Teknisk reglement Norsk Clubsport 2024-2026

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Teknisk reglement Norsk Clubsport

Innledning:

Norsk Clubsport er en racingserie for aktive medlemmer av norske merke-klubber. Det vil si at man må være medlem av en nasjonal bilklubb som er knyttet opp mot ett eller flere bilmerker. Bilen man benytter i Norsk Clubsport skal være av samme merke- og direkte i tilknytning til klubben man tilhører og kjører for. Klubbnavn og medlemsnummer må derfor oppgis ved påmelding.

Norsk Clubsport kjøres under gentlemans racing-prinsippet, noe som gjør det tryggere å delta med entusiastbilen sin. Målet med serien er å skape et hyggelig racing-miljø med lave skuldre, stor deltakelse og enda større smil.

Norsk Clubsport arrangeres i samarbeid med Racing NM og følger stort sett terminlisten, og kjøres samme helger som Racing NM. Det er et gitt antall tellende løp som kunngjøres før sesongen starter. Det kåres en Clubsport-mester i hver klasse. Denne premieres på Motorsportgallaen som arrangeres av NBF.

Det er noe enklere krav til bilene som deltar i Clubsport. Dette medfører at det dømmes strengt dersom gentlemans racing-prinsippet ikke etterleves av en- eller flere førere. All form for berøring mellom bilene, såkalt platekontakt, under trening, kvalifisering eller løp straffes med tidsstraff for alle involverte. En fører kan også få startnekt/bortvises om det utvises for stor grad av risiko under kjøringen.

Det er totalt 3 klasser som alle er inndelt etter vekt/effekt og disse kjører i samme heat. Klassene er romslige og samtidig enkle. Hensikten er å kunne tilby flest mulig klubbmedlemmer et tilbud om å kjøre racing. Reglene er forsøkt tilpasset allerede aktive merkesklubber slik at man kan kjøre flere klubbserier med samme bilen og i samme klasser, dersom man ønsker det.

Både bil og fører må inneha gyldig lisens for deltakelse.

Sikkerhet

S 1. Bur

Sikkerhetsbur skal monteres iht 304 Tekniske Sikkerhetsbestemmelser. Et bur som brukes i Clubsport må minimum bestå av 6 punkts–veltebøyle/bur bygget etter gjeldene regler fra NBF.

Buret skal minimum bestå av hovedbøyle, Sidebøyle, diagonalstagg, bakoverstrevere og 1 dørforsterkning.

S 2. Stol

Skal være montert ifølge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser. På biler med tuneller eller forsterkninger i området for stolplassering, kan det lokalt modifiseres for å gjøre stolplasseringen mer hensiktsmessig. Modifiseringen skal gjøres i stål i samme kvalitet som originalt og sveises. Det skal sveises inn minimum en (1) firkantprofil av min. 25x25x2mm som erstatter forsterkningen i tunell. Denne skal plasseres i umiddelbar nærhet til stolfestene, mellom kanal og kardangtunell.

Det er påbudt å benytte FIA godkjent stol. Stolen er gyldig ut det 10. året regnet fra stolens påstemplede produksjonsår. For stoler som er merket med «Not valid after» + dato/år, er stolen gyldig ut det 5. året, utover stolens merkede dato.

S 3. Sikkerhetsbelte

Obligatorisk med minimum 5-punktsbelte. Ellers ifølge § 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser, med separate fester for skulderbelter. Samtlige biler skal være utstyrt med gyldige FIA-homologerte belter.

S 4. Kjøreutstyr

Det er påbudt med Kjøreutstyr iht §304 . Dette består av kjøredress, undertøy, balaklava, sko og hansker samt hjelm og FHR. Utstyret skal være helt, rent og vedlikeholdt.

Teknisk

TK 0. Bil

Alle produksjonsmodeller* av merkets fabrikat med motor som er produsert eller levert originalt av merket. Alle biler som deltar må inneha gyldig vognlisens utstedt av NBF.
Gateregistrerte biler må i tillegg være godkjent av Statens Vegvesen og ha skilter.

* Med produksjonsmodell menes en bil som hvilken som helst person kunne kjøpe fra forhandler den gang bilen var ny. Dvs. at bilen var allment tilgjengelig i et visst antall.
Homologeringsmodeller som er bygget i en begrenset serie på minimum 500 biler regnes som en produksjonsmodell.

TK 1. Bærende konstruksjoner og deformasjonsoner

Bærende deler og deformasjonssoner får ikke endres på noen måte slik at bilens integritet blir svakere. Alle endringer som tillates skal være beskrevet i merkets spesialreglement.

TK 2. Hjulsystemer

Det skal benyttes E-merkede gategodkjente dekk. Dekkene skal ved start av trening ha et minimum mønsterdybde på 1,6 millimeter. Felger er fritt med hensyn til type, diameter, og fabrikat. Felg og dekk tillates ikke å bygge utenfor bilens karosseri.

Det er ikke tillatt med FIA-merkede dekk/regndekk, eller dekk som er typeberegnet for vått underlag.

TK 2.1 Hjulloppheng

Fritt

TK 3. Drivsystemer

TK 3.1 Motor

Motoren skal være levert i til bilens merke/type og monteres i originalt motorrom. Motor med åpen veivhusventilasjon skal ha oljeoppsamler iht §307 pkt J.

TK 3.2 Girkasse/drivverk

Girkasse og differensial må være av en type originalt levert av merket med original plassering. Modifisering/montering av andre utvekslinger og/eller diffsperre/bremser fritt.

TK3.3 Kjøling-Radiator

Fritt med hensyn til type og fabrikat, men må være montert på opprinnelig plass +/-50 mm. Frostvæske av glykoltype er ikke tillat.

TK 3.4 Drivstoffsystem

Originaltank kan benyttes. Dersom uoriginal drivstofftank benyttes, skal den være av sikkerhetstype (ikke båttank) med ventil som hindrer lekkasje ved velt, max. 40 liter. Tanken skal festes minimum 30 cm fra karosseriets ytterplater. Tanken med evt. tilhørende catchtank, filter og bensinpumpe skal sitte adskilt fra kupeen med enten vesketett skillevegg eller kasse. Drivstoffslanger/rør og tank som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupeen skal drivstoffrør ikke være skjøtet. Hvis original bensintank fjernes, og det oppstår hull etc skal dette tettes med 1mm stålplate.
Drivstoffet skal være bensin som er vanlig i handel (ikke flybensin, etc) (Definert i ISR App. J art. 252.9.1)

Biler som benytter drivstoff med etanol eller diesel skal merkes med dette på siderutene bak. (se §307 Q)

TK 4 Bremsesystemer

Bremser er fritt å modifisere. To-krets bremsesystem er påbudt.
Det er fritt å montere slanger som gir ekstra luft for kjøling til bremsene.
Bremser må være tilpasset bilens motoreffekt

TK 5 Karosseri

Karosseriet skal være som originalt og tydelig vise merket, modell og type.  Alle endringer skal være iht merke-klassereglement

TK5.1 Aerodynamiske innretninger

Uoriginale spoilere kan benyttes.
Aerodynamisk utstyr kan ikke overstige bilens maksimale bredde og ikke over bilens takhøyde. Minimum 50% av spoilerens vingeblad skal være foran bilens bakerste punkt.

Lufttuneller eller andre anretninger under eller inne i og gjennom bilen er ikke tillatt.
Diffusere og splittere er tillatt for og bak respektive hjulsenter. Disse skal ikke gå mer enn 20 cm foran eller bak bilens ytterste karosseri punkt.

TK 6 Elektrisk

Alle biler skal ha følgende lysutstyr montert og i funksjon:
Bremselys: 2 stykk i funksjon når motoren går/tenning påslått. Plassert på tilnærmet original plassering.
Høytsittende 3. bremselys er påbudt
Forover: 2 stk. minimum tilsvarende nærlys, plassert til nærmet original plassering
Bakover: 2 stk røde baklys plassert tilnærmet på original plassering
For- og baklys skal kunne slås på/av ved behov med egen bryter.
Bilens lys skal fungere og kunne betjenes av bilens fører
Blinklys: Bilen skal være utstyrt med blinklys bak.

TK 7 Ballast

Det skal tilstrebes at bilen tilpasses slik at ballast ikke blir brukt. Dersom dette er umulig skal balast festes slik:

Balast skal ha tilstrekkelig innfesting og befinnes seg innenfor karosseriets ytre begrensning. Teknisk kontrollør kan be om veiing av balast og sette ytterligere krav til innfesting. Ballast Skal være festet med minimum 2 stk. M12 bolter med tilstrekkelig forsterkning, skiver og muttere. På undersiden ved hver bolt skal det finnes en forsterkning av plate, punktsveises i gulvet, minimum 3 maksimum 5 mm tykk og 60 cm2 i areal. På oversiden av ballasten skal platen ha et like stort areal som ballastplatene (sandwich). Ballasten skal være godt synlig for kontrolløren og skal befinne seg innenfor karosseriets begrensning. Max høyde pr ballastpakke er 20 cm. Ballast skal festes uten mulighet for sammenpressing av vanger. (rørhylse)

TK 8 Vekt-effekt klasser

Klassene er nummerert med 1, 2 og 3 og bygger på bilens forhold mellom vekt (NB! bil og fører ved målgang) og effekt.
Hvilken klasse bilen tilhører beregnes ved å dividere bilens vekt med beregnet motor-effekt.

Klasse 1: Minste vekt/effekt forhold 2,5 kg/hk
Klasse 2: Minste vekt/effekt forhold 4,75 kg/hk
Klasse 3: Minste vekt/effekt forhold 7,0 kg/hk

TK 9 Løpsprosedyre

Under en løpshelg kjøres det normalt én kvalifisering og to løp.
Startrekkefølgen i første løp avgjøres etter tider satt under kvalifiseringen, uavhengig avklasse.
Startrekkefølge i løp det ikke er kjørt en egen kvalifisering for eller finale 2 evt 3, bestemmes
av resultatet i foregående løp samme løpshelg.
Det er det offisielle resultatet inkludert eventuelle tidstillegg som gjelder. Ved manglende
start, brutt løp eller diskvalifikasjon starter man bakerst. Er det flere biler som skal stille
bakerst er det opp til arrangør å bestemme innbyrdes rekkefølge på disse.
Dersom bilen deles mellom flere førere, så starter den føreren, som ikke har kjørt kvalifisering
eller løpet i forkant, bakerst i feltet.
Gjesteførere som ikke har kjørt kvalifisering eller løp starter bakerst i feltet.
Etter endt løp holdes det umiddelbart et førermøte i parc fermé.
Eventuelle hendelser vil bli avklart på dette møtet.

TK 10 Poengberegning

Poeng deles ut innenfor hver klasse.
Klasseseier: 15 poeng
2. plass: 12 poeng
3. plass: 10 poeng
4. plass: 8 poeng
5. plass: 6 poeng
6. plass: 4 poeng
7. plass: 2 poeng
8. plass eller dårligere: 1 poeng
Poeng deles ut kun ved fullført løp, dvs. målgang for egen maskin.
Ved færre enn 3 startende i en klasse brukes følgende poengberegning:
Løp med 2 startende: 1. plass: 8 poeng, 2. plass: 6 poeng
Løp med 1 startende: 1. plass: 6 poeng
I totalsammendraget for sesongen beregnes poengene ut fra de åtte (8) beste løpene av ti (10).

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.