§ 266 Førstehjelps reglement 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Generelt

Kravene som er beskrevet i dette dokument er å regne som et minimum. Kravene gjelder ved nasjonale konkurranser. Ved større arrangementer kan NBF kreve høyere beredskap enn det som er beskrevet som minimumskrav. Ved internasjonale løp henvises til ISR.

1.1 Formål

Reglementet for førstehjelptjeneste inneholder retningslinjer, standarder og krav for aktiviteter, treninger og konkurranser i regi av et organisasjonsledd i NBF. Reglementets overordnede formål er å ivareta helse og sikkerhet for utøvere, funksjonærer og publikum, redusere skaderisiko og å begrense følger og omfang når skader oppstår.

1.2 Myndighet

Bestemmelsene i dette reglementet er hjemlet i NSR og ISR. Forbundet skal innhente uttalelse fra medisinsk kompetanse og/eller internasjonalt forbund ved utarbeidelse av reglementet. Det gis ikke adgang til å søke om dispensasjon fra krav til beredskap som fremgår av § 266 Førstehjelps Reglement.

1.3 NBFs beredskapsdokument

NBF har utarbeidet et beredskapsdokument  som funksjonærer og treningsansvarlige skal kjenne til. Dokumentet forteller hvordan en kan forberede seg på, samt gå fram ved alvorlige ulykker under trening eller konkurranser.

2. Utøveren

2.1 Lisensiering og medisinsk egnethet

I alle grener underlagt NBF er det krav om lisensiering av utøveren, både når det gjelder trening og konkurranse. Ytterligere krav innen den enkelte gren kan gjøres gjeldende og vil være opplyst på NBF sine nettsider.

2.2 Funksjonshemmede

Spesiallisens for funksjonshemmede kan løses av personer som ansvarshavende leder i klubb ser kan ha en funksjonshemming, og dermed ikke har mulighet til å oppfylle ordinære lisenskrav.

2.3 Utøverens plikter

Utøveren plikter å holde seg orientert om kravene til medisinsk egnethet og å melde fra til NBF om sykdom eller skade som utelukker eller reiser tvil om utøverens medisinske egnethet i forhold til den lisensen utøveren innehar. Dersom det fremgår av spesialreglement eller kreves av lege, plikter utøver etter skade å fremstille seg for ny legeundersøkelse for å erklæres medisinsk egnet, før utøveren kan fortsette å konkurrere eller delta i ny konkurranse. Utøveren plikter å følge pålegg gitt i spesialreglement, av medisinsk personale eller ansvarlig funksjonær m.h.t. medisinsk egnethet, videre undersøkelse og behandling. I motsatt fall kan utøver bestraffes iht Generelle bestemmelse punkt. 12.

3. Arrangøren

3.1 Arrangørens plikter

Et organisasjonsledd tilsluttet NBF som organiserer trening eller konkurranse (arrangør) plikter å følge de krav som fremgår av reglementet og andre bestemmelser å ivareta sikkerheten for utøvere, funksjonærer og publikum. Arrangør skal forsikre seg om at førstehjelps personell har de nødvendige fasiliteter, har tilgang til nødvendige skjema og informeres om reglement, rutiner og oppgaver. Ved skade eller ulykke skal arrangør sørge for pålagt rapportering til NBF.

3.2 Medisinsk myndighet under trening og konkurranser

Treningsledelse eller stevneledelse er arrangementets sivilrettslig ansvarlige og har bestemmende myndighet i forhold til andre funksjonærer. Imidlertid kan treningsansvarlig, stevneleder eller jury ikke overprøve medisinsk begrunnede beslutninger fattet av autorisert medisinsk personell.

3.3 Førstehjelpsberedskap for deltakere, funksjonærer og publikum

Det påhviler arrangøren å ha tilstrekkelig førstehjelps beredskap på plass til å ivareta samtlige som er tilstede ved arrangementet. Ved alle typer arrangement skal det vurderes hvilket behov man har for sin førstehjelps beredskap.

4. Førstehjelpspersonell, transport og utstyr

4.1 Lege

Med lege menes lege med autorisasjon til å praktisere medisin i Norge og godkjent gjennomført turnustjeneste. I enkelte tilfeller kan det kreves at legen har spesialkompetanse innen akuttmedisin.

4.2 Annet medisinsk personell

Personell som tilhører 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 skal ha dette som sitt daglige virke.

4.2.1 Anestesi- eller intensivsykepleier

Med anestesisykepleier menes offentlig godkjent sykepleier med spesialutdannelse innen anestesi. Med intensivsykepleier menes offentlig godkjent sykepleier med spesialutdannelse innen intensivmedisin. Begge grupper skal kunne vurdere og iverksette akuttmedisinske tiltak. Når helsearbeideren er medisinsk ansvarlig kreves det at helsearbeideren har delegering fra lege til å kunne gi medikamenter og å utføre AHLR.

4.2.2  Paramedic

Med Paramedic menes offentlig autorisert ambulansearbeider med spesialkompetanse til å bruke akuttmedisinsk utstyr og iverksette livreddende og stabiliserende tiltak ved akutt sykdom og skade.

4.2.3 Faglært ambulansearbeider

Med faglært ambulansearbeider menes offentlig autorisert ambulansearbeider med kompetanse til å bruke akuttmedisinsk utstyr og iverksette livreddende og stabiliserende tiltak ved akutt sykdom og skade.

 4.2.4 Førstehjelpspersonell

Med begrepet” person trenet i livreddende førstehjelp” i kapittel 5 og 6 menes en person som har gjennomgått kurs i livreddende førstehjelp og har oppdaterte ferdigheter innen vurdering, håndtering, stabilisering og varsling av skade. Vedkommende skal kunne utføre hjerte-lunge redning og være kjent med bruken av utstyret i en førstehjelpkoffert.

4.2.5 Sanitetspersonell

Med begrepet” Sanitetspersonell” menes personell utdannet og godkjent til å yte førstehjelp og delta i saniteten i organisasjoner som yter slike tjenester (Røde Kors Hjelpekorps, Norsk folkehjelp, KFUM etc.).! Sanitetspersonell skal være tilstede i tilstrekkelig antall ved konkurranser. Antallet avhenger av gren, banens utstrekning og adkomstmuligheter. Poster med utplasserte førstehjelpere skal bestå av minimum 2 personer og være utstyrt med båre, nødvendig hjelpeutstyr og kommunikasjon til medisinsk ledelse og stevneledelse.

4.2.6 Attestasjon for medisinsk kompetansenivå

Vedlagte skjema for attestasjon skal fylles ut og leveres løpsleder. Løpsleder er ansvarlig overfor juryen for at en slik attestasjon foreligger før konkurransen starter.

4.3 Ambulanse og transport

 4.3.1 Akuttambulanse

Med akuttambulanse (kategori B og C) menes ambulansekjøretøy med nødvendig medisinsk utstyr og bemanning, godkjent for utrykning på offentlig vei. I utgangspunktet er kravet at ambulansen skal være på stedet der aktiviteten foregår.

4.3.2 Transportambulanse

Med transportambulanse (Kategori A1 & A2) menes ambulansekjøretøy med nødvendig medisinsk utstyr og bemanning godkjent for pasienttransport, men uten godkjenning for utrykning. Kan brukes for interntransport på baneområdet.

4.4 Fasiliteter og utstyr på stedet

 4.4.1 Sykestue

Med sykestue menes godt utstyrt rom med rennende varmt og kaldt vann og strøm. Krav til størrelse og utstyr av sykestue er spesifisert i vedlagt dokument. Se vedlagt dokument for minimum utstyr for godkjenning av sykestue

4.4.2 Transport av skadde og helsepersonell internt

Arrangør kan bruke tidligere godkjente ambulanser til transport internt på sitt baneanlegg. Se for øvrig 4.3.2. Bilen skal være utstyrt med båre og førstehjelpsutstyr.

5. Krav til beredskap

En arrangør forplikter seg til å treffe alle de sikkerhetsforanstaltninger som er nødvendige for å trygge publikum, funksjonærer og deltakere, og være forberedt på å ta hånd om ulykkestilfeller. Arrangøren skal ha” Medisinsk håndbok” tilstede ved alle konkurranser (også ved trening) og skal overleveres den som er ansvarlig for den medisinske beredskapen før konkurransen starter.

5.1 Førstehjelpstjeneste ved konkurranse

Førstehjelpstjenesten ved en konkurranse omfatter lege, førstehjelpere og ambulanser. Minst en lege må være til stede, samt et tilstrekkelig antall førstehjelpere avhengig av banestørrelsen. Plassering av lege og ambulanse / førstehjelpere skjer i samråd med løpsledelsen. Alt ambulanse- og sanitetspersonell skal være synlig merket. Minst 1 ambulanse må være tilgjengelig på banen så lenge stevnet pågår. Såfremt ambulansen(e) må forlate banen skal stevnet stoppes.

5.1.1 Kommunikasjon

Medisinsk ansvarlig må kunne kommunisere med alle medlemmer av sitt team, enten via det generelle radionettverket eller via radiokanal i eget nettverk.

5.2 Alternativ førstehjelpstjeneste i grenene Bilcross, Crosskart, Rallycross, Bakkeløp, Karting, Drifting og Offroad

I grenene nevnt over, på godkjente baner / trasé, kan lege erstattes av godkjent personell ifølge 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3. Annen kompetanse enn beskrevet i 4.2 skal dokumenteres og godkjennes av NBF før disse benyttes. Skaderapport-skjema skal fylles ut og overleveres jurylederen. Skaderapportskjema skal føres for alle som har vært til førstehjelp ansvarlig for behandling eller kontroll. Den førstehjelps  ansvarlige skal skriftlig bekrefte at han/hun kjenner de prosedyrer og retningslinjer som er utarbeidet av NBF.

5.3 Kravet til førstehjelptjeneste ved racing konkurranse.

Det skal være ambulanse tilstede samt egen sykestue. En slik sykestue skal minimum være utstyrt på samme måte som en ambulanse og i henhold til utstyrsliste som er vedlagt. Det skal være samband slik at det kan oppnås kontakt med AMK-sentral. Ved løp (inkl. trening) skal lege samt 2 kvalifiserte helsepersonell ifølge 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3. være tilstede.

5.4 Førstehjelpstjeneste ved rally

5.4.1 Generelt

Førstehjelpstjenesten under rally omfatter en ansvarlig redningskoordinator i base og nødvendige antall bemannede ambulanser som tilfredsstiller NBFs krav. Denne person skal ha det utstyr som er nødvendig for å kunne koordinere redningsarbeidet og ambulansene ute i terrenget. Bemannet ambulanse skal stå på starten av hver aktive SS/SP. Denne må være parkert på en måte som gjør at den uhindret kan kjøre inn på SS/SP. Hvis flere korte SS/SP er i gang inne på et konsentrert område kan antallet lempes på i samråd med rallyseksjonen og løpets sikkerhetskontrollør. Ambulanse må være av egnet type med tanke på fremkommelighet. Det bør også vurderes behov for førstehjelpsposter ved plasser det forventes større publikums ansamlinger.

Ansvarsområde er følgende:

  • Kommunikasjon med og organisering av førstehjelps enhetene ute på de forskjellige SS/SP
  • Kommunikasjon med AMK, politi, redning, løpsledelse og sikkerhetsansvarlig.

Innhente og fremvise dokumentasjon for løpsleder som viser at kvalifikasjonene til ambulansenes bemanning og ambulansenes utstyr er i.h.t NBF sine krav. NBF skjema benyttes til dette. Skadeskjema fylles ut av førstehjelpansvarlig for hver SS/SP

5.4.2 Førstehjelps ansvarlig

Førstehjelps ansvarlig ifølge 4.1, 4.2.1, 4.2.2 eller 4.2.3. plasseres i ambulanse som er plassert ved start SS/SP. I tillegg til ovennevnte person skal det være minst en førstehjelper ifølge 4.2.4. i ambulansen.

Minimum innhold i ambulanse:

  • Transportabel O2
  • Transportabel BT-måler
  • Transportabelt sug
  • Komplette sett nakkekrager
  • Hjertestarter
  • Forbindingsutstyr

I tillegg bør det forefinnes:

  • Utstyr for intravenøs tilgang, evt væske å gi.

5.4.3 Medisinsk utstyrt helikopter

Alt som her er beskrevet vedrørende bruk av helikopter som ekstra sikkerhet erstatter ingen andre sikkerhetskrav. Helikopter er ikke et krav for gjennomføring av løpet, men en anbefaling for øket beredskap. Hvis helikopter benyttes skal dette være av egnet type.

Følgende funksjon skal være i eller i umiddelbar nærhet av helikopteret:

Lege eller person som oppfyller kravene for personell i ambulanse beskrevet i 4.2 Denne personen bestemmer selv hvilket utstyr som er hensiktsmessig å medbringe.

Det kan, hvis hensiktsmessig medtas en observatør fra NBF (avtales på forhånd)

Hvis ulykken er ute og det er hensiktsmessig å benytte helikopter er denne hendelsen styrende for bruken. Da blir eventuelt andre personer ombord sluppet av akkurat der det passer.

Arrangør må skaffe nødvendige landingstillatelser fra aktuelle grunneiere for den planlagte bruk, ved nødssituasjoner kreves ikke dette.

Arrangør i samarbeid med operatør av helikopter må gjennomgå løpsdagen for å avdekke potensielle utfordringer underveis som f.eks landingsplasser, kraftspenn, husdyrhold m.m. Piloten har den avgjørende myndighet. Arrangør bør i tilleggsregler beskrive at helikopter vil bli benyttet og henstille deltakere til å være påpasselige med å vise ”OK” skilt til dette etter eventuelle avkjøringer eller stopp på SS.

5.5 Alternativ ambulansetjeneste ved alle løpsformer

For racing se pkt. 5.3 for rally se pkt 5.4.4.

Krav til ambulanse kan frafalles under forutsetning av at banen har egen sykestue. En slik sykestue skal minimum være utstyrt på samme måte som en ambulanse og i henhold til utstyrsliste som fås hos NBF. Minimumskrav til lege/medisinsk ansvarlig samt førstehjelpere opprettholdes og at det finnes telefon hvor det fra ethvert sted på banen kan oppnås kontakt med AMK-sentral. Nærmeste stasjonerte beredskapsambulanse beliggenhet skal ikke være mer enn 30 minutters utrykningstid fra banen og at det finnes en bil med tilstrekkelig plass for båre som egnet transport av skadet person fra ulykkessted på banen til sykestuen dersom flytting av den skadede beordres/godkjennes fra AMK- eller legevaktsentral. Bilen må inneholde minimum båre og nakkekrave (størrelse tilpasset deltagere)

Dersom ovennevnte krav tilfredsstilles, skal eget skjema, utarbeidet av NBF, fylles ut og sendes NBF til godkjenning. Skjemaet skal til enhver tid oppbevares i baneprotokollen på banen.

5.6 Førstehjelpstjeneste ved trening (inkl. Test and Tune)

Det er ikke krav om førstehjelps  ansvarlig på trening. Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr på banen samt operativ telefon og telefonnummer til nærmeste AMK sentral. Ansvarlig representant fra klubben skal plasseres på et punkt hvor denne lett kan kommunisere med føreren dersom det blir nødvendig å avbryte kjøringen.

5.6.1 Trening på Racingbaner

Ved trening utenom løp kan lege erstattes av anestesi- eller intensivsykepleier, ambulansearbeider eller paramedic ifølge 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3. Annen kompetanse enn ambulansearbeider eller ambulansepersonell skal dokumenteres og godkjennes av NBF før disse benyttes.

Uansett hvilke av ovennevnte som erstattes av lege, skal vedkommende være godt kvalifisert for å ivareta akutt førstehjelp og gjenoppliving, kunne betjene det utstyr som finnes i ambulansen, samt være kvalifisert til å foreta en helhetsvurdering av den som undersøkes.

5.6.2 Rally trening

Ved rallytrening kreves minimum to førstehjelpere som beskrevet i 4.2.4 Operativ telefon med tilgjengelig nummer til ambulanse og AMK sentral. AMK sentral skal være varslet på forhånd med angivelse av tid og sted. Det skal være førstehjelpkoffert tilgjengelig på start.

6.1 Førstehjelpstjeneste ved Biltrail, Terreng Touring, Autoslalåm og Regularity

Det kreves ingen medisinsk tjeneste ved disse arrangementer. Det skal være tilgjengelig  førstehjelpsutstyr med nakkekrave på banen samt operativ telefon og telefonnummer til nærmeste AMK sentral. (Se pk. 6 for beskrivelse av førstehjelpkoffert)

7. Linker til diverse skjemaer:

2024 Instruks for stevnets medisinske ansvarlig

2024 nbf attestasjon medisinsk kompetanse

2024-Medisinsk-rapport

Søknadskjema for sykestue.

Førstehjelpskoffert beskrivelse av innhold

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.