene at dette er nødvendig

Med passasjer/påsitter

Passasjer skal ha engangslisens motordag dersom denne ikke innehar gyldig lisens fra NBF. For denne type kjøring skal sikkerhetsbur forsterkes med dørforsterkning på passasjersiden (sidebeskyttelse) i henhold til teknisk reglement. Stol og seler på passasjersiden skal være i henhold til de krav som gjelder for fører. Minimum høyde for passasjerer er 150 cm.

Motordag racing

Antall biler på banen samtidig reduseres med 50 % av godkjent antall i henhold til banegodkjenning.

 Test and tune for racing

” Test and tune” er for testkjøring av biler. Bilene skal startes i intervaller: Maks 1 bil pr. 200 m bane samtidig på banen (eks. 800 m bane = 4 biler, 750 m bane = 3 biler). Gjennomføring som pkt. 6. Medisinsk krav beskrevet i §266. For å kunne kjøre “Test and tune” kreves tillatelse etter søknad til racingsseksjonen.

Motordag drifting

Hvis aktiviteten foregår på et område med banegodkjenning og treningsforsikring kan dette gjennomføres som trening, med engangslisenser for trening.

Motordag rallycross og bilcross senior

Antall biler på banen samtidig reduseres med 50 % av godkjent antall i henhold til banegodkjenning. Supercar, Supercar Lites og WRC biler er ikke tillatt benyttet.

Motordag karting

Hvis aktiviteten foregår på et område med banegodkjenning og treningsforsikring kan dette gjennomføres som trening, med engangslisens for trening. Antall karter på banen samtidig reduseres med 50 % av godkjent antall i henhold til banegodkjenning. Banen skal være tilstrekkelig bemannet med min 1 flaggvakt pr. flaggpost. Alternativt lys kan benyttes. Aktiviteten kan gjennomføres med færre flaggposter/lys dersom dette er beskrevet i banegodkjenningen. Ansvarlig representant skal plasseres på et punkt hvor han lett kan kommunisere med føreren dersom det blir nødvendig å avbryte kjøringen.

Motordag rally

På vei (inklusive bakkeløpstraseer) tillates kun lisensierte førere med gyldig førerkort. Passasjerer kan ha engangslisens for motordager. På baner med gyldig banelisens kan fører ha engangslisens for motordager. WRC biler ikke tillatt benyttet. Det kreves min. to første hjelpere. Operativ telefon med tilgjengelig nummer til ambulanse. AMK sentral skal være varslet på forhånd med angivelse av tid og sted. Min. 2 stk. 6 kg. Brannslukker type ABE ved start og mål. Tydelig avmerking av mållinje med målskilt eller av flagging. Tilstrekkelig vakthold ved innkjøring /utkjøring og tilførselsveier. Fungerende samband mellom start og mål, eventuelt vendepunkt. Klubben er ansvarlig for nødvendig informasjon til tredjemann.

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.