Retningslinjer for bakkeløpstraseer 2023

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette bane-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Generelt

1.1 Hensikt

Hensikten med disse retningslinjer er å gi et referanseverktøy for arrangører, jurymedlemmer og inspektører fra NBF for å sikre tilfredsstillende sikring og bruk av bakkeløpstraseer før disse kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF. Selv om det anbefales at retningslinjene i dette dokument følges fullt ut, må de samme retningslinjer fortolkes i hvert enkelt tilfelle basert på forholdene på stedet. Andre løsninger eller tiltak kan aksepteres av NBF etter undersøkelse av hvert individuelt tilfelle tatt i betraktning de erfaringer man har gjort seg om bakken, eller andre særskilte forhold dersom bakken er ny. Når sikkerhetsforanstaltninger planlegges, må bakkens egenskaper tas i betraktning (utforming, tilstøtende områder, bygninger og konstruksjoner) så vel som den hastighet som kan oppnås i bakkens forskjellige punkter. Hver installasjon må godkjennes individuelt av NBF’s baneinspektør.

1.2 Gyldighetsområde

Disse retningslinjer gjelder for sikring og bruk av bakker for konkurransekjøring i henhold til konkurranseregler utstedt av NBF. Retningslinjene skal også legges til grunn under NBF’s inspeksjon og godkjenning av bakker.

2. PRIORITET FOR SIKKERHET

Under planlegging av et arrangement og godkjenning av bakken skal sikkerheten prioriteres i følgende rekkefølge:

 1. Tilskuere
 2. Funksjonærer
 3. Førere
 4. Ambulanser, tauebiler osv. med utstyr
 5. Konkurransebilene
 6. Annen eiendom og utstyr på banen

 

3. DEFINISJONER

Bakke trasé: Det området hvor bilene konkurrerer

Publikumsområde: Områder som er bestemt av arrangøren for publikum

Åpne biler: Åpne biler i bakkeløp er definert som er biler uten ruter, tak eller deler av dette. I tillegg biler hvor skjermer ikke dekker hjul i frem og bakkant.

4. BAKKENS TRASÉ

Bakkens form så vel når det gjelder grunnplan som profil, er underlagt kun mindre restriksjoner i dette regelverk da de er avhengig av terrengets egenart, estetiske og økonomiske betraktninger. Det vises ellers til NSR § 601, punkt 1.

4.1 Start

I pre-start og startområdet er det kun tillatt for banemannskap. Starter eller hans hjelper skal vise informasjonstavle til føreren før startprosedyren begynner. Informasjonstavlen skal inneholde kart samt informasjoner om relevante forhold i løypa som f.eks glatte partier o.s.v.

4.2 Mål

Mål må ikke plasseres i- eller umiddelbart før en skarp kurve. Umiddelbart etter mål skal det være tilstrekkelig oppbremsingsstrekning. Deltakeren må etter målpassering tvinges til å redusere hastighet, dette kan gjøres ved hjelp av f.eks sjikane e.t.c.

5. SIKRING AV BAKKE TRASÉ

Krav til sikring av en bakke trasé må ta hensyn til de klasser en arrangør ønsker å la delta i konkurransen. Det er kun i spesielle tilfeller at man kan tillate å kjøre med åpne biler, dette skal vurderes særskilt. I enkelte tilfeller der det er store faremomenter skal ikke bakke traseen godkjennes. Sikring av bakke trasé må vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på bakke traseens utforming og forventet hastighet på stedet. I innersvinger bør det ikke være steiner, fjell, jordvoller eller lignende som bilene kan stoppe mot eller få løft som kan resultere i velt. I de tilfellene dette ikke kan unngås bør sonen sikres på lik linje som ved skrenter langs bakken.

5.1 Bilcross

For bilcross biler, må det iverksettes fartsdempende tiltak.

5.2 Sjikaner

Sjikaner kan brukes til å redusere hastigheten før farlige punkter i traseen. Alle sjikaner må tegnes tegnes inn i den detaljerte tegningen av traseen.

Sjikaner kan lages ved hjelp av:

Når sjikaner brukes (så sjelden som mulig), bør de består av tre eller fire rader med dekk eller av halmballer og bør merkes ved hjelp av skilt 50 meter før inngangen til sjikanen. Plasseringen av sjikanen merkes på bakken der den skal plasseres slik at den kommer tilbake på riktig plass hvis noen har flyttet på den.

 

5.3 Bruk av halmballer

 • Bruk av halmballer kan betraktes som et middel å skape en barriere for å absorbere
 • Baller er lett tilgjengelig i sylindriske eller rektangulære former.
 • Sylindriske baller skal stå med aksen vertikal og forholdsregler bør tas for å beskytte mot muligheten av at en bil skyver ballene ut av posisjon og blir en hindring.
 • Rektangulære baller bør minst være 2 meter lang.
 • Baller veier vanligvis 300 – 600kg. Der det forventes at bilene treffer halmballen bør det i bakkant være et åpent område slik at halmballen kan ha rom til å forskyve seg før det treffer hindringen.
 • Det er en fordel hvis halmen er vinkelrett på forventet retning av påkjøringen, dette kan absorbere opptil fire ganger energien sammenlignet med andre vinkler/retninger.
 • Tørt halm absorberer mer energi enn våt halm.

Se tegninger av sjikaneoppbygging og dekkrekker.

 

6. PUBLIKUMS PLASSERING OG SIKRING

Områder tillatt for publikum, sperringer og hvor nær bakke traseen publikum kan plasseres, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle basert på topografi, hastighet på stedet ol. Publikum skal plasseres høyere enn bakke traseen. Der publikumsplassen befinner seg i en skråning, skal denne ikke være brattere enn 1:3 med mindre skråningen har terrasser eller tribuner. Det må også vurderes faren for løse deler fra deltagerbiler, ved plassering av publikum. Publikum skal i utgangspunktet ikke plasseres i yttersving.

Alle områder forbudt for publikum skal være klart merket eller fysisk avsperret. Beskyttelse av publikumsområder skal baseres på:

 • Avstand fra bakke til publikum.
 • Høyde fra traseens til publikum.
 • Publikumsområder kan ikke under noe forhold plasseres nærmere enn 5 meter fra bakke traseen dersom de står mindre enn 2,5 meter over bakke traseen.
 • Tribuner og lignende som benyttes for publikum skal være godkjent av relevant myndighet. Det påligger bakkeeier å kunne fremlegge gyldig godkjenning.
 • Publikumsrådet skal være merket med plastbånd eller liknende
 • Vakter plasseres i alle publikumsområder med 50 meters mellomrom

 

7. BAKKEOVERVÅKING, OBSERVASJONSPOSTER

7.1 Generelt

Det skal være et tilstrekkelig antall observasjonsposter plassert langs bakken. Postene skal være slik plassert at de er lett synlige for deltakerne. Postene bør og plasseres slik at de har øyekontakt med neste post.

7.2 Utstyr

Alle observasjonsposter skal ha følgende utstyr:

 • 1 stk. rødt flagg (80 x 100 cm)
 • 1 stk. grønt flagg (60 x 80 cm) Det tillates å bruke lysposter Samband med Løpsleder.

 8. BRANN og FØRSTEHJELPSPOSTER

Langs bakken med maksimum 200 meter avstand skal det være brann- og førstehjelpsposter.

Postene kan med fordel kombineres med observasjonspostene der dette er mulig.  Bemanningen på postene skal aksjonere iht til bakkeinstruksen. Plassering og utrykningsprosedyre skal være beskrevet i bakkeinstruksen. Arrangøren skal sørge for brannvakt i publikumsområdene ved brannfare.

Se forøverig § 266 og § 267

8.1 Bemanning

Alle brann- og førstehjelpsposter bør ha følgende minimumsbemanning:

 • En brannvakt
 • En førstehjelper

Brannvaktene skal ha opplæring i bruken av brannslukkere og brannbekjempelse i bil.

8.2 Brannutstyr

 • Minimum 2 stk. 6 kg. brannslukkere
 • Type håndslukkere som bør/kan brukes, skumslokker bør prioriteres:
  6 liter skumslokker 43A 183B.
  6 kg ABC pulverslukker 43A 233B C
  Brannslukker skal holder høy kvalitet og være godkjente i henhold til Norske- og Europeiske standarder.
 • Minimum 15 liter olje absorberings materiell
 • Brannslukkere skal årlig kontrolleres i følge §267.
 • 1 stk. kubein
 • 1 stk. kniv
 • 1 par flammehemmende hansker
 • Brannvakten skal være iført flammehemmende bekledning

 

8.3 Helikopter landingsområde

Området skal være merket iht til Luftfartsreglene og GPS koordinat skal være angitt i bakkeinstruks.

 

9. LØPSSENTER, Racekontroll

Det skal være et egnet sted til formålet, dette senteret skal ha alle nødvendige hjelpemidler for at Løpsleder og hans assistenter skal ha tilfredsstillende arbeidsforhold. Løpssenteret skal som minimum ha radio kommunikasjon med følgende:

 • Tilgang til det offentlige nett som er sikkert og stabilt
 • Alle flagg- og brannposter
 • Førstehjelpstjenesten
 • Juryen
 • Sekretariatet
 • Starter Speaker.

10. REKLAME

Reklame konstruksjoner må være stabile og godt festet.  Reklamens plassering og egenskaper skal være slik at den ikke forstyrrer førernes eller funksjonærers sikt eller på annen måte kan virke forvirrende. Frittstående reklame kan ikke settes opp i avkjøringssoner.  Reklame kan males på autovern eller betongkanter.  Det tillates ikke reklame i form av aluminiumsplater e.l. på fanggjerder eller på barrierer. Reklame må være i henhold til norsk lov.

Skisse på sjikane.

 

© 2023 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.