§ 306 Teknisk reglement Rally Gruppe H

1. Konkurransebil

Som konkurransebil godkjennes bil som har vært homologert i Gr.1, 2, 4, A eller B samt biler som har blitt nasjonalt homologert av NBF.
Ettermontering av turbo, kompressor, vanninnsprut, gassinnsprut eller noen form for overlading er forbudt hvis bilen ikke tidligere har vært homologert med dette.
Firehjulsdrevne biler er ikke tillatt.

2. Homologeringspapir

Homologeringspapir skal forefinnes og fremlegges ved teknisk kontroll. Kan dette ikke fremlegges, har arrangøren rett til å nekte start for vedkommende bil i samråd med juryen. Når det gjelder normal utvikling av biltypen, ny årsmodell, må den bil som brukes overensstemme helt med den nye modellen.

3. Tillatte endringer og tillegg

I tillegg til de endringer som er tillatt ifølge homologeringspapirer, er følgende tillatt:
(Homologeringspapirer fra forskjellige nummer kan ikke blandes for en og samme bil).

4. Minimumsvekt

Bilen er underlagt følgende skala for minimumsvekt som funksjon av sylindervolumet.
(Motorer med 2 ventiler pr. sylinder maks. 3000 cm3)
(Motorer med flere enn 2 ventiler pr. sylinder maks. 2500 cm3)

til 1000 cm3    720 kg
1000    til 1150 cm3    790 kg
1150    til 1400 cm3    840 kg
1400    til 1600 cm3    920 kg
1600    til 2000 cm3   1000 kg
2000    til 2500 cm3    1080 kg
2500    til 3000 cm3    1150 kg
3000    til 3500 cm3    1230 kg
3500    til 4000 cm3    1310 kg
4000    til 4500 cm3    1400 kg

For motorer med turbo beregnes volum slik: Nominelt volum (maks. 2500 cm3) x 1,7.
For rotasjonsmotorer: Nominelt volum x 1,7.

Dette er bilens minimumsvekt uten fører/kartleser, men med drivstoff, olje og andre væsker. Bilen må ikke på noe tidspunkt under løp veie mindre enn denne vekt. Vekten kan oppnås ved ballast i en eller flere enheter som festes ved verktøyhjelp i bagasjerom eller kupé og på en slik måte at plombering kan settes på om teknisk kontrollør finner det nødvendig.

5. Endringer av de originale mekaniske delene

De originaldeler som har gjennomgått alle maskinelle fremstillingsoperasjoner som produsenten har fastsatt for serieproduksjon, bortsett fra de deler som denne paragraf tillater byttet, kan bearbeides ved hjelp av pussing og sliping, dog kan de ikke skiftes ut. Disse delene kan med andre ord korrigeres, avbalanseres, gjøres lettere eller endres i form under bearbeiding, under forutsetning av at originaldelen med sikkerhet kan identifiseres. Denne tillatelsen gjelder dog ikke styring og bremseanlegget.

 5.1. Tillegg av materiale

Alt tillegg av materiale er forbudt om ikke annet er særskilt tillatt i disse bestemmelser.
Fjernet materiale kan ikke brukes på ny.

 5.2. Muttere og bolter

I bilen kan enhver mutter, bolt og skrue erstattes av en annen. Mutter, bolt og skrue kan ha alle slags låsemidler (skive, kontra-mutter, osv.).

6. Motor

Kun motorer som iflg. bilens homologeringsdokument er tillatt i rally kan benyttes.
«Launch-control» er tillatt, men den kan kun regulere motorens maksimalturtall.

6.1. Topplokk og ventiler

Bortsett fra de endringer som kan utføres på topplokk slik det er spesifisert under pkt.5, råder det fullstendig frihet når det gjelder ventiler, ventilstyringer, støtstenger og seter.
Antall ventiler kan ikke endres utover det antall som var grunnhomologert.
Det er tillatt med shims under ventilfjærene. Ventilfjærenes antall og type er fritt, likeledes festebrikken og dennes innspenning til ventilstammer. Løftere og vippearmer er fritt under forbehold at de er utskiftbare med de originale. Forbrenningsrommets utforming er fritt, likeledes kompresjonsforholdet. Turbo = volum x 1,7. Homologert turbo kan erstattes av annen turbo med fritt fabrikat. Kun en turbo er tillatt. Homologert lagertype kan endres. Størrelsen på kompressorhjul / turbin kan ikke være større enn det som er homologert + 10 %. Restriktor i.h.t. ISR Tillegg J Art. 255 i det år internasjonal homologering opphørte, og maks. 40 mm. Material i intercooler er fri, men mål (+/- 10%) og plassering må være som homologert.

6.2. Innsugningssystemet

På motorer med forgassere kan antall, størrelse eller type endres. Innsugningsmanifold(er) er fritt. Luftfilterhus/filter er fritt, men det må plasseres i motorrommet. Innsugningsluft kan ikke tas fra kupèen.
Mekanisme for gasspådrag er fri, men den skal være mekanisk. På motorer med forgassere kan det endres til innsprøytingssystem.

6.3. Innsprøytningssystemet

Innsprøytningssystemet/motorstyringssystemet med tilhørende sensorer/brytere er fritt med følgende unntak: Sensorer/brytere som mottar akselerasjon/retardasjon eller hjulhastighet/drivverkshastighet kan ikke anvendes i forbindelse med innsprøytningssystemet/motorstyringssystemet. Hjulsensorer er ikke tillatt med unntak av en hastighetssensor. Data fra denne kan ikke anvendes ifm. innsprøytningssystemet/motorstyringssystemet eller datalogging. Innsugningsmanifold(er) og dyser er fritt. Luftfilterhuset/filter er fritt, men det må plasseres i motorrommet. På motorer med innsprøytingssystem kan det byttes ut til forgassere.
Mekanisme for gasspådrag er fritt, men den skal være mekanisk.

6.4. Oppboring

Det er kun tillatt å montere separate sylinderforinger. Materialet er fritt. Materialet i sylindre på luftavkjølte motorer er fritt. Planing av sylinderblokk er tillatt. Det er tillatt å bore opp til klassegrensene som er:

til og med 500 cm3                            over 1600 cm3 til og med 2000 cm3

over 500 cm3 til og med 600 cm3      over 2000 cm3 til og med 2500 cm3

over 600 cm3 til og med 700 cm3      over 2500 cm3 til og med 3000 cm3

over 700 cm3 til og med 850 cm3

over 850 cm3 til og med 1000 cm3

over 1000 cm3 til og med 1150 cm3

over 1150 cm3 til og med 1300 cm3

over 1300 cm3 til og med 1600 cm3

Medfører boring at klassegrensen overskrides, kan det bores maksimum 1,1 millimeter over homologert boring. I sistnevnte tilfelle beregnes bilens vekt og volumklasse i henhold til homologert volum.
På rotasjonsmotorer er dimensjonene til innløps- og utløpskanalene i sylinderen fri på betingelse av at de originale dimensjoner til innsugningsåpningen i blokken og eksosutløpet fra blokken beholdes.

6.5. Veivaksler og råder

Materiale og form på råden er fri. Veivakselens material er fri og den kan bearbeides, men motorens homologerte slaglengde må beholdes.

6.6. Lager og pakninger

Glide og rullelager kan byttes ut med andre av samme type. Pakninger er fritt.

6.7. Smøresystem og veivhusutlufting

Tørrsumpsmøring er forbudt så sant dette ikke er homologert til vedkommende bil.
Skvalpeplater eller annen anordning kan monteres i bunnpannen for å sikre oljetilførsel til motoren, høykapasitet oljepumpe er tillatt.
Oljefilteret og oljekjøleren er fri (type, antall og kapasitet). Montering av oljekjøler utenpå karosseriet er ikke tillatt med mindre det opprinnelig er homologert for bilen. Den kan heller ikke monteres inne i kupéen.
Oljetrykket kan økes ved å bytte overtrykksventilens fjær. Dersom veivhuset har en åpning til friluft, skal det monteres en tank for å samle opp olje fra utluftningen. Den skal ha volum på min. 2 liter for biler opp til 2000 cm3 og min. 3 liter for biler med motorvolum over 2000 cm³. Oljeoppsamleren skal være av hard plast eller metall med gjennomsiktig nivårør utvendig, og alle slanger skal være festet ved hjelp av slangeklemmer. Oppsamleren skal aldri inneholde olje før start og skal sitte i motorrommet.

6.8. Kamaksel(er)

Kamakselen er fri bortsett fra antall og antall lager. Kamakselens åpne- og lukketider er fri. Materialet i kamakseldrev er fritt. Justerbare kamakseldrev er tillatt.
Styringer og strammeanordninger for registerkjeder og -remmer er også fritt.

6.9. Stempel, stempelpinne og stempelringer

Full frihet råder såfremt ikke pkt. 6.4. overskrides.

6.10. Kjølesystem

Radiatoren og dens innfesting er fri, under forutsetning av at den originale plasseringen beholdes og ikke modifiseres. Radiatorgardin kan monteres. Kjøleviften kan endres eller fjernes. Det er tillatt å montere el. vifte. Termostaten er fri. Montering av ekspansjonstank for kjølevannet er tillatt.

6.11. Motorens plassering

Motorfestene er frie (antall kan ikke endres), forutsatt at vinkelen og plasseringen av motoren i motorrommet ikke modifiseres, og at pkt.5 og 7.2 respekteres.

6.12. Eksossystem

Eksossystemet er fritt fra topplokket og ut. Systemet kan ikke bygges inn i kupèen, men skal munne ut bak bakhjulene. Ingen del av eksosrørets utmunning skal stikke utenfor karosseriet og heller ikke munne ut under bilen.
Støygrensen er 100 dB målt i henhold til bestemmelsene i § 303.

7. Drivverk

7.1. Clutch og svinghjul

Clutchen er fri. Clutch-hus er fritt, men homologert material skal beholdes. Svinghjulet kan erstattes av svinghjul i stål og vekten er fri. Antall festebolter er fritt.

7.2. Gearkasse

Gearkassen er fri, men skal sitte på opprinnelig plass. Geartunnel kan modifiseres for å montere annen type gearkasse. Antall gear begrenses til 6 inklusive revers, med mindre bilen er homologert med flere.
Type og plassering av gearspak er fri. Gearoverføring må være mekanisk.

7.3. Mellomaksel

Aksel mellom gearkasse og bakaksel er fri. Mellomakselens oppheng er fritt.

7.4. Differensial

Differensialen skal sitte på sin opprinnelige plass. Lokk på differential kan skiftes til et annet og det kan monteres tilleggsfester. Differensialens utvekslingsforhold er fritt. Differensialsperre er fritt. Traction control er ikke tillatt.
På biler med stiv bakaksel er bakakselen fri, men erstatningsakselen skal kunne monteres uten andre endringer av bilens karosseri enn tillegg av fester for akselen. Bakakselens konstruksjonstype må beholdes (stiv eller delt).
På biler med delt bakaksel kan differensialhuset erstattes med et annet fra en annen homologert bil med bakhjulstrekk. Erstatningshuset skal kunne monteres uten andre endringer av bilens karosseri enn tillegg av fester for huset.

7.5. Drivaksler

Drivaksler kan forsterkes eller byttes ut med aksler beregnet for større belastning, under forutsetning av at dette ikke medfører noen andre modifiseringer.

8. Hjuloppheng

8.1. Foran

Ingen forsterkning eller ombygging av det homologerte hjuloppheng er tillatt, bortsett fra det som er foreskrevet i dette punkt. Gummiforinger kan skiftes ut med foringer av hardere kvalitet. Støtdempernes merke er fritt, men ikke antallet. Separat gassbeholder kan festes i bilens karosseri. Ved plassering i bilens kupe skal beholderen være godt festet og beskyttet. Støtdempernes innfestning i karosseriet er fritt. Forsterkning mellom støtdempertopper med stag er tillatt. Materialet og dimensjonene til fjærene er fritt, men ikke typen. Fjærtalerknene kan gjøres justerbare, også ved tillegg av materiale. Krenkningsstabilisatorer som er homologert kan erstattes eller fjernes under forutsetning av at innfestningspunktene til karosseriet forblir uendret. Disse innfestningspunktene skal benyttes når det byttes til stag. Stagene kan festes med “Uni-ball” ledd til innfestningspunktene.

8.2. Bak

Ingen forsterkning eller ombygging av det homologerte hjuloppheng er tillatt, bortsett fra det som er foreskrevet i dette punkt. Gummiforinger kan skiftes ut med foringer av hardere kvalitet. Støtdempernes merke er fritt, men ikke antallet. Separat gassbeholder kan festes i bilens karosseri. Ved plassering i bilens kupe skal beholderen være godt festet og beskyttet. Høydejustering på fjærtallerkene er tillatt, også ved tillegg av materiale. Krengningsstag og momentstag kan fjernes. Støtdempernes innfestning kan flyttes og forsterkes, og nytt feste kan monteres på karosseri og hjuloppheng. Fjærbenstårn kan ikke være høyere enn siderutens nederste kant. Forsterkning mellom støtdempertopper med stag er tillatt. Fjærens type og plassering kan endres. Stabiliseringsstag er fritt, men kan ikke monteres i kupé eller bagasjerom. Med stabiliseringsstag menes panhardstag, “watt-link”, momentstag og krengningstag så sant det ikke strider mot andre punkter i dette reglement. Stagene kan festes med “Uni-ball” ledd til karosserifestene.
4-link kan monteres på følgende betingelser:
– homologert 4-link bakaksel monteres i henhold til homologeringsdokumentene.

På ikke homologert 4-link må akselens øvre fremre innfesting:
– ikke monteres lengre frem enn innfestingen til originalstag eller fjærfeste.
– ikke være høyere enn 20 cm mellom innfestingspunktenes sentrum og originalt gulv.
– fjærbenstårn kan ikke være høyere enn siderutens nederste kant.

9. Styring

Styringens utveksling er fri. Et servostyresystem kan monteres eller frakobles. Det er forbudt å ha servopumpe i bilens kupé. Benyttes uoriginalt ratt, skal dette være av god kvalitet og ha en diameter på min.30 cm.

10. Hjul

Hjulet skal ikke stikke utenfor bilens ytre skjerm sett ovenfra. Dekk og felg skal ha samme diameter. Hjulfester med bolter kan fritt erstattes av fester med pinnebolter og muttere.
Felgdiameteren kan økes eller reduseres opp til 2” i forhold til de originale dimensjoner i flg. Homologeringspapiret, men maksimum 18”. I vintersesongen kan det benyttes 16” uavhengig av homologert dimensjon. I asfaltløp kan det benyttes 18″ uavhengig av homologert dimensjon. Felgens materiale og utforming er fri. Alle bilens hjul skal ha samme felgdiameter. (Se § 305 pkt. G).

11. Elektrisk system

11.1. Lysutstyr

Belysning og signalordning skal være som vegtrafikklovens bestemmelser. Alle lykter skal være som originalt eller det som er homologert. Rektangulære lykter kan byttes ut med to runde lykter så sant det dekker det originale lyktehull. Åpne lyktehull skal dekkes helt. Når det gjelder ekstralys, se § 305 pkt. D.

11.2. Batteri

Batteriets merke og kapasitet er fritt. Det må være solid festet og beskyttet for å unngå kortslutning og lekkasje. Dersom originalplassen ikke beholdes, skal det flyttes til bagasjerom.
Batterienes antall må ikke avvike fra det som er homologert. Batterifestet skal bestå av en øvre og en nedre jernramme som holdes sammen av 2 stk. 10 mm bolter som festes på undersiden av karosseriplaten av muttere og forsterkningsplater med min.2 mm tykkelse og med 20 cm2 størrelse.
Batteriet skal være dekket med et isolerende væsketett lokk.
Det er også mulig å plassere batteriet i kupèen. Det skal imidlertid være plassert bak forsetene. I så tilfelle skal beskyttelsesboksen være utstyrt med en avluftning med utløp utenfor kupéen.

11.3. Ledningsnett og reléer

Det er ikke tillatt å forandre den nominelle spenningen til det elektriske anlegget, inkludert spenningen til tenningsanlegget. Tillegg av relèer og sikringer i det elektriske anlegget er tillatt. Elektriske ledninger og isolasjon er fritt.

11.4. Generator og spenningsregulator

Er fritt. Plasseringen eller driften av generatoren kan ikke modifiseres hvis den beholdes. Plasseringen av spenningsregulatoren er fri, men den kan ikke plasseres i kupéen, såfremt den ikke er montert der originalt.

11.5. Selvstarter

Må beholdes, men fabrikat og type er fri.

11.6. Tenninganlegg

Tenningsanlegg er fritt med følgende unntak: Sensorer/brytere som mottar akselerasjon/retardasjon eller hjulhastighet/drivverkshastighet kan ikke anvendes i forbindelse med tenningsanlegget. Hjulsensorer er ikke tillatt med unntak av en hastighetssensor. Data fra denne kan ikke anvendes ifm. tenningsanlegget eller datalogging. Antall plugger kan ikke endres.

12. Bensintank

Bensintank er fritt, men FT3 eller FTA sikkerhetstank anbefales, og den uoriginale bensintank skal monteres i bagasjerom eller på original plass slik at ingen del kommer nærmere enn 30 cm fra karosseriets ytterside. Behørig drenering skal finnes slik at farlig bensinansamling unngås. Denne forandringen av tankplasseringen gir under ingen omstendighet rom for letting eller forsterkning, men dersom tanken fjernes, er det tillatt å tette åpningen som oppstår med en plate. Fyllestussen og tanklokkets plassering og dimensjonen kan forandres såfremt de ikke stikker frem fra karosseriet, og det kan garanteres at drivstoff ikke kan lekke inn i kupèen. For å unngå bensinlekkasje ved velt, skal tankutluftingen forsynes med en enveisventil hvis det er nødvendig. Drivstoffpumper er fritt, men den (de) må ikke plasseres i kupèen.
Drivstoffpumpene kan kun være i drift når motoren er i gang eller i selve startøyeblikket.

13. Bremser

13.1. Driftsbrems

Tokrets bremsesystem er påbudt. Servobrems kan monteres eller demonteres. Det er tillatt å bytte ut bilens originalhomologerte bremser mot andre homologerte bremser fra samme bilmerke med nasjonal homologering (f.eks. Opel mot Opel). Disse bremsene skal være angitt i bilens grunnhomologering eller det første tillegg som omhandler bremser.
Det er også tillatt å bytte ut bilens originalhomologerte bremser med ventilerte skivebremser med maksimumsmål 295 millimeter diameter og 28 millimeter tykkelse. I sistnevnte tilfelle er bremsecaliperne frie, men de kan ikke ha mer enn fire stempler.
Bremsekraftfordelingen til for- og bakhjulsbrems kan justeres. Ventil som låser bremsetrykket i en krets er forbudt.
Det er tillatt å bytte ut det hydrauliske røropplegget med rør eller slanger av luftfartskvalitet og plasseringen er fri. Bremsevæskebeholder kan ikke monteres i bilens kupé med mindre det er montert homologert/godkjent pedalboks. Bremsebelegget materiale og festemetode (naglet eller limt) er fritt under forutsetning av at friksjonsflaten ikke økes. Det er tillatt å fjerne eller modifisere bremsenes beskyttelsesplater, men uten å legge til materiale.

13.2. Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen kan endres til hydraulisk og spaken kan være vinklet oppover 0-90 grader. Spaken kan ikke være høyere enn sentrum av rattet. Bremsevirkning skal oppnås ved å dra i spaken. Mekanismen kan endres til “fly-off”-type, men den skal fortsatt være en effektiv parkeringsbrems.

14. Kabler og rør

Det er tillatt å foreta endringer av kabler og røroppleggets arrangement og materiale, men plasseringen skal være langs gulvet.
Rør/slanger som fører drivstoff gjennom kupè skal være heltrukket og av brannhemmende materiale.
Rør/slanger som inneholder kjølevæske eller motorolje skal gå utenfor kupèen.

15. Karosseri og chassis

Ingen form for letting eller modifisering av karosseriet ut over det som er godkjent i homologeringspapiret og dette reglement er tillatt.
Forsterkningen skal følge chassisets/karosseriets opprinnelige form. Denne forsterkningen må ikke være tykkere enn den opprinnelige chassis- eller karosseriplate. Det er lov å tilleggssveise alle karosseriskjøter.
Bilen skal være pent rettet og lakkert før enhver konkurranse, og teknisk kontrollør kan nekte start for vedkommende deltaker som ikke oppfyller dette krav.

15.1. Lydisolasjonsmateriale

Alt lydisolasjonsmateriale kan fjernes fra bilen. I tillegg kan taktrekk, gulvmatter, gearkonsoll og hanskerom fjernes mens det øvrige trekk i kupéen må beholdes.
Trekket på dører og under siderutene bak kan erstattes av plater.

15.2. Skjermbredere og hjulhus

Hjulhus kan modifiseres så sant det kan identifiseres med det originale.
På biler som er grunnhomologert i gruppe 1, 2 og 4 kan enkle skjermbredere på maks. 7,5 cm bredde, 12 cm høyde og på min. 120º kan monteres. Det er også tillatt å fjerne eller modifisere de delene av skjermen som ligger under skjermbreder.

15.3. Støtfangere

På biler som er homologert med støtfangere skal disse sitte på. Ekstra fester er tillatt. Støtfangerhorn tillates fjernet. Homologert støtfanger kan erstattes av annen støtfanger med samme form og kontruksjon uten skarpe kanter. Fabrikat er fritt. Innfesting som originalt. Plastmaterial kan erstattes av glassfiber, kevlar eller carbon. Ikke plastmaterial kan erstattes av del med samme styrke som originalt.

15.4. Dashbord

Dashbord skal være bilens homologerte. Instrumenteringen er fri.

15.5. Pyntelister

Pyntelister kan fjernes.

15.6. Aerodynamisk utstyr

Det er tillatt å montere aerodynamisk utstyr på forreste del av bilen under horisontalplanet gjennom hjulnavets sentrum. Dette utstyr må dog ikke stikke utenfor bilens omkrets sett ovenfra.
Homologert aerodynamisk utstyr kan fjernes. Videre kan aerodynamisk utstyr i plast erstattes av annet av fritt fabrikat med samme form og konstruksjon uten skarpe kanter.

15.7. Jekkfester

Jekkfester kan fjernes, forsterkes eller flyttes og antallet kan økes.

15.8. Festeanordninger

Ubenyttede festeanordninger (f.eks. reservehjulfeste) på chassiset/karosseriet kan fjernes, unntatt når det er festeanordninger for mekaniske deler som ikke kan fjernes.

15.9. Tauekroker

Alle biler skal ha tauekroker foran og bak som kun skal benyttes til tauing. Disse skal være godt synlige og av farge gule, røde eller oransje.

15.10 Takventilasjonsluker

Takventilasjonsluker kan monteres på følgende betingelser:
Alt.1: To luker med maksimumsmål 20×25 cm i takets framkant.
Alt.2: En luke med maksimumsmål 25×50 cm i senter på takets framkant.
Med takets framkant menes den fremre tredjedelen av takets totale overflate.

16. Varmeapparat/defrostanlegg

Originalt varmeapparat og defrostanlegg kan byttes ut med et annet.

17. Beskyttelsesplater

Se § 305 pkt. F

18. Beskyttelsesbur

Se § 304 pkt.11

19. Sikkerhetsbelter

Se § 304 pkt.8 og § 305 Q.

20. Brannslukningsapparater

Se § 304 pkt.10

21. Ruter

Se § 305 pkt. E

Klar fargeløs sikkerhetsfilm iht. FIAs tillegg J er obligatorisk.

22. Sikkerhetslåser

Se § 305 pkt. I

23. Stoler

Se § 304 pkt.9 og § 305 P.

24. Seter

Alle seter kan fjernes. Når baksetet fjernes må det monteres en stiv metallvegg som kupèavgrensning dersom det ikke finnes originalt. (På hekk- eller frontmotorer med bensintank i bagasjerommet, må denne metallveggen også være tett og flammesikker).

25. Drivstoff

Se § 305 pkt. O.

26. Vindusspylerbeholder

Kan plasseres innvendig i bilen.

27. Minimumshøyde

Ingen del av karosseriet skal berøre bakken når begge hjulene på den ene siden er tappet for luft.
Testen skal utføres på et flatt underlag med bilen i løpsutførelse (med mannskap i bilen).