§ 301 Bestemmelser om reklame på biler i rally og hastighets/bane-konkurranser 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Tekniske-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Rally

En anmelder har anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i rally. Tillatelse gis på følgende betingelser:
a) At det er tillatt i henhold til norsk lov
b) At det ikke kan virke støtende
c) At det ikke dekker feltet for startnr. og eventuelle rallyplater.
Det er ikke tillatt å endre arrangørens startnummerplater. (Se Rallyreglementet art. 18.)
d) At det ikke dekker plass for arrangørens reklame som forbeholdt i tilleggsreglene
e) At reklamen er plassert på utvendige karosseriflater.
f) At anmelder har gyldig reklamerett påført i vognlisensen.
g) Reklamestreamer på vinduer er kun tillatt plassert øverst på frontruten og/eller i bakruten med maks høyde på 15 cm. Denne reklameplassen er forbehold NBF og Arrangør iht. spesialreglement for Rally. 
I tillegg kan det benyttes streamer for deltagelse i NBF godkjent rallycup på maks 8 cm høyde nederst i bilens bakrute. 
Reklame (streamer) på frontrute må ikke hindre førerens sikt. 
Teammerker/klubbmerker/løpsmerker etc. kan plasseres på sideruten bak på førersiden

Reklame på startnummer/rallyplater/vinduer (pkt. d og g) er obligatorisk. Deltakere kan nekte øvrig arrangørreklame mot å betale dobbel startavgift.

Rallybil – Praktisering av Bilforskriften (2022) § 6-3

2. Hastighets-konkurranser

En anmelder har anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i hastighets-konkurranser.
Tillatelsen gis på følgende betingelser:
a) Reklamen skal være fagmessig utført, så vel utforming som innhold
b) Reklamens innhold må være i henhold til norsk lov
c) Reklamen kan plasseres hvor som helst på karosseriet med unntak av plassene der startnummer skal sitte (Se § 307 K).
Reklame på vinduer er forbudt, bortsett fra frontrute/bakrute streamer. Disse må ikke hindre førerens sikt. Maks høyde er 15 cm.
d) Reklamen skal være så godt festet til karosseriet at den ikke kan løsne under
trening eller konkurranse. Provisoriske festeanordninger som snorer, tape eller liknende er forbudt.
Så vel reklamen som karosseri og lakkering skal være vedlikeholdt.
e) Eier av deltakerbil som ønsker å plassere reklame på bilen må sende søknad til NBF. Når reklameretten er registrert, gis antegning om dette i vognlisensen for
H-, DR- og formel-bilers vedkommende. For BC skal føreren ha personlig reklamelisens. Gjelder ikke kart.
Reklameretten skal kontrolleres ved teknisk kontroll.
f) Anmeldere og/eller førere som ikke oppfyller ovenstående bestemmelser, kan av løpsledelsen i samråd med juryen nektes start.
g) For registrering av reklame betales en fastsatt engangsavgift til NBF. Skifter bilen eier, opphører reklameretten, og retten kan ikke overføres til en annen bil. (For BC se pkt. e).

3. Arrangørens reklame i hastighets-konkurranser

Arrangøren har rett til å sette reklame på deltakerbilen i samband med startnummer. Enhver deltaker kan kjøpe seg fri for arrangørens øvrige reklame mot det beløp som er angitt i tilleggsreglene. Dette beløp skal minimum være kr. 500,-. Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om reklamens art og utforming. Gjelder ikke kart.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.