§617 reglement for Easy Legal 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Definisjon

Easy Legal er en forenklet form for dragrace/street legal som kan arrangeres på avstengte gater eller veier over en konkurranse-distanse på inntil 150m.

Lisenskrav

Easy Legal kan kjøres på engangslisens for Street Legal. Helårs lisens for vogn og fører kjøpt hos NBF kan også benyttes.

Bane

Banelengden er inntil 150m på godt dekke av asfalt eller betong med minimum 110 meter bremsestrekning.  Det skal være ett avkjøringsvenlig område etter bremsestrekket. Dersom bremsestrekket slutter i en skarp sving skal slutten av bremsestrekket være sikret i henhold til NBF’s banereglement, alternativt skal banelengden avkortes tilsvarende. Min. banebredde er 7 m.

Publikum skal plasseres min. 15 m til siden for banen ved start, maks. 70 m nedover banen, da med en avstand til banen på 30 m.

På baner med godkjent rail, kan publikum plasseres minimum 10 meter til side for banen ved start, til maks 100m, da med en baneavstand på minimum 20 meter.

Skisse av banen skal sendes NBF sammen med søknad om et hvert arrangement.

Ved evt. avvik, må banen besiktiges før godkjenning av NBF.

Alle faste installasjoner som finnes rundt banetrase skal defineres med opplysninger om hvordan de er sikret. Bilder skal vedlegges. Ref. §607-2.1.

Banen skal til enhver tid være tilstrekkelig opplyst.

Gater, veier og industriområder skal være upreparerte.

 

Krav til deltakere

Deltakere må minimum ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement.

Se dog NSR §50,55 og 78e (vedrørende tapt førerrett og sperrefrist).  Det er nulltolleranse for bruk av rusmiddler for alle deltagere, ledsager og funksjonærer.

Som fører kan man også delta i Easy Legal fra fylte 16 år. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før løpet. NBF kan kreve å godkjenne ledsagere. Både fører og ledsager må være norske statsborgere. Ved kjøring skal ledsager være med i bilen. Ledsager må løse egen engangslisens.

Konkurranse – Street Legal

Sit-In

Sit-In tillates i Easy Legal for deltagere med gyldig førerkort (klasse B).  Passasjer skal ha løst engangslisens for passasjer-ledsager.  Max 1 passasjer/ledsager pr bil.

Passasjer/Ledsager – Street Legal

Organisasjon

Løpet avvikles slik arrangøren bestemmer. Dette fastsettes av løpets tilleggsregler. Følgende løpsformer foreslås.:

Kvalifisering Eliminering Tidtaking Bedømmelse
Heads Up Loddtrekning Stige Nei Måldommer
Heads Up Etter RT eller ET Stige Ja Tidtaking
ET Etter RT Stige Ja Tidtaking
ET Etter ET Stige Ja Tidtaking
Arrangørbestemt * * Nei Måldommer
Arrangørbestemt * * Ja Tidtaking
Sprint * Etter RT eller ET * ET Ja Tidtaking

 

* Arrangøren står fritt til å bestemme hvordan løpet skal avvikles. Kvalifikasjonsmåte og bedømming skal fremgå av tilleggsreglene. Startmetode skal fremgå dersom det ikke benyttes tidtaking med start tre. Andre kvalifiseringsmetoder enn Loddtrekning, RT (reaksjons tid) eller ET (slutt tid) skal beskrives i tilleggsreglene. Dersom det ikke kjøres eliminering i par i henhold til en stige skal tilleggsreglene beskrive hvordan vinneren kåres. Sprint kan kjøres en og en.

 

Tidtaking

Det kreves ikke tidtakerutstyr for å arrangere Easy legal. Dersom man ønsker tidtaking anbefales Elektronisk tidtaking med start tre. Dersom løpet kjøres med måldommere skal disse være plassert på sikker avstand fra banen.  Dersom startlys benyttes skal dette kunne fjern betjenes av starter.

 

Starter:

Dersom starter er plassert i banen for å benytte startlys skal han til enhver tid være bak de startende biler. Ved Flaggstart skal starter plasseres godt ut til siden på sikker plass.

 

Førstehjelpstjeneste

Sanitet/hjelpekorps skal være til stede. Bil for skadetransport skal finnes.

 

Redning / brann

Ved nedre halvdel av banen skal det være en egnet bil (Pick up eller lignende) med tre personer, utstyrt som følger:

Min. 4 stk. 12 kg brannslukkere, brekkjern og kniv for åpning av bil og eventuelt kapping av belter.

Ved start skal det være min. 2 mann med 2 stk. 5 kg brannslukkere.

 

Redningsmannskapene skal være kledd i brannhemmende dresser, hansker, balaklava, hjelm og støvler.

Redningsmannskapene skal ha nødvendig utstyr for å kunne ta fører ut av en skadet bil. Saks anbefales.

Saneringsmiddel med koster og nødvendig utstyr bør finnes. Til fjerning av frostveske, giroljer og mindre oljesøl anbefales rødsprit og filler.

 

Innsjekk:
Det må være en form for kontroll av lisenser, registrering av kjøretøy, ID og alder. For lånt kjøretøy kreves skriftlig fullmakt fra eier registrert i vognkortet.

Liste over deltagere skal føres.

Alle deltagere skal enten ved påmelding i sekretariat eller på teknisk kontroll skjema signere på at de er kjent med gjeldende regler, tilleggsregler, samt at de deltar på eget ansvar. Disse skjema skal arrangøren ta vare på til etter stevnet. Ved uhell skal skjema for berørte personer overleveres stevnets juryleder sammen med rapport fra stevnets medisinske ansvarlige.

 

 

Teknisk kontroll

Samtlige deltakerbiler skal før start ha gjennomført og godkjent teknisk kontroll.

Under stevnet skal tekniske kontrollører være tilstede ved start og kontrollere at bil og utstyr er iht. reglement. Ansvarlig for teknisk kontroll skal være autorisert teknisk kontrollør lisensiert hos NBF. Det anbefales kontrollør for street legal eller dragrace.

Teknisk kontrollør må påse at bilen er iht reglementet for Easy legal. I tillegg må kontrolløren påse:

  1. Ingen løse gjenstander i bil eller bagasjerom
  2. Kontrollere fører og passasjer/ledsager sitt kjøreutstyr
  3. Kontrollere at bilen er fri for lekkasjer av noe slag. Spesielt påpekes oljelekkasje fra motor og gir, kjølevæske og drivstoff lekkasje.
  4. Det må lages en liste over hvilke biler som er godkjent på teknisk kontroll

 

Førermøte

Førermøte skal gjennomføres minimum 15 minutter før start. Løpsleder er ansvarlig for å gi nødvendig informasjon til førerne.

 

Arrangør / funksjonærer

Arrangørtillatelse utstedes etter søknad til NBF. NBFs søknadsskjema skal benyttes. Kun klubber tilsluttet NBF kan søke.  Det kreves at arrangøren har en ansvarlig som er lisensiert av NBF  som løpsleder, jury eller teknisk kontrollør i en av følgende grener.:

  • Street Legal
  • Dragrace

 

Juryen på stevnet er som minimum, ansvarlig funksjonær + en arrangøroppnevnt jurymedlem. Arrangør oppnevnt jurymedlem behøver ikke være lisensiert.

 

Ansvarlig funksjonær og jurymedlemmer kan ikke være deltaker.

 

Tidsfrister og avgift for anmeldelse av løp.

Det må søkes om å holde arrangementet minimum 3 uker før arrangement.

Det kan søkes om flere arrangementer og alternative datoer samtidig.

Arrangørlisens for 1 stevne koster 600kr

Helårs arrangørlisens (ubegrenset antall stevner) koster 2000kr

Arrangørlisens dekker forsikring for arrangementets funksjonærer, publikum og arrangøransvar.

 

Tilleggsregler

Det skal utarbeides tilleggsregler i god tid før arrangementet finner sted.  Tilleggsreglene skal være iht vedlagt skjema.

Faktadommere (start og eventuelt måldommere)skal opplyses i tilleggsregler eller ved oppslag på stevnets resultattavle i tillegg til at de presenteres sammen med stevnets øvrige hovedfunksjonærer på førermøte.

 

Tillatelser

I tillegg til NBFs arrangørlisens, skal det foreligge skriftlig tillatelse fra vegvesen, baneeier og grunneier(e).

Oppvisning med biler som kjører på helårs vognlisenslisens tillates ikke.

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.