§ 927 Spesialreglement for UTV 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Terrengtouring-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Konkurranseform

UTV er en ferdighetskonkurranse i terrengkjøring med firehjuls-drevet kjøretøy. Bedømming av konkurransen kommer frem i tilleggsreglene. Bedømming på tid er ikke tillatt.
Formålet med konkurransen er å teste deltagernes ferdighet i å kontrollere sitt kjøretøy i vanskelig terreng.

2. Deltager

Senior: Fra fylte 18 år. Fører skal ha gyldig førerlisens for Offroad. Se Generelle bestemmelser art. 9. Anmeldere og førere.
Junior: Som fører kan man delta i juniorklassen fra og med året man fyller 15 år, til og med det året man fyller 18 år med gyldig førerlisens for Offroad junior.
Ledsager må bekrefte at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og har kjennskap til den aktuelle bil. Med disse krav innfridd, kan man også kjøre med engangslisens. Ledsager skal ha ledsagerlisens jfr. Generelle Bestemmelser art. 9.5.
Passasjer: Fra fylte 12 år med gyldig lisens for Offroad junior. Passasjer skal være sikret etter vegtrafikklovens bestemmelser. Engangslisens er også gyldig lisens. Kjøpes på bilsportlisens.no

3. Tillatte kjøretøy

Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og tilfredsstille krav i Teknisk reglement for UTV.

4. Arrangørbestemmelser

Se §905 Arrangør-, bane- og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

5. Gjennomføring av konkurransen

En konkurranseform kan bestå av forskjellige baner/seksjoner. Disse kan kjøres en eller flere omganger. Antall seksjoner eller omganger skal tydelig beskrives i tilleggsregler. Hver seksjon skal bestå av minimum start og mål port, ellers valgfritt. Ytre avgrensning skal merkes med sperrebånd eller lignende.

5.1 Gjennomføring

Dersom ikke tilleggsreglene beskriver konkurranseformen, gjelder disse regler:
Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for inspeksjon minimum 2 timer før start.  Normal maksimaltid pr seksjon er 4 minutter, eventuelt avvik skal være angitt i løpets tilleggsregler. Tilleggsreglene skal også angi løpets varighet. Seksjonene stenges på angitt sluttidspunkt. Kun bil som er under bedømming får kjøre ferdig.  Etter konkurransestart kan deltagerne kun i begrenset omfang inspisere seksjonene.  Deltagerne må følge funksjonærenes anvisninger og ikke være til hinder for øvrige deltagere.  Hjelm medbringes for identifikasjon. Arrangøren har full rett til å nekte deltagere og oppholde seg i seksjonen etter start.
Dersom seksjonene skal kjøres flere omganger, skjer dette i valgfri rekkefølge, men alle seksjonene må kjøres før en ny omgang kan påbegynnes.  Arrangøren trekker startrekkefølgen.  Det skal være en rullering av startrekkefølgen.  Det tillates kun ett deltagende kjøretøyet inne i seksjonen av gangen.  Deltagerne må i nummerrekkefølge følge de porter som gjelder sin klasse, portene skal kjøres i riktig kjøreretning (et av forhjulene skal først gjennom porten).  Det tillates ikke å berøre pinnene eller bryte linjen mellom pinnene i en port som allerede er passert, porten bedømmes i slikt tilfelle for brutt.  Deltagere som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi beskjed til sekretariatet.
Deltagernes poengskjemaer må være innlevert senest 30 minutter etter at seksjonene stenges.

5.2 Bedømming

Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn. Tiden starter når kjøretøyet bryter startlinjen.  Deltageren er under bedømming inntil hele kjøretøyet er ute av seksjonen.
Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:

Rygging: 5 prikker
Rygg idømmes og defineres slik: Rygge er når kjøretøyet triller bakover.
Ekstra rygg regnes når kjøretøyet har hatt en bevegelse fremover i mellomtiden.
Det benyttes følgende differensierte prikkbelastning:

Berøring av port: 5 prikker
Dømmes dersom fører, co-driver eller noen del av kjøretøyet berører portens pinner.
(Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Bruk av port tilhørende annen klasse:
Det tillates bruk av porter for Terreng Touring.

Berøring av merkebånd: 5 prikker
Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Nedkjøring av port, pinne eller pinne/tre med merkebånd: 25 prikker
Nedkjørt port defineres som følgende:
–        Når en port / pinne berører bakken med minimum 2 punkter
–        Når en port / pinne er kjørt over med 1 hjul eller flere, eller 1 hjul er på utsiden av porten
–        Når en port / pinne er synlig brukket
Minimum 1 forhjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering.

Ikke passert port: 50 prikker
For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål).
Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.

Brutt seksjon
Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt.  Definisjon på ikke korrekt gjennomført er:

Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt

Påbegynner kjøring uten at hjelm, seler, armstraps / nett er korrekt fastspent

En fører gir tegn til at han gir opp

Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre

Hele kjøretøyet har ikke passert målskiltet/målporten

Hele kjøretøyet er på utsiden av merkebåndet

Startportens linje brytes etter at kjøretøyet har forlatt denne

Fører eller codriver løsner på personlig sikkerhetsutstyr

Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)

Fører eller co-driver berører merkebåndet med hender eller utstyr

Overskredet angitt maksimal tid

Bryter linjen mellom eller berører pinnene i en allerede passert port.

Dersom man kjører sine egne porter i feil rekkefølge

Ikke til start: 500 prikker
Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for denne.

5.3 Bane

En konkurranse skal bestå av minimum 3 forskjellige seksjoner/baner, disse kan kjøres en eller flere omganger.  Antall seksjoner og omganger skal tydelig fremgå av konkurransens tilleggsregler. Seksjonens lengde kan varieres fra 20 til 250 meter, avhengig av vanskelighetsgrad.  Hver seksjon skal bestå av 3 til 7 porter inkludert start og målport.
Portene skal være minimum 3,5 meter brede, målt vannrett mellom markeringene.
Aktuell banebredde skal være minimum 5 meter målt fra ytterbånd til ytterbånd.  Seksjonene legges fortrinnsvis i variert terreng med naturlige hindringer. Ytre avgrensninger skal foretas med plastbånd eller lignende i en høyde av ca. 120 cm.  Seksjonene nummereres, dette skal merkes tydelig med skilt ved seksjonens start og plast pinner/stikker skal markeres med fargetape på begge pinner samt nummer på venstre side. Seksjonens avslutning skal også være tydelig markert.

Antall porter i seksjonen skal angis på skilt ved seksjonens start.  Markeringspinner bør plasseres slik at de ikke kan komme inn i kjøretøyet ved en velt.  Transportetapper skal være tydelig merket og kart over området bør forefinnes.

Det tillates ikke å benytte porter for Biltrial.

5.4 Resultat

Den samlede prikkbelastning etter at samtlige seksjoner (og omganger) er kjørt danner grunnlag for resultatlisten

Avgjørelse ved likt resultat
Dersom det blant de tre beste deltagere er oppnådd lik prikkbelastning, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har kjørt flest seksjoner prikkfritt eller med færrest prikker. Kan deltagerne fortsatt ikke skilles, arrangeres omkjøring mellom de likt stilte i en seksjon utpekt av løpsleder. Kan deltagerne ikke skilles etter 2 omkjøringer, deles plasseringen.

6. Sikkerhet

Se §905

6.1. Førstehjelp

Flyttet til §905 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

6.2.Brannsikkerhet

Flyttet til §905 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad.

6.3 Berging

Faktadommer er ansvarlig for organisering av berging/redning i sin seksjon. I seksjoner hvor risikoen for velt er stor, skal bergingsbil eller traktor med vinsj være utplassert.

6.4 Publikumsavsperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres på en slik måte at publikum ikke utsettes for fare. Dette ansvaret ligger hos sikkerhetssjefen.

7. Personlig sikkerhetsutstyr

Hjelm av god kvalitet, beregnet for motorsykkel eller konkurransekjøring med bil.

8. Prøvekjøring

Arrangøren skal tilrettelegge et avsperret område for prøvekjøring. Deltagere skal ved prøvekjøring alltid benytte sikkerhetsbelte og personlig sikkerhetsutstyr.  Det skal kun være en bil i dette området av gangen.
Det skal være tilgjengelig brannslukker, brekkjern/boltsaks og kniv.

9. Trening

For trening; Se §269 Bestemmelser om organisert trening/motordager/testing. Treningen skal overvåkes av lisensiert treningsansvarlig.

 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.