Reglement for Norgesmesterskap Crosskart 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell NM i crosskart. I tillegg til Generelle bestemmelser samt §604 Reglement for crosskart, og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter følgende regler.

For terminliste se www.bilsport.no/kalender

Informasjon 2023: Første NM-runde hos KNA Solør Motorsport 6.-7. mai vil bli gjennomført etter NEZ-reglement fullt og helt. Se kunngjøring fra seksjonen: https://bilsport.no/kunngjoring-fra-crosskartseksjonen-5/

1.1 Endring av terminliste

Ved tilfeller av force majoure kan NBF bestemme at løp utgår og/eller nye løp inngår i mesterskapet.

1.2 Startavgift

Startavgift NM-klasser kr 1500,-

2. Deltakere

a) Mesterskapet er åpent for deltakere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i (utenlandske førere kan delta på løp men vil ikke få NM-poeng). 

b) Ved ankomst skal føreren personlig møte til administrativ innsjekk.

c) en fører kan kun delta i en konkurranse (klasse) på hvert enkelt stevne

3. Klasser

Det innbys til deltakelse i følgende NM-klasser:
Klasse 125 ccm
Klasse 250 ccm
Klasse 650 ccm
Klasse Xtreme

3.1.Tillatte biler

Biler som er konstruert i overensstemmelse med teknisk reglement for crosskart. Bilene kan kun delta i en volumklasse.

4. Arrangørbestemmelser

a) Løpene arrangeres i henhold til § 604 og disse regler.
b) Det tillates ikke trening på NM-baner de siste 8 dagene før konkurransen starter (se GB 2.1.7)
c) Antall runder som skal kjøres er avhengig av lengden på banen, men den totale kjørte distanse skal være minimum 2000 m og maksimum 5000 m i hver omgang eller finale.
d) Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt.
e) NM-banene skal ha ett godkjent alternativspor.

5. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner minimum juryleder.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

Juryleder må være tilgjengelig på telefon eller tilstede fra og med start av administrativ innsjekk.
Løpsleder må være tilstede fra og med start av innsjekk og til protestfristen er ute.

6. Teknisk

Det er til enhver tid NBFs vekt, støymåler og fartsmåler som er gjeldende ved målinger. Dersom dette utstyr ikke kan være tilstede kan jury godkjenne annet kalibrert utstyr. Utstyret må i slike tilfeller være i henhold til §303.

7. Løpsavvikling

7.1 Trening

På NM løp er arrangør pliktig til å sette av tid til trening før løpet starter, minimum 1×3 eller 2 x 2 runder pr fører. På 2-dagers løp skal treningen være minimum 2×2. Treningen er frivillig. Deltakerne slippes klassevis ut på banen, en og en med rikelig avstand.

7.2 Alternativspor

Alternativspor skal kjøres 1 gang i hver omgang og finale. Dersom regelen brytes skal deltaker ikke tildeles poeng (0 poeng) i det aktuelle heatet. I finaler blir deltaker plassert sist i den aktuelle finalen, men foran de som ikke starter. Dersom dette gjelder flere skal de plasseres innbyrdes i henhold til resultatlisten etter innledende omganger. Hovedspor har alltid forkjørsrett.

7.3 Innledende omganger

En-dags stevne: Det kjøres 3 innledende omganger med minimum 3 runder pr. omgang. 

To-dagers stevne: Det kjøres 4 innledende omganger med minimum 3 runder pr. omgang. 

Hvert enkelt heat i innledende omganger skal kjøres med inntil 6 deltakere.

Startposisjonene i alle innledende omganger avgjøres ved loddtrekking før innkjøring til start. Trekning/tildeling av startposisjon ved hjelp av datasystem kan også benyttes, dersom dette gir en tilfeldig fordeling.  Alle heat bør fylles opp eller fordeles slik at konkurransen blir mest mulig rettferdig. Dersom man ønsker å fylle opp uavhengig av startspor skal dette skje før fremkjøring til start og arrangør må da ha startrekkefølge ikke heatoppsett. Hvilken metode som benyttes både med hensyn på startspor og oppfylling av heat må fremgå tydelig av tilleggsreglene.

Poengene i innledende omganger beregnes slik: Fra 1. til 6. plass: 10 – 7 – 5 – 3 – 2 – 1.
For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises.

7.3.1 Startoppstilling

Bilene skal starte side om side på en rekke i innledende omganger.

7.4 Finaler

Antall finaler i hver klasse: 

  • Ved færre deltagere enn 10, kjøres A-finale,  
  • Ved 10 – 13 deltagere kjøres A- og B-finale 
  • Ved 14 – 17 eller flere deltagere kjøres A, B, C finaler.
  • Ved 18 deltagere eller flere kjøres A, B, C og D

I finalen(e) kjøres 2 runder mer enn i de innledende omgangene.

7.4.1 Kvalifisering til finaler

De fire beste førerne, med flest poeng fra de innledende omgangene skal kjøre A-finale. De fra 5. – 8. plass skal kjøre B-finale, og fra 9. – 14. plass skal kjøre C-finale (eventuelt 9.-12, plass kjører C-finale og 13.-18. plass kjører D-finale)). Første og andre plass i hver finale rykker opp til neste finale.

Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseiere, andreplasser osv. Ved fortsatt likhet er resultatet oppnådd i siste omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultatet oppnådd i nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet legges foreløpig sammenlagt plassering i mesterskapet til grunn. Er det første løp i et mesterskap legges forrige års mesterskap til grunn. Finnes ingen av de involverte på aktuell liste skal det foretas loddtrekning.

Den fører med flest poeng fra de innledende omganger velger fritt startspor, deretter velger fører med nest flest poeng osv.

7.4.2 Startoppstilling

Startoppstilling i finalen skal være 6 biler på 3 rekker.

7.5 Resultatliste

Alle godkjente deltakere skal være med på resultatlisten. Det må fremgå av listen hvilke deltagere som er diskvalifisert eller ikke fullført. Arrangøren plikter å sende komplette resultatlister inn til NBF raskest mulig etter løpet er ferdig.

7.6 Premiering

Minimum A-finale skal premieres 

8. Protester og Appeller

Protester skal være i henhold til Generelle bestemmelser kapittel 13 
Appeller skal være i henhold til Generelle bestemmelser kapittel 15

9. Bedømmelse og Poengberegning

Mesterskapet gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum sammenlagt i sin NM klasse etter bestemmelsene i punkt 9. De fem beste resultatene legges til grunn for poengberegningen. En fører er å regne som deltager etter innsjekk, teknisk kontroll og må ha brutt startlinjen med godkjent bil for egen motorkraft. Dersom en deltager blir diskvalifisert fra et løp (hele konkurransen), skal dette resultatet være tellende. NBF ved CKS har anledning til å oppnevne tilleggs løp og stryke oppsatte løp. NM vinner blir den fører som har oppnådd den høyeste poengsum totalt.

Deltagere må ha fullført minimum 1 tellende omgang for å få NM poeng.

Poengberegning i mesterskapet deles ut etter følgende skala:
20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Poengberegningen foretas av NBF ved Crosskart-seksjonen. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Det kåres en NM-vinner i hver klasse, og vinner er den som har oppnådd høyest poengsum. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, går den fører foran som har flest antall 1.plasser, deretter 2.plasser osv. Ved fortsatt poenglikhet legges resultatet fra siste løp til grunn.

Poengberegningen som foretas av NBF skjer først etter at eventuelle protester/appeller er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på beregningen. Eventuelle appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.
I tillegg deles det ut laurbærkrans til norgesmesterne på det siste løpet.

 

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.