Vedlegg F til § 102 Funksjonærer Norsk Bilsport

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette funksjonær-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

 

Endringer:Publisert dato:Gjeldende fra:Komentarer:
1.1.3 Løpsleder28 desember 20231 januar 2024
1.2.10 Deltagerkontakt28 desember 20231 januar 2024
2.2.10 Deltagerkontakt28 desember 20231 januar 2024Rally

Formål

Hoveddelen av dette vedlegg F er basert på FIAs Appendix V –  Rules and procedures concerning Volunteers and Officials.

Formålet med vedlegget er å samle det som gjelder rollene og ansvaret til frivillige funksjonærer innen norsk motorsport. Det er tenkt som hjelp for arrangører, for eksempel gjøre det enklere for nye arrangører å se hva som behøves m.m. ved å gå inn i vedlegget. I tillegg er det viktig at funksjonærene setter seg inn i gjeldende regelverk for den grenen man skal være funksjonær på, da vedleggene ikke er komplett, men gir en god innføring i hva som skal til for å være frivillig funksjonær.

Det er fire hovedårsaker for utarbeidelsen av dette vedlegget med tilhørende paragraf (§102):

 • Å gjøre det enklere for Norges Bilsportforbund (NBF), organisasjonene og klubbene å administrere våre frivillige funksjonærer
 • Å harmonisere reglene på nasjonalt og internasjonalt nivå, for å øke de frivillige funksjonærers muligheter og kompetanse.
 • Å avklare for de frivillige funksjonærer, deres rettigheter, forpliktelser og oppdrag.
 • Å gi frivillige den anerkjennelse de fortjener, innenfor reglene for motorsport, ved å gi dem en egen dedikert paragraf med tilhørende vedlegg i NSR. Uten de frivilliges engasjement, kan motorsporten simpelthen ikke eksistere.

Begrepet «Frivillige funksjonærer»

Det legges vekt på begrepet «Frivillige» for å markere det faktum at det store flertallet av funksjonærer er ubetalte frivillige. De er mennesker som bruker sin fritid, ofte ved flere anledninger hvert år, til fordel for motorsporten.

Kapittel 1 Definisjoner av funksjonærer, roller og ansvar Baneløp

En og samme funksjonær kan ha flere oppgaver/funksjoner, dersom dette er oppnevnt av arrangør og forutsatt at de er kvalifisert til oppgaven.
En offisiell funksjonær skal ikke, i noen konkurranse, utføre andre oppgaver enn de er oppnevnt til.
Det er ikke anledning til å være både deltaker og funksjonær i samme konkurranse. (For bilcross, bilslalåm, autoslalåm, biltrial og trafikkløp: se spesialreglementene)

I tillegg til funksjonærer beskrevet i paragraf 102 pkt 1.1 og 1.2 -, skal arrangøren oppnevne personell til å ta seg av alle sider av arrangementet utenom selve konkurransen (speaker, ordensvern, kontorhold, billettsalg osv.). Av spesiell betydning er etablering og betjening av kommunikasjonsmidlene til- og fra løpsleder slik at denne raskt kan motta rapporter og bringe videre meldinger og ordre til funksjonærer, depot, speaker osv.

Ikke alle roller beskrevet nedenfor må være oppfylt for hver enkelt konkurranse. NBF kan spesifisere de spesielle funksjonærer som kreves for hver konkurranse i samsvar med Generelle bestemmelser.

Samtlige funksjonærer skal være godt synlige med egnet bekledning og om mulig inndelt etter funksjon.

For enkelte grener, f.eks. Offroad, Dragrace, vil offisielle funksjonærer være beskrevet særskilt i grenreglementet, da de kan ha avvikende rolle og ansvar.

Spesialreglementene kan også ha egne bestemmelser for en del funksjoner. Det er viktig at funksjonærer er kjent med det som er beskrevet i spesialreglementene for den funksjonen de skal ha på et stevne.

1.1 Organisasjon og løpsledelse

1.1.1 Juryen

Alle stevner skal ha en jury. Jurylederen oppnevnes som regel av NBF. De øvrige jurymedlemmene (minimum 2) oppnevnes av arrangøren. NBF kan også oppnevne jurymedlemmer. Alle må være autoriserte av NBF. Alle løpspapirer skal på forhånd sendes til samtlige jurymedlemmer.

a. Rolle

Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og program. Den kan fatte beslutning i alle forhold som måtte oppstå før, under eller etter konkurransen den er oppnevnt for.

b. Ansvar

Stevnets jury har de plikter og den myndighet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.8 og 11.9.

1.1.2 Race Director

Race Director har myndighet til å kontrollere treningen og selve løpene. Denne jobber tett med løpsleder (som bare kan gi aktuelle ordre i samarbeid med Race Director) og juryen. Race Diretor skal være autorisert av NBF.

a. Rolle

I samarbeid med løpsleder sørge for en sikker gjennomføring av stevnet.

b. Ansvar

Race Director har de plikter og den myndighet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.10

1.1.3 Løpsleder

Løpsleder er ansvarlig for å gjennomføre stevnet i samsvar med gjeldende tilleggsregler/ forskrifter og bør ha løpende kommunikasjon med juryleder og/eller Race Director, hvis stevnet har denne rollen. Løpslederen skal være autorisert av NBF

a. Rolle

Løpsleder som er ansvarlig for gjennomføringen av stevnet (jfr. Generelle bestemmelser Art.11.11). Løpslederen må alltid ha en assistent som om nødvendig kan fungere som stedfortredende stevneleder.

b. Ansvar

Løpsleder har de plikter og den myndighet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.11

Assisterende løpsleder

Ass.løpsleder er løpslederens høyre hånd, og denne skal overta hvis:

 • løpsleder melder forfall ved sykdom
 • løpslederen må gå ut av løpet for å ta seg av ting som kan ha oppstått
 • løpsleder sidestilles med løpsleder, men det fulle ansvar har løpsleder

1.1.4 Løpssekretær

Arrangørens løpssekretær er ansvarlig for koordinering av administrative aktiviteter under planlegging, gjennomføring og avsluttingen av et stevne. Løpssekretær skal være autorisert av NBF.

a. Rolle

Arrangørens løpssekretær sørger for forberedelse, innlevering, sirkulasjon og distribusjon av all offisiell dokumentasjon knyttet til stevnet. Sekretæren for stevnet holder kontakt med alle interessentene i stevnet, og arbeider tett med løpsleder.

b. Ansvar

Sekretær har de plikter som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.12 samt:

 • motta påmeldinger til stevnet og sørge for at alle påmeldingsskjemaer er fylt ut på riktig måte
 • kontrollere alle dokumenter relatert til anmeldere og førere
 • gi den utnevnte juryleder, alle passende arbeidspapirer, konkurranselisenser, tillatelser, avgifter, se § 261 Baneprotokoll
 • jobbe tett med løpsleder og resultatservice/tidtakerne angående meldinger, advarsler, innlegging av protester og klager og holde orden på den offisielle oppslagstavlen
 • være ansvarlig for å samle og holde oppdatert en protokoll, som inneholder alle administrative data knyttet til stevnet
 • når stevnet er avsluttet, å være ansvarlig for å sende all relevant dokumentasjon til NBF

1.1.5 Teknisk kontrollsjef

Teknisk kontrollsjef har som oppgave å utføre kontroll av biler. Skal være autorisert med lisens som teknisk kontrollør. De kan delegere sine oppgaver til assistenter (teknisk kontrollfunksjonær).

a. Rolle

Teknisk kontrollsjef gjennomfører, ved bruk at passende teknisk utstyr, undersøkelsen av konkurranse-kjøretøyene og deltagerenes personlige sikkerhetsutstyr, for å få bekreftet at alle tekniske regler overholdes. I tillegg avgi rapporter om alle kjøretøy som har vært involvert i ulykker, inkludert vurdering av kjøretøyets egnethet til å gjenoppta konkurransen.

b. Ansvar

Teknisk kontrollsjef har de plikter som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.13

Teknisk kontrollfunksjonær

Krav: Teknisk skolert
Skal ha ansvaret for å kontrollere at bilene oppfyller sikkerhetskrav og trafikksikkerhets-bestemmelser, både før og evt. etter løpet.
Påpeke feil til deltakere og til teknisk kontrollsjef.

1.1.6 Racekontrollør

a. Rolle

Bemanne Racecontroll. Skal være autorisert med lisens for Racecontroll/Lys

b. Ansvar

Den som betjener Racecontroll skal ikke ha andre funksjoner på løpsdagen.

Racekontrollør skal ha god oversikt av banen.

(Bør ikke være på indre bane – hvis ikke andre forutsetninger tilsier dette.)

Racekontrollør skal ha radiokommunikasjon med løpsledelse og med samtlige lysposter/redningsmenn. Racecontrollør skal plasseres slik at denne ikke kan bli forstyrret av andre.

Alt personell som benyttes ved bruk av lysanlegg skal ha opplæring av racecontrollør. Racecontrollør har ansvaret for å informere om retningslinjer for bruk av lysanlegg overfor lysposter/redningsmenn.

1.2 Løpsgjennomføring

1.2.2 Tidtaker/resultatservice

Tidtaker/resultatservice styrer tidtakersystemets prosesser og lagring av tider, og skal holde sekretariat, Løpsledelse og jury informert.

a. Rolle

Ansvarlig for tidtaking/resultatservice styrer og overvåker tidtaking- og resultatteamet for en konkurranse, ved å bruke passende tidtakerutstyr. Utstyret skal være i samsvar med stevnets regelverk for å sikre nøyaktige resultater. Tidtakersjef er leder for tidtagerne og rundetellerne. Denne er ansvarlig for korrekt tidtaking og rundetelling, og dens avgjørelse er endelig (inappellabel).

b. Ansvar

 • sikre at tidtakersystemet er pålitelig
 • sikre at alternativ tidtaking er på plass, hvis det primære tidtakersystemet faller ut.
 • være i kontakt med løpsleder og løpssekretær om eventuelle endringer i programmet eller deltagerlistene.
 • utarbeide plassering i heat / startlister basert på reglement.
 • gjennomføre beslutninger tatt av løpsleder eller jury, der disse er relevante for resultatene.

Rundetellere er uavhengige av tidtakerne – men skal under ledelse av tidtakersjefen føre rundeprotokoller. Det skal føres minimum to uavhengige rundeprotokoller.

Rundeanviser er under ledelse av tidtakersjefen og har i samråd med rundetellerne ansvaret for rundeanvisningen.

1.2.3 Baneobservatør

a. Rolle

Baneobservatører skal plasseres rundt banen for å kunne overvåke steder som løpsledelse ikke kan se direkte selv, og rapportere til løpsledelse om hendelser som kan være i strid med gjeldende reglement.

b. Ansvar

 • alltid sørge for sikkerheten til seg selv og andre ansvarlige funksjonærer/vakter.
 • Samarbeide med løpsledelse
 • Rapportere til løpsledelse/jury om hendelser og eventuelle brudd på bestemmelsene om korrekt kjøring og banedisiplin under trening og løp

1.2.4 Flaggposter

a. Rolle

Postmannskapene (også kalt flaggvakter) styrer og kontrollerer den del av banen de er tildelt ansvar for (inkludert håndtering av løpshendelser, slik at funksjonærenes trygghet blir ivaretatt når de utfører sine oppgaver). Postmannskapene rapporterer til Løpsledelse / race-kontroll, og skal bruke passende signaler for å varsle om hindringer i banen og løpsavgjørelser til kjøretøyene på banen. På enkelte baner erstatter lyssignaler bruken av flaggsignalene. Postmannskapene koordinerer også klareringen av banen i den tildelte sonen sammen med personell fra andre deler av organisasjonen som er involvert i en hendelse.

b. Ansvar

 • alltid sørge for sikkerheten til seg selv og andre ansvarlige funksjonærer/vakter.
 • ha en klar forståelse av lover og regler knyttet til rollen.
 • reagere i tide og med riktig signal (flaggfarge) ved hendelser på banen.
 • reagere i tide etter instruksjon fra Løpsledelse.

1.2.5 Faktadommer

På et stevne kan det være en eller flere faktadommere. Faktadommere skal være navngitt i tilleggsreglene og det skal i tillegg fremgå hvilke fakta som skal dømmes. Faktadommer på start- og mållinje er eksempler på faktadommere.

Dens avgjørelse er endelig (se også Generelle bestemmelser 11.14.).

a. Rolle

Faktadommer er utnevnt til å rapportere direkte til løpsleder om alle brudd på regelverket av deltagerene.

Faktadommer start: avgjøre hvorvidt for tidlig start (tyvstart) har funnet sted

Faktadommer mål: Fastsette hvilken rekkefølge deltakerne bryter mållinjen. Måldommeren skal ikke plasseres sammen med tidtakere og rundetellere, men utføre sitt arbeide uavhengig av dem.

b. Ansvar

 • bli riktig utnevnt og offisielt identifisert (ved navn eller rolle) med fakta som skal dømmes spesifikt.
 • plassere seg der de er best i stand til å observere de konkrete fakta de er utnevnt til å bedømme.
 • være tilgjengelig dersom en revurdering av en bedømmelse skulle bli nødvendig.
 • Se Generelle bestemmelser – Artikkel. 11.14

1.2.6 Starter

a. Rolle

Starter er sjef for startplate og startprosedyrer.

b. Ansvar

 • Sørge for at startprosedyrer blir gjennomført etter reglement
 • Starteren skal opptre rolig og ha innøvd signalgivningen så godt at denne kan utøve sin virksomhet uten å bli misforstått.

1.2.7 Funksjonær på startplata

Antallet funksjonærer på startplata og deres plassering vil være gitt av antallet startende i det bestemte heat.

a. Rolle

Sørge for riktig startrekkefølge og plassering av kjøretøyene i hvert heat.

b. Ansvar

 • funksjonærene på startplata skal ha løpende kommunikasjon med Starter og deltagerne.
 • alltid sørge for sikkerheten til seg selv og andre ansvarlige funksjonærer/vakter.
 • skaffe seg all nødvendig informasjon for å utføre rollen, inkludert rekkefølgen på klasser som skal kjøre og hvordan kjøretøyene skal stå plassert i heatene.
 • plassere kjøretøyene på startplaten på en sikker måte.
 • hjelpe til med fjerning av kjøretøy fra startplaten, som kan utgjøre fare eller være til hinder pga. teknisk svikt.

1.2.8 Pit Lane/banedepot funksjonær

a. Rolle

Sikre, så langt som mulig, at deltagerene har en trygg kjøring gjennom Pit Lane/banedepot, at teamenes medlemmer har et trygt arbeidsmiljø å jobbe i og at alle deltagere følger regler som gjelder deres handlinger i Pit Lane/banedepot.

b. Ansvar

 • alltid sørge for sikkerheten til seg selv og andre ansvarlige funksjonærer/vakter.
 • skaffe all nødvendig informasjon for å utføre rollen, inkludert spesifikke Pit Lane/banedepot regler for det aktuelle løpet.
 • straks rapportere eventuelle brudd på reglene, gjort av deltagerene eller deres crew-medlemmer til ansvarlig for Pit Lane eller løpsleder.

1.2.9 Depotfunksjonær

Depotsjef med assistenter som har ansvar for depotet før, under og etter stevnet, herunder fremkjøring til start.

a. Rolle

Skal bistå, før og etter hvert løp/heat eller trening, med sikker organisering av kjøretøyer i depotet og oppstillingsområder. Depotsjef er ansvarlig for inn- og utkjøringen til banen (jfr.§ 236). Ved vinterkjøring er depotsjef også ansvarlig for bruken av varmekjøringsbanen.

b. Ansvar

 • alltid sørge for sikkerheten til seg selv og andre ansvarlige funksjonærer/vakter.
 • alltid opprettholde sikkerhet og disiplin i depot og oppstillingsområdene.
 • sikre at kjøretøy er ropt opp og stiller til start i riktig heat til hvert løp/trening.
 • skaffe seg all nødvendig informasjon for å utføre rollen, inkludert stevnets tidsplan og rekkefølgen på kjøretøyene for heatene de skal håndtere.

1.2.10 Deltagerkontakt

Det er anbefalt å oppnevne en Deltagerkontakt på alle løp. Når deltagerkontakt benyttes er denne en offisiell funksjonær og skal navngis i tilleggsreglene.

a. Rolle

Deltagerkontakten må være godt kjent med gjeldende reglement, både generelt og for den grenen det gjelder.
Deltagerkontakten skal i hovedsak informere eller klargjøre ting i forbindelse med reglement og
gjennomføring av løpet til deltagerne og være bindeleddet mot løpsledelsen og jury, men skal være uavhengig av begge.

De kan delta på jury møter for å holde seg oppdatert med alle de beslutninger som tas.

Deltagerkontakten skal være lett gjenkjennelig for førerne med enten jakke eller vest som er merket med DELTAGERKONTAKT.

b. Ansvar

 • håndtere spørsmål fra deltagerne, men ikke protester eller klager.
 • Deltagerkontakten skal ikke inneha andre oppgaver under løpet.Gi informasjon eller avklaring til deltagerne i forbindelse med reglement
 • formidle relevant informasjon til deltagerne i tilfeller der deltager blir innkalt av juryleder eller løpsleder/Race Director.
 • formidle relevant informasjon til deltagerne om tilleggsregler eller andre saker som kan påvirke dem.
 • de skal avstå fra å si noe eller utføre enhver handling som kan gi opphav til protester eller appeller.
  Deltakerkontakten skal ha ekstra fokus og oppfølging av debutanter og juniorer.

1.2.11 Sambandssjef

Sambandssjefen administrer all kommunikasjon under stevnet. Denne må sørge for at et hensiktsmessig kommunikasjonssystem er satt opp og fungerer som det skal, slik at kommunikasjon mellom løpsledelsen og de ansvarlige funksjonærene er sikret.

a. Rolle

Sambandssjef skal planlegge og drifte stevnets radio- og kommunikasjonsnettverk i samarbeid med Løpsleder og Sikkerhetssjef.

b. Ansvar

 • ha en grunnleggende forståelse av stevnes organisering og området der stevnet finner sted, for å etablere et effektivt kommunikasjonsnettverk før stevnet
 • sikre at alternative løsninger er på plass, hvis primærkommunikasjonssystemet faller ut
 • utarbeide en sambandsplan for løpet
 • utstyret er innenfor lovverket og innehar de spesifikasjoner som behøves
 • utplassering av utstyr
 • opplæring av brukere

1.2.12 Sikkerhetssjef

Sikkerhetssjef er ansvarlig for alle aspekter av sikkerhet på stevnet, og skal lage en sikkerhetsplan og sørger for at denne overholdes under stevnet. Denne kan ha en eller flere assisenter.

a. Rolle

Sikkerhetssjef skal sikre at en sikkerhetsplan for stevnet er utarbeidet, og at stevnet kjøres i samsvar med planen. Sikkerhetssjefen vil rapportere direkte til løpslederen og vil jobbe sammen med Medisinsk ansvarlig, funksjonærsjef og teknisk sjef.

b. Ansvar

 • opprettholde kontrollen over stevnets sikkerhet
 • koordinere mot 110, 112 og 113
 • overvåke at stevnets sikkerhetsplan følges gjennom hele stevnet, for å kunne gjøre fremtidige anbefalinger angående sikkerhetsplanens formuleringer.
 • sikre at det er tilstrekkelig med tilskuerområder tilgjengelige, for det antall tilskuere som forventes.
 • sikre at relevante detaljer fra stevnets sikkerhetsplan blir distribuert til riktig personell før stevnet.

På dagen for stevnet, skal sikkerhetssjef sjekke at alle sikkerhetsbiler og personell er riktig plassert (og om nødvendig, arbeide tett med løpsleder for å gjøre nødvendige endringer).

1.2.13 Medisinsk ansvarlig

 • Se § 266 Medisinsk reglement.

1.2.14 Førstehjelpspersonale

 • Se § 266 Medisinsk reglement

1.2.15 Brannmannskap

Brannmannskapet skal kunne bekjempe branner på alle typer stevner.  Brannmannskapet er underlagt løpsledelsen. Se § 267 Bane- og Brannovervåking

a. Rolle

Brannmannskapenes rolle er å redusere brannfarer og forhindre spredning av brann. De skal bekjempe branner, sørge for sikkerheten og redde liv der det er nødvendig.

b. Ansvar

 • regelmessig delta i brannopplæring.
 • ha god kunnskap og forståelse for sikkerhetsreglene, involveringsteknikker og typer av brannslukningsmidler som er tilgjengelige på stevnet.
 • be om hjelp fra profesjonelle brannmenn om nødvendig.

1.2.16 Bergingsmannskap

Bergingsmannskapene er ansvarlig for fjerning av alle typer kjøretøy som har fått stans på banen.

a. Rolle

Bergingsmannskapene styrer arbeidet med å klargjøre banen etter en stans eller ulykke på banen for å sikre en sikker og kontrollert flytting av skadede eller ødelagte kjøretøy.

b. Ansvar

 • ha god kunnskap og forståelse av sikkerhetsreglene, redningsteknikker og typer redningsutstyr.
 • rapportere til Sikkerhetssjef/løpsledelse på fremdriften/utfallet av klargjøringen av bane.
 • ha en bevissthet om hvilke typer konkurrerende kjøretøy som er tilstede på stevnet, og de riktige teknikkene som skal brukes til bergning, inkludert en bevissthet om miljøet og omgivelser der stevnet arrangeres.

1.2.17 Miljøansvarlig

Miljøansvarlig skal på vegne av arrangøren/grunneier, ha det operative ansvaret for alle miljøsaker i løpet av stevnet. Vedkommende må også håndtere miljøspørsmål i forkant av stevnet, for å sikre at organisasjonen/arrangøren respekterer prinsippene for bærekraft.

a. Rolle

Miljøansvarlig overvåker stevnets miljøstyring og overholdelse av lovmessige krav til miljøet samtidig som vedkommende skal oppmuntre til utvikling av et bærekraftig stevne.

b. Ansvar

 • opprette og/eller overvåke stevnets miljøstyringsplan.
 • jobbe tett med arrangøren av stevnet fra planleggingsstadiet, gjennom driften og til evalueringsprosessen i tråd med miljøstyringsplanen.
 • snakke med Sikkerhetssjef om miljøhelseproblemer og ikke-sportslige aspekter av publikums-sikkerheten.
 • etablere en god dialog med de som deltar i stevnet (team, leverandører, tilskuere etc.) og undersøke forbedringsområder.
 • gi Løpsledelsen en miljørapport ved avslutningen av stevnet, for å etablere/ vedlikeholde et kontinuerlig forbedringsprogram.

1.2.18 Funksjonærsjef

Funksjonærsjef har ansvar for funksjonærene og rapporterer direkte til løpsleder. Vedkommende skal ha god forståelse for, og innsikt i funksjonærrollene for stevnet.

a. Rolle

Funksjonærsjef styrer sikring og plassering av alle funksjonærer på stevnet i samsvar med reglement, for å opprettholde nødvendig sikkerhetsnivå.

b. Ansvar

 • samarbeide direkte med løpsleder vedrørende alt som berører funksjonærer.
 • fungere som hovedkontakt for alle andre ansvarlige innen de ulike spesialiserte funksjonærteam og gi informasjon til alle funksjonærer om deres plikter, roller og ansvar før og under stevnet.
 • sikre trygghet og trivsel for seg selv og de andre funksjonærene.
 • ordne levering av det nødvendige utstyret til hver post.
 • fullføre eller verifisere vurderingen av den enkelte funksjonærs kompetanse når det er nødvendig.

1.2.19 Media / presseansvarlig / PR ansvarlig

a. Rolle

 • Sørge for god informasjon på nettsidene til arrangør/stevnet. Egen plassering for presse på nettsiden med informasjon gjør det lett for pressen å finne frem
 • Promotere stevnet
 • Administrere sosiale medier
 • Sende ut pressemeldinger før og etter stevnet
 • Akkreditering av presse

b. Ansvar

 • I samarbeid med løpsledelse være talsperson ved hendelser

Kapittel 2 Definisjoner av funksjonærer, roller og ansvar
Landeveisløp

En og samme funksjonær kan ha flere oppgaver/funksjoner, dersom dette er oppnevnt av arrangør og forutsatt at de er kvalifisert til oppgaven.
En offisiell funksjonær skal ikke, i noen konkurranse, utføre andre oppgaver enn de er oppnevnt til.
Det er ikke anledning til å være både deltaker og funksjonær i samme konkurranse.

I tillegg til ovennevnte funksjonærer, skal arrangøren oppnevne personell til å ta seg av alle sider av arrangementet utenom selve konkurransen (speaker, ordensvern, kontorhold, billettsalg osv.). Av spesiell betydning er etablering og betjening av kommunikasjonsmidlene til- og fra løpsleder slik at denne raskt kan motta rapporter og bringe videre meldinger og ordre til funksjonærer, depot, speaker osv.

Ikke alle roller beskrevet nedenfor må være oppfylt for hver enkelt konkurranse. NBF kan spesifisere de spesielle funksjonærer som kreves for hver konkurranse i samsvar med Generelle bestemmelser.

Samtlige funksjonærer skal være godt synlige med egnet bekledning og om mulig inndelt etter funksjon.

Spesialreglementene kan ha egne bestemmelser for en del funksjoner.

2.1 Organisasjon og løpsledelse

2.1.1 Juryen

Alle stevner skal ha en jury. Jurylederen oppnevnes som regel av NBF. De øvrige jurymedlemmene (minimum 2) oppnevnes av arrangøren. NBF kan også oppnevne jurymedlemmer. Alle må være autoriserte av NBF. Alle løpspapirer skal på forhånd sendes til samtlige jurymedlemmer.

a. Rolle

Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og program. Den kan fatte beslutning i alle forhold som måtte oppstå før, under eller etter konkurransen den er oppnevnt for.

b. Ansvar

Stevnets jury har de plikter og den myndighet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.8 og 11.9.

2.1.2 Sikkerhetskontrollør

Oppnevnes av NBF.

a. Rolle

Sikkerhetskontrollør skal føre kontroll med at alle bestemmelsene i forbindelse med de fastsatte sikkerhetskrav blir gjennomført og etterfulgt.

b. Ansvar

Sikkerhetskontrolløren har myndighet til å utsette eller stoppe enkelte SS/SP eller hele løpet om denne finner at sikkerheten for publikum, media eller deltakere ikke er forsvarlig ivaretatt.

 • Skal delta i stevnets oppnevnte ulykkeskommisjon
 • Være medlem av stevnets Kontrollkommisjon sammen med Juryleder
 • Kjøre gjennom etappene i god tid før løpet sammen med sikkerhetssjef.

2.1.3 Løpsleder

a. Rolle

Løpsleder er ansvarlig for å gjennomføre stevnet i samsvar med gjeldende tilleggsregler/ forskrifter.

b. Ansvar

Stevnets løpsleder har de plikter og den myndighet som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.10.

For Rally se Spesialreglement for Rally, pkt. 70.2.1

Assisterende løpsleder

Ass.løpsleder er løpslederens høyre hånd, og denne skal overta hvis:

 • løpsleder melder forfall ved sykdom
 • løpslederen må gå ut av løpet for å ta seg av ting som kan ha oppstått
 • løpsleder sidestilles med løpsleder, men det fulle ansvar har løpsleder

2.1.4 Løpssekretær

Arrangørens løpssekretær er ansvarlig for koordinering av administrative aktiviteter under planlegging, gjennomføring og avsluttingen av et stevne.

a. Rolle

Arrangørens løpssekretær sørger for forberedelse, innlevering, sirkulasjon og distribusjon av all offisiell dokumentasjon knyttet til stevnet. Sekretæren for stevnet holder kontakt med alle interessentene i stevnet, og arbeider tett med løpsleder.

b. Ansvar

Sekretær har de plikter som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.12 samt:

 • motta påmeldinger til stevnet og sørge for at alle påmeldingsskjemaer er fylt ut på riktig måte.
 • kontrollere alle dokumenter relatert til anmeldere og førere.
 • gi den utnevnte juryleder, alle passende arbeidspapirer, konkurranselisenser, tillatelser, avgifter
 • jobbe tett med løpsleder og resultatservice/tidtakerne angående meldinger, advarsler, innlegging av protester og klager og holde orden på den offisielle oppslagstavlen.
 • være ansvarlig for å samle og holde oppdatert en protokoll, som inneholder alle administrative data knyttet til stevnet.
 • når stevnet er avsluttet, å være ansvarlig for å sende all relevant dokumentasjon til NBF.

2.1.5 Teknisk kontrollsjef

a. Rolle

Teknisk kontrollsjef undersøker konkurransekjøretøyene og deltagerens personlige verneutstyr for å sikre at regelverket overholdes. I tillegg rapportere om alle kjøretøy som har vært involvert i ulykker, inkludert vurdering av kjøretøyets egnethet til å gjenoppta konkurransen. Skal være autorisert med lisens som teknisk kontrollør.

b. Ansvar

Teknisk kontrollsjef har de plikter som er fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 11.13

For Rally se Spesialreglement for Rally, pkt. 70.2.4

Teknisk kontrollfunksjonær

Krav: Teknisk skolert
Denne skal ha ansvaret for å kontrollere at bilene oppfyller sikkerhetskrav og trafikksikkerhetsbestemmelser.
Påpeke feil til deltakere og til teknisk kontrollsjef.

2.1.6 Løypesjef/løypelegger

a. Rolle

Sette sammen løpets fartsetapper med transportetapper slik at dette tilfredsstiller gjeldene regelverk. Viktig at det tenkes på allmenheten ved valg av transportetapper.

b. Ansvar

 • opprette kontakt med grunneiere og oppsittere langs rallyruten sammen med løpsleder
 • innhente skriftlig grunneiertillatelse, og se til at veiene istandsettes etterpå i henhold til
  overenskomster
 • piling av løpsetappene skjer ifølge gjeldende regler
 • plasseringen av tidskontrollene og start/målområdene er merket på en forsvarlig måte

2.2 Løpsgjennomføring

2.2.1 Rallybasen

a. Rolle

Rallybasen er ansvarlig for å styre løpet etter den oppsatte fremdriftsplanen.

b. Ansvar

–  Holde kontakt mellom fartsetappene, Funksjonærer, K-bilene og sikkerhetskontrollør

– Formidle pålegg fra sikkerhetskontrollør til K-biler

– Påse at ikke deltageren starter før angitt starttidspunkt på aktuell fartsetappe

– Jobbe sammen med medisinsk ansvarlig og Sikkerhetssjef eller Ass. For å sikre at sikkerheten i varetas

– Være kjent med løpets sikkerhet og beredskapsplan.

2.2.2 Opplæringsbil

Opplæringsbil, som er obligatorisk i rally og sprintrally, skal kjøre foran sikkerhetskontrollør /
sikkerhetssjef og ha ansvaret for:
– siste kontroll av TK-mannskapenes rutiner.

2.2.3 Etappesjef

Ansvarlig for en spesialstrekning

a. Rolle

Å administrere spesialstrekningen til enhver tid, ved å sørge for at alle frivillige funksjonærer, deltagerer og tilskuere opptrer med omhu, disiplin, sikkerhet og trivsel. Etappesjefens plass er ved start på spesialstrekningen

b. Ansvar

 • gjennomgå egne instrukser i samarbeid med løpsleder
 • organisere og lede virksomheten på kontrollplassen
 • alt materiell finnes
 • tidtakingen
 • kontrollere klokkene også under løpets gang (justering må ikke finne sted)
 • på forespørsel fra deltakerne å meddele rett tid
 • overvåke publikumssikkerheten ved kontrollsonen
 • iverksette kontroll i den hensikt å påse at deltagernes personlige sikkerhetsutstyr
  som belter, hjelmer etc benyttes på en korrekt måte
 • ifølge løpsleders eller sikkerhetssjefs anvisninger, iverksette piling og avsperringer
 • motta rapport fra lederbilen(e) ang. deres iakttakelse
 • rydde opp kontrollsonen etter løpets slutt
 • rapportere til løpsleder alt av viktighet som har inntruffet
 • oppnevne en assistent (målsjef) som har ansvaret for ovennevnte rutineoppgaver i
  kontrollsonen ved mål.

Denne har også ansvaret for å forespørre hver 10. bil om det er registrert noe av sikkerhetsmessig betydning inne på etappen.

2.2.4 Tidtaker/resultatservice

Tidtaker/resultatservice styrer tidtakersystemets prosesser og lagring av tider, og skal holde Løpsledelse og jury informert.

a. Rolle

Ansvarlig for tidtaking/resultatservice styrer og overvåker tidtaking- og resultatteamet for en konkurranse, ved å bruke passende tidtakerutstyr. Utstyret skal være i samsvar med stevnets regelverk for å sikre nøyaktige resultater.

b. Ansvar

 • sikre at alternativ tidtaking er på plass, hvis det primære tidtakersystemet faller ut.
 • utarbeide startlister basert på reglement.
 • Beregne innmeldte tider fra etappene
 • kontrollregning av transporttider og prikkbelastning
 • gjennomføre beslutninger tatt av løpsleder eller jury, der disse er relevante for resultatene.

2.2.5 Faktadommer

På et stevne kan det være en eller flere faktadommere. Det skal fremgå av tilleggsreglene hvilke fakta som skal dømmes av faktadommer.

Dens avgjørelse er endelig (se også Generelle bestemmelser 11.14.5 og 11.14.6).

a. Rolle

Faktadommer er utnevnt til å rapportere direkte til løpsleder om alle brudd på regelverket av deltagerne.

b. Ansvar

 • bli riktig utnevnt og offisielt identifisert (ved navn eller rolle) med fakta som skal dømmes spesifikt.
 • plassere seg der de er best i stand til å observere de konkrete fakta de er utnevnt til å bedømme.
 • være tilgjengelig dersom en revurdering av en bedømmelse skulle bli nødvendig.

Se Generelle bestemmelser – Artikkel. 11.14

2.2.6 TK-mannskap

Mannskaper i kontrollsoner (start og mål) på en spesialstrekning i landeveisløp.

a. Rolle

Ansvarlig for å bemanne TK (Tidskontroller) og utføre de oppgaver som blir gitt på hver tidskontroll. Dette kan være TK ut Start, TK inn fartsetappe, Flying Finish på fartsetappe, TK ut fartsetappe, TK inn reguleringspause, TK ut reguleringspause, TK inn service, TK ut service, TK inn Mål.

b. Ansvar

 • Sikre at riktig tid blir notert i tidkort og protokoll i henhold til master ur og gjeldene reglement.
 • Ha kontakt med Base via samband for å sikre at deltager og funksjonærbiler kan forlate gjeldene TK.

2.2.7 Veivakt/Sperrevakt

Ansvarlig for sikkerheten ved adkomstveien som skal sperres.

a. Rolle

Sørge for at tilførsels veier, turiststier, sykkelløyper, skiløyper og lignende er sperret for andre en deltager og funksjonærbiler. Påse at ingen klarer å kjøre inn på etappen, sikre at farlige situasjoner unngås. Melde ifra til Rallybasen hvis en deltagerbil bryter løpet og forlater etappen ved gjeldene vei.

b. Ansvar

 • Skal sørge for sin egen og andres sikkerhet ved å holde gjeldene vei sperret som beskrevet i sikkerhetsplanen.
 • gi nødvendige råd til publikum og media på passende måte.
 • Be via rallybasen om assistanse fra rednings- og medisinsk personell om nødvendig, og for å bistå dem hvis de har behov.
 • Forhindre at uautoriserte personer griper inn eller tar seg inn i områder som er definert som forbudte områder.
 • Ikke forlate sin tildelte stilling/post uten tilsyn før oppsamler eller etappesjef har åpnet etappen.
 • Henvise media m.m. til presseansvarlig eller løpsledelse ved alvorlige hendelser
 • Ikke uttale seg til media ved alvorlige hendelser, men henvise media til presseansvarlig

2.2.8 Publikumsvakter

Funksjonærer på en spesialstrekning som har ansvar for å veilede publikum til sikre områder.

a. Rolle

Bemanne publikumsområder i henhold til løpets sikkerhetsplan.

b. Ansvar

Sikre at publikum oppholder seg på de angitte plasser. Og at de ikke kommer ut i fartsetappen når en konkurranse pågår.

2.2.9 Serviceplassfunksjonær

Serviceplassjef med assistenter som har ansvar for serviceplassen før, under og etter stevnet.

a. Rolle

Skal bistå, før og etter hvert løp med sikker organisering av kjøretøyer på serviceplassen og oppstillingsområder.

b. Ansvar

 • alltid sørge for sikkerheten til seg selv og andre ansvarlige funksjonærer/vakter.
 • alltid opprettholde sikkerhet og disiplin på serviceplassen og oppstillingsområdene.
 • skaffe seg all nødvendig informasjon for å utføre rollen, inkludert stevnets tidsplan.
 • Sørge for at det er opprettet bensinpåfyllingsplass hvor påfylling kan foregå på en sikker måte.
 • Sørge for at uvedkommende ikke har adgang til bensinpåfyllingsplassen.

2.2.10 Deltakerkontakt

Det er anbefalt å oppnevne en Deltagerkontakt på alle løp. Når deltagerkontakt benyttes er denne en offisiell funksjonær og skal navngis i tilleggsreglene.

a. Rolle

Deltagerkontakten må være godt kjent med gjeldende reglement, både generelt og for den grenen det gjelder.
Deltagerkontakten skal i hovedsak informere eller klargjøre ting i forbindelse med reglement og
gjennomføring av løpet til deltagerne og være bindeleddet mot løpsledelsen og jury, men skal være uavhengig av begge.

De kan delta på jury møter for å holde seg oppdatert med alle de beslutninger som tas.

Deltagerkontakten skal være lett gjenkjennelig for førerne med enten jakke eller vest som er merket med DELTAGERKONTAKT.

b. Ansvar

 • håndtere spørsmål fra deltagerne, men ikke protester eller klager.
 • Deltagerkontakten skal ikke inneha andre oppgaver under løpet.Gi informasjon eller avklaring til deltagerne i forbindelse med reglement
 • formidle relevant informasjon til deltagerne i tilfeller der deltager blir innkalt av juryleder eller løpsleder.
 • formidle relevant informasjon til deltagerne om tilleggsregler eller andre saker som kan påvirke dem.
 • de skal avstå fra å si noe eller utføre enhver handling som kan gi opphav til protester eller appeller.

I rally bør nærvær under løpet være som følger:
– Tilstedeværelse på teknisk kontroll
– Ved innsjekk
– Ved starten av stevnet
– Ved regrupperinger
– Ved målgang/parc ferme
– Ved sekretariatet etter løpsslutt frem til endelig resultater foreligger
Deltakerkontakten skal ha ekstra fokus og oppfølging av debutanter og juniorer.

2.2.11 Sambandssjef

Sambandssjefen administrer alle krav til kommunikasjon under stevnet. Vedkommende må sørge for at et hensiktsmessig kommunikasjonssystem er satt opp og fungerer som det skal, slik at kommunikasjon mellom Race Control, Rallybase og de ansvarlige funksjonærene er sikret.

a. Rolle

Sambandssjef skal planlegge og drifte stevnets radio- og kommunikasjonsnettverk. Skal sikre at radiokommunikasjonen fungerer mellom de ulike funksjonærene. Det er viktig å sikre at alle sikkerhetsrelaterte hendelser/ulykker blir koordinert mellom de som leder dette arbeidet.

b. Ansvar

 • ha en grunnleggende forståelse av stevnes organisering og området der stevnet finner sted, for å etablere et effektivt kommunikasjonsnettverk før stevnet.
 • utarbeide en sambandsplan for løpet
 • utstyret er innenfor lovverket og innehar de spesifikasjoner som behøves
 • utplassering av utstyr
 • opplæring av brukere
 • sikre at alternative løsninger er på plass, hvis primærkommunikasjonssystemet faller ut.

2.2.12 Sikkerhetssjef

a. Rolle

Sikkerhetssjefen skal lede det sikkerhetsmessige arbeidet før løpet. Denne skal ha to assistenter.

Sikkerhetssjefen og dens to assistenter skal fordele følgende tre oppgaver seg imellom under
løpet, der sikkerhetssjefen skal inneha oppgave 1 eller 2:
1) Lede det sikkerhetsmessige arbeidet fra løpsbasen
2) Ha ansvaret for løype/deltakere og kjøre samtidig med sikkerhetskontrollør
3) Ha ansvar for publikum og skal være kartleser i K2

b. Ansvar

 • utarbeide en sikkerhetsplan for løpet bl.a inneholde en sperreplan med beskrivelse av alle
  tilførselsveier etc. for hver SS
 • Koordinere mot 110, 112 og 113
 • at reservemateriell for komplettering av sikkerhetsforanstaltninger bringes ut
 • overvåke at løpet gjennomføres etter sikkerhetsbestemmelsene
 • gi informasjon til de berørte myndigheter (ambulanse, brannvesen, politi)
 • sikkerheten på spesialstrekningene kontrolleres
 • funksjonærene har full informasjon angående sikkerheten
 • TK inn til spesialstrekningen er ordentlig organisert og utrustet
 • brann- og førstehjelpsutstyret er i orden
 • piling inn og ut fra spesialstrekningen
 • spesialstrekninger er fri for hinder før start
 • publikumssikkerheten på spesialstrekningene
 • umiddelbart rapportere til løpsleder alt viktig som har hendt på prøven
  sambandet fungerer
 • Følge opp jobben til sine assistenter og K-bilene

Sikkerhetssjef på spesialetapper

Hver spesialetappe skal ha en sikkerhetsansvarlig som skal assistere sikkerhetssjefen, denne funksjonen kan ivaretas av etappesjefen. Denne skal forsikre seg om at spesialetappen er kontrollert og i henhold til sikkerhetsplanen før sikkerhetskontrollør passerer.

2.2.13 Medisinsk ansvarlig

Se § 266 Medisinsk reglement

2.2.14 Førstehjelpspersonale

Se § 266 Medisinsk reglement

2.2.15 Brannmannskap

Brannmannskapet skal kunne bekjempe branner på alle typer stevner.  Brannmannskapet er underlagt den ansvarlige for det området de er plassert.

a. Rolle

Brannmannskapenes rolle er å redusere brannfarer og forhindre spredning av brann. De skal bekjempe branner, sørge for sikkerheten og redde liv der det er nødvendig.

b. Ansvar

 • regelmessig delta i brannopplæring.
 • ha god kunnskap og forståelse for sikkerhetsreglene, involveringsteknikker og typer av brannslukningsmidler som er tilgjengelige på stevnet.
 • be om hjelp fra profesjonelle brannmenn om nødvendig.

2.2.16 Bergingsmannskap

Bergingsmannskapene er ansvarlig for fjerning av alle typer kjøretøy som har fått stans på etappen.

a. Rolle

Bergingsmannskapene styrer arbeidet med å klargjøre veien etter en stans eller ulykke på etappen for å sikre en sikker og kontrollert flytting av skadede eller ødelagte kjøretøy.

b. Ansvar

 • ha god kunnskap og forståelse av sikkerhetsreglene, redningsteknikker og typer redningsutstyr.
 • rapportere til Sikkerhetssjef/Løpsledelse på fremdriften/utfallet av klargjøringen av vei.
 • ha en bevissthet om hvilke typer konkurrerende kjøretøy som er tilstede på stevnet, og de riktige teknikkene som skal brukes til klargjøring, inkludert en bevissthet om miljøet og omgivelser der stevnet arrangeres.

2.2.17 Miljøansvarlig

Miljøansvarlig skal på vegne av arrangøren/grunneier, ha det operative ansvaret for alle miljøsaker i løpet av stevnet. Vedkommende må også håndtere miljøspørsmål i forkant av stevnet, for å sikre at organisasjonen/arrangøren respekterer prinsippene for bærekraft.

a. Rolle

Miljøansvarlig overvåker stevnets miljøstyring og overholdelse av lovmessige krav til miljøet samtidig som vedkommende skal oppmuntre til utvikling av et bærekraftig stevne.

b. Ansvar

 • opprette og/eller overvåke stevnets miljøstyringsplan.
 • jobbe tett med arrangøren av stevnet fra planleggingsstadiet, gjennom driften og til evalueringsprosessen i tråd med miljøstyringsplanen.
 • snakke med sikkerhetssjef om miljøhelseproblemer og ikke-sportslige aspekter av publikums-sikkerheten.
 • etablere en god dialog med de som deltar i stevnet (team, leverandører, tilskuere etc.) og undersøke forbedringsområder.
 • gi Løpsledelsen en miljørapport ved avslutningen av stevnet, for å etablere/ vedlikeholde et kontinuerlig forbedringsprogram.

2.2.18 Funksjonærsjef

Funksjonærsjef har ansvar for funksjonærene og rapporterer direkte til løpsleder. Vedkommende skal ha god forståelse for, og innsikt i funksjonærrollene for stevnet.

a. Rolle

Funksjonærsjef styrer sikring og plassering av alle funksjonærer på stevnet i samsvar med reglement, for å opprettholde nødvendig sikkerhetsnivå.

b. Ansvar

 • samarbeide direkte med løpsleder vedrørende alt som berører funksjonærer.
 • fungere som hovedkontakt for alle andre ansvarlige innen de ulike spesialiserte funksjonærteam og gi informasjon til alle funksjonærer om deres plikter, roller og ansvar før og under stevnet.
 • sikre trygghet og trivsel for seg selv og de andre funksjonærene.
 • holde Løpsledelsen informert om alle hendelser som oppstår i områder som dekkes av funksjonærene.
 • fullføre eller verifisere vurderingen av den enkelte funksjonærs kompetanse når det er nødvendig.
 • sikre at samtlige TK er bemannet
 • sikre at vakter på spesialstrekningen er plassert i henhold til sperreplanen
 • sikre at etappesjefene har alt nødvendig materiell til sine etapper, og at dette fungerer
 • sikre at reservemateriell forefinnes i K-bilene
 • ha opplæringsbil med kompetent mannskap

2.2.19   Media / presseansvarlig /PR ansvarlig

a. Rolle

 • Sørge for god informasjon på nettsidene til arrangør/stevnet. Egen plassering for presse på nettsiden med informasjon gjør det lett for pressen å finne frem
 • Promotere stevnet
 • Administrere sosiale medier
 • Sende ut pressemeldinger før og etter stevnet
 • Akkreditering av presse

 

b. Ansvar

 • I samarbeid med løpsledelse være talsperson ved hendelser

2.2.20 K-biler, opplæring  og oppsamler

Før første deltaker i et rally skal arrangøren starte opplæringsbil og tre kontrollbiler. Fører og kartleser i K-bilene skal inneha autorisasjon gitt av NBFs Rallyseksjon. Hver etappe avsluttes med en oppsamlerbil

a. Rolle

Mannskapenes oppgave er å kjøre gjennom løypa, og følge eksakt samme prosedyre som deltakerne.

b. Ansvar

Opplæringsbil

Opplæringsbil skal kjøre foran sikkerhetskontrollør /
sikkerhetssjef og ha ansvaret for:
– siste kontroll av TK-mannskapenes rutiner.

K-1:
– siste kontroll av rutiner for tidtaking
– sjekke at sambandet virker
– sjekke startprosedyrer
– publikumssikkerhet, rettlede og eventuelt flytte publikum
– hvis nødvendig gi rapport til sikkerhetssjef og pålegg til K-2.

K-2:
– publikumssikkerhet, rettlede og eventuelt flytte publikum
– hvis nødvendig gi rapport til sikkerhetssjef og pålegg til K-3
– gi klarsignal om at etappen kan starte.

K-3:
– publikumssikkerhet
– følge opp eventuelle pålegg fra K-2.

Oppsamlerbil:
Skal kjøre gjennom hver spesialetappe etter siste deltager.

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.