Reglement for Norgesmesterskap i Karting 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap (NM) for førere i Karting. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående reglement.
NM løp 2024: 23 – 25 august, NMK Andebu

2. Deltakere

Mesterskapet er åpen for førere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i. (debutantlisens godkjennes ikke). Førere som deltar i mesterskapet har kun anledning til å starte i en klasse. De har heller ikke anledning til å starte i andre klasser eller heat, selv om disse ikke inngår i mesterskapet.

2.1

En arrangør av en nasjonal konkurranse kan tillate utenlandske deltakere dersom dette er godkjent av NBF men disse kan ikke ta poeng i norske mesterskap og cuper.  Utenlandske deltakere skal ha starttillatelse fra eget forbund. Utenlandske deltakere kan heller ikke telles med ved beregning av poeng. Se for øvrig Generelle Bestemmelser 2.2.3

2.2

Det må være minimum 10 deltakere med Norsk lisens som er godkjent for start, for at konkurransen skal telle som NM.

3. Klasser

  • Det arrangeres NM i følgende klasser:
  • Junior 125
  • OK Junior
  • OK
  • KZ2
  • Rotax Max
  • X30

4.Arrangørbestemmelser

NM avvikles over en (1) konkurranse.

5.Offisielle funksjonærer

5.1 Jury og Jurymedlem

NBF oppnevner Juryleder og et av de øvrige Jurymedlemmene.

5.2 Observatør fra NBF

NBF kan utnevne observatører som kan være tilstede ved alle aktiviteter og møter, med unntak av eventuelle forhør.

Løpsleder, Teknisk sjef og Sekretær skal være autorisert og inneha funksjonærlisens fra NBF

5.3 Teknisk sjef

NBF oppnevner Teknisk sjef

6.Teknisk

6.1 Dekk

1. Distribusjon av dekk skal beskrives i løpets tilleggsregler.
2. For alle NM-klasser leveres det ut 1-ett sett med slicks gratis fra dekk parc ferme.
Alle dekk skal skannes ved utlevering, det kan benyttes totalt to (2) sett med slicks og (2) sett med regndekk i konkurransen.
3. 1-ett sett med dekk består av fire (4) dekk til sammen. To (2) fordekk og to (2) bakdekk.
Alle dekk skal skannes ut fra dekk parc ferme.
4.Alle dekk skal skannes ved inngang til start servicing park.
Kun dekk som er skannet tillates i start servicing park, parc ferme og Finish servicing park under tidskjøring, innledende heat og finaler.

6.2 Bensin

Distribusjon av bensin skal beskrives i løpets tilleggsregler.

7.Løpsavvikling

7.1 Obligatorisk Trening

Se §750 pkt. 2.4

 7.1.1 Fri trening

Arrangøren kan arrangere fri trening i dagene før NM starter, disse er da ikke en del av NM arrangementet. Hver deltager har muligheten til å delta på minst ett (1) 20 minutters fritt treningspass
Ved stor deltagelse skal klassen deles i to like store grupper.

7.2 Tidkjøring

Tidskjøringen skal gjennomføres på ett ti (10) minutters pass. og iht. §750 pkt.3.b

7.3 Innledende heat

1.Det kjøres 3 innledende heat pr. Klasse.
2.Innledende heat skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.
3.Resultatet fra tidskjøringen danner grunnlaget for startposisjonen i alle innledende heat.
4.Max startende pr. innledende heat er det som banegodkjenningen tillater.
Antall deltagere i ett heat er lik det antall som er godkjent av innsjekk og teknisk kontroll.
5.Fører som ikke stiller til start får høyeste plass-siffer +1 p.
Diskvalifikasjon gir høyeste plass-siffer +3 p.
6.Dersom deltagerantallet overskrider banekapasitet vil det bli kjørt deling etter ABCD modell.

7.Eksempel ved banekapasitet på 30:

Grupper, Max 15 i hver gruppe   Plassering etter tidskjøring  
A:  1,5,9,13 osv.  
B:  2,6,10,14 osv. 
C:  3,7,11,15 osv. 
D:  4,8,12,16 osv. 

Alle grupper må møte hverandre

Innledende heat   Gruppe  Innledende heat  Gruppe  
1:  A-D  B-D 
2:  B-C  A-B 
3:  A-C  C-D 

For innledende heat fordeles poengene slik:

Plassering   Poeng   Plassering   Poeng  
1: 
2: 
3:  6 osv. 

Etter innledende heat ved en banekapasitet på eksempelvis 30, vil de 24 beste være direkte kvalifisert til finalene. 

7.4 Finaler

Second Chance:

-Resterende deltakere (Max 30. dersom banekapasiteten er 30.) Kjører Second Chance
-De seks (6) beste etter second Chance kvalifiserer seg til finalene.
-Resterende deltagere etter second chance er da ferdigkjørt.
-Second Chance skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.
-Dersom deltager antallet er under banekapasiteten så kjøres ikke second Chance.

PreFinale :

-Prefinale skal kjøres over en distanse på minimum 20 km.
-Sammenlagt poengsum etter de tre (3) innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen.
-Ved poenglikhet benyttes resultatet etter tidskjøringen som skille grunnlag.
-Antall startende i en prefinale er det antall som banen er godkjent for.
-De seks (6) deltakerne som ble kvalifisert gjennom second chance starter i den rekkefølgen de ble kom i mål i second chance heatet. eksempel 1pl. second chance starter i startspor 25. ved en banekapasitet på 30.

Finale:

-Finale skal kjøres over en distanse på minimum 25 km.
-Resultatet av prefinalen danner grunnlaget for startposisjonen i finalen

7.5 Startoppstilling

Det enkelte løps tilleggsregler definerer startoppstillingen i startgården.
1.Til finalen og på signal fra løpslederen skal fører og mekaniker, trille frem karten på startlangsiden.
2.Her skal kartene stilles opp på samme plassering som i startgården.
Når kartene er satt på sine respektive plasser. Vil de bli gitt ett signal når det er 3 minutter igjen.
3.For klassene med selvstarter skal mekanikerne forlate startlangisden og gå tilbake til startgården.
4.For klassene med snorstart eller gir må mekaniker parkere trallene tilbake på anvist plast i parc ferme, de må da komme seg tilbake til startlangsiden. Det vil være oppsatt tid til dette.

7.6 Startsignal

Start skal skje ved bruk av lys iht. til CIK-FIA GENERAL PRESCRIPTIONS 2.20a.

Tilleggsreglene skal definere startmetoden.

7.7 Parc Fermè

I henhold til §750 pkt. 10.

Parc ferme skal være stort nok og avskilt slik at ingen uvedkommende har tilgang og skal bestå av følgende områder

Start Servicing Park – Dette er området mellom parkerings depoet og startgården (Pre-Grid).
Området skal være inngjerdet og det skal være en vakt ved inngangen fra parkerings depoet og en vakt ved inngangen til startgården.

Finish Servicing Park – Dette er området mellom banen og parkerings depoet, området er for teknisk kontroll. Den skal også inneholde en passasje til vektkontroll samt en vakt ved utgangsporten.

Det skal være en anvist plass til mekanikere der mekanikere kan være under heatet. Området skal kun være tilgjengelig for mekanikere og førere som befinner seg i området.

Tilgang til start Servicing Park:
Kun fører og dens mekaniker med synlige adgangskort får gå inn i start Servicing park med førerens kart.

Tilgang til Finish Servicing park:
Det er ikke tillatt og gå inn i Finish Servicing park via utgangsporten
Ingen karter, eller deler av karten skal forlate området uten tillatelse av teknisk sjef.

Prosedyrer:
Start Servicing Park:
Fører og mekaniker har muligheten til å forberede karten i start Servicing park.
Servicing Park åpner tjue (20) minutter før oppsatt start tid.
Grind inn til Servicing park stenger ti (10) minutter før oppsatt start tid.
Kontroll av startoppstillingen skal skje ved grinda til start Servicing park og kun de som tilhører aktuelt heat får slippe inn.
Kontroll av dekk og Front fanger skal skje ved inngangen til Servicing park. Ha dette lett tilgjengelig.

Startgården (Pre-Grid):
Grind til startgården (Pre-Grid) åpner ti (10) minutter før oppsatt start tid.
Fem (5) minutter før oppsatt starttid stenges grinda mellom start Servicing park og startgården (Pre-Grid).
ett lydsignal skal gis fem (5) minutter før grinda til startgården (Pre-Grid) stenges.
Førere som ikke har sin kart i Startgården (Pre-Grid) når grinda stenges har mistet sin mulighet til å delta i det aktuelle heatet, foruten spesielle omstendigheter som avgjøres av løpslederen.
En kart i startgården (Pre-Grid) skal være klar til løp, det er ikke tillatt og utføre noen form for justeringer av karten foruten at fører eller hans/hennes mekaniker kan justere ned dekktrykket.

Finish servicing Park:
Fører og kart skal innom vektkontroll.
Mekaniker skal vente ved anvist plass til sin fører er ferdig med sin vektkontroll
Ca. 20 minutter etter målgang, etter tillatelse fra teknisk sjef åpnes grinda til parkering depoet.

Eksempel til prosedyre:
Tidkjøringen for Cadetti starter 16:15.
Da åpnes porten til Start Servicing park for Cadetti 15:55.
På vei inn til start Servicing park blir da front spoiler og dekk kontrollert.
Cadetti skal i løpet av 10 minutter ha kommet seg på plass i Start Servicing Park. Her inne kan man gjøre de siste forberedelsene med tanke på skruing etc.
Klokken 16:05 vil ett lydsignal gis, Da er det fem (5) minutter til grinda inn til Startgården (pre-Grid) stenger.
Klokken 16:10 så stenges grinda inn til startgården. Den eller de som ikke har rukket og komme seg inn vil da miste muligheten til å delta i gjeldende heat.

Tidkjøringen starter 16:15.
Mekanikerne går til anvist plass. de SKAL ikke forlate området.
Etter at målflagget er gitt trekker mekanikerne mot Finish Servicing Park, her må de IKKE oppsøke fører av karten eller gjøre noe med karten før de får beskjed av teknisk.
Ved heat osv. vil det bli gjennomført frontfanger kontroll, vekt kontroll osv.
NB: Ha med eget verktøy for enkel demontering av plugg, clutch, eksos, forgasser osv.
Ca. 20 minutter eller før, KUN etter beskjed fra teknisk sjef, kan kartene med foresatt/mekaniker forlate Finish Servicing Park. (Førere kan forlate før, men ikke komme tilbake Finish Servicing park).
Etter finalen vil teknisk sende de gjeldene kartene til Parc Ferme etter endt teknisk kontroll.

8. Protester og appeller

Protester behandles etter Punkt 13 i Generelle bestemmelser. Appeller behandles etter Punkt 15 i Generelle bestemmelser.

9. Førerpresentasjon

-Oppmøtetidspunkt og sted skal fremkomme i tilleggsreglene.
-Førerpresentasjonen skal foregå klassevis fra lavest og oppover.
-Klassene skal synliggjøres med en fanebærer klassevis.
-Førerpresentasjonen skal foregå over en overkommelig distanse og gjennomføres på startlangsiden.
-Hver deltager skal presenteres med fullt navn og klubb tilhørighet.
-Hver deltager skal være ikledd kjøreutstyr og ha med seg sin hjelm.

10.Mesterskapspremier

1/3 av de startende i finalen skal premieres i hver klasse.
Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om all premiering.

Samtlige påmeldte førere skal tildeles ett deltakerbevis som deles ut ved førepresentasjonen.
Laurbærkrans skal deles ut til vinneren i den respektive klassen.
Champagne flasker /cider eller lignende skal tildeles de tre (3) beste i hver klasse.
Premievinnerne er pliktig til å delta ved premieutdelingen. Førere som deltar på premieutdelingen og førerpresentasjonen skal benytte gjenlukket kjøredress.
Under NBF`S årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBF’s Norgesmester medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.