§ 913. Spesialreglement for Offroad Cross 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad Cross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Offroad Cross er en konkurranse for firehjulsdrevne kjøretøyer hvor tiden er utslagsgivende.
Konkurransen kjøres med biler som har gyldig vognlisens for Biltrial.
Se teknisk reglement for Biltrial § 922.

2. Deltagere

Konkurransekjøring
Fra fylte 18år. Krav til førekort klasse B. Fører skal ha gyldig lisens for Biltrial, engangslisens se Generelle bestemmelser 9.6.
Passasjer fra det året de fyller 12 år, med gyldig lisens for Biltrial junior. Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

3. Tillatte kjøretøy

Tilfredsstiller teknisk reglement for Biltrial. Biler med vognlisens i Offroad Racing tillates ikke. Biler bygget for Monsterrace eller Formula Offroad kan ikke delta.

4. Arrangementskomité /Funksjonærer

Oppnevnes iht. Generelle bestemmelser pkt. 11 og pkt. 21.
Konkurransens arrangementskomité skal bestå av minimum 3 personer. Medlemmer av arrangementskomitéen kan ikke være deltagere i konkurransen. Komitéen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal være tilgjengelig for deltagerne i god tid før konkurransen.
Konkurransens jury skal bestå av NBF autorisert jury (JLOR eller JMOR lisensiert) og 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Arrangøren oppnevner selv jury.
Løpsleder og teknisk kontrollør skal begge være autorisert av NBF og i tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: Løpssekretær, sikkerhetssjef, starter, tidtaker, depot/pit-stopsjef og faktadommere. Disse behøver ingen autorisasjon fra NBF, men skal ha god kjennskap til sporten, reglementet og det ansvarsområdet de tildeles.

4.1. Løpsdokumenter

Arrangørlisens fra NBF med nødvendig forsikringsbevis, tillatelse fra grunneier og politimyndighet skal foreligge skriftlig for et hvert arrangement. Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.

4.2. Registrering /Teknisk kontroll

Ved registrering av deltagere skal førerkort, førerlisens, gyldig medlemskap i klubb og vognlisens sjekkes.
Samtlige deltagende kjøretøy skal fremstilles for teknisk kontroll og godkjennes av teknisk kontrollør før kjøring i bane området. Bremsetest er obligatorisk. Bremsetest skal ikke utføres på asfalt men på løst underlag. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Deltagernes klassetilhørighet avgjøres av teknisk kontrollør.
Førers personlige sikkerhetsutstyr skal tas med til teknisk kontroll.

4.3. Førermøte

Etter avsluttet teknisk kontroll og senest 30 min. før start skal et førermøte avholdes.
Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen diskvalifiseres fra start.
Det skal opplyses om gjennomføring av konkurransen og tilleggsregler.

5. Gjennomføring av konkurranse

Arrangementet offroad cross skal gjennomføres som et løp over tid. Det kan pågå så lenge arrangøren tillater, men minimum i 30 minutter.
Konkurranseformen skal beskrives i tilleggsreglene.

Forslag til gjennomføring:

Klasseinndeling
Arrangøren står fritt til å kjøre alle deltagere i samme klasse eller dele inn etter biltrial klasser eller andre relevante kriterier. Eks. Klasse 1: Original og Standard, klasse 2. Modified og Fun Clas, klasse 3 Pro-modified og Prototype. Forskjellige klasser kan starte i samme heat.
En fører er å regne som deltager etter innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført. Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.

Bane
Banen lages i kupert lett fremkommelig terreng med lengde 300 – 3000 meter og lages som rundbane.
Minste tillatte banebredde er 5 meter.
Banen skal avgrenses med heltrukket sperreband på begge sider.
Det kan lages alternativspor som kan være kortere men med større vanskelighets grad.
Det kan også lages egne spor for de respektive klasser som markeres med piler med farger etter Biltrial prinsipp.
Banene skal lages slik at maks. fart på 25 km/t skal ikke overstiges.
Konkurransens tilleggsregler skal inneholde fullstendige opplysninger om løpet og de regler som legges til grunn for bedømmingen.

Depot
I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk. 6 kg’s brannslukker i eget depot merket med navn.
Max hastighet i depotet er 5 km/t. – (gangfart).
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet. Testområdet skal ha påbudt kjøreretning og en maksimal lengde på 100 meter. Området bør være tilgjengelig for deltagerne under hele konkurransen.

Pit-stop
Ved timesløp skal det være mulighet for deltagere å kjøre inn i Pit-stop for å rette på skader og fylle bensin under løpet.
Hver deltager kan ha maks 3 mekanikere i Pit-stop.
Hver deltagers bil skal ha egen plass i Pit-stop under løpet. Det skal være påkjøringsfelt til banen fra Pit-stop.
Etter ferdig ”service” skal det være stopp post/sone med pålagt minimum 2 minutters klargjøring/venting, før det kjøres ut på banen igjen. Denne posten skal bemannes med dedikert vakt som tar tiden. Det skal være egen vakt som skal sjekke sikkerhetsutstyr.

Hele heatet kan sendes inn i pit-stop og tiden fryses:
-Hvis det er berging som er til fare for deltagere eller bergingsmannskap.
-Hvis banen blir umulig å kjøre, kan den flyttes forbi vanskelig område.

Timesløp
Timekjøring: Det skal kjøres flest runder på den tiden som er satt av arrangør.
Ved likt antall runder er det den som har kommet lengst i banen når tiden er ute som er først.
Ved flere heat må avvikling beskrives i tilleggsregler.
Det kan gis tidsstraff for usportslig kjøring.

Startprosedyre
Alle klasser starter sammen.
Startrekkefølge trekkes på førermøtet.
Det bør være plass til min. 5 stk. pr. rekke på startplata.
Hele kjøretøyet må være forbi før man kan skifte spor. Det henvises til NSR § 240 Kjøredisiplin på bane
Fører som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi sekretariatet beskjed om dette.

Start
Startspor og rekke skal trekkes av arrangøren.
Fører som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi sekretariatet beskjed om dette.

Bruk av flagg
Det benyttes totalt 4 flagg; rødt, gult, start og målflagg.
Rødt flagg vises når banen er stengt. Det benyttes også for å avbryte deltakeren ved feil kjøring eller fare i banen.
Gult flagg vises når en deltager har fått stopp og når berging pågår. Forbikjøring er forbudt i gul sone.   Det skal vises stor forsiktighet i gul sone.
Startflagg(nasjonal-flagg) kan eventuelt erstattes av lyssignal.
Målflagg vises når løpet ar avsluttet.

Bedømming
Forsøket anses som avsluttet når:
– deltageren tyvstarter 2 ganger (påbegynner kjøring uten at starter har gitt klarsignal)
– ikke passerer en port på reglementert måte eller river av sperreband.
– velter/går rundt
– tar av seg hjelm eller sikkerhetsbelte i banen
– gir tegn til funksjonær om at forsøket avbrytes (armene strekkes opp)

Resultat:
Resultatliste skal slås opp på anvist plass i depot/bane område etter hver kjørte omgang.

Premiering:
Minimum de 3 beste i hver klasse premieres.

Avgjørelse ved likt resultat
Dersom det blant de tre beste deltagere er oppnådd likt sluttresultat, arrangeres omkjøring som bestemmes av arrangør.
Kan deltagerne ikke skilles etter omkjøring, deles plasseringen.

Startnummer tildeles av arrangøren, deltager plikter å lage startnummer og sette det på bilen, skal være 15-20 cm høyt og være plassert godt synlig.
Arrangøren står fritt til å starte deltagerne enkeltvis eller maks 5 biler samtidig

6. Sikkerhet

6.1 Bensinpåfylling

Bensinpåfylling skal skje av egne mekanikere, ikke førere i kjøredress. Kun kanner godkjent for bensin er tillatt. Utkjøring fra Pit-stop til banen har vikeplikt.

6.2. Banene

Banen skal lages slik at maks. fart på ca. 25 km/t ikke skal overstiges.

6.3. Flaggposter

Flaggposter med brannslukker, brekkjern og kniv skal være utplassert slik at de har oversikt til neste flaggpost.
Bemannet bergingsvogner med vinsj og/eller løfteutstyr skal være tilstede under arrangementet.

6.4 Publikumssperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres, slik at de ikke oppholder seg på steder med fare for skade og til enhver tid er plassert minimum 6 meter fra banen.

6.5. Bremselys

Det skal være høyt montert bremselys

6.6. Dørforsterker

Ved Offroad Cross er det krav til ekstra dørforsterkning (sidebeskyttelse) iht. NSR §304 pkt.11.2.1.4.

6.7. Førstehjelp

se §912 Biltrial punkt 6.1

7. Personlig sikkerhetsutstyr

Hjelm av god kvalitet, beregnet for motorsykkel eller konkurransekjøring med bil.
Godkjent merking av hjelm: E22, ECE 22.05, FIA 8860-2004, SIS 88.24.2, DS 2124.1, SFS 3653, BS 6658-85, SFI 31.1, SFI 31.2, Snell SA 90, Snell SA 95, Snell SA 2000, Snell SA2005, Snell SA 2010, Snell SAH 2010
Nakkekrage av typen 360° som skal sitte tett mot hjelmen hele veien rundt.
5-punktbelte eller 6- punktbelte.
Kjøredress (heldekkende overall) i flammehemmende materiale som for eksempel bomull.
Dressen skal kunne lukkes tett ved hals, håndledd og ankler og ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker. Brukes kjøredress uten flammehemmende merking skal det benyttes flammehemmende undertøy, eventuelt i ull eller bomull.
Godkjent merking av overall:
FIA (1986 eller nyere), SFI 3-2A/1 (eller høyere tall etter/), Nomex III, Propanbehandlet bomull, ISO 6940, EN531, Flammehemmende – Flame resistans, 100% bomull, 100% ull.
Armstraps skal benyttes dersom kjøretøyet ikke har lukket sidevindu eller vindusnett.
Ved korrekt bruk festes armstraps under albuen og skal frigjøres ved åpning av sikkerhetsbeltet.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.