§ 604 Spesialreglement for Crosskart 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Definisjon 

Crosskart er en gren som kjøres på permanente baner. Crosskart er en kart påmontert større hjul, fjæring og veltebur. 

2. Klasser

 • MINI: F.o.m det året man fyller 6 år og t.o.m. det året man fyller 11 år
 • Klasse 1: F.o.m. det året man fyller 8 år, og t.o.m. det året man fyller 13 år.
 • Klasse 2: F.o.m. det året man fyller 11 år, og t.o.m. det året man fyller 16 år.
 • Klasse 3: F.o.m. det året man fyller 14 år.
 • 650ccm: F.o.m. det året man fyller 15 år.
 • Xtreme: F.o.m. det året man fyller 16 år
 • Xtreme jr.: F.o.m. det året man fyller 12 år t.o.m. det året man fyller 16 år. 

Aldersgrenser som vil gjelde fra 2025: 

 • MINI: F.o.m det året man fyller 6 år og t.o.m. det året man fyller 11 år
 • Klasse 1: F.o.m. det året man fyller 9 år, og t.o.m. det året man fyller 13 år.
 • Klasse 2:  F.o.m. det året man fyller 12 år, og t.o.m. det året man fyller 16 år.
 • Klasse 3:  F.o.m. det året man fyller 15 år.
 • 650ccm:  F.o.m. det året man fyller 16 år.
 • Xtreme:   F.o.m. det året man fyller 16 år
 • Xtreme jr: F.o.m. det året man fyller 12 år t.o.m. det året man fyller 18 år. 

2.1 Klasseinndeling 

Volumklassene kjører adskilt. I de tilfeller hvor det er færre enn 4 deltagere i en klasse kan det samkjøres med nærmeste klasse. Dette avgjøres av arrangører, fortrinnsvis ut fra ønsker fra førerne. Også i disse tilfeller føres det separat resultatlister for hver enkelt klasse. Mini kjøres uansett alene. 

3. Deltagere / Lisenskrav

Deltageren skal ved alle konkurranser og organisert trening ha førerlisens for crosskart eller andre former for lisens gyldig for crosskart. Dersom engangslisens benyttes, vil føreren ikke komme på resultatlisten. (Generelle bestemmelser Art. 9.6)
Før første gangs deltagelse i konkurranse og organisert trening skal deltager ha undervisning i flaggsignal, sikkerhetsregler og bestemmelser om reglementert kjøring. Juryleder/løpsleder har ansvaret for at slik undervisning vil bli gitt. Det kreves bestått juniorkurs før lisens utstedes til førere under 18 år.
Det kreves ledsagerlisens for ledsager til utøvere under 18 år. Se Generelle bestemmelser Art. 9.5. Ledsagerlisens. 

4. Konkurransen

 • En konkurranse består av flere heat eller omganger som sammenlagt kvalifiserer til finaler 
 • Hvert heat kjøres med stående start hvor deltagere plasseres i henhold til heatoppsett som beskrevet i tilleggsregler. Alle startposisjoner er tydelig markert på startplate. 
 • Mini kjører ikke finaler, men ekstra omgang 
 • Dersom banen har alternativspor skal dette benyttes en gang pr. innledende omgang og finale. Dersom dette ikke gjøres vil man få 0 poeng i den omgangen. 
 • Innledende omganger kjøres med 5 eller 6 kjøretøy 
 • Antall i finaler skal beskrives i tilleggsregler
 • Antall opprykk skal beskrives i tilleggsregler. 
 • NM og NC kan ha egne regler
 • Hastighetsmåling skal gjennomføres i Mini og klasse 1 

Hastighetsmåling: 

 • Hastighetsmåling skal skje med GPS-puck eller kalibrert fartsmåler type Bushnell Speed Racer Gun 
 • Hastighet skal ikke overstige 60 km/t for Mini og 80 km/t for klasse 1 
 • Arrangør kan måle hvilket som helst kjøretøy og det er den målingen som gjelder 
 • GPS-puck monteres på startplaten og deretter får ikke deltager eller mekaniker gjøre noe med kjøretøyet, med unntak av å starte motor ved motorstopp 

5. Anmeldelse til stevne

 • En anmeldelse til et stevne er å betrakte som en kontrakt mellom deltager og arrangør 
 • Påmelding gjøres som beskrevet i arrangørens tilleggsregler 
 • Etteranmelding er tillatt dersom det er beskrevet i tilleggsreglene 
 • Arrangør bestemmer om en feil utfylt anmeldelse godkjennes 
 • Anmeldelser godkjennes i den rekkefølge de mottas. Dersom flere anmelder seg enn det tilleggsreglene tillater, settes de som reserver. 
 • Når man har anmeldt seg til en konkurranse godkjenner man at arrangøren offentliggjør en liste over anmeldte. 
 • En anmeldelse anses som fullført når arrangøren har mottatt det som er beskrevet i tilleggsreglene 
 • Arrangør kan bestemme hvilke anmeldelser som godkjennes. Se også Generelle bestemmelser 3.14 

5.1 Deltagers ansvar 

 • Melde seg på i henhold til tilleggsregler 
 • Fylle ut alle opplysninger som arrangør ber om korrekt 
 • Delta i den konkurranse man har anmeldt seg til.
 • Melde avbud snarest mulig dersom man ikke kan delta. Generelle bestemmelser pkt. 3.8
 • Ikke melde avbud for å delta i en annen konkurranse uten godkjennelse fra den arrangør man først har meldt seg på til. Generelle bestemmelser 9.13 

5.2 Anmeldelse av kjøretøy

 • Kjøretøyet skal anmeldes i den klasse som kjøretøyet i henhold til teknisk regler, tilhører. 
 • Alle opplysninger som kreves på anmeldelsesskjema skal fylles ut 

5.3 Avlyst eller utsatt konkurranse 

 • Se generelle bestemmelser pkt. 2.1.6 

6. Depot

 • Arrangøren bestemmer hvor stor plass hvert team kan få, og dette skal være beskrevet i tilleggsregler 
 • Kun deltagere i stevnet har rett på plass i depot. 
 • Miljø 
 • Alle deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under bilen på/i alle service og depotplasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet, minimum 4 x 5 m.  
 • Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette. 
 • Det skal være minimum 1×6 kg brannslukker pr. bil lett tilgjengelig på egen depotplass. Brannslukker skal være merket med førerens lisensnummer og den skal være godkjent i løpet av de siste 12 måneder.  
 • Det er ikke tillatt å prøvekjøre kjøretøy i depot 
 • All kjøring i depot skal foregå hensynsfullt 
 • Sykler og alle typer motordrevne kjøretøy er kun tillatt under konkurransen dersom arrangøren tillater det. 

7. Administrativ innsjekk

 • Reglement for nasjonale treninger og konkurranse på bane § 233
 • Konkurransen starter med administrativ innsjekk
 • Prosedyrer, sted og tid for administrativ innsjekk er beskrevet i tilleggsregler
 • Førerlisens, ledsagerlisens, vognlisens, klubbmedlemskap skal fremvises ved innsjekk. 

8. Teknisk kontroll

 • Etter administrativ innsjekk til kjøretøyet gjennom en sikkerhetskontroll 
 • Kjøretøyet skal være i henhold til teknisk reglement og rengjort 
 • Utøver forplikter ved å underskrive anmeldelsesskjema, at kjøretøyet under hele konkurransen oppfyller de regler som gjelder for klassen. 
 • §302 Bestemmelser om teknisk kontroll i rally og hastighetskonkurranser 

9. Førermøte

 • Førermøte er obligatorisk for alle deltagere og ledsagere 
 • Skal gjennomføres før trening og konkurranse starter. 
 • Følgende skal gjennomgås på førermøte: 
 • Sikkerhetsspørsmål 
 • Organisasjonsendringer 
 • Påminnelse om reglementert kjøring (§240) 
 • Tid og sted for Offisiell oppslagstavle 
 • Startprosedyre 
 • Sporbytte etter start 
 • Parc Ferme 

10. Løpsgjennomføring

Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men må være innenfor NSR, «Reglement for Crosskart», og må være tydelig beskrevet i tilleggsreglene. 

Tilleggsregler må beskrive (Egne bestemmelser for NM og NC): 

 • Bestemmelser om startrekkefølge i innledende omganger  
 • Alternativ for startoppstilling (se pkt. 10.1.1.1) 
 • Poengskala som brukes i konkurransen  
 • Antall omganger, runder i innledende omganger og finaler, samt antall finaler  
 • Antall opprykk i finaler  
 • Antall premier i hver klasse. I Mini skal alle premieres 

Generelle regler:  

 • Innledende omganger: 
 • For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises.  

Kvalifisering til finaler: 

 • For å være berettiget plass i finalen må deltakeren ha oppnådd poeng. 
 • Den som ikke har oppnådd poeng i minst 1 innledende omgang, får ikke delta i noen finale (egne regler for NM/NC)
 • En som er berettiget til plass i en finale, kan ikke erstattes av en annen deltaker.  
 • Eventuelle trekninger foretas av arrangør og de involverte førere.
 • Som startende regnes de som er godkjent for start (teknisk) og starter finalen i den hensikt å fullføre denne. (Det har ingen hensikt å stille bilen på startstrek dersom denne ikke er kjørbar.) 

Plassering i finale: 

 • De førere som ikke stiller til start i en finale blir sist i den gjeldende finale. Dersom flere enn en ikke stiller til start skal disse bli plassert i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalen. 
 • Dersom flere bryter i en finale, legges rundeprotokollen ved siste passering til grunn for plassering. 
 • Dersom flere bryter i første runde skal disse plasseres i innbyrdes rekkefølge etter resultatlisten før finalen.
 • Dersom likhet skal disse plasseres etter hvor langt de har kjørt. 
 • Dersom flere utøvere skal ha siste plass skal disse individuelt klassifiseres etter følgende prioritering: 
 1. Brudd på regel om Alternativspor 
 2. Brudd på regel om tyvstart 
 3. Ikke start 
 4. Svart flagg / diskvalifikasjon 
 • De som ikke har oppnådd finalerett, skal plasseres på resultatlisten i henhold til rekkefølgen i kvalifiseringsomgangene. 

10.1 Dersom ikke annet er beskrevet i tilleggsreglene gjelder disse regler: 

10.1.1 Start 

10.1.1.1 Startoppstilling

Arrangør kan velge mellom to alternativer for startoppstilling både i innledende omganger og finale. Hvilket alternativ som velges må beskrives i tilleggsreglene. For NM og NC gjelder egne regler. 

Innledende omganger 

Alt. 1
Inntil 6 biler fordelt på tre rekker. Deltakerne stiller 1 omgang i hver rekke.  

 

Alt. 2
Bilene stiller side om side (på en rekke) med inntil 6 biler.

Finaler 

Alt. 1:
9 startende på 3 rekker.
Den fører som er best kvalifisert etter innledende omganger velger startspor først, osv. 

Alt 2:
6 startende fordelt på 3 rekker.
Den fører som er best kvalifisert etter innledende omganger velger startspor først, osv.

10.1.1.2 Starthjelp 

Når crosskarten er ført frem til sin plass på startplata kan føreren, hvis det er behov, motta hjelp til start av motor. Når motoren er startet skal medhjelper straks trekke seg bakover bak crosskartene og bort fra startplata.
Fører som får stopp på sin motor, skal gi tydelig tegn om dette ved å heve begge armene over buret. Starteren kan gi tillatelse til ny oppstart. Hvis starteren ikke gir tillatelse til ny oppstart, skal crosskarten fjernes fra startplaten før starten gjennomføres. Hvis føreren kveler motoren eller av andre grunner har fått stopp på motoren når grønt lys er gitt kan han motta starthjelp på nytt. Starteren kan stoppe dette hvis det utgjør en risiko. Signal om at ny oppstart ikke tillates skal gjøres ved at signal gis fra startfunksjonærer. 

10.1.1.3 Startprosedyre

Starter gir tydelig tegn til førerne om at alt er klart til start, fra dette tidspunkt er fører under starters kommando.  

Start skjer ved lyssignal etter følgende metode:  

 1. Starter gir tydelig signal om klargjøring/oppstart av motorer. 
 2. Når hjelpemannskap er ute av plata gir Starter tommel opp til hver enkelt fører til de svarer med samme. 
 3. Det vises 5 sekunders skilt / Ready to Race 
 4. Grønt lys tennes fra stående rødt eller ingenting.  

Ved svikt benyttes flagg.  

10.1.1.4 Feil start 

I tilfelle tyvstart stoppes heatet, og det blir omstart.
Den fører som blir idømt tyvstart må kjøre alternativsporet to ganger. På baner med kortere alternativspor skal den som tyvstarter IKKE kjøre alternativsporet.
Ved andre gangs tyvstart skal den som tyvstarter utvises fra heatet. Etter tyvstart skal kjøring tilbake til startplaten skje etter arrangørens instruksjoner og henvisninger. 

10.2 Innledende omganger

Hvert enkelt heat i innledende omganger skal kjøres med inntil 6 deltakere.
Poengene i innledende omganger beregnes slik: Fra 1. til 6. plass: 10 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1.
For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises. 

Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er resultatet oppnådd i siste omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet oppnådd i nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet foretas loddtrekning. 

10.3 Finaler

Maks. antall startende i en finale er 9. Den fører som er best kvalifisert etter innledende omganger velger startspor først, osv. For plassering i finalene, se pkt. 10 Generelle regler. 

 10.4 Rødt flagg 

Ved rødt flagg skal det alltid være omstart og føreren skal kjøre direkte tilbake til startplaten. Stopp i depot er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner med bruk av noen form av verktøy eller utstyr før omstart. Dersom det er nødvendig med etterfylling av bensin kan dette kun gjøres i anvist område nær startplaten. 

Fører som forårsaker rødflagg og fører(e) som fikk stopp før rødflagget får ikke delta på omstarten. Fører(e) som har fått stopp og har rett til omstart kan motta starthjelp fra funksjonærer. 

Skjer dette i finalene skal den som har forårsaket rødflagget tildeles sisteplass i aktuell finale og eventuelt andre som har fått stopp skal tildeles plassering over der i henhold til startoppstillingen i finalen. 

10.5 Motorstopp eller stopp på banen

 • Fører som har fått motorstopp eller fått stopp på banen anses å ha brutt heatet 
 • Føreren skal umiddelbart forflytte seg ut av banen 
 • Det er tillatt å motta hjelp til dette dersom det skjer uten risiko for føreren og funksjonærens sikkerhet 
 • Dersom dette ikke er mulig, bør føreren sitte i kjøretøyet med beltet på 
 • Det er ikke tillatt for funksjonærer å gi starthjelp for å komme i gang igjen om man har fått stopp. 

11. Kommunikasjon

 • Det er ikke tillatt med noen form for trådløs kommunikasjon mellom fører og team. 
 • Dersom det ved kontroll blir oppdaget at dette er brukt vil deltager bli rapportert til jury. 

12. Parc Ferme 

Alle A-finalister skal kjøre direkte til parc ferme etter målgang. Hjelm skal bli liggende igjen i karten helt til Parc Ferme er opphørt. 

13. Resultater

 • Samtlige førere som er godkjent i konkurransen skal være med på resultatlisten 
 • Det er enhver utøver sin plikt å følge med på resultater etter hver omgang og finale. 
 • Resultatliste settes opp etter Generelle regler pkt. 14 (i dette reglement) 

14. Protester og appeller. 

Bestemmelsene vedrørende protester/appeller er i henhold til Generelle bestemmelser Art. 13 og 15. Protestfrister angitt i Art. 13.3 Når det gjelder protestfristen på premielisten (resultatlisten), er den for crosskart 15 min. Det understrekes at eventuell uenighet i en arrangørs avgjørelse kun kan uttrykkes ved nedleggelse av protest. Likeledes kan uenighet i juryavgjørelse kun uttrykkes ved bruk av appellmuligheten. 

15. Premiering

 • Alle premievinnere skal stille i kjøredress på premieutdeling 
 • Antall premier er beskrevet i tilleggsreglene 
 • I Mini skal alle deltagere premieres 

16. Startnummer

 • Startnummer skal være i henhold til §314 pkt. 10.2 

17. Flagg/Lyssignaler

 • Lyssignaler i henhold til 270 pkt. 2 
 • Flaggreglement i henhold til 270 pkt. 3 

18. Trening

Det tillates å trene med crosskart året før man kan delta i konkurranse i den aktuelle klassen (gjelder ikke Mini). Følgende aldersgrenser gjelder for trening:

 • Mini: F.o.m. det året man fyller 6 år.
 • Klasse 1: F.o.m. det året man fyller 7 år
 • Klasse 2: F.o.m. det året man fyller 10 år
 • Klasse 3: F.o.m. det året man fyller 13 år
 • 650 ccm: F.o.m. det året man fyller 14 år
 • Xtreme: F.o.m. det året man fyller 15 år
 • Xtreme jr. F.o.m. det året man fyller 11 år 

Fra og med 2025 vil følgende aldersgrenser gjelde:

 • Mini:- F.o.m. det året man fyller 6 år
 • Klasse 1: F.o.m. det året man fyller 8 år
 • Klasse 2: F.o.m. det året man fyller 11 år
 • Klasse 3: F.o.m. det året man fyller 14 år
 • 650 ccm: F.o.m. det året man fyller 15 år
 • Xtreme: F.o.m. det året man fyller 15 år
 • Xtreme jr. F.o.m. det året man fyller 11 år 

All trening skal være i henhold til § 269 med følgende unntak: 

 • Engangslisens kan utstedes til i den hensikt å kunne prøve/trene crosskart uten kurs.
 • Før en slik trening skal en instruktør/kyndig veileder ha gjennomgang av flaggreglement og kjøredisiplin med både fører og ledsager, samt ha spesielt oppsyn med treningen.
 • Det tillates kun en crosskart på banen av gangen.
 • Ledsager skal skrive under på engangslisensen.
 • Misbruk av ovennevnte vil medføre at klubben mister retten til å utstede engangslisenser. 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.