Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser for Drifting 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Banebestemmelser

Se NBF’s hjemmesider, Sikkerhet, Retningslinjer Driftingbaner.
Konkurranseområdet skal markeres tydelig med kjegler og flagg. Deler av banen som ikke er en del av konkurranseområdet er å regne som transportetappe der tillatte hastighet er fastsatt i banegodkjennelsen.
En driftingbane er begrenset til område som er mellom start og mål-linje etter banegodkjenningen.

1.1 Banekapasitet

Maks. antall biler samtidig angis i baneprotokollen.

1.2. Parkeringsdepot

ALL KJØRING I PARKERINGS/BANE DEPOT SKAL SKJE I GANGFART!!
Brudd på denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon.

All form for bruk av åpen flamme i parkerings/bane depot er forbudt, dette
gjelder også grilling eller annen form for matlaging hvor det benyttes åpen flamme.

1.3 Depot/Miljø

Se NSR §265

1.4. Organisering

Et Driftingløp organiseres etter samme prinsipp som hastighetsløp
Generelle bestemmelser Art. 2
Arrangørlisens utstedes kun i de tilfeller det forefinnes gyldig banelisens for den banen som
benyttes (§ 260 -267)

1.5. Funksjonærer

Generelle bestemmelser Art. 11.
Drifting dømmes av minimum 3 fagdommere (disse trenger ikke å være autoriserte fra NBF) under ledelse av en autorisert Juryleder oppnevnt av Norges Bilsportforbund. Arrangøren oppnevner de 3 fagdommerne og eventuelle faktadommere. De beskrives i tilleggsregler eller oppslag på oppslagstavlen.
NBF v/Driftingseksjonen kan oppnevne fagdommere der de mener dette er hensiktsmessig.

1.6 Start

Starter skal stå i sikkerhet, og ikke mellom bilene. Startlys anbefales.

2. Krav til førstehjelpstjeneste ved konkurranse og trening

2.1. Førstehjelpstjeneste ved konkurranse på Driftingbane.

Under løp skal det være to første hjelpere på indre bane, eller i umiddelbar nærhet av banen. Dette for raskt å kunne komme skadede førere til hjelp, og informere løpsleder om hvilke tiltak som bør iverksette. Ellers henvises det til NSR § 266.

2.2. Førstehjelpstjeneste under trening på Driftingbane.

Det er ikke krav om medisinsk ansvarlig på trening, men det skal forefinnes førstehjelpsutstyr og båre. Det skal tydelig merkes hvor dette står.
Treningsansvarlig skal forvisse seg om at det er personer tilstede som kan betjene førstehjelpsutstyret. Utstyret skal til enhver tid kontrolleres og være komplett.
Telefon og nummer til nærmeste AMK- eller legevaktsentral skal være lett tilgjengelig.
NBF kan kreve medisinsk beredskap i hht. NSR § 266 der de måtte mene dette er nødvendig.

3. Bestemmelser om organisert trening

3.1 Gjennomføring

Trening skal skje i Iht. NSR § 269

Vedr. bane og sikkerhet- se baneprotokoll

Trening skal foregå klassevis.

Twin kjøring kan kun gjennomføres i klassene Pro Drift, Pro 2, og Grassroots i den hensikt å trene på dette, men kun med erfarne førere med helårs førerlisens.

3.2. Krav til Førerlisens/Engangslisens fører.

Generelle bestemmelser Art. 9
Lisens for drifting, eventuelt engangslisens drifting evt. andre personlige førerlisenser der det kreves kurs, utstedt av NBF. (Racing,Rallycross,Formel-K,Rally.) Dette forutsetter at alle setter seg inn i reglementet for Drifting. Se Generelle Bestemmelser Art.12.2.1 e).

Passasjerer er kun tillatt under organisert trening Minimum høyde 150cm og godkjennelse fra foresatt eller ledsager o/18 år dersom passasjer er under fylte 18 år.) Passasjer skal ha samme sikkerhetsutrustning som føreren i klassen og inneha gyldig førerlisens/engangslisens fra NBF.

Engangslisens kan kun utstedes på banen.
Får å få utstedt førerlisens (også engangslisens for fører) må førretten ikke være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren Generelle bestemmelser Art. 9.1.4. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.4.

De som løser engangs førerlisens skal før kjøringen starter ha deltatt ved gjennomgang av flaggreglementet og bestemmelser om kjøredisiplin. Treningsansvarlig har ansvar for at slik opplæring blir gitt, og skal holde spesielt oppsyn med kjøringen.

Utøveren og ledsager (for førere under 18 år) skal før kjøring gjennomgå en elementær kjøreopplæring.

3.3. Krav til vognlisens

Det kreves vognlisens på alle biler som deltar i konkurranse eller på organisert trening.
Engangs vognlisens kan utstedes under organisert trening i alle klasser i hht. teknisk reglement for klassene. Alle biler må fremvise identitetspapirer som gammel vognlisens, kopi av vognkort eller innførselsdokumenter.

Klubber som ikke følger disse bestemmelsene kan miste retten til å arrangere løp og treninger.

4. Bestemmelser om anmeldere, førere og konkurranse lisenser

Generelle bestemmelser Art. 9

Helårs førerlisens for drifting evt. andre personlige helårs førerlisenser der det kreves kurs, utstedt av NBF. (Racing, Rallycross, Formel-K, Rally. Dette forutsetter at alle setter seg inn i reglementet for Drifting).
Se Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e) vedrørende førerrett i bilsport.

Følgende krav gjelder for de som skal ta førerlisen i Drifting.
1. Medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
2. Teorikurs med bestått prøve.
3. Gjennomgå en praktisk kjøretest hvor instruktør observerer kjøringen
4. Etter bestått teoretisk- og praktisk prøve, sendes søknad om lisens til NBF.
5. NBF utsteder førerlisens.

For førere under fylte 18 år kreves det ledsager med ledsagerlisens, Generelle bestemmelser Art. 9.5

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.