§ 914. Spesialreglement for Formula Sport 2021

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Formula Sport-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Formula Sport er en konkurranse for firehjulsdrevne kjøretøyer hvor tiden kan være utslagsgivende.

2. Deltager

Fra fylte 18 år: Krav om førerkort klasse B og gyldig førerlisens for Formula Offroad .
Junior fra fylte 16 år, ut året man fyller 18 år, med gyldig lisens for Monster race junior.
Juniorer kan kun kjøre trening, ikke konkurranse. På teknisk kontroll skal junior vise i praksis at de har nødvendige kunnskaper om sikkerhet og teknisk på bilen. Det kreves ledsagerlisens for ledsagere til førere under fylte 18 år. Se Generelle bestemmelser 9.5.Dersom ledsager allerede har fører- eller funksjonær-lisens, gjelder denne som ledsagerlisens.
Kjøretøyet skal ha gyldig vognlisens for Formula Offroad.
Startnummer tildeles av arrangøren. Skal ha være 25x35cm med sort tekst på rød bakgrunn.
Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

3. Klasseinndeling

Arrangøren står fritt til å kjøre alle deltagere i samme klasse eller dele inn etter motor, dekk, fjæringssystem eller andre relevante kriterier.
Det tillates at 2 førere deltar med samme kjøretøy i en konkurranse. Dersom det er teknisk mulig, kan de delta i forskjellige klasser. Arrangøren kan også velge å tillate at samme fører deltar i 2 klasser.
En fører er å regne som deltager etter at innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført.
Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.

4. Arrangementskomité

Oppnevnes ihht. Grenerelle bestemmelser pkt.11 og pkt. 21. 
Arrangementskomiteen skal bestå av minimum 3 personer.  Medlemmer av arrangementskomitéen kan ikke være deltagere i løpet.  Komitéen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal være deltagerne i hende i god tid før konkurransen.

5. Offisielle funksjonærer

Konkurransens jury skal bestå av NBF autorisert jury (JLOR eller JMOR lisensiert) og 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Arrangøren oppnevner selv jury.
Løpsleder og teknisk kontrollør skal begge være autorisert av NBF. I tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: Løpssekretær, sikkerhetssjef, starter, tidtaker, depotsjef og faktadommere.  Disse trenger ingen autorisasjon fra NBF, men skal ha god kjennskap til sporten, reglementet og det ansvarsområdet de tildeles.

6. Bane- og brannovervåkning

Se NSR § 267.
Funksjonærer med brannslukker skal være utplassert slik at de har oversikt over hele bane området.
Bemannede bergingsvogner med vinsj og/eller løfteutstyr skal være til stede under arrangementet. Hydraulisk redningssaks, spennutstyr, brekkjern og kniv for kutting av belter skal være tilgjengelig i en bemannet, mobil enhet ved banen.
Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres, slik at de ikke oppholder seg på steder med fare for skade og til enhver tid er plassert minimum 20 meter fra banen.

7. Løpsdokumenter

Arrangørlisens fra NBF med nødvendig forsikringsbevis, grunneiers tillatelse og tillatelse fra aktuell politimyndighet skal foreligge for et hvert arrangement.  Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.

8. Bane

Det kan konkurreres på flere måter, disse konkurranseformene kan arrangeres enkeltvis eller slås sammen til et større arrangement. Arrangøren står fritt til å starte deltagerne enkeltvis eller parvis på parallelle/likeverdige baner. Minste tillatte bredde er 4 meter, dersom deltagerne startes parvis skal det finnes en sikkerhetssone mellom banene på minst 2 meter.

Aktuelle konkurranseformer:
Kan kombineres med Formula Offroad, men i egne traseer.
Mud Race:       Bane av bløt jord/leire med lengde 50 – 402 meter, fortrinnsvis start på tørt underlag.
Sand Drag:      Bane av løs sand med lengde 50 – 201 meter.
Hill Climb:      Bane i kraftig stigning men løst underlag med lengde 50 – 500 meter.
Tidsbane:        En og en bil i hinderbane i kupert lett fremkommelig terreng med lengde 500 – 3000 meter.

Konkurransens tilleggsregler skal inneholde fullstendige opplysninger om løpet og de regler som legges til grunn for bedømmingen.

9. Depot

I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk.6 kg’s brannslukker i eget depot merket med navn.
Max hastighet i depotet er 5 km/t. – (gangfart).
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet.  Testområdet skal ha påbudt kjøreretning og minimum 25 meter lengde. Området skal være tilgjengelig for deltagerne under hele konkurransen.

10. Teknisk kontroll

Samtlige kjøretøye skal være godkjent i teknisk kontroll før trening eller løp. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen.  Bremsetest er obligatorisk.  Teknisk kontrollør avgjør klassetilhørighet.
Sikkerhetsutstyr skal medbringes for teknisk kontroll.

11. Førermøte

Et obligatorisk førermøte skal avholdes min. 30 min. før start. Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen diskvalifiseres fra start

12. Avvikling

Ingen passasjerer tillates i deltagende kjøretøy under konkurransen.

12.1. Start

Startrekkefølgen skal trekkes av arrangøren.  Dersom 2 førere deltar med samme kjøretøy, skal disse likevel plasseres slik at halve startfeltet skiller dem.
Fører som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi sekretariatet beskjed om dette.

12.2 Bruk av flagg

Det benyttes totalt 4 flagg; rødt, grønt, start- og mål-flagg.
Rødt flagg vises når banen er stengt og benyttes også for å avbryte deltageren ved feil kjøring eller fare i banen.
Grønt flagg vises før start for å bekrefte at banen er klarert for neste deltager og skal tas ned når deltager påbegynner banen.
Flagg kan erstattes av lyssignal.

12.3 Bedømming

Kan bedømmes i henhold til Formula Offroad reglementet, eller som beskrevet i tilleggsreglene.

Forslag til bedømming:
For de øvrige konkurranseformene kjøres minimum 2 omganger i hver bane og beste tid legges til grunn for resultatlisten. Tiden regnes fra kjøretøyet bryter startlinjen til kjøretøyet bryter mållinjen, «flying start» anbefales benyttet.
Elektronisk tidtaking anbefales, ved manuell tidtaking skal 3 stoppeklokker benyttes og gjennomsnittlig tid legges til grunn.
Berøring av port eller banemarkering bestraffes med tidstillegg i henhold til tilleggsreglene.

Forsøket anses som avsluttet når:
– deltageren tyvstarter (påbegynner kjøring uten at starter har gitt klarsignal)
– ikke passerer en port på reglementert måte eller bryter sikkerhetsavsperring
– velter/går rundt
– kjører fast og/eller står stille i mer enn ett minutt
– tar av seg hjelm eller sikkerhetsbelte i banen
– gir tegn til funksjonær om at forsøket avbrytes (armene strekkes opp)

12.4 Resultat:

Vinner av konkurransen er den deltager som har oppnådd beste tid/flest poeng etter at samtlige baner er kjørt og eventuelle tidstillegg/poengavdrag er beregnet.
Resultatliste skal slås opp på anvist plass i depot-/bane-område etter hver kjørte bane, og skal inneholde oppnådd poengsum for seksjonen og poengavdrag som er gjort. Kjøres tidsbane skal resultatlisten også inneholde tidene som er oppnådd

13. Avgjørelse ved likt resultat

Dersom det blant de tre beste deltagere er oppnådd likt sluttresultat, arrangeres omkjøring mellom de likt stilte i en seksjon utpekt av stevneleder.
Kan deltagerne ikke skilles etter omkjøring, deles plasseringen.

14. Protest og Appeller

Protestfristen er 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.
Protestfrist mot klasseinndeling er senest 30 min. før start.
Se Generelle bestemmelser 13 og 15.

15. Førerens sikkerhetsutstyr

Kjøredress, godkjent av FIA 8856-2000 eller etter SFI 3-2A/5 eller høyere.  Annen FIA eller SFI godkjent kjøredress kan benyttes sammen med brannsikkert undertøy.
Kjøredressen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker.
Balaklava (ansiktsmaske) i brannhemmende materiale.
Hansker av brannhemmende materiale.
Lær- eller racing sko og sokker som dekker anklene av brannhemmende materiale.

Helhjelm, med en av følgende godkjenninger:
FIA 8860-2004.
Snell SA 2000, Snell SA2005, Snell SA 2010, Snell SAH 2010, SFI 31.2A, BS6658-85 A/FR.
Splintsikre briller eller visir.
Tykk 3600 nakkekrave av racing type. Nakkekragen skal være tilpasset avstanden mellom hjelm og skulder slik at den gir god støtte og minimal hodebevegelse. Alternativt benyttes FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-210. Se FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25 og no. 29.

© 2021 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.