Retningslinjer for Karting baner 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette bane-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1.0 GENERELT

1.1 Hensikt

Hensikten med dette reglementet er å fastsette kravene for formel-K bane (FK) disse skal tilfredsstilles før den kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF. Andre løsninger eller unntak kan aksepteres etter NBF’s undersøkelse av hvert individuelt tilfelle tatt i betraktning de erfaringer man har gjort seg med banene dersom den eksisterer allerede, eller andre særskilte forhold dersom banen er ny.

2.0 PRIORITET FOR SIKKERHET

Under planlegging av en bane og et arrangement skal sikkerheten prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Tilskuere
2. Funksjonærer
3. Førere
4. Ambulanser, tauebiler og lignende
5. Konkurransebilene
6. Annen eiendom og utstyr på banen

3.0 DEFINISJONER

Baneanlegg: Det hele område inklusive publikumsområder, depot, banen med fasiliteter, adkomst- og rømningsveier innen området.
Banen: Det området hvor kartene konkurrerer
Publikumsområde: Områder som er godkjent for publikum

4.0 BANEGODKJENNING

Baneeiere må søke NBF om banegodkjennelse og denne skal da skje etter:
” Rutiner for banegodkjenning og oppfølging”.

Baner blir da klassifisert i følgende system:
A-baner, basert på eventuelle avvik fra kravene i dette reglementet, vil det kunne bli utstedt B, C eller T lisens. T bane er treningsbane/provisorisk bane for oppvisning o.l.

Eksisterende baner beholder sin godkjenning inntil denne utløper. Det kan søkes om dispensasjon fra enkelte punkter i klassifiseringskravene. Normalt vil en bane godkjennes for 3 år av gangen. Dersom det i godkjenningsperioden gjøres store forandringer på banetraseen eller på sikkerhets installasjoner, skal dette søkes Bane og Sikkerhetsseksjonen om før oppstart, skal banen inspiseres på ny selv om perioden ikke er utgått. NBF kan beslutte ny inspeksjon innenfor godkjenningsperioden og kan beslutte å trekke tilbake godkjenningen.

5.0 BANENS TRASE

Banens form så vel når det gjelder grunnplan som profil, er underlagt kun mindre restriksjoner i dette regelverk da de er avhengig av terrengets egenart, estetiske og økonomiske betraktninger.

5.1 Grunnplan

For at en bane skal kunne oppnå lisens av grad A, må alle minimums og maksimums mål tilfredsstilles.

5.1.1

Lengde på rettstrekninger, bredde og lengde på banen bestemmes etter hvilken klassifisering man ønsker. (se Tegninger for kartingbaner samt klassifiseringer)

5.1.2

Lengden på start / mål langsiden min. 100 meter. Avstand fra mållinjen til første sving bør være minst 50 meter. Svingen bør være på min. 45 grader og ha 34 meter radius målt fra banens senterlinje.

5.1.3

Tunnel og bro skal minst være banens bredde pluss 1,8 meter på hver side av banen. Høyde innvendig i tunnel skal minst være 2,5 meter.

5.1.4

Avstand mellom parallelle banetraseer anbefales til minimum 8 meter. Avstand fra utgang av sving i en trase og over til en annen trase anbefales til minimum 10 meter. I gitte tilfeller kan det pålegges barriere mellom banetraseer.

5.1.5

Det skal males startkorridorer for å samle startfeltet innenfor korridorene og startbåser for stående start (se Tegninger for kartingbaner)

5.1.6 Startlys

Krav til A og B baner.

Starter skal ha egen post som er bygd opp etter retningslinjene punkt. 10.5 postbeskyttelse. Plassering i samråd med baneinspektør. Gjelder alle baner klasse A til C Startlys skal plasseres 10 – 15 meter etter startlinjen og 2,5 til 3 meter over banens senterlinje. Startlyset skal bestå av fire røde og en oransje lampe. Det bør også være en ekstra rød og oransje lampe som plasseres i synsfeltet for starter og tyvstartdommer. Ved bruk av andre typer/eksisterende startlys i baneklasse B – C og T skal dette godkjennes av baneinspektør og anmerkes i godkjenningsdokumentet.

5.1.7 Rød/hvit akselerasjonslinje

Banen skal merkes med en rød linje i passende avstand førstartlinjen. Det er viktig at denne linjen er plassert slik at startfeltet har god tid til å samle seg før startsignal gis, f. eks. 2 svinger i forkant av startlinjen, å markeres med en myk plastkjegle på hver side ved banekanten. Det skal være en heltrukket hvit linje 40 m etter oppstillingsplass/utslipp.
Akselerasjonslinje plasseres 25 meter før start og males gul.

5.2 Banens profiler

Langsgående profiler maksimum tillatt stigning 5%.
Tverrgående profiler maksimum 10%.
Banen bør ha en tverrgående profil som sikrer god drenering.

5.3 Banens Kanter

Banens kanter markeres med hvit stripe.

Ved avkjøringer fra bane, stiples den der det er avkjøringerI hele lengden må banen på begge sider ha åpne avkjøringsområder med jevnt underlag. Disse områdene må være fri for steiner eller andre hindringer og bør fortrinnsvis være dekket med gress. Der idealsporet tangerer banekanter skal det legges en kerbs. Der hvor det er kerbs med grus/sandfeller på utsiden bør det være 1 meter med gressmatte i mellom kerbs og grus/sandfeller. Banen bør ha en avkjøringssone på minimum 3 meter, unntatt i svinger hvor det anbefales 10 meter.

5.4 Banedekke

Banen skal ha et dekke av jevn asfalt. For eksempel AGB 8

5.5 Antall startende

Maksimum antall startende i hvert heat angis i baneprotokollen. Følgende gjelder for beregning av banekapasitet:

Banelengde t.o.m 600 meter =           26 karter
Banelengde t.o.m 700 meter =           28 karter
Banelengde t.o.m 800 meter  =          30 karter
Banelengde t.o.m 900 meter  =          32 karter
Banelengde over 1000 meter =          34 karter

Alle startende må få plass på startstrekningen. NBF kan begrense antall startende dersom man mener at det er riktig.
NBF v/Bane og Sikkerhetsseksjonen kan etter søknad gi dispensasjon utover maksimum antall startende.

6.0 PIT LANE

Pit-lane må ligge hensiktsmessig plassert i forhold til indre depot. Inn- og utkjøring til Pit-lane bør ikke ligge i idealsporet.

Avstanden mellom Pit-lane og bane bør være minimum 3 meter med en barriere mot banen.

Pit-lane skal være avstengt mot indre depot og skal ha minimum 1 stk brannslukker på 6 kg. Bredden på Pit-lane bør være minimum 4 meter, bestående av et reparasjonsspor og et kjørespor.   Deling av sporene markeres med en langsgående hvit stiplet stripe.

Inn og utkjøring veier bør ha minimum 2 meters bredde.

7.0 BANEDOKUMENTER

Det skal utarbeides baneprotokoll, baneinstruks i henhold til § 261. Miljøhåndbok, medisinsk håndbok samt treningsprotokoll i henhold til § 261 § 266 og § 269.

8.0 PUBLIKUM

8.1 Plassering og sikring

Områder tillatt for publikum, sperringer og hvor nær banen publikum kan plasseres, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle basert på topografi, hastighet og lignende
Ved publikums sperringer nærmere banen enn 6 meter på rettstrekker og 10 meter i svinger skal det benyttes et flettverksgjerde eller tilsvarende med høyde på minst 120 cm, stolpeavstand maksimum 2 meter og med overligger.
Plasseres publikum minimum 1,5 meter høyere enn banen og med minimums helling på 45 – 50 grader, kan avstanden fra banekanten til publikum minskes til 4,5 meter på rettstrekker og 6 meter i svinger. På slike steder må det benyttes dekkbarrierer eller nett.

Annen plassering av publikum kan godkjennes, men da skal dette beskrives i banegodkjenningen.

Alle områder forbudt for publikum skal være klart merket eller fysisk stengt ved hjelp av tau eller gjerder.

9.0 REDNINGSTJENESTEN

9.1 Bergningsutstyr

Det skal under et hvert arrangement være et tilstrekkelig antall bergingskjøretøy for inntauing henting av karter som har stoppet i eller utenfor banen. Bergingskjøretøyet skal være slik plassert at de lett kan komme inn på banen og på et sikkert sted som ikke hindrer sikt for deltakere eller funksjonærer. Bergingskjøretøyet bør være ATV med en liten tilhenger eller liknende.
Plasseringen, ansvar for utkalling samt rutiner for bruk skal være beskrevet i Baneinstruksen.

9.2 Ambulanser og førstehjelp

Det henvises her til NSR § 266 Alternativ medisinsk tjeneste og alternativ ambulansetjeneste, se NSR § 266.

9.3 Helikopter landingsplass

Dersom der er mulig, bør arrangøren opprette et egnet område for landing av redningshelikopter. Området skal da være merket iht Luftfartsreglene.

10.0 BANEOVERVÅKING OG OBSERVASJONSPOSTER

10.1 Generelt

Det skal være et tilstrekkelig antall observasjonsposter plassert langs banen for å varsle deltagerne om farer og avgjørelser tatt av dommere og løpsledelsen. Postene skal være slik plassert at de er lett synlige for deltagerne og i nærheten av banens kritiske punkter. Postmannskapene skal ha full oversikt over banen fram til neste post.
Det bør være maksimalt 150 meter mellom postene målt langs banekanten.

Det skal opprettes et løpssenter som ledes av løpsleder eller den han utnevner.  Senteret skal ha kommunikasjon med alle observasjonsposter, førstehjelpstasjoner, løpsekretariat, jury, depotsjef og teknisk sjef.

10.2 Bemanning

Enhver observasjonspost bør ha følgende bemanning:

2 personer pr. post

Minimum 1 person. (ved 1 person pr. observasjonspost skal det i tillegg være utplassert 2-4 personer som hjelpere på indre baneområdet.

10.3 Utstyr

Enhver observasjonspost skal ha følgende utstyr:

 • Rødt flagg med størrelse 80 x 100 cm, øvrige flagg 60 x 80 cm
 • 2 stk gule
 • 1 stk rødt flagg
 • 1 stk grønt flagg
 • 1 stk. gult/rødt stripet flagg
 • I tillegg minimum:
 • 1 stk. SLOW skilt 60 x 80 cm. Gul bunn med sort skrift
 1. post etter start eller dertil egnet sted skal være utstyrt med 1 stk grønt flagg med diagonalt gult kors (feil start flagg).
  Lyssignaler se NSR §266 3.

10.4 Brannutstyr

Tilstrekkelig antall 6 kg. pulver eller skum brannslukkere skal utplasseres på indre baneområdet.

10.5 Postbeskyttelse

Postene kan stå på en sokkel av et lett materiale, på en høyde av minst 30 cm.
Posten skal være beskyttet av minimum to (2) dekkbarriere.
Første barriere med to dekk i høyden plasseres 6 meter fra post, andre barriere med tre dekk i høyden plasseres 3 meter fra post.
Dekkbarrieren skal plasseres min.   2 – 3 meter fra sokkelen og Første dekkbarriere, minimum 1 meter fra banekanten.
Lengde på sammenskrudd dekkbarriere bør være minimum 4 meter, eller etter avtale med baneinspektør.

10.6 Merking

Alle postene skal være merket med et skilt som nummereres i rekkefølge fra start.  Første post etter start skal være nummer en, neste post nummer to, osv. Skiltet skal være hvitt og minimum 40 x 40 cm.  Tallene skal være svarte med en høyde av 25 cm og strekbredde 5 cm. Skiltet bør lett kunne leses fra løpssenteret og være godt synlig for førerne under kjøring.

10.7 Lysanlegg

Ved bruk av lysanlegg se: Retningslinjer for lysanlegg og rescue.

10.8 Kommunikasjon

Alle observasjonsposter skal ha direkte kommunikasjon med løpssenteret ved hjelp av radio eller telefon.

11.0 VEDLIKEHOLD

11. 1 Generelt

Tilstrekkelig vedlikehold av banen og dens installasjoner er et krav for å opprettholde lisensen. Det anbefales at banen kontrolleres, ikke bare før et arrangement, men også etter, slik at skadenes omfang kan fastsettes og en reparasjonsplan utarbeides. Vedlikeholdsutstyr for grusfeller slik som river og spader samt koster til feiing av banen skal finnes.

11.2 Sikkerhetsutstyr

Flagg skal holdes hele og rene.  Brannslukkere skal før et arrangement kontrolleres av kompetent person at de er oppfylt og funksjonsdyktige.  Brannslukkere skal årlig kontrolleres og dokumenteres i baneprotokoll.

12.0 LØPSSEKRETARIAT

12.1 Generelt

Det skal være et egnet sted, rom, som skal opprettes som løpsekretariat.  Sekretariatet skal ha alle nødvendige hjelpemidler for avvikling av et stevne.
Det kan spesielt nevnes telefon, kommunikasjon med løpsleder, jury og speaker.

13.0 PARKERINGSDEPOT / SERVICEOMRÅDE

13.1 Parkeringsdepot

Ytre depot (parkeringsdepot) skal bestå av oppstillingsplass for alle deltakerbilene. I ytre depot skal det finnes vann/sanitærordninger, førstehjelpsutstyr og sveiseutstyr. Depotet skal ha egnet, særskilt plass for grilling.

Indre depot, dette område skal fortrinnsvis benyttes som Park Ferme for karter, startgård med oppmerkede plasser, overbygd plass for vekt, innhegning for dekk og bensin. Startgården skal være avstengt fra resten av indre depot.

Det bør være avsatt plass under tak for data skanning / kontroll av dekk. Indre depot skal være asfaltert.I depotene skal det finnes tydelig merkede brannslukkere, strømtilkobling og høyttalere. Både inn- og utkjøring skal tydelig merkes, det skal også merkes en stopplinje i forbindelse med innkjøringen til depotene, se ellers § 265.

13.2 Serviseområdet

 • Området skal inneholde: Mulighet for eget presserom/telt.
 • Toalett for publikum.
 • Parkeringsplasser for publikum og funksjonærer.
 • Egne toaletter samt muligheter for bespisning for funksjonærer og deltakere.
 • Vaskerom/dusj bør også finnes.
 • Tilgang til eget rom for dopingkontroll/førstehjelp helst med toalett i nærheten.

14.0 BANEBESKYTTELSE

14.1 Hensikt

Sikkerhetsforanstaltninger på en bane er tiltenkt beskyttelsen av publikum, kjørere, løpsfunksjonærer under konkurransen. Når sikkerhetsforanstaltningene planlegges, må banens egenskaper tas i betraktning (utforming, tilstøtende områder, bygninger og konstruksjoner) såvel som den hastighet som oppnås på banens forskjellige punkter.

14.2 Avkjøringsområder

Som avkjøringsområder regnes åpen plass.

Den mest ønskelig metode for å la en kart miste hastighet er åpen plass dekket med gress eller asfalt. Men for å redusere hastigheten til en kart på en effektiv måte med et minimum av skader kan grusfeller benyttes.
Kombinasjon gress/ grusfeller kan også benyttes.
Grusfeller skal ha en minimums dybde på 30 cm og minimums bredde på minimum 2 meter.
Grusfeller bør bestå av kuleformede, elve-vaskede steiner med en diameter av 8-12 mm med jevn fordeling av størrelse. Leca kuler kan brukes som erstatning for grus. Knust stein kan ikke brukes som et alternativ. Det må unngås vegetasjon som forårsaker uønsket bindingseffekt.
Grusfeller bør harves/rakes jevnlig for å forsikre seg at de ikke er blitt kompakte og for å jevne overflaten.
Gressområder skal klippes og gammelt gress fjernes. Annen vegetasjon i området skal fjernes.

14.3 Barrierer

Som barrierer regnes; dekklenker, Tecpro 100 x 50 45 gjerder eller nett. Dekklenker bør ha en lengde på maks 5 meter med maksimum 3 dekk i høyden (40-70 cm). Fanggjerder og nett skal ha stolper av smekker type. Gjerder og nett må være hele. Der det brukes flettverksgjerde på langstrekker innenfor sikkerhetssonen bør nedre del beskyttes på baneside med et bånd av kraftig plastmateriale i en høyde av 30 cm., eller armert gummibånd min. 8mm tykkelse. Ved bruk av flettverksgjerde i eller i utgang av svinger innenfor sikkerhetssonen brukes dekk- barrierer 50 cm fra gjerde i minimum 3 høyder.
Det bør alltid være minimum 3 meters avkjøringssone før barrierer.
Er avstanden på rettstrekker mindre enn 3 meter skal barrieren påmonteres skliplate av kraftig plastmateriale, eller armert gummibånd min. 8mm tykkelse

Hvis det brukes IR utstyr rettet mot deltagere, skal dette sikres med egne dekkbarrierer og plassere ved en rettsrekke og min. 1 meter fra banekant. Utstyret skal ikke plasseres i start og målområde, det skal avtales med baneeier / løpsleder om bruk.
Plassering skal avmerkes på banekart i samråd med baneinspektør.
Hver installasjon må godkjennes individuelt av NBF’s baneinspektør.

15 REKLAME

Reklame konstruksjoner må være stabile og godt festet.
Reklamens plassering og egenskaper skal være slik at den ikke forstyrrer førernes eller funksjonærenes sikt eller på annen måte kan virke forvirrende. Reklame må være i henhold til norsk lov.

16 MILJØ 

Arrangør, bane-og sikkerhetsforskrifter i § 265 skal følges. Deltagere skal benytte tett presenning, absorberingsmatte eller tilsvarende beskyttelse under karten på alle depot plasser. Beskyttelsen skal være så stor at den beskytter mot utslipp mot miljøet. Et eventuelt utslipp må samles med absorberingsmiddel/miljømatte og deponeres i arrangørens miljøstasjon. Det er deltagerens ansvar å inneha nødvendige midler for å kunne utføre dette.

17 JURY

Arrangøren skal sørge for at juryen gis mulighet til å utføre sine oppgaver på en fullt ut tilfredsstillende måte.  Juryen skal kunne plassere seg slik, dersom mulig, at de har fullt overblikk over hele banen. Juryen skal også ha tilgang til et rom der de kan foreta avhør og skrive sine rapporter.

18. FASILITETER FOR PUBLIKUM

Det skal være et tilstrekkelig antall toaletter også for handikappede til forventet antall publikum.
Arrangøren skal sørge for at det er åpen rømningsvei fra publikumsplassene. Dersom disse områdene er innegjerdet, skal det være vakt i alle lukkede porter.
Arrangøren skal sørge for brannvakt i publikumsområdene ved tørt vær dersom publikum befinner seg i områder dekket med gress el. Det bør finnes et oversiktskart strategisk riktig plassert i publikumsområde som viser rømningsveier og plassering av toaletter, medisinsk personell og annen relevant informasjon

19. SYKESTUE

Dersom det er mulig bør arrangøren sette av et eget rom som sykestue der Stevnelegen/medisinsk ansvarlig kan foreta konsultasjoner og enkle behandlinger.

20. TEKNISK KONTROLL / VEKT

Plass for teknisk kontroll skal være overbygget og ha en dertil egnet elektronisk vekt med kontrollvekter. Kontrollvektene skal være merket og veie100 kg. Hvis vekt ikke er felt ned i gulv, anbefales at det monteres kjørebroer til og trille kartene på /av vekten uten løfting. Område for plassering av vekten skal være merket. Det skal avsettes et eget område / plass for kontroll av støtfangere til kartene etter målgang før de kommer inn til teknisk.

21. PARC FERME

Parc Ferme for deltakerkarter må være hensiktsmessig plassert. Bør ligge nærheten av teknisk i indre depot. Parc Ferme skal være av tilpasset størrelse og godt sikret så uvedkommende ikke får adgang og ha et tilstrekkelig antall brannslukkere.

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.