Spesialreglement for Drifting 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting

 

Endringer:Publisert:Gjelder fra:
Offisielle funksjonærer06.03.202406.03.2024

Konkurranseform

Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men må være innenfor NSR, og må være tydelig beskrevet i tilleggsreglene.
Avviklingen i statusløp skal gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende regler (Reglement for Norgesmesterskap og Reglement for NorgesCup.)

Generelle regler

NBF godkjente klubber kan arrangere følgende:
• Klubbløp
• Nasjonalt løp
Herunder egne Arrangørcuper. Alle cupreglement skal være godkjent av NBF’s Driftingseksjon.
• Norgescup
• Norgesmesterskap

Offisielle funksjonærer

Generelle bestemmelser Art. 11

Iht. nasjonalt reglement for Drifting
NBF oppnevner juryleder.
NBF kan oppnevne forbundsteknikker.

Jury skal ha et eget egnet rom til sin disposisjon, hvor jury kan sitte uforstyrret for å drøfte saker som kommer inn.

Det skal også finnes et fast sekretariat hvor førere kan henvende seg til innsjekk og resultatlister kan henges opp.

Betegnelsen “offisielle funksjonærer” (“Officials”) omfatter personer som alle kan ha assistenter, unntatt juryleder.
Følgende offisielle funksjonærer skal være autorisert av NBF.
Juryleder (oppnevnes av NBF til hvert stevne)
Løpsleder
Løpssekretær
Tekniske kontrollører
Fagdommere– 2 av disse kan også stille som jurymedlem.
I Norgescup behøver kun hoveddommer være autorisert av NBF.
Viser til Generelle bestemmelser Art. 11.7 vedrørende habilitet

Følgende offisielle funksjonærer oppnevnes av arrangører og skal være spesielt opplært og egnet til oppgaven (se spesialreglementene for eventuelle krav om autorisasjon):
I Drifting trenger ikke disse være autorisert av NBF:
Sikkerhetssjef
Resultatservice
Bane- og veiobservatører
Flaggvakter
Startere
Miljøansvarlig
Depotsjef
Det er ikke anledning til å være både deltaker og funksjonær i samme konkurranse.

 

Klasseinndeling

I Tekniske bestemmelser for Drifting er det fastsatte bestemmelser for klasseinndeling, registrering av biler og førerens utrustning.
Når det gjelder førerlisenser, gjelder til enhver tid Norges Bilsportforbunds (NBFs) bestemmelser. Se Generelle bestemmelser Art. 9.

Ledsager/anmelder: Se Generelle bestemmelser Art. 9.5

Varmkjøring

Varmkjøring av drivverk er tillatt på egen depotplass, forutsatt at dette gjøres på en trygg måte. Bilen skal stå i bukker og en person skal sitte i førersetet.

Obligatorisk Trening

Det er krav på minimum 1 treningsrunde, innenfor arrangørens tidsramme, i forbindelse med konkurransen etter at kjegler eller lignede er satt opp på de viktige plasseringspunktene som :
– Start- og mållinje .
– Ved inner-og ytterkurvers linje.
– Ved spesielle tangerings (clipping points) og bedømmings punkter, (kan observeres av baneobservatører eller faktadommere).

Ved Start

Stillestående burn-out er forbudt og kan føre til diskvalifikasjon.

Kjøring på banen under konkurransen

Klargjøring av banen skal skje med kommunikasjon mellom flaggposter og løpsleder før hver kjøring. Gjenstående biler og mistede bildeler skal fjernes umiddelbart.
Ved twin-kjøring er det ikke lov og bevisst kjøre på en annen bil, dette kan førere til diskvalifikasjon. Det er ikke lov å kjøre mot kjøreretningen.

Stopp på banen

Biler som får stopp på banen kan starte opp igjen. Dersom dette ikke er mulig skal føreren forbli i bilen med alt sikkerhetsutstyr på til en funksjonær gir klarsignal om noe annet. Førere som forlater sin bil uten funksjonærens tillatelse, kan utelukkes fra konkurransen.

Resultatlister

Skal slås opp på den offisielle oppslagstavlen på angitt sted etter tilleggsreglene

Når resultatlister (delresultater), slås opp skal tidspunkt for offentliggjøring angis og den skal være signert av løpssekretær. Delresultater skal oppgis etter kvalifisering og etter hver finale når poengene er fordelt/regnet ut
Arrangøren skal lage en preliminær slutt resultatliste med tid og sign. og slå den opp på den offisielle oppslagstavlen på angitt sted etter tilleggsreglene.
Ny preliminær resultatliste skal offentliggjøres med tid og sign. dersom straff/protest beslutninger, som har medfører endringer på resultatlisten. Ny protesttid mot resultatlisten gjelder.
Når alle protesttider har utgått skal Løpsleder og Juryleder signere og godkjenne listen. Denne kan ikke protesteres mot. Kun appelleres etter regler gitt i NSR. Velger en anmelder å appellere på resultatlisten skal løpsleder og Juryleder undertegne resultatlisten og notere at den er preliminær. Det samme gjelder dersom resultatet fra en teknisk etterkontroll ikke kan avgjøres i løpet av konkurransen. Det er da opp til Appelldomstolen å bestemme den endelige resultatlisten i de deler som er preliminære.

Tidsfrister for protest/appell

Protest vedr. Meddeles senest
Fører/anmelder i konkurransen 1 time før start.
Konkurransens tidsskjema 1 time før start
Beslutning gitt ved tekn. Konr. Umiddelbart etter bekjentgjøring

Poenggiving

Plassering på resultatlisten gitt av faktadommere og kan ikke protesteres mot.
Delresultat 10 min. og sluttresultat 30 min. etter offentliggjøring av resultatet.
En bils tekniske stand 30 min etter offentliggjøring av resultatlisten.

Appeller

Generelle bestemmelser Art. 15.

Premieutdeling

Førere som deltar ved premieutdeling skal ha på presentabel ren kjøredress eller egne Team klær.

Parc Fermé

Stedet der deltakerne er forpliktet til å hensette sin bil, som oppgitt i tilleggsreglene. Kun de funksjonærer som har oppsyn med bilene har adgang til Parc Fermé . All form for reparasjon er forbudt med mindre tillatelse er gitt av de samme funksjonærene. Bilene er underlagt bestemmelsene om Park Fermé fra passering av mållinjen til ankomst Parc Fermé og kan kun motta hjelp fra stevnets funksjonærer. Parc Fermé skal være av tilpasset størrelse og godt sikret så uvedkommende ikke kan få adgang. Oppsynet med Parc Fermé skal ivaretas av stevnets funksjonærer.
1. til 3. plass skal alltid i Parc Fermé. Løpsleder kan i løpet av arrangementet bestemme om flere biler skal i Parc Fermé.

Tilleggsregler

Tilleggsreglene må beskrive:
Se Generelle bestemmelser Art. 3.5
– Løpsgjennomføring:
Singeldrift eller singel og twin kjøring
Klasser, Startoppstilling, poengberegning, kvalifisering, poengfordeling (hva om poenglikhet osv.), elimineringsstige, oppstilling i finaler.
– Startprosedyrer ved enkeltstart og ved twin kjøring. Tyvstart.
– Prosedyrer ved forsinket fremmøte til start ved kvalifisering/eliminering.
– Prosedyrer ved stopp på startlinjen.

Kommunikasjon og kjøredisiplin

Bruk av flagg
Bruk av flagg skal fattes av løpsleder eller de denne bemyndiger.

1. Flaggreglementet

Startflagg: Nasjonal vimpel eller lyssignal.

Gult flagg: Faresignal.
Farten skal reduseres, forbikjøring er forbudt. Vises flagget bevegelig, betyr dette ytterligere fare.
Flagget gjelder frem til neste post som viser grønt flagg.

Grønt flagg: Klar bane

Rødt flagg: Slutt å kjøre løp, vær forberedt på å stanse.
Fortsett til start-/mållinjen eller annet angitt sted. Vent på beskjed. Samtlige poster skal vise rødt flagg
når det er beordret.

Svart/hvitt rutet flagg: Mål. Løpet er slutt.
Deltakerne er underlagt bestemmelsene om parc ermé.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.