Reglement for Norgesmesterskap Crosskart 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell NM i crosskart. I tillegg til Generelle bestemmelser samt §604 Reglement for crosskart, og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter følgende regler.

For terminliste se www.bilsport.no/kalender

1.1 Endring av terminliste

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

2. Deltakere

a) Mesterskapet er åpent for deltakere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i (utenlandske førere kan delta i konkurransen men vil ikke få NM-poeng. Utenlandske deltagere kan heller ikke telles med ved beregning av poeng. ). 

b) en fører kan kun delta i en konkurranse (klasse) på hvert enkelt stevne

3. Klasser

Det innbys til deltakelse i følgende NM-klasser:
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 650 ccm
Klasse Xtreme

3.1 Startavgift

Startavgift NM-klasser kr 1800,-

3.2.Tillatte biler

Biler som er konstruert i overensstemmelse med teknisk reglement for crosskart. Bilene kan kun delta i en volumklasse.

4. Arrangørbestemmelser

a) Løpene arrangeres i henhold til § 604 og disse regler.
b) Det tillates ikke trening på NM-baner de siste 8 dagene før konkurransen starter (se GB 2.1.7)
c) Antall runder som skal kjøres er avhengig av lengden på banen, men den totale kjørte distanse skal være minimum 3000 m i hver omgang eller finale.
d) Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Se Vedlegg F til §102 pkt. 1.2.10
e) NM-banene skal ha ett godkjent alternativspor.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller tilstede fra og med start av administrativ innsjekk.
Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute.

6. Teknisk

Det er til enhver tid NBFs vekt, støymåler og fartsmåler som er gjeldende ved målinger. Dersom dette utstyr ikke kan være tilstede kan jury godkjenne annet kalibrert utstyr. Utstyret må i slike tilfeller være i henhold til §303.

7. Løpsavvikling

7.1 Trening

På NM løp er arrangør pliktig til å sette av tid til trening før løpet starter, minimum 1×3 eller 2 x 2 runder pr fører. På 2-dagers løp skal treningen være minimum 2×2. Treningen er frivillig. Deltakerne slippes klassevis ut på banen, en og en med rikelig avstand.

7.2 Alternativspor

Alternativspor skal kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes skal deltaker ikke tildeles poeng (0 poeng) i det aktuelle heatet. I finaler blir deltaker plassert sist i den aktuelle finalen, men foran de som ikke starter. Dersom dette gjelder flere skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger.

7.3 Innledende omganger

En-dags stevne: Det kjøres 3 innledende omganger.

To-dagers stevne: Det kjøres 4 innledende omganger.

Hvert enkelt heat i innledende omganger skal kjøres med inntil 6 deltakere.

Eget program for Crosskart skal brukes ved trekning av startposisjoner. Programmet fås fra NBF. 

Poengene i innledende omganger beregnes slik: Fra 1. til 6. plass: 10 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1.
For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises.

For Xtreme: 

Tidtaking skal gjennomføres på vinner av hvert heat. Beste tid i hver omgang får 3 poeng i tillegg til omgangspoengene. 

7.3.1 Startoppstilling

Bilene skal starte side om side på en rekke i innledende omganger.

7.4 Finaler

Antall finaler i hver klasse:

  • Ved færre deltagere enn 10, kjøres A-finale,
  • Ved 10 – 13 deltagere kjøres A- og B-finale
  • Ved 14 – 17 eller flere deltagere kjøres A, B, C finaler.
  • Ved 18 deltagere eller flere kjøres A, B, C og D

I finalen(e) kjøres 2 runder mer enn i de innledende omgangene.

7.4.1 Kvalifisering til finaler

Ved to-dagers løp må det fullføres minimum 2 omganger for å være kvalifisert til finaler. 

Ved en-dags løp må det fullføres minimum 1 omgang for å være kvalifisert til finale. 

De fire beste førerne, med flest poeng fra de innledende omgangene skal kjøre A-finale. De fra 5. – 8. plass skal kjøre B-finale, og fra 9. – 14. plass skal kjøre C-finale (eventuelt 9.-12, plass kjører C-finale og 13.-18. plass kjører D-finale)). Første og andre plass i hver finale rykker opp til neste finale.

Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er resultatet oppnådd i siste omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet oppnådd i nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet legges foreløpig sammenlagt plassering i mesterskapet til grunn. Finnes ingen av de involverte på aktuell liste skal det foretas loddtrekning.

Den fører med flest poeng fra de innledende omganger velger fritt startspor, deretter velger fører med nest flest poeng osv. Ved poenglikhet skal det trekkes om rekkefølgen til å velge startspor. 

7.4.2 Startoppstilling

Startoppstilling i finalen skal være 6 biler på 3 rekker.

7.5 Resultatliste

Alle godkjente deltakere skal være med på resultatlisten. Det må fremgå av listen hvilke deltagere som er diskvalifisert eller ikke fullført. Arrangøren plikter å sende komplette resultatlister inn til NBF raskest mulig etter løpet er ferdig.

7.6 Premiering

Minimum A-finale skal premieres 

8. Protester og Appeller

Protester skal være i henhold til Generelle bestemmelser kapittel 13 
Appeller skal være i henhold til Generelle bestemmelser kapittel 15

9. Bedømmelse og Poengberegning

Mesterskapet gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum sammenlagt i sin NM klasse etter bestemmelsene i punkt 9. De fem beste resultatene legges til grunn for poengberegningen. Dersom en deltager blir diskvalifisert fra hele konkurransen, skal dette resultatet være tellende. Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at konkurranser utgår og/eller nye konkurranser inngår i mesterskapet. NM vinner blir den fører som har oppnådd den høyeste poengsum totalt.

Deltagere må ha fullført minimum 1 tellende omgang for å få NM poeng ved 1-dags stevne og 2 omganger ved 2-dagers stevne.

Poengberegning i mesterskapet deles ut etter følgende skala:
20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Poengberegningen foretas av NBF ved Crosskart-seksjonen. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Det kåres en NM-vinner i hver klasse, og vinner er den som har oppnådd høyest poengsum. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, går den fører foran som har flest antall 1.plasser, deretter 2.plasser osv. Ved fortsatt poenglikhet legges resultatet fra siste konkurranse til grunn.

Poengberegningen som foretas av NBF skjer først etter at eventuelle protester/appeller er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på beregningen. Eventuelle appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.
I tillegg deles det ut laurbærkrans til norgesmesterne på det siste stevnet.

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.