§ 103 Regler for NBFs domstoler 2024

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Domstolene 

NBF har to domstoler, domsutvalget (DU) og appelldomstolen (APLD) som er NBFs øverste dømmende organ. 

2. Domstolens medlemmer 

Velges av NBFs Årsmøte og består av: 

  • Leder 
  • Nestleder 
  • 3 medlemmer 

3. Domsutvalget

3.1 DU behandler innstilling om straff fra:

  • NBFs styre  
  • NBFs president 
  • Konkurransens jury 
  • Arrangørens styre 

3.2 Dommer besluttet av DU kan appelleres. Appellfristen besluttes av DU i hvert enkelt tilfelle. 

4. Appelldomstolen 

4.1 APLD har endelig myndighet i forhold som er rettmessig appellert. 

4.1.1 APLD kan helt eller delvis, bekrefte, frafalle, redusere eller øke straffer som er idømt. Domstolen kan annullere eller endre resultatene av en konkurranse, men kan ikke kreve at en konkurranse skal kjøres på ny. 

4.1.2 APLD kan bestemme om alle innbetalte depositum skal helt eller delvis tilbakebetales.  Dersom en appell blir avvist eller trukket tilbake etter å ha blitt fremmet, vil depositumet ikke bli tilbakebetalt.  

4.1.3 APLD kan velge å hjemvise saken til fortsatt eller ny behandling i jury eller DU hvis forsvarlig saksbehandling gjør dette nødvendig.  

4.1.4 APLD kan hjemvise saken hvis det etter domstolens oppfatning kan foreligge grunnlag for å straffe person eller juridisk enhet som ikke har deltatt som part under appellbehandlingen. 

5. Prosessregler for domstolene 

5.1 Habilitet 

Ingen av medlemmene må delta i behandlingen i en sak hvor en beslutning fattes dersom medlemmet har deltatt i konkurransen saken gjelder som anmelder, deltager, funksjonær eller allerede har deltatt i en beslutning i angjeldende sak, eller direkte eller indirekte er innblandet i saken. 

Medlemmer kan ikke delta i behandlingen av en sak når det foreligger særlige omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets habilitet. 

5.2 Beslutningsmyndighet 

5.2.1 Domstolene består under behandlingen av minst 3 medlemmer, hvorav ett medlem skal være domstolens valgte leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.  

5.3 Parter under domsbehandling i DU 

5.3.1 Sakens parter er den eller de innstillingen er rettet mot, og NBF. 

5.4 Parter under domsbehandling i APLD 

5.4.1 Partene under en appellbehandling er appellanten og NBF.   

5.4.2 Andre som mener seg direkte berørt kan fremme ønske om å få partsrettigheter i sakenØnsket må være skriftlig og dokumentert med bevis som er relevant for saken.  Domstolen avgjør på eget grunnlag om status innvilges eller ikke.  Avgjørelsen er endelig. 

5.5 Domsbehandling 

5.5.1 Domstolen kan velge å behandle eller avvise en innstilling eller appell.  Domstolen skal skriftlig begrunne en avvising. Avvisning fra DU er inappellabel. 

5.5.2 Partene skal gis nødvendig underretning om når en dom skal behandles, og har anledning til å være til stede samt innkalle vitner og legge frem bevis.  

5.5.3 Domstolen står fritt til å foreta egne undersøkelser, innhente eller be om bevis, kalle inn vitner eller ekspertuttalelser. 

5.5.4 Domstolen kan behandle saken selv om en eller flere av partene ikke møter til behandlingen. 

5.5.5 Behandling av saken skal normalt skje innen 30 dager etter at alle saksdokumenter er mottatt av domstolen.  

5.5.6 Partene kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste med skriftlige vitneforklaringer senest innen frist fastsatt av domstolen. Alle tilleggsopplysninger ankommet innen tidsfristen sendes partene til orientering.  Bevis og opplysninger innhentet av domstolen, skal meddeles partene før domsbehandlingen. 

5.5.7 Domstolen kan i saker, dersom spesielle forhold tilsier det, sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling.  

5.5.8 Kun de vitner og bevis som er påberopt og som er kjent under saksforberedelsen, blir å legge til grunn for avgjørelsen for dommen.  All saksforberedelse er skriftlig, men selve behandlingen/forhandlingen foregår muntlig om ikke spesielle forhold tilsier noe annet.  

5.5.9 Vitnene skal vanligvis være til stede og forklare seg muntlig under behandlingen. Domstolen kan godkjenne telefonavhør eller via annet elektronisk media.  Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.   

5.5.10 Vitner som har forklart seg skal være til stede inntil behandlingen er avsluttet med mindre de blir dimittert av domstolen. 

5.5.11 Partene kan la seg bistå av en rådgiver hver som kan innvilges talerett av domstolen.  

5.5.12 Domstolen kan bestemme at saken skal behandles for lukkede dører.   

5.5.13 Saken tas opp til doms for lukkede dører etter at behandlingen er avsluttet. 

5.5.14 Domsavsigelsen og kunngjøring av dommen, skal om mulig skje innen en uke etter at behandlingen er avsluttet. 

5.5.15 Domstolens avgjørelse skal være skriftlig og nøye begrunnet.  

5.5.16 Dissens i domstolen skal være begrunnet, og det skal fremgå hvor mange medlemmer som har dissentert. 

5.6 Unntak 

5.6.1 Domstolen kan under spesielle forhold avvike fra reglene i denne paragraf. 

6. Gjenåpning 

6.1 Dom avsagt av en domstol kan begjæres gjenåpnet av sakens parter.  

6.2 Domstolen kan bestemme at saken skal gjenåpnes hvis det er åpenbart at den aktuelle dom lider av avgjørende feil ved faktum, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen eller i avgjørelsen.  

6.3 Gjenåpning kan aldri skje hvis begjæringen begrunnes i forhold som har vært behandlet/vurdert i dommen.  

6.4 Begjæring om gjenåpning må settes fram for domstolen innen tre måneder etter at partene ble kjent med det forhold som begrunner begjæringen, og det gjelder uansett en absolutt frist på ett år for å begjære en sak gjenåpnet.  

6.5 Domstolen skal normalt behandle begjæringen om gjenåpning innen en måned etter at begjæringen ble fremmet, og bestemmer selv om saksbehandlingen skal være muntlig eller skriftlig. 

7. Kostnader 

7.1 Partene dekker egne saksomkostninger.  

7.2 I forbindelse med behandlingen kan domstolen beslutte å pålegge partene domstolens omkostninger. Omkostningene beregnes av sekretariatet og skal begrenses til kostnader som gjelder saksforberedelse og møter i domstolen. 

8. Ettergivelse av straff

8.1.1 En domstol kan etter skriftlig søknad fra den som er straffet, under spesielle forhold ettergi en suspensjonsperiode som ikke er utløpt, eller oppheve en eksklusjon som er idømt av domstolen.  

8.1.2 NBF skal ha mulighet til å gi sin merknad til domstolen. 

8.1.3 Minst tre av domstolens medlemmer må delta i behandlingen som foretas i lukket møte. 

8.1.4 Domstolen suppleres ved inhabilitet, fravær eller dersom andre forhold tilsier det.  

8.1.5 Reduksjon/ettergivelse av straff kan kun gis på grunnlag av dokumentert endrede sosiale forhold for den straffede, på grunnlag av endringer i regelverket eller på de betingelser domstolen selv måtte bestemme. 

© 2024 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.