Bestemmelser for nasjonale treninger og konkurranse på bane 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

§ 232. Reglementets gyldighet

Dette reglementet gjelder for alle nasjonale treninger og konkurranser på bane.

1. Dispensasjon under særlige forhold

Når særlige forhold gjør det ønskelig eller nødvendig, kan NBF dispensere fra bestemmelsene i dette reglement.

 2.Ansvar og risiko

Deltagelse i trening og konkurranse skjer på deltagernes egen risiko og eget ansvar. NBF, baneeier, den arrangerende klubb og klubbens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med- eller som forårsakes av en deltager under trening eller konkurranse. Dette gjelder også skader som måtte oppstå på et kjøretøy en bil ved at den blir påkjørt av en annen deltager og/eller skader som måtte oppstå under berging av en deltagerbil.

§ 233. Administrativ innsjekk og teknisk kontroll

Administrativ innsjekk skal foregå ved digital innsjekk og/eller personlig oppmøte. Alternativene arrangøren velger, må beskrives i tilleggsreglene.

Ved digital innsjekk må alle dokumenter være innsendt til arrangøren innen oppsatt frist.  Ved krav om personlig oppmøte må anmelder og deltager møte til oppsatt tid og fremvise nødvendige dokumentasjon. Dokumentasjonen som må innsendes elektronisk eller fremlegges er:

 • Førerkort (ved kjøring på offentlig vei)
 • Anmelderlisens (der det er relevant utenom nasjonal førerlisens)
 • Ledsagerlisens
 • Førerlisens
 • Co-driver/kartleser lisens
 • Vognlisens
 • Reklamelisens
 • Bevis på klubbmedlemskap

Dersom ikke dispensasjon er gitt av arrangøren, kan deltager som unnlater å følge arrangørens bestemmelser nektes å starte på trening og konkurranse.

Den tekniske kontrollen av deltagerbilene er et viktig ledd i konkurransen. Det er derfor av største betydning at egnede og velutdannede personer oppnevnes til kontrollører, og at arbeidet med kontrollen av bilene organiseres på en god måte. Lederen av den tekniske kontrollen skal være autorisert av NBF, og navngitt i tilleggsreglene.

Det er utarbeidet eget reglement for teknisk kontroll (§ 302). Det skal betraktes som en del av dette reglement.

Innen depot eller i direkte tilknytning til depot skal det finnes en spesiell anvist plass for den tekniske kontroll av deltagerbilene. Denne kontrollplassen bør være så godt utstyrt som mulig. Når deltagertallet er stort, er det påkrevet å opprette spesielle stasjoner for kontroll av lisenser, og deltagerens personlige sikkerhetsutstyr.

Deltagere som ikke innfinner seg til kontrollen til fastsatt tid med rengjort og vel vedlikeholdt bil, kan nektes å starte av løpslederen. Ingen får trene eller delta i konkurransen uten først å ha latt sin bil gå gjennom kontrollen og fått godkjennelse.

Ansvarlig teknisk kontrollør skal utferdige og undertegne kontroll-skjemaet og overlevere det til løpsledelsen.

NBF tekniske kontrollskjema skal benyttes (se § 300 og 302.).

Ansvarlig teknisk kontrollør skal sørge for overvåkning av bilene under trening og konkurranse, og han skal rapportere til løpslederen de iakttakelser som blir gjort med henblikk på bilens kjøretekniske tilstand.

§ 234. Førermøte

Førermøte avholdes i forbindelse med enhver konkurranse. Deltagere i møtet er de anmeldte deltagere, ledsagere, løpsleder og juryen. Møtet holdes i god tid, minst 30 minutter før start på det sted og tidspunkt som er kunngjort i tilleggsreglene og ved oppslag i depot.

Deltagere og ledsagere som ikke deltar i førermøtet, kan av juryen diskvalifiseres fra start.

Både deltagere og løpsleder har på dette møtet anledning til å orientere hverandre om spørsmål som gjelder den forestående konkurransen. På førermøtet skal følgende bl.a. behandles:

 • sikkerhetsspørsmål
 • organisasjonsendringer
 • påminnelse om bestemmelsene for reglementert kjøring (jfr.§ 240)
 • påminnelse om sted- og tid for oppslag av resultatliste

Det kan på førermøte ikke foretas tillegg- eller endringer av tilleggsreglene uten at betingelsene i Generelle bestemmelser Art. 3.6 er oppfylt.

§ 235. Startoppstilling og prosedyre

Tilleggsreglene skal inneholde bestemmelser om hvilken metode som legges til grunn for startoppstillingen.

Deltagerne skal rolig og samlet kjøre ut fra oppstillingen i depot og frem til de markerte startplasser. Hvis det er gitt anledning til en “oppvarmingsrunde” før oppstillingen til start, skal banen være helt tom for funksjonærer og uvedkommende. Et tilstrekkelig antall startfunksjonærer ved startområdet skal hjelpe førerne med å innta de rette posisjoner. Deltagere som ikke får startet sin motor, skal gi tydelig tegn om dette til de deltagerne som står lenger bak. I åpne biler skjer dette ved at deltageren strekker begge armene over hodet. I lukkede biler skal deltageren blinke iherdig med bremselysene.

Se Generelle bestemmelser artikkel 8 og de respektive greners spesialreglement.

1. Feil start

Feil start (tyvstart) dømmes når en deltager som står under starterens kommando beveger seg fra sin fastsatte posisjon i startfeltet før signal er gitt. Ved stående start er en deltager under starters kommando fra det øyeblikket startprosedyren begynner ved å vise det siste tidsskiltet (for eksempel 5 sekunders skilt) eller rødt lys tennes. Ved rullende start er bilene under starters kommando når bilene starter å kjøre på første formasjonsrunde. Se for øvrig spesialreglementene.

Når startflagg benyttes, skal starteren etter tidsskiltet er vist, gi startsignal ved å heve flagget over hodet – dette må ikke skje før alle bilene er i ro – og senkes. Fra det øyeblikk flagget heves, er deltagerne under starterens kommando. For deltagere som ikke lykkes i å starte sin motor, skal det forholdes som angitt i § 237.

§ 236. Tidtaking og rundetelling

Når manuell tidtaking benyttes, registreres tiden med 1/10 sekunds nøyaktighet. Med elektronisk tidtaking skal tiden registreres med 1/100 sekunds nøyaktighet. Når tidtaking blir foretatt med transpondere skal den registreres med 1/1000 sekunds nøyaktighet.

Rundeanvisning skal foretas. En rundetavle plasseres i nærheten av start- og mållinjen. På tavlen angis hvor mange runder som gjenstår for den ledende bilen. Sifrene skal være sorte på hvit bunn eller omvendt, og ha minimumshøyde på 40 cm og en strekbredde på minst 7 cm.

§ 237. Parc Fermé

Parc Fermè skal kun brukes til konkurransebiler og kjøretøy med tillatelse av arrangøren. Tilstrekkelig antall brannslukkere må finnes i parc ferme. Deltagere skal ha tilgang til kjølevæske (vann) i Parc Fermé. Ved eventuell etterfylling av kjølevæske skal funksjonærer oppnevnt av arrangøren ha tilsyn.

Ved arrangement/konkurranser hvor det ikke er opprettet/brukes Parc Ferme skal man påse at bilene er under tilsyn i tiden etter målgang dette for å unngå branntilløp. Det er anmelder sitt ansvar at dette blir overholdt.

(Se forøvrig de detaljerte bestemmelsene i Generelle bestemmelser Art. 2.5).

§ 240. Kjøredisiplin på banen

1. Kjøredisiplin

a) I prinsippet velger den som ligger først spor og har dermed anledning til å benytte hele banens bredde. Det er imidlertid forbudt å skifte spor eller kurs gjentatte ganger på samme langside eller sving i den hensikt å stenge en annen deltager.

b) Hvis to like hurtige kjøretøy ligger ved siden av hverandre ved inngangen til en sving, skal de respektere hverandres spor gjennom hele svingen. Hvorvidt det foreligger bevisst stenging eller ureglementert kjøring, avgjøres av juryen.

c) En deltager som kan bli forbikjørt, må ikke hindre slik forbikjøring. Forbikjøring kan skje på begge sider, men på en slik måte at den ikke er til hinder for konkurrentene.

d) Straks en deltager blir tatt igjen med en runde, skal denne ved første mulighet la det raskere kjøretøyet passere. Hvis deltageren som blir innhentet øyensynlig unnlater å gjøre full bruk av sine speil, skal flaggpostene gi varsel ved å svinge det blå flagget for å indikere at en raskere deltager vil forbi. Enhver fører som ikke etterkommer varsling med blått flagg, skal rapporteres til juryen.

e) Direkte påkjøring av en konkurrent bak eller i sidene er forbudt.

f) Det samme gjelder overlagt pressing av et kjøretøy utover banens kanter og andre unormale kursendringer.

g) Deltagerne skal alltid bruke banen. For å unngå tvil:

 • de hvite stripene langs banen er ansett som del av banen mens kerbs ikke er det
 • et kjøretøy vil bli ansett som å ha forlatt banen dersom ingen del av kjøretøyet er i kontakt med banen

Skulle kjøretøyet av en eller annen grunn ha forlatt banen, kan deltageren kjøre innpå igjen.  Dette kan kun gjøres når det er sikkert, og uten å ha noen varig fordel.

h) Gjentakende alvorlige feil, eller tilsynelatende manglende kontroll over kjøretøyet (slik som å kjøre av banen), skal rapporteres til juryen og kan medføre straff opp til diskvalifikasjon for den eller de deltagere det gjelder.

2. Deltagerbils stans under konkurranse

a) Deltagere som får stans på eller utenfor banen har ikke anledning til å ta imot hjelp av funksjonærer eller andre til å få bilen i gang igjen for å fortsette løpet.

b) Hvis deltageren lykkes i å få bilen i gang igjen uten ytre hjelp, og kan fortsette uten å bryte reglene og uten å tjene noe på dette, skal deltageren ikke diskvalifiseres.

c) Lykkes ikke deltageren umiddelbart å få kjøretøyet i gang, skal deltageren snarest forlate kjøretøyet og oppsøke sikkert sted

d) Det er ikke tillatt å dytte en bil langs banen eller over mållinjen. Det vil medføre øyeblikkelig diskvalifikasjon.

e) Ethvert kjøretøy som blir forlatt på eller utenfor banen, selv om det bare er midlertidig og uansett grunn eller varighet, skal betraktes som trukket fra gjeldende del av konkurransen.

f) for karting se og §751 pk.2

3. Regler for baner med banedepot

a) Den såkalte nedbremsingssonen er en del av banedepotarealet.

b) Under trening og konkurranse skal innkjøringen til banedepot bare foregå gjennom denne sonen. Brudd på denne bestemmelsen medfører diskvalifikasjon.

c) Enhver deltager som akter å forlate banen eller kjøre inn i banedepot, skal i god tid gi signal om dette og forsikre seg om at det kan skje på en trygg måte.

d) Bare i tilfelle av “force majeure” (etter vurdering av juryen) er det tillatt å krysse begrensningslinjen mellom nedbremsingssonen og selve banen.

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.