§ 851 Arrangør- og sikkerhetsbestemmelser for autoslalåm

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Autoslalåm-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål. 

1. Offisielle funksjonærer

Ansvaret for forberedelsene til- og avviklingen av en konkurranse påligger arrangørens sportskomitè. Med unntak av bestemmelsen i pkt. 4 a) og for løpsleder, gjelder ikke «Generelle Bestemmelser» art. 11.1. om krav til autorisasjon av offisielle funksjonærer. For selve gjennomføringen av stevnet, står løpsleder ansvarlig på vegne av komiteen. Løpsleder i autoslalåm må være bevisst på sitt ansvar og inneha nødvendige kunnskaper om gjeldende regler.
Løpsleder kan ikke delta i konkurransen med mindre et klart flertall (min. ¾) av deltagerne godtar dette på førermøtet. Løpsleder kan ikke delta i et NM-løp.

2. Arrangørlisens

For hver konkurranse kreves det en arrangørlisens utstedt av NBF (jfr. Generelle bestemmelser, Art. 3.3). 

 3. Tillatelser

Arrangørklubben er ansvarlig for innhenting av nødvendige tillatelser fra myndigheter og grunneiere. 

 4. Jury

a) Konkurransens jury, bestående, av 3 medlemmer, har de plikter og den myndighet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.9. Juryleder skal være autorisert jurymedlem. Arrangører som ikke har tilgang på autoriserte jurymedlemmer, utenom juryleder, kan søke NBF om godkjenning av interesserte personer. Juryleder har plikt til sammen med løpsleder å befare løypetrasèen og påse at bane- og sikkerhetsforskriftene følges. Kontrollbil anbefales brukt, slik at eventuelle endringer kan gjøres i god tid før konkurransen starter, da med en fører som ikke skal delta i konkurransen.
b) Det skal oppnevnes en som har et særskilt ansvar for sikkerhet og miljø. Ansvaret for sikkerhet påhviler løpsleder og sikkerhetsansvarlig. Dersom det oppstår uenighet, avgjøres spørsmålet av juryen.
NBF kan kontaktes for nærmere opplysninger om miljøansvar. Se også NBFs hjemmeside på internett.
c) Med unntak av NM i autoslalåm, kan man i lokale konkurranser være både funksjonær og deltager. Dog er det ikke tillatt å være funksjonær for den klassen man selv deltar i. 

5. Løypetrasé

Løypa skal settes slik at deltagerbilene ikke utgjør en fare for publikum. Eventuelle rettstrekninger skal være i det området som er lengst vekk fra publikum og fast eiendom. Der faste gjenstander (husvegg, betongklosser, stolper o.l.) kan være et faremoment for deltagere, er minste avstand fra banens løypetrasè til disse gjenstandene 8 m. Slike faste gjenstander kan også være en del av markørene i løypa, da brukt på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 

6. Sikkerhet

Publikum skal holdes i god avstand fra løypa/banen. Langs løypa der det ikke finnes solide sperringer (betongklosser, autovern, dekkstabler o.l.) er min. avstand fra banens ytterpunkt til publikum 25 m. Der det ikke er naturlig avsperring, må det brukes sperrebånd eller lignende.
Arrangøren plikter å ha et tilstrekkelig antall publikumsvakter. 

7. Inn- og utkjøring

Inn- og utkjøring til og fra depot skal foregå på en slik måte at trafikksikkerhetsmessige krav overholdes vis à vis medkonkurrenter og konkurransens funksjonærer. 

8. Inndeling av banen

Inndeling av banen og kontrollpostenes plassering må være slik at baneobservatørene har full oversikt i sin sone, samt at de ikke er plassert slik at det kan representere en fare for egen sikkerhet. 

9. Start og mål

Start- og målområdet må avsperres og være fritt for uvedkommende.  

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.