§ 306 Teknisk reglement Rally Gruppe H 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette tekniske Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Endringer:Publisert dato:Gjeldende fra:Kommentar:
Pkt. 15.210.12.202301.01.2024

1. Konkurransebil

Som konkurransebil godkjennes bil som har vært homologert i Gr.1, 2, 4, A/N eller B samt biler som har blitt nasjonalt homologert av NBF.
Firehjulsdrevne biler er ikke tillatt.

2. Homologeringspapir

Homologeringspapir skal forefinnes og fremlegges ved teknisk kontroll. Kan dette ikke fremlegges, har arrangøren rett til å nekte start for vedkommende bil i samråd med juryen. Når det gjelder normal utvikling av biltypen, ny årsmodell, må den bil som brukes overensstemme helt med den nye modellen.

3. Tillatte endringer og tillegg

NBF forbeholder seg tolkningsretten til alle endringer for klassen i.h.t. «Generelle bestemmelser» art. 20.1.
I tillegg til de endringer som er tillatt ifølge homologeringspapirer, er følgende tillatt:
(Homologeringspapirer fra forskjellige nummer kan ikke blandes for en og samme bil).

4. Minimumsvekt

Bilen er underlagt følgende skala for minimumsvekt som funksjon av sylindervolumet:

til 1.000 cm3 720 kg
1.000til 1.150 cm3 790 kg
1.150til 1.400 cm3 840 kg
1.400til 1.600 cm3 920 kg
1.600til 2.000 cm31.000 kg
2.000til 2.500 cm31.080 kg
2.500til 3.000 cm31.150 kg
3.000til 3.500 cm31.230 kg
3.500til 4.000 cm31.310 kg
4.000til 4.500 cm31.400 kg

For å beregne minimumsvekt på bilen skal biler med turbomotor, multiplisere motorens eksakte volum (dog med øvre grense på 2.500 cm³) med en faktor som følger:
Bensinmotorer x 1,7 og dieselmotorer x 1,5.
For rotasjonsmotorer: Nominelt volum x 1,7.

Dette er bilens minimumsvekt uten fører/kartleser og deres utstyr og med maksimum ett reservehjul, men med drivstoff, olje og andre væsker. Har bilen to reservehjul skal ett tas ut av bilen før veiing. Bilen må ikke på noe tidspunkt under løp veie mindre enn denne vekt.
Hvis ballast benyttes skal denne plasseres bak hovedbøylen , men ikke lenger bak enn hjulnavets sentrum på bakaksel. Det er tillatt å montere maksimum to stk. ballastenheter i en bil. Ved montering av ballast skal det på undersiden av hver bolt (minimum 4 x 8 mm bolter) gjennomføring finnes forsterkningsplater av stål sveiset i gulvet. Platenes mål skal være 3 mm tykkelse og ha en flate på 60 cm². Ved montering av to stk. ballastenheter skal avstanden mellom enhetene være minimum 500 mm.Den totale vekt pr. ballastenhet kan ikke overskride 30 kg. Innfesting skal være klargjort for plombering. Andre former for ballast er ikke tillatt.

Hvis enkelte volumgrupper skulle vise seg å bli overlegne, forbeholder NBF seg i fremtiden retten til å justere minimumsvekter  (pga. nytt og uprøvd reglement).

5. Endringer av de originale mekaniske delene

De originaldeler som har gjennomgått alle maskinelle fremstillingsoperasjoner som produsenten har fastsatt for serieproduksjon, bortsett fra de deler som denne paragraf tillater byttet, kan bearbeides ved hjelp av pussing og sliping, dog kan de ikke skiftes ut. Disse delene kan med andre ord korrigeres, avbalanseres, gjøres lettere eller endres i form under bearbeiding, under forutsetning av at originaldelen med sikkerhet kan identifiseres. Denne tillatelsen gjelder dog ikke styring og bremseanlegget.

 5.1. Tillegg av materiale

Alt tillegg av materiale er forbudt om ikke annet er særskilt tillatt i disse bestemmelser.
Fjernet materiale kan ikke brukes på ny.

 5.2. Muttere og bolter

I bilen kan enhver mutter, bolt og skrue erstattes av en annen. Mutter, bolt og skrue kan ha alle slags låsemidler (skive, kontra-mutter, osv.).

6. Motor

Motorblokk og topplokk skal ha vært serieprodusert av samme bilfabrikant som bilens karosseri, og skal ha vært originalmontert i serieprodusert bil. Motor fra samme bilmerke (eks: VW til VW, ikke VW til Skoda) kan benyttes, men må ha volum innenfor klassegrense og antall ventiler skal være iht. bilens homologeringspapir. (F.eks. Hvis homologert volum i utgangspunktet er 1.994 ccm, kan motor som benyttes ha et utgangspunkt i volum mellom 1.601 ccm og 2.000 ccm).

Ettermontering av turbo, kompressor, vanninnsprut, gassinnsprut eller noen form for overlading er forbudt hvis bilen ikke tidligere har vært homologert med dette.
Motor som i utgangspunktet er homologert med turbo kan benyttes uten turbo.

Biler med motor over 2501 ccm skal følge grunnutførelse når det gjelder motor (inklusive grenrør og innsugssystem som skal være originalt) i henhold til vekstedhåndboken. Bortsett fra følgende som tillates endret: ventilfjærer, clutch, svinghjul, luftfilter og motorstyresystem.

«Launch-control» er tillatt, men den kan kun regulere motorens maksimalturtall.

6.1. Topplokk og ventiler

Endringer på topplokk skal følge pkt. 5 med unntak av ventiler, ventilstyringer, støtstenger / vippere og ventilseter som er fritt.
Antall ventiler kan ikke endres utover det antall som var grunnhomologert.
Det er tillatt med shims under ventilfjærene. Ventilfjærenes antall og type er fritt, likeledes festebrikken og dennes innspenning til ventilstammer. Løftere og vippearmer er fritt. Forbrenningsrommets utforming er fritt, likeledes kompresjonsforholdet. Homologert turbo kan erstattes av annen turbo med fritt fabrikat. Kun en turbo er tillatt. Homologert lagertype kan endres. Størrelsen på kompressorhjul / turbin kan ikke være større enn det som er homologert + 10 %. Restriktor i.h.t. ISR Tillegg J Art. 255 i det år internasjonal homologering opphørte, og maks. 40 mm. Restriktor for nasjonalhomologerte biler er maksimum 34 mm for volum inntil 2.500 cm³. Material i intercooler er fri, men mål (+/- 10%) og plassering må være som homologert. På nasjonalhomologerte biler skal intercooler plasseres i bilens motorrom foran radiator.

6.2. Innsugningssystemet

På motorer med forgassere kan antall, størrelse eller type endres. Innsugningsmanifold(er) er fritt. Luftfilterhus/filter er fritt, men det må plasseres i motorrommet. Innsugningsluft kan ikke tas fra kupèen.
Mekanisme for gasspådrag er fri. På motorer med forgassere kan det endres til innsprøytingssystem.
På biler med motor over 2501 ccm skal innsugningssystemet være originalt.

6.3. Innsprøytningssystemet

Innsprøytningssystemet/motorstyringssystemet med tilhørende sensorer/brytere er fritt med følgende unntak: Sensorer/brytere som mottar akselerasjon/retardasjon eller hjulhastighet/drivverkshastighet kan ikke anvendes i forbindelse med innsprøytningssystemet/motorstyringssystemet. Hjulsensorer er ikke tillatt med unntak av en hastighetssensor. Data fra denne kan ikke anvendes ifm. innsprøytningssystemet / motorstyringssystemet eller datalogging. Innsugningsmanifold(er) og dyser er fritt på motorer inntil
2.501 cm³. Luftfilterhuset/filter er fritt, men det må plasseres i motorrommet. På motorer med innsprøytingssystem kan det byttes ut til forgassere.
Mekanisme for gasspådrag er fritt.

6.4. Oppboring

Det er kun tillatt å montere separate sylinderforinger. Materialet er fritt. Materialet i sylindre på luftavkjølte motorer er fritt. Planing av sylinderblokk er tillatt. Det er tillatt å bore opp til klassegrensene som er:

tom. 500 cm3over 1.150 cm3 tom. 1.300 cm3
over 500 cm3 tom. 600 cm3.over 1.300 cm3 tom. 1.600 cm3
over 600 cm3 tom. 700 cm3over 1.600 cm3 tom. 2.000 cm3
over 700 cm3 tom. 850 cm3.over 2.000 cm3 tom. 2.500 cm3
over 850 cm3 tom. 1.000 cm3over 2.500 cm3 tom. 3.000 cm3
over 1.000 cm3 tom. 1.150 cm3over 3.000 cm3 tom. 3500 cm3

Boring og slaglengde er fritt innenfor opprinnelig klassegrense. Klassegrensen bestemmes ut i fra grunnhomologert volum iht. homologeringsdokument.
Medfører boring at klassegrensen overskrides, tillates det på biler med original slaglengde at det kan  bores maksimum 1,1 millimeter over homologert boring. I sistnevnte tilfelle beregnes bilens vekt og volumklasse i henhold til homologert volum. På motorer med endret slaglengde skal volum være innenfor klassegrense.
På rotasjonsmotorer er dimensjonene til innløps- og utløpskanalene i sylinderen fri på betingelse av at de originale dimensjoner til innsugningsåpningen i blokken og eksosutløpet fra blokken beholdes.

6.5. Veivaksler og råder

Materiale og form på råden er fri. Veivakselens material er fri.

6.6. Lager og pakninger

Glide- og rulle-lager kan byttes ut med andre av samme type. Pakninger er fritt.

6.7. Smøresystem og veivhusutlufting

Tørrsumpsmøring er forbudt så sant dette ikke er homologert til vedkommende bil.
Skvalpeplater eller annen anordning kan monteres i bunnpannen for å sikre oljetilførsel til motoren, høykapasitet oljepumpe er tillatt.
Bunnpanne og oljepumpe tillates modifisert for å kunne tilpasses til bilen der motor stammer fra samme bilmerke, dog ikke for original/homologert motor.
Oljefilteret og oljekjøleren er fri (type, antall og kapasitet). Montering av oljekjøler utenpå karosseriet er ikke tillatt med mindre det opprinnelig er homologert for bilen. Den kan heller ikke monteres inne i kupéen.
Oljetrykket kan økes ved å bytte overtrykksventilens fjær. Dersom veivhuset har en åpning til friluft, skal det monteres en tank for å samle opp olje fra utluftningen. Den skal ha volum på min. 2 liter for biler opp til 2000 cm³ og min. 3 liter for biler med motorvolum over 2000 cm³. Oljeoppsamleren skal være av hard plast eller metall med gjennomsiktig nivårør utvendig, og alle slanger skal være festet ved hjelp av slangeklemmer. Oppsamleren skal aldri inneholde olje før start og skal sitte i motorrommet.

6.8. Kamaksel(er)

Kamakselen er fri bortsett fra antall og antall lager. Kamakselens åpne- og lukketider er fri. Materialet i kamakseldrev er fritt. Justerbare kamakseldrev er tillatt.
Styringer og strammeanordninger for register-kjeder og -remmer er også fritt.

6.9. Stempel, stempelpinne og stempelringer

Full frihet på råder såfremt ikke pkt. 6.4. overskrides.

6.10. Kjølesystem

Radiatoren og dens innfesting er fri, under forutsetning av at den originale plasseringen beholdes og ikke modifiseres. Radiatorgardin kan monteres. Kjøleviften kan endres eller fjernes. Det er tillatt å montere elektrisk vifte. Termostaten er fri. Montering av ekspansjonstank for kjølevannet er tillatt.

6.11. Motorens plassering

Motorfestene er frie (antall kan ikke endres), forutsatt at vinkelen og plasseringen av motoren i motorrommet ikke modifiseres, og at pkt.5 og 7.2 respekteres.

6.12. Eksossystem

Eksossystemet er fritt fra topplokket og ut, bortsett fra på biler med motor over 2501 cm³ der eksosmanifold skal være original.

Systemet kan ikke bygges inn i kupèen eller bagasjerom og skal munne ut bak bakhjulene. Ingen del av eksosrørets utmunning skal stikke utenfor karosseriet og heller ikke munne ut under bilen.
Støygrensen er 100 dB målt i henhold til bestemmelsene i § 303.

7. Drivverk

7.1. Clutch og svinghjul

Clutchen er fri. Clutch-hus er fritt, men homologert material skal beholdes. Svinghjulet kan erstattes av svinghjul i stål og vekten er fri. Antall festebolter er fritt.

7.2. Girkasse

Girkassen er fri, men skal sitte på opprinnelig plass. Girtunnel kan modifiseres for å montere annen type girkasse. Antall gir begrenses til 7 inklusive revers, med mindre bilen er homologert med flere.
Type og plassering av girspak er fri. Betjening av girmekanisme er valgfri.

7.3. Mellomaksel

Aksel mellom gearkasse og bakaksel er fri. Mellomakselens oppheng er fritt.

7.4. Differensial

Differensialen skal sitte på sin opprinnelige plass. Lokk på differential kan skiftes til et annet og det kan monteres tilleggsfester. Differensialens utvekslingsforhold er fritt. Differensialsperre er fritt. Traction control er ikke tillatt.

7.5. Drivaksler

Drivaksler kan forsterkes eller byttes ut med aksler beregnet for større belastning, under forutsetning av at dette ikke medfører noen andre modifiseringer.

8. Hjuloppheng

8.1. Hjuloppheng generelt

Spindler kan byttes til annen type spindel. Type hjuloppheng skal beholdes. D.v.s. fjærbein mot fjærbein, dobbel A- arm mot dobbel A-arm. Ikke dobbel A-arm mot fjærbein.

Bakaksel er fri, gjelder også bakakselramme/travers, dog skal erstatnings aksel/bakakselramme kunne monteres uten at det gjøres inngrep eller modifisering i bilens karosseri, annet enn tillegg av feste for akselen. Type bakaksel kan byttes, fra stiv til delt og visa versa. Ekstra stabiliseringsstag kan monteres, og/eller eksisterende stag kan byttes mot andre. Med stabiliseringsstag menes panhardstag, krengningsstabilisator og momentstag. Gummiforinger kan skiftes ut med foringer av hardere kvalitet. Hjulnavets boltmønster er fritt, men det er ikke tillatt med sentermutter.

8.2. 4-link

4-link kan monteres på følgende betingelser:
– homologert 4-link bakaksel monteres i henhold til homologeringsdokumentene.

På ikke homologert 4-link skal akselens øvre fremre innfesting:
– ikke monteres lengre frem enn innfestingen til originalstag eller fjærfeste.
– ikke være høyere enn 20 cm mellom innfestingspunktenes sentrum og originalt gulv.
– fjærer og støtdemper er plassert i fjærbenstårn i henhold til beskrivelse i avsnitt 8.6.

8.3. Forsterkning

Forsterkning gjennom tillegg av materialer på innfestningspunkter og hjulopphengs detaljer er tillatt. Fremaksel bjelke/travers kan forsterkes. Alle forsterkinger skal følge originalform.

8.4. Krengningsstabilisator

Krengningsstabilisator er fri.

8.5. Ledd

Alle ledd kan byttes til annet materiale en originalt. Hjulopphenginnfesting i karosseri eller chassis kan modifiseres med følgende:

 • Foringer kan byttes
 • Uniballs kan benyttes
 • Original bærearm kan kappes og ny innfesting for uniballs kan sveises fast i chassis uavhengig av retning.
 • Distansestykker kan monteres inntil uniballs.
 • Innfestingsskruer med større diameter kan benyttes.
 • Bærearm på originalplass kan byttes med homologert bærearm eller bærearm produsert av bilfabrikant.
 • Fjærbein/spindel skal beholde sin funksjon og plass.

 8.6. Fjær/fjærben

 • Fjær er fri, også plassering og hovedfunksjon.
 • Fjær kan monteres på støtdemper (eks, coilovers)
 • Fjærbein bak kan monteres under forutsettinga av at de er en del av det ordinære hjulhuset bak og utformet slik at de kun rommer fjær og støtdemper.
 • Bakre støtdempers øvre innfesting skal ikke være høyere en siderutens nedre kant.
 • Fjærbenstårn foran skal være originalt eller i henhold til homologering og kan ikke forhøyes eller flyttes. Innfesting for topplagring kan modifiseres, også ved å tilføre materiale. Hensikten skal kun være å skape justering av hjulvinkler og for å lage plass til støtdempere med påmontert trykkbeholder.
 • Stag mellom fjærtårn kan monteres både foran og bak.

  8.7. Støtdemper

 • Støtdemperens merke er fritt men ikke antall.
 • Om støtdemper med separat gassbeholder benyttes, kan gassbeholder monteres direkte i karosseri/chassis uten annen modifisering. Om disse plasseres i kupé eller bagasjerom som ikke er separert fra kupé, skal de være forsvarlig festet og beskyttet.

9. Styring

 • Styringens utveksling er fri.
 • Et servostyresystem kan monteres eller frakobles.
 • Det er forbudt å ha servopumpe i bilens kupé.
 • Benyttes uoriginalt ratt, skal dette være av god kvalitet og ha en diameter på min.30 cm.
 • Rattet kan med quick release/snap-off distansestykke eller «dypt ratt nav» flyttes bakover slik at rattkransens bakre plan maksimalt er 250 mm fra rattstammens øvre punkt. (Se skisse under).

 

10. Hjul

Hjulet skal ikke stikke utenfor bilens ytre skjerm sett ovenfra. Dekk og felg skal ha samme diameter. Hjulfester med bolter kan fritt erstattes av fester med pinnebolter og muttere.
Felgdiameteren kan økes opp til maksimum 18”.  Felgens materiale og utforming er fri. Alle bilens hjul skal ha samme felgdiameter. (Se § 305 pkt. G).

11. Elektrisk system

11.1. Lysutstyr

Belysning og signalordning skal være som vegtrafikklovens bestemmelser. Alle lykter skal være som originalt eller det som er homologert. Rektangulære lykter kan byttes ut med to runde lykter så sant det dekker det originale lyktehull. Åpne lyktehull skal dekkes helt. Når det gjelder ekstralys, se § 305 pkt. D.

11.2. Batteri

Batteriets merke og kapasitet er fritt. Det må være solid festet og beskyttet for å unngå kortslutning og lekkasje. Dersom originalplassen ikke beholdes, kan batteriet flyttes til bagasjerom eller i kupéen.
Batteriet skal da være dekket med en isolerende væsketett kasse med lokk og utlufting. Gjelder kun ved bruk av batterier som krever utlufting. Batterienes antall må ikke avvike fra det som er homologert. Batterifestet skal bestå av en øvre og en nedre ramme som holdes sammen av 2 stk. 10 mm bolter som festes på undersiden av karosseriplaten av muttere og forsterkningsplater med min.2 mm tykkelse og med 20 cm² størrelse.
Ved plassering i kupèen skal batteriet være plassert bak forsetene.

11.3. Ledningsnett og reléer

Det er ikke tillatt å forandre den nominelle spenningen til det elektriske anlegget, inkludert spenningen til tenningsanlegget. Tillegg av relèer og sikringer i det elektriske anlegget er tillatt. Elektriske ledninger og isolasjon er fritt.

11.4. Generator og spenningsregulator

Er fritt. Plasseringen eller driften av generatoren kan ikke modifiseres hvis den beholdes. Plasseringen av spenningsregulatoren er fri, men den kan ikke plasseres i kupéen, såfremt den ikke er montert der originalt.

11.5. Selvstarter

Må beholdes, men fabrikat og type er fri.

11.6. Tenninganlegg

Tenningsanlegg er fritt.  Antall tennplugger kan ikke endres.

12. Bensintank

Bensintank er fritt, men  merket og gyldig FIA FT3 eller FTA sikkerhetstank anbefales.  Den uoriginale bensintanken skal monteres i bagasjerom eller på original plass slik at ingen del kommer nærmere enn 30 cm fra karosseriets ytterside. På biler med bensintank i bagasjerommet, må det være en tett og flammesikker vegg mellom kupe og bagasjerom. Behørig drenering skal finnes slik at farlig bensinansamling unngås. Denne forandringen av tankplasseringen gir under ingen omstendighet rom for letting eller forsterkning, men dersom tanken fjernes, er det tillatt å tette åpningen som oppstår med en plate. Fyllestussen og tanklokkets plassering og dimensjonen kan forandres såfremt de ikke stikker frem fra karosseriet, og det kan garanteres at drivstoff ikke kan lekke inn i kupèen. For å unngå bensinlekkasje ved velt, skal tankutluftingen forsynes med en enveisventil hvis det er nødvendig. Drivstoffpumper er fritt, men den (de) må ikke plasseres i kupèen.
Drivstoffpumpene kan kun være i drift når motoren er i gang eller i selve startøyeblikket.

13. Bremser

13.1. Driftsbrems

Tokrets bremsesystem er påbudt. Servobrems kan monteres eller demonteres.
Det er  tillatt å bytte ut bilens originalhomologerte bremser med ventilerte skivebremser. Størrelse er fri.  Bremsecaliperne frie. Keramiske bremser er ikke tillatt (Bremsene skal sitte på original plass).
Bremsekraftfordelingen til for- og bakhjulsbrems kan være justerbar. Ventil som låser bremsetrykket i en krets er forbudt.
Det er tillatt å bytte ut det hydrauliske røropplegget med rør eller slanger av luftfartskvalitet og plasseringen er fri. Bremsevæskebeholder kan ikke monteres i bilens kupé med mindre det er montert homologert/godkjent pedalboks. Bremsebeleggets materiale og festemetode (naglet eller limt) er fritt under forutsetning av at friksjonsflaten ikke økes. Det er tillatt å fjerne eller modifisere bremsenes beskyttelsesplater, men uten å legge til materiale.

13.2. Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen kan endres til hydraulisk og spaken kan være vinklet oppover 0-90 grader. Spaken kan ikke være høyere enn sentrum av rattet. Bremsevirkning skal oppnås ved å dra i spaken. Mekanismen kan endres til “fly-off”-type, men den skal kunne låses for å være en effektiv parkeringsbrems.

14. Kabler og rør

Det er tillatt å foreta endringer av kabler og røroppleggets arrangement og materiale, men plasseringen skal være langs gulvet.
Rør/slanger som fører drivstoff gjennom kupè skal være heltrukket og av brannhemmende materiale.
Rør/slanger som inneholder kjølevæske eller motorolje skal gå utenfor kupèen.

15. Karosseri og chassis

Ingen form for letting eller modifisering av karosseriet ut over det som er godkjent i homologeringspapiret eller dette reglement er tillatt.
Forsterkningen skal følge chassisets/karosseriets opprinnelige form. Denne forsterkningen må ikke være tykkere enn den opprinnelige chassis- eller karosseriplate. Det er lov å tilleggsveise alle karosseriskjøter.
Det er ikke tillatt å gjøre endringer i bilens bærende konstruksjoner, bortsett fra modifiseringer i forbindelse med montering av 4-link bakaksel og fjærbeinstårn bak.
Modifisering av panser er ikke tillatt, ei heller plassering og innfesting.
Reservehjulsbrønn kan erstattes med karosseriplate (min 0,8 – 1,2 mm tykkelse) som skal være sveiset.
Bilen skal være pent rettet og lakkert før enhver konkurranse, og teknisk kontrollør kan nekte start for vedkommende deltaker som ikke oppfyller dette krav.

15.1. Lydisolasjonsmateriale

Alt lydisolasjonsmateriale kan fjernes fra bilen. I tillegg kan taktrekk, gulvmatter, gearkonsoll og hanskerom fjernes mens det øvrige trekk i kupéen må beholdes.
Trekket på dører og under siderutene bak kan erstattes av annet materiale.

15.2. Skjermbredere og hjulhus

Hjulhusets bak kan modifiseres ved å heve dette slik at øverste punkt har en maksimal høyde på 630 mm målt i linje med nederste punkt på kanal, i området maks. 60 grader forover og maks 60 grader bakover i forhold til hjulnavets vertikale senterlinje. Det originale hjulhusets form skal beholdes, og opprinnelig høyde på utvendig skjermkant skal beholdes. Innfestningspunktene til sikkerhetsburets bakoverstrevere må ikke på noen måte svekkes. Modifiseringen skal ikke komme i konflikt med døråpning på bakdører på 4-dørs bil. Modifiseringen skal utføres i stål med tykkelse minimum 1,0 mm. og skal være sveiset. (Se tegning 306-15.2.)
Hjulhuset foran, kan modifiseres, men kun fremre halvdel (foran dempertårn) som kan heves, men ikke høyre en det originale dempertårnet.
Original forsterkning mellom torpedovegg og dempertårn kan ikke modifiseres (bak dempertårn). Alle modifiseringer skal utføres i stål med tykkelse 0,8 – 1,2 mm og være sveiset.
Ytre del av hjulhuset bakkantilpasses mellom hjulhus og skjermkant med stål plate (minimum 0,8 mm tykkelse). Denne platen skal ikke være høyere enn sentrumsdelen av det originale hjulhuset.
Maksimalt tillatt skjermbredding er 100 mm pr side (maksimal bredde på bilen må dog ikke overstige 1900 mm).
Original skjermkant (bak skjermutbygger) kan fjernes slik at hjulhuset tilpasses skjermutbygger.
Skjermens/utbyggerens utforming er fri, men skal ikke bestå av skarpe kanter. Skjerm Kit som er tilpasset for biltypen kan benyttes.
Om hjulhuset ikke har en slik form originalt slik at denne modifiseringen kan utføres. F.eks. på et åpnet hjulhus med skjerm (foran på de fleste biler), gjelder følgende:
Skjerm, skrudd eller punktet, kan byttes ut mot likeverdig skjerm i plast/glassfiber/kompositt eller lignende materiale, men skal ha samme festepunkter som originalskjerm.
All modifisering av skjermkanter/skjermutbygger/skjermer skal utføres uten skarpe kanter. Alle åpne ender skal ha minimum 5 mm. radier. All modifisering av stålplater skal helsveises. Skjermutbyggere skal være godt festet.

Tegning 306-15.2.

 

15.3. Støtfangere

På biler som er homologert med støtfangere skal disse sitte på. Ekstra fester er tillatt. Støtfangerhorn tillates fjernet. Homologert støtfanger kan erstattes av annen støtfanger med samme form og kontruksjon uten skarpe kanter. Fabrikat er fritt. Innfesting som originalt. Plastmaterial kan erstattes av glassfiber, kevlar eller carbon. Ikke plastmaterial kan erstattes av del med samme styrke som originalt. Støtfangere kan tilpasses skjermutbyggere.

15.4. Dashbord

Dashbord skal være bilens homologerte. Instrumenteringen er fri.

15.5. Pyntelister

Pyntelister kan fjernes.

15.6. Aerodynamisk utstyr

Det er tillatt å montere aerodynamisk utstyr på forreste del av bilen under horisontalplanet gjennom hjulnavets sentrum. Dette utstyr må dog ikke stikke utenfor bilens omkrets sett ovenfra.
Aerodynamisk utstyr bak (vinge) kan monteres. Vingen skal være forsvarlig montert og ha minimum 4 festepunkter som tåler dens funksjon. Alle radier på vingen skal være minimum 5 mm (ingen skarpe kanter). Vingen skal ikke være større enn bilens ytre mål sett forfra og fra siden. Såfremt ikke biltypen er tidligere homologert med dette.
Homologert aerodynamisk utstyr kan fjernes. Videre kan aerodynamisk utstyr i plast erstattes av annet av fritt fabrikat med samme form og konstruksjon uten skarpe kanter.

15.7. Jekkfester

Jekkfester kan fjernes, forsterkes eller flyttes og antallet kan økes.

15.8. Festeanordninger

Ubenyttede festeanordninger (f.eks. reservehjulfeste) på chassiset/karosseriet kan fjernes, unntatt når det er festeanordninger for mekaniske deler som ikke kan fjernes.

15.9. Tauekroker

Alle biler skal ha tauekroker foran og bak som kun skal benyttes til tauing. Disse skal være godt synlige og av farge gule, røde eller oransje.

15.10 Takventilasjonsluker

Takventilasjonsluker kan monteres på følgende betingelser:
Alt.1: To luker med maksimumsmål 20×25 cm i takets framkant.
Alt.2: En luke med maksimumsmål 25×50 cm i senter på takets framkant.
Med takets framkant menes den fremre tredjedelen av takets totale overflate.

16. Varmeapparat/defrostanlegg

Originalt varmeapparat og defrostanlegg kan byttes ut med et annet.

17. Beskyttelsesplater

Se § 305 pkt. F

18. Beskyttelsesbur

Se § 304 pkt.11

19. Sikkerhetsbelter

Se § 304 pkt.8 og § 305 Q.

20. Brannslukningsapparater

Se § 304 pkt.10

21. Ruter

Se § 305 pkt. E

Klar fargeløs sikkerhetsfilm iht. FIAs tillegg J er obligatorisk.
Ruter av hard plast (fargeløs polykarbonatplast eller lignende, minimum 3 mm tykkelse) er tillatt, bortsett fra frontrute som skal være av laminert glass. Det er tillatt med skyveluke på begge fremre sideruter.

22. Sikkerhetslåser

Se § 305 pkt. I

23. Stoler

Se § 304 pkt.9 og § 305 P.

24. Seter

Alle originale seter kan fjernes.

25. Drivstoff

Se § 305 pkt. O.

26. Vindusspylerbeholder

Kan plasseres innvendig i bilen.

27. Minimumshøyde

Ingen del av karosseriet skal berøre bakken når begge hjulene på den ene siden er tappet for luft.
Testen skal utføres på et flatt underlag med bilen i løpsutførelse (med mannskap i bilen).

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.